néha bele bújik kis ördög az emberbe

sok emberbe  van olyan  dolog  bele  bújik

 

egy kicsikét  a kis ördög belé ugye ilyenkor

 

amikor  emberbe  benne  van kis ördög

 

olyankor az  ember minden csínytevésre

 

késen  ál  másik ember  felé . biztos van olyan

 

életbe  amikor  valakit  te nem szíved közepén

 

van és mindent  meg tennél ami nem igazán jó

 

felé vezető út  ilyenkor meg  teszed

 

rafináltságot  úgy kel  csinálni  az illető  aki

 

nem szívügyed  az  ne  vegye  észre milyen

 

rafinált vagy  de  olyan elő fordul  mai világba

 

egy  valakit  akit  mondjuk közös össze

 

fogással  kicsit  pórul tudunk  neki járni lehet

 

a gondolat világán . aki mondjuk jó cselekedet

 

ne veletek az  emberbe mert tudják hogy egy

 

olyan ember  nem csinál rafináltságot .de

 

néha  van olyan az ember felé kicsit közeledik

 

és  ő  belé is  bele tud bújni a kis ördög és

 

tehet  ő is  kicsit csíny te vészt amit ha idő

 

után meg bánik ha  dolgozik benne az ember

 

be mondjuk bizonyos lelki  ismert  akkor az

 

ember  meg  bánja azt kis ördögi csíny te vészt

 

amit  tett másik iránt nem szép dolog nem

 

kéne sok sor  csinálni a kis ördög ha belénk

 

bújna csak ha úgy van kicsi bele fér

 

rafináltság ami nem szép de  meg lehet

 

báni olyankor szokták tenni az emberek

 

mindenből elegük van mondjuk össze fognak

 

kicsit  mondjuk és kicsit olyat  tesznek ami

 

másiknak nem jó de  tudjuk de ördög belénk

 

bújik csíny  te vészre  vísz idő útán meg kel

 

báni legyünk jó emberek életbe .

 

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

a hűség

megreformálja a lengyel egyházat? Franciaországban ugyan nem mindig megy minden a legjobban… de önöknek franciáknak mindig van orvosságukt minden más ország számára!” Erre így feleltem: “Tudja, Püspök Úr, nem arról van szó, hogy annyi orvosságunk lenne! Csak éppen mi Franciaországban sokszor előbb kaptuk meg a betegséget másoknál. Nem vagyunk jobb orvosok, hanem mindenkinél előbb voltunk betegek. Így hát talán jobban tudjuk – nem az orvosságot, hanem hogy mi a betegség, hiszen keresztülmentünk rajta.”

Ha tehát ennek a kettős hűségnek a betegségéről beszélek most Önöknek, nem azért teszem, mintha azt állítanám, hogy orvosságot hozok rá. Egyszerűen olyan bajról van szó, amelyet jól ismerek. Ez a baj nem csupán az emberek szűk körét érinti, hanem mindenütt találkozik vele az ember, ahol két látszólag egymásnak ellentmondó hűségben kell élni, és a türelmes hit sötét útját járni. A munkáspapok válsága ez, akik hűek akarnak lenni a munkásokhoz és hűek az Egyházhoz; a harmadik világ országaiban működő misszionáriusok válsága, akiknek választaniok kell az evangelizáció és a forradalom, a világ és az Isten országa értékei közt: hűséges akarok lenni minden emberi értékhez, és hűséges az Isten országának értékeihez, mintha a kettő ellentmondásban állna. Különben ez volt a modernista válság drámája is. Hűség az észhez és a tudományhoz, vagy hűség a hithez? Hűség az Egyházhoz vagy hűség a világhoz? Úgy tetszik nekem, hogy bármelyik téren Ábrahám példájára egyetlen hűségben kell élnünk.

 

P. Lebret a sorsközösséget az Atlanti-óceán tengeri halászai között ismerte meg. Ezeknek az embereknek az élete szegény és nehéz volt, de mindenkit valóságos szolidaritás egyesített. Mikor a halászbárka a halrakománnyal visszaért a kikötőbe, nem fizettek az embereknek, hanem bizonyos számú részre osztották a zsákmányt. A hajó, a kapitány, a tengerészek mind jogosultak voltak ennyi vagy annyi részre, és a hajósinasnak is joga volt egy fél vagy negyedrészre. Ha a fogás jó volt, mindenki nagyobb részt kapott, ha rossz, mindenki kevesebbet.

Gustave Thibon Rhone-völgyi falujában szintén látta ezt a sorsközösséget. A gazdag parasztoknak nagyobb földjük volt, a szegényeknek kisebb, de mindenki egyformán leste az eget, a meteorológiai értelemben vett eget, ugyanazzal az aggodalommal, jól tudva, hogy ha esik vagy jégeső jön, mindenki aratásának vége, ha pedig jó idő van, mindenki jól arat. Mindnyájan sorsközösségben voltak a napfény és az eső tekintetében. De még a cipőkereskedő is ugyanolyan nyugtalanul vizsgálta az eget, mint a paraszt, tisztában volt vele: ha az aratás rossz, a parasztok abban az évben nem vesznek tőle facipőt. Viszont amikor később jött egy hivatalnok, levélhordó vagy tanító, a maga jobb vagy soványabb fizetésével, aki, még ha gyenge fizetést is kapott, de azt megkapta a hó végén akár jó, akár rossz időben, az nem volt közösségben a falu parasztjaival: az ő sorsa más volt.

Az egyén sorsa tehát az egzisztenciáját érintő események összessége, és több ember akkor van sorsközösségben, ha akár szellemileg akár anyagilag azonos egzisztenciában osztoznak. Amikor mi, munkáspapok, megpróbáltunk sorsközösségben élni a munkásvilággal, úgy találtuk: meg kell kísérelni, hogy lelkileg is, anyagilag is ugyanazt az életet éljük, mint ők, ugyanazoknak a kockázatoknak legyünk kiszolgáltatva és ugyanazokért a célokért dolgozzunk. Bizonyos, hogy ez a sorsközösségre törekvő erőfeszítés szép gyümölcsöket hozott; valóban nem más ez, mint a tészta közé keveredő kovász, a megsózásra váró ételbe vegyülő só: ha a só a sótartóban marad, ugyan mire jó?

De – itt érkezem el a kettős hűség kérdéséhez – beállt egy sokk. Azért beszélek erről Önöknek, mert ugyanezt tapasztaltam Latin-Amerika egyik másik országában. Gondolom, hogy ez ma is jelentékenyen közrejátszik igen sok keresztény, sok pap tragédiájában. Ha valaki teljesen megosztja egy embercsoport életét, sokkot kap, mert ebben a sorsközösségben, a testvérien megosztott kockázatokban és hasonló életmódban fölfedez valamit, amit eddig nem sejtett. Hogy újból a munkáspapok példájára hivatkozzam – de csak mint példára -: mi azelőtt a munkásvilágot “kívülről” ismertük, könyvekből, statisztikákból, esetleg aktív keresztény dolgozók beszámolóiból, Egyházunkat pedig, amelynek tagjai voltunk, “belülről”. De amikor elmentünk munkásnak, akkor belülről ismertük meg a munkásvilágot, és egy csomó apró, látszólag semmitmondó esemény mély hatást tett ránk. Hangsúlyozom: apró esemény. Például egy rosszul megkent talicska, mikor az embernek mint kikötőmunkásnak egész nap 100, 200, 300 kilós súlyos terheket kell tolni vagy húzni: ez jól megy, ha a talicska jól meg van kenve, de ha nem, akkor a fáradság háromszoros, és semmi sem megy úgy, ahogy kellene, és igen megharagszunk a főnökre, hogy nem kenette meg a taligát.

Emlékszem egy kis esetre; elismerem, igazán nem válik becsületemre, de talán megérezteti Önökkel, miről van itt szó. Egy nap kemény munkában izzadtam, kínlódva, zihálva, mikor egyszerre elhaladt előttem egy csapat technikus, akik a kikötőt látogatták: jólöltözött férfiak, csinos öltönyben, szép nyakkendővel, életörömöt árasztó emberek, ami végre is egészen természetes volt! Kirándulást tettek vagy tanulmányi utat, mit tudom én. De amikor én ott fáradtan, izzadva láttam ezeket az elégedett, jókedvű, csevegő embereket, azt mondtam magamban: “Istenem, ha egyikük a lábával beleakadna a kötélzetbe és elesne, de jót nevethetnénk öt percig!” Nem kívántam, hogy törje el a lábát, nem, igazán nem! De hogy csak öt percre egy kicsit nevetségessé váljék, az gyönyörűséget szerzett volna. Távolról sem úgy hozom ezt föl, mint a szentség példáját, de azon a napon alaposan megértettem, hogy mi a munkásvilág, már nem kívülről, hanem belülről nézve!

Ugyanígy nem értjük meg Latin-Amerika, Afrika vagy akármelyik más földrész világát, ezt a nyugtalan, forrongó világot, ha nem belülről látjuk, azokkal az igazságtalanságokkal, amelyeket nem is sejtettünk, azokkal a bűnrészességekkel és mulasztásokkal, amelyekről fogalmunk sem volt, és amelyek gyakran éppen a mi részünkről származnak. Ekkor jön létre bennünk az, amit a szó legteljesebb értelmében sokknak nevezhetünk: traumatikus sokknak, mint ahogy orvosi sokkról is beszélünk. Orvosi meghatározása szerint a sokk mély szervezeti depresszió, a vérnyomás süllyedésével, az idegközpontok reakciójának kihagyásával, a hajszálerek modifikációjával. Vigyük át ezt lelki síkra: a belső ember depresszióba jut ettől a sokktól, mert azelőtt a munkásvilágot kívülről, az Egyházat pedig belülről látta, most viszont a munkásvilágot látja belülről, az Egyházat meg kívülről, a nem-hívők szemével. És most minden összejátszik: a szervezet depressziója, a – lelki – nyomás süllyedése, “lelki idegközpontjaink” reakciójának: a hitnek, reménynek, szeretetnek kihagyása.

Valahányszor az ember új világot fedez föl, elszenvedi ezt a sokkot. Azok az űrhajósok, akik elsőnek indultak el ezeknek a csodálatos gyorsulásoknak és lassulásoknak a világába, ismerik az úgynevezett “fekete fátyolt”, azt a pillanatot, amikor tudják, hogy elveszítik az öntudatukat, – azért nevelik ki a reflexeiket olyan mértékben, hogy a fekete fátyol idején is tovább csinálják, amit kell, még ha alig is vannak tudatában. A keresztény számára ez az engedelmesség. Engedelmességének elég elevennek kell lennie ahhoz, hogy ebben a pillanatban, még ha nem is lát többé világosan, létrehozza a kívánt reflexeket. Tudják azt is, hogy az első tengeri búvárok, mikor megközelítették azokat a rendkívüli mélységeket, ahová ma eljutunk, megismerték az úgynevezett mélység mámort: egy adott pillanatban, a vér gázcseréje következtében, eufórikus állapotba estek levették a maszkjukat, és szörnyű halált haltak.

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy meg lepő dolog

biztos  volt  már életedet be  amikor épen nem

 

tudsz  meg időbe  valamit ugye  meg fogsz igazán

 

lepődni engem  ért  ilyen 2 napokba nem olyan rég

 

első amikor  ép  volt tévé műsor az alapítványról

 

ami igazán meg ható volt igaz közös erővel és egy

 

elnök asszony segítő  kepeségével köszönhetik

 

létre  jött  azóta közös össze fogással is müködik

 

és  szertik egy mást  az  ifjoncok ami mai világába

 

igazán  meg  kel mutatni másik felé  szeretet mert

ki vagyunk éhezve  rá  nem mást látunk sok

 

helyen gyűlöletet   ami nem jóhoz  vezet . épen

 

napok  tárgyaltam volt illetékessel  ő tőle halottam

 

valamit amibe   meg voltam lepődve aki emlékszik

 

napokba  volt  készülődtek bent  az alapítványba

 

farsangi dolgokra és utána  semmit nem

 

hallottunk egy  darabig  nem hallottunk erről

 

hírekről  mikor is  lesz ez farsangi mulatság az

 

alapítványba erre   ép beszélgetek egy volt

illetékessel ő azt  látta hogy vasárnap február 9én

 

úgy  látta  volna mintha  most tartották volna meg

 

farsangi mulatság az kultúrba olyan szülőket láttak

 

műv házból jönni aki ritkán néznek az alapítványba

 

akkor  gondolta  hogy  biztos  most  tartották az

 

műv házba az alapítványosok farasangi bulit csak

 

nem tudtunk róla  meg lepődik egy volt illetékes

 

ezen . dolgon .február 7ei pénteki  foglakozást

 

pedagógus  Judit Mancika néni tartották

az ifjoncoknak foglakozást nagyon jó érezték

 

magukat. 2020.február.7.péntek. Bagó Zoltán, Horváth Zoltán, Sára Edina, Szilágyi Erzsébet, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon jött Bagó Zoli is aki sokáig beteg volt, folytatta a megkezdett szőnyegét. Lenke fonta a faliképet. Edina írást olvasást gyakorolta utána folytatta a szövést. Erzsike a mellényt kötötte. Horváth Zoli folytatta a nagy szőnyeg készítését. A konyhában gyümölcs leves és lapcsánka készült. Horváth Zoli fűszerezett. Edina segített a tálalásban.

HOZZÁVALÓK

 • 70 dkg gyümölcs
 • 10 dkg cukor
 • 1 csomag vaníliás pudingpor
 • 2 dl tejszín
 • 1 tk fahéj
 • 1 csomag vaníliás cukor
 • 1 csipet só
 1. A megmosott és megtisztított gyümölcsöket kb. 2 liter vízbe tesszük a fahéjjal és a vaníliáscukorral, majd felforraljuk.
 2. A pudingport a tejszínnel csomómentesre keverjük, és előbb  a forró gyümölcsléből 1-2 kanállal hozzámerünk, majd az így hőkiegyenlített habarást, folyamatos kevergetés mellett a leveshez öntjük, és pár perc alatt készre főzzük.
 • 1 kg krumpli
 • 2 db tojás
 • 4-5 gerezd fok hagyma (lereszelve)
 • bors
 • petrezselyem
 • 4-5 ek liszt
 • olaj a sütéshez
 1. A nyers krumplit nagylyukú reszelőn lereszeljük, hozzáadjuk a tojásokat, fűszerezzük, és annyi liszttel keverjük össze, hogy kicsit sűrűbb palacsintatésztaszerű masszát kapjunk.
 2. Egy serpenyőbe olajat öntünk. A nem túl forró olajba kanállal beleszaggatjuk a masszát, kicsit ellapogatjuk, és mindkét oldalát pirosra sütjük kb. 5-5 perc alatt.

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

milyen az amikor nem érdekli dolgok

aki emlékszik mondtam már  munka dolgorol

 

egy két  dolgot  mindenki aki végzi amit tud

 

és  bírja  az ereje  mondjuk meg van valaki

 

meg bízva valamivel annak nagyon figyelni

 

kel   erre  fogná  valaki nem kérdez semmit  fogja

 

azt  dolgot  ketté Tépi  meg  se kérdezi másiktól

 

mondjuk mi ért  van itt ez fogja úgy van vele meg

 

van csinálva lehet  csak elfelejtették ki dobni úgy

 

gondolja   meg  se  kérdezte mért van ki dobta

mert  nem érdekelte őt  úgy  van vele biztos

 

milyen  lenne aki tudja oda rakta meg találja

 

dolgozón rajta  nem találta  még se  mondjuk

 

gondoljunk bele ez másiknak nem kérdezem kel

 

vagy  nem másik igenis előre dolgozhat könnyebb

 

legyen  ere fogná  valaki és  ketté tépni milyen

 

plusz  munka  kidobná újra kéne csinálni ugye

 

az  idő  be menne  valaki dolgozni mondjuk ő

 

azt  csinálja  nagyon tudja dolgokat erre milyen

lenne  nagy  tévedés lehet másik jobban

 

tudja  utána  dolgozni rendbe legyen amit el

 

várnak ugye  milyen  ideg  másik embernek ez

 

igy  van meg  oldva nem baj maga tempójába

 

csinál  valamit  meg nem tud kérdezem és  nem

 

feje menjen olyan nem érdekli mondjuk valami

 

te  fejéből tud meg   csinálja  úgy tenné mintha

 

érdekelné  de  nem meg úgy van vele nem akarná

 

meg tanulni amit kel mondjuk ez nem történt meg

 

így állná  valaki dolgokhoz plusz munkát csinálna

 

másiknak nem kényelmet len idegölő úgy

 

gondlom pedig erre annyi kéne oda figyelni.

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

egy rossz szokás embereknél

kicsikét  oly rég beszéltünk  egyes  dolgokról

 

egy közösségbe van  az ember  és gondja van

 

úgy kéne hogy  meg  kéne  beszélni mindig van

 

mindenre meg oldás  és  meg beszélik akkor  meg

 

lehet  oldani és  nem  kel mindjárt  másik illetőhöz

 

rohanni  másik társammal nem lehet bírni .egy

 

ilyenről  hallottam valaki annyira lusta hogy éli

 

életét és  szemivel nem foglakozik és elkapja  őt

 

mondjuk  egy  betegség  de az orvos  azt

tanácsolná többet kéne mozogni biztos nem

 

kapná el jobban  betegséget jobban gyógyulna

 

aki mondjuk egy olyan betegségbe van depresió

 

ugye  abból   kilehet  gyógyulni többet társágba

 

megy  neked  nem fogja az  orvos azt tanácsolni

 

amikor  abba  betegsébe vagy leengedet redőny

 

nem okozza az betegséget ez  nagy tévedés úgy

 

van fény igenis jobb hangulatot engedte abba

 

helységbe és  nem lesz olyan be zárkózót az

ember  én amikor  meg látam  valakinél ezt

 

csinálja  meg mondtam keményet nem kéne

 

függeni dolgoktól  meg kéne mozdulni föl kéne

 

húzni redőnyt biztos  nem lenne annyi gond

 

betegsége úgy gondlom én meg mondtam neki

 

annak  illetőnek frankot ami  igazat   takarja és

 

fel  volt  háborodva közli anyára haszonlitas  erre

 

ma  valami  más ügybe  meg mondták  neki az

 

igazat az se   tetszet megy árulkodni máshoz ez

olyan aki emlékszik ugye oviba még nem igazán

 

tudtuk kezelni dolgokat  mentünk árulkodni én

 

meg  halotam megy máshoz árulkodni aki be

 

zárja  magát olyan rossz szokás másiknak elárulom

 

ilyen másik társam oda mennék meg  beszélni

 

dolgokat nem leni ilyen szokás hogy rögtön

 

rohanok mindet elmondani másiknak milyen is

 

ez rossz szokás le kel szokni róla egyes embernél

 

rossz eredményt hozki. ember társunk felé.

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy szép műsort

napokba  kaptam meg  egy olyan videó jelenetet

 

amin  az   alapítvány  részt vett  bene aki emlékszik

 

tavaly sokat  gyakorolták az óz nagy varázsló

 

darabot  nem hallottunk róla az útén sokáig

 

semmit  róla most  kaptam meg kis videó jelenetet

 

az  évzárós buliba ami december 21én volt műv

 

házba ez  darab  elő adva óz nagy varázsló mások

 

szerepeltek akkor művházba  sok vendég meg

 

nézte  azt elő adást amit december21én volt bene

kis turai komédia elő adta darabját volt bene

 

éneklések mi  alapítványuk  elő adta óz nagy

 

varázsló darabot  így visza  nézve nagyon szép

 

volt  aki még  nem  hallotta  egy kicsikét  változás

 

történt  aki volt elnök kicsit hátérbe vonult más

 

lett elnök egyéb változások történtek a célja az

 

alapítványnak közös összefogással segítsenek

 

környékbeli  fogyatékélő betegeken  nagyon szép

 

ez  dolog  remény keddem kis változás még

 

ugyanegyei  időket el tudnak leni az

 

alapítványosok  de hírek szerint minden jó megy

 

változás amin át  ment az alapítvány új helyet

 

kapnak kaszinó téren turán ez azért van másik

 

helyre valakinek nagyon szüksége  van mi meg

 

értjük azért kapják  az alapítványosok kaszinó

 

teret  nagyon  szép tágas hely sokat tudnak

 

bulizni az  alapítvány .február  5 szerdai

 

foglakozást  pedagógus Judit  Mancika

néni  tartották az ifjoncoknak foglakozást.

 

nagyon jó érezték magukat.

 

2020.február.5.szerda. Horváth Zoltán, Sára Edina, Szilágyi Erzsébet, Gergely Dávid, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon farsangi álarcokat készítettünk, kidíszítettük vele az ablakokat. Edina a kiskereten Horváth Zoli a nagykereten dolgozott. Erzsike kötötte a mellényt. A konyhában zöldséges virsli pörkölt készült tésztával. Erzsike pirította a hagymát és Horváth Zoli fűszerezett. Edina segített tálalni. Erzsike segített Manci néninek mosogatni.

 

 1. 1 db hagyma
 2. 1 db karalábé
 3. 3 db kisebb sárgarépa
 4. 1 db kisebb cukkini
 5. 2 pár virsli vagy szafaládé
 6. 3-4 gerezd fokhagyma
 7. 3 ek étolaj
 8. 2 db leveskocka
 9. 1 ek paradicsompüré
 10. ízlés szerint fűszerpaprika
 11. ízlés szerint só
 12. ízlés szerint bors
 13. ízlés szerint csili
  A zöldségeket ízlésünknek megfelelően felszeleteljük. A hagymát kockára vágva az olajon megpirítjuk. Majd a zöldségeket hozzáadjuk és együtt pirítjuk kb. 5 perc.

 

Adjuk hozzá a paradicsompürét, leveskockát, fűszerpaprikát én kb. 3 dl vízzel öntöttem fel. Megvártam, míg felforr és lefedve puhára főzzük.

 

mikor már majdnem puha hozzáadjuk a virslit, kóstoljuk meg, ha szükséges, ízesítjük. A virslivel főzzük még 5 percet.

 

 

 

tisztaság milyen fontos életbe

mai  evangéliumhoz van pár  gondolatom   pár

 

napja  ezelőtt  volt  az  nap amikor  szerelmesek  napja

 

volt  mai  nap  házasságról halunk hogy  valki épen

 

bűnös szándékkal  nőre  néz   már bűnt követ el az

 

életbe  biztos  sokan közködnek olyan kísértés Elen

 

hogy  másik  ember társa aki épen nő  hogy épen úgy

 

öltözködik viselkedik  másik társát  épen meg kísérti

 

bűnre  viszi őt  ami nagy baj életünkbe  nagyon fontos

 

legyen lelki tisztaság de  ez  nem mindig sikerül sok sor

 

van olyan dolog  meg kísért  valami az embert  és nem

 

bírt  ellenállni  lehet  az illető épen 6 parancs Elen vét

 

volt olyan életbe  másik társ  épen egy foglalat embere

 

kacsingatott szeme és  nem bírt ellenállni kísértésnek

 

lehet bűnre vitte őt  életbe  később jön rá ő házas gót

 

tört  ami igazán nagy bűn az életbe . mi  küszködjünk

 

az  életünkbe  ha  akad olyan időszak meg kísért ördög

 

bűnre  vinne  másik ember  mindig igyekezünk életbe

 

sokáig  tisztán  maradni sok sor van olyan emberek

 

életébe meg kísérti  és  sok sor  nem bír ellenállni

 

máris bűnbe került lehet olyannal aki épen házas akkor

 

épen  házasság törés akkor már ő bűnbe él

 

 

küszködjünk olyan kísértés Elen ami 6 parancs Elen

 

vét  másik ember felé  akkor nagy bűn .mai világba

 

igazán  meg tudja    kísérteni az embert bármi könnyen

 

 

máris  bűnbe  kerültünk lehet 6paran Elen vittünk ami

 

házzaságot  védi  az parancs ügyeljünk tisztán maradni

 

életbe  ez  nagyon fontos .

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

készülődés farsangra

múlt  héten  hét pénteken értesültem arról hogy

 

szombaton  m1 műsorán van esély  című műsor

 

ahol  fogyatékkal élő emberekről beszélnek ami

 

igazán  meg  lepő hogy  ilyennel tud egy tévé

 

foglalkozni  ezt műsort  pársor belenéztem nagyon

 

meg ható volt előtte amikor  az alapítvány

 

dolgokról beszéltek tagok meg  szülök az  ellőt is

 

volt  meg  ható esemény egy bőr disz műves

 

mutatta  meg   ügyességét  még ilyen fogyatékos

betegség létére sok emberel  az   gond  hogy   meg

 

állapítja  az  illető  ilyen  beteg  úgy  van vele

 

tartokodnak tőle  egy szer meg látja valaki egyből

 

élnek vele milyen ügyes őket is  igazán be kel

 

fogadni társadalomba ők  is  meg tudják mutatni

 

a  szeret  másik ember  társ felé ők igazán meg

 

tudják mutatni nagy világba ők menyire tudnak

 

szeretni én  is sok ilyet láttam hogy az beteg

 

ember át adta szere tét hogy ugye  14évet

lehúztam az   alapítványba én kaptam tőlük

 

rendesen   szeret . ép tévébe láttam műsor

 

ment  hogy  beteg   társunk bőr díszmű be

 

nagyon ügyes  volt saját  nevét bele varrta .

 

ez tetszet  nagyon kicsit  visza térek minta

 

többi ember  alapítvány is úgy alakult létre

 

közös erővel  és egy olyan vezetőnek aki szív

 

ügye  volt az alapítvány  mindent meg tetet érte.

 

most hogy februárt írunk ez  a farsangi idők

 

időszaka sokan úgy vannak február első hetébe

 

már  meg ünneplik farsangi bulikat mi február

 

3madik csak  készülődtek farsangra meg

 

farsangi  dekorációt  készítek az ablakra .

 

február 3madika hétfői foglakozást pedagógus

 

Judit  Mancika néni  tartották az ifjoncoknak

 

a foglakozást  jó érezték magukat.

2020.február.3.hétfő. Horváth Zoltán, Sára Edina, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit, Tóthné Julika. A mai napon Horváth Zoli a nagykereten folytatta a szövést, Edina a kiskereten folytatta a munkát. Lenke faliképet font. Edina írást, olvasást, gyakorolta. Erzsike csavart mellényt kötötte. Julika nénivel a maradék pamutokból mamakockás terítőt kezdtünk. A konyhában lebbencsleves készült. Horváth Zoli pirította a tésztát és fűszerezte a levest. Edina segítet  tálalásba

 

Szeretettel  fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg

 

Fiataloknak  tovább   tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is

 

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

múlt  héten  hét pénteken értesültem arról hogy

 

szombaton  m1 műsorán van esély  című műsor

 

ahol  fogyatékkal élő emberekről beszélnek ami

 

igazán  meg  lepő hogy  ilyennel tud egy tévé

 

foglalkozni  ezt műsort  pársor belenéztem nagyon

 

meg ható volt előtte amikor  az alapítvány

 

dolgokról beszéltek tagok meg  szülök az  ellőt is

 

volt  meg  ható esemény egy bőr disz műves

 

mutatta  meg   ügyességét  még ilyen fogyatékos

betegség létére sok emberel  az   gond  hogy   meg

 

állapítja  az  illető  ilyen  beteg  úgy  van vele

 

tartokodnak tőle  egy szer meg látja valaki egyből

 

élnek vele milyen ügyes őket is  igazán be kel

 

fogadni társadalomba ők  is  meg tudják mutatni

 

a  szeret  másik ember  társ felé ők igazán meg

 

tudják mutatni nagy világba ők menyire tudnak

 

szeretni én  is sok ilyet láttam hogy az beteg

 

ember át adta szere tét hogy ugye  14évet

lehúztam az   alapítványba én kaptam tőlük

 

rendesen   szeret . ép tévébe láttam műsor

 

ment  hogy  beteg   társunk bőr díszmű be

 

nagyon ügyes  volt saját  nevét bele varrta .

 

ez tetszet  nagyon kicsit  visza térek minta

 

többi ember  alapítvány is úgy alakult létre

 

közös erővel  és egy olyan vezetőnek aki szív

 

ügye  volt az alapítvány  mindent meg tetet érte.

 

most hogy februárt írunk ez  a farsangi idők

 

időszaka sokan úgy vannak február első hetébe

 

már  meg ünneplik farsangi bulikat mi február

 

3madik csak  készülődtek farsangra meg

 

farsangi  dekorációt  készítek az ablakra .

 

február 3madika hétfői foglakozást pedagógus

 

Judit  Mancika néni  tartották az ifjoncoknak

 

a foglakozást  jó érezték magukat.

2020.február.3.hétfő. Horváth Zoltán, Sára Edina, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Szilágyi Erzsébet, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit, Tóthné Julika. A mai napon Horváth Zoli a nagykereten folytatta a szövést, Edina a kiskereten folytatta a munkát. Lenke faliképet font. Edina írást, olvasást, gyakorolta. Erzsike csavart mellényt kötötte. Julika nénivel a maradék pamutokból mamakockás terítőt kezdtünk. A konyhában lebbencsleves készült. Horváth Zoli pirította a tésztát és fűszerezte a levest. Edina segítet  tálalásba

 

 1. zöldségeket és a szalonnát előkészítjük, kockákra vágjuk.
 2. Előveszünk egy nagy lábast, amiben a levest is fogjuk főzni, és lepirítjuk a szalonnát.
 3. A megpirult szalonnát egy szűrő segítségével kiemeljük a lábasból, majd a kisült zsírjában a felaprított hagymát üvegesre pároljuk.
 4. Jöhet a csuszatészta, amit egy picit megpirítunk a hagymán.
 5. Hozzáadjuk a fűszereket, óvatosan megkavargatjuk, és felöntjük kb. 2 dl vízzel. Egy rövid ideig hagyjuk az alapot párolódni.
 6. A felkockázott burgonyát hozzáadjuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy bőven ellepje a burgonyát.
 7. Amennyiben szükséges, utóízesítünk.
 8. Ha a burgonya és a tészta is megpuhult, petrezselyemmel és a lepirított szalonnával

megszórva tálaljuk!

Szeretettel  fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg

 

Fiataloknak  tovább   tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is

 

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezen napon nem csak szerelmesek napja

kicsi  gondolatot  szeretnék meg osztani mai

 

ünnephez hányan  vannak úgy életbe ma igazán

 

szerelmesek napja ez február 14ez  nem úgy van

 

merem mondani ezen napon február 14 én még

 

jó barátok meg  lepik az nőt  aki kicsit közel áll

 

szívéhez sok olyan világba ezen napon még jó

 

barátok  meg lepik azt illetőt aki  közel ál hozzá

 

csak  sokan úgy tudják világba ezen napon

 

hogy csak szerelmesek napja ez nagy tévedés

ezen napon jó barátok meg lepi másikat .igazán

 

jó barátság  nélkül nincsen  szerelmese azért

 

is ünneplik jó barátok egy mást ezen napon. ezen

 

napon  ezen napon van epilepsisok napja ez egy

 

betegség  de  sokan nem tudják ezt ezen napon

 

epilepsziások napja róluk meg kel emlékezni .nem

 

csak szerelmesek jó barátok napja ezen napon .

 

ép egy olyas valaki mondaná másik nak aki ő

 

úgy  gondolja  belé van zúgva érez valamit

 

iránta ez  nagy tévedés úgy  kezdené mit  veszel

 

nekem Valentin    nap  alkalmából eddig ő senkitől

 

nem kapott semmit aki így ál kéri ő szerelmes belé

 

abba illetőbe de  nem kölcsönös szeret az semmit

 

nem ér  mert jó barátok kölcsönös  szeretik egy

 

mást elfogadják amien másik . ez  mai nap jó

 

barátok  szerelmesek napja epilepsiásokrol

 

emlékezünk meg ezen napon .kicsit február 14

 

nap jellemzése .egy  szent aki jó barátok

 

szerelmesek pártfogója

 

Február tizennegyedike, Bálint napja, Szent Valentin ünnepe van. Az üzletekben előkerülnek a szívecskés termékek, a mosolygó plüssfigurák, a virágboltokban a szebbnél szebb vágott virágok illata és az éttermekben a szerelmeseknek nyújtott kedvezmények csalogatják az ünnepelni vágyókat.

Mert ma ünnep van, a szerelmesek napja. Ha forgatjuk a naptárat szinte minden nap találkozunk olyan nemzetközi emléknappal, mint a boldogság, a madarak és fák napja és így tovább.

Miért ne lehetne ünnepe az igaz szerelemnek?

A keresztény közösségeknek fel kell hívnia a figyelmet, különösen a mai napon a szerelem értékeire. Szeretni tisztán és őszintén!

Valentin bátorságot ad arra, hogy az emberek kis ajándékokkal megerősítsék egymás felé kölcsönös szeretetüket. Az ünnep kiemeli, hogy az érzelmeink egyszerre fordulnak a kegyelem és az emberi lét irányába.

Emberi mivoltunk fontos jellemzője, hogy képesek vagyunk megérezni azt a vonzalmat, melyet a másik fél irányunkba kimutat és ezt az érzést viszonozni is tudjuk. A Valentin-nap kétségtelenül ösztönzi a jó érzelmek megjelenését és megkönnyíti az ilyen kezdeményezéseket. Motivál bennünket arra, hogy ne rejtsük el azt, amit a másik személlyel kapcsolatban érzünk, hogy ne rejtsük el, ha valaki közel van hozzánk, mert öröm és erő forrása lesz mind a szerzőnek, mind a címzettnek.

Fel kell ismernünk, hogy az érzéseink elrejtése, elnyomása, jelentősen elszegényíti életünket és kölcsönös kapcsolatainkat.

Az ünnep eredete az ókori pogány Luperkália ünnephez kapcsolódik. A párok ünneplése ugyanis már az ókorban elfogadott volt. Február közepén tartották a Luperkáliát, egy termékenységi ünnepséget, amit Faunusznak, a mezőgazdaság római istenének, valamint Róma alapítóinak, Romulusznak és Rémusznak szenteltek. A hagyomány szerint a nők bedobták neveiket egy edénybe, amiből a férfiak húztak. Az így kialakult párok az ünnepség idejére együtt maradtak, gyakran házasság is lett a dologból.

Az ötödik század végén I. Gelasius pápa hivatalosan is kihirdette február 14-ét Valentin-napnak. Nem sokat kellett már várni, hogy a szerelem is beférkőzzön a keresztény hagyományba. A középkorban Franciaországban és Angliában közhiedelem volt, hogy február 14-én kezdődik a madarak párzási időszaka, innen jött az ötlet, hogy a Valentin-napnak egyben a románc napjának is kellene lennie.

De ki volt Valentin?

Valentin vagy Valentinus mártír, római pap a harmadik században. Egy legenda szerint mikor II. Claudius római császár arra jutott, hogy az egyedülálló férfiakból jobb katona válik, mint a családosokból, megtiltotta a házasodást a fiatal férfiaknak. Valentin, felismerve a rendelet igazságtalanságát, szembeszállt Claudiusszal és titokban továbbra is folytatta a fiatal párok összeadását.

A rendelet megszegése miatt halálra ítélték.

A szent kultusza meglehetősen gyorsan fejlődött. A negyedik században Juliusz pápa bazilika építését rendelte el azon a helyen, ahol mártírhalált halt és eltemették. Mivel az epilepszia és számos idegrendszeri rendellenesség nagyon gyakori volt Európában abban az időben, a szenthez számos imameghallgatást kötöttek. A csodás gyógyulások miatt tisztelete a 15. században távoli vidékeken is megjelent, templomokat és oltárokat szenteltek a tiszteletére. Ma Valentin újra felfedezése történik, a szent a szerelemesek égi közbenjárója lett. Oltára február 14-én megtelik virágokkal, levelekkel, fényképekkel.

 

Péntek Valentin ☀️🌺🍀🌸🌹

Kedves hölgyek, lányok, asszonyok, feleségek, anyukák, nagymamák, nővérek, húgok! Az Isten éltessen

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

 

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

beteget ember számba kel nézni támogatni kel

napokba  ünnepeltük  betegek világnapját amiről

 

illik úgy gondolom erről  egy kicsit  pár gondolatot

 

említeni erről betegek világnapjáról  ezen  napon

 

február 11én  tért  vége lurdi ájtatosság ahol

 

szűz anya  18sor  meg jelent lurdaba

 

Bernadettnek  nagyon ájtatos  volt  és meg jelent

 

neki kint lurdba elmondom ez hely kint van lurdba

 

igenis  mai  nap is kimennek lurdba szűz anyát

 

hogy  gyógyítsák meg  gyógyultak emberek . olyan

 

előfordul mai világba hogy illető mondjuk  nagyon

 

beteg és úgy éli életét  úgy imádkozott  orvosok

 

úgy kezelték valami történt  meg gyógyult az illető

 

mai nap  nem nagyon beteg egy baj  van világgal

 

sok  sor előfordul  másikat beteget nem úgy akarja

 

nézni  egyszer  amikor úgy alakult beteg ember

 

valami tötént igazat adnak ember számba nézik

 

hányszor  az  beteg  ember  jobban  szeretik mint

 

az egészségest  egyszer  nem olyan rég volt történt

 

én szemtanúja   voltam  egy ember  meg  csodálja

 

beteg  társat  menyire tudják  adni azt  szeret  ami

 

világból igenis hiányzik ő beteg meg tudta szeret

 

tovább adni ami nagy dolog beteg ugyanolyan

 

ember mint  másik baja van dolgot ő is tud végezni

 

lehet de  idő után amikor meg tapasztalják az

 

beteg  jól tudja dolgokat  szeretnek vele dolgozni.

 

mai világba van olyan hivatalos személy aki még

 

betegek mellé ál  támogatja őt ami igenis fontos

 

legyen ilyen támogatója betegnek imát hoztam

 

beteg világ napja alkalmából önnöknek.

 

Ima a Lourdes -i Szűzanyához

Ó Szent Szűz, dicsőséged napjai közepedte,

ne feledd ennek a földnek a szomorúságát.

Vess egy irgalmas pillantást azokra,

akik szenvednek, nehézségekkel küzködnek,

az élet keserű serlegéhez tapadva ajkaikkal.

Könyörülj meg azokon, akik szeretik egymást,

de el vannak választva egymástól.

Könyörülj a mi lázadó szívünkön.

Könyörülj gyenge hitünkön.

Könyörülj azokon, akiket szeretünk.

Könyörülj azokon, akik zokognak,

azokon akik imádkoznak, azokon akik rettegnek.

Adj reményt és békét mindannyiunknak

amen

 

IMA A BETEGEKÉRT

Uram, kérlek hallgasd meg imám,

Nyisd meg kérlek szíved,

S fordítsd reám orcád.

Tekints le kérlek a szenvedőkre,

És ne rejtsd magad el előlük,

Adj gyógyírt megsebzett szívükre.

Mert Nélküled az Élet

Sivár pusztaság, üresség,

Nem nyújthat Reményt más,

Csak Te, s a Szeretet,

Mely belőled fakad,

Mint a Föld és mint az Ég.

Ne hagyd kérlek Uram,

Hogy szenvedjen a gyermek,

S ne hagyd Uram azt,

Hogy a keserűség, s bánat

Betöltse a szíveket.

Add Uram, hogy életünket

Vezérelje a Szeretet,

Add, hogy Fiad szent fénye

Betöltse életünket.

S mielőtt még imám bevégzem,

Istenem el kell mondanom:

Nagyon szeretlek Téged!

Amen

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

egy élményes napom

hány  ember    meg szokott  lepődni dolgon ha őt

 

épen  meg   érinti őt  az dolog  mondjuk hány

 

embernek  van  olyan  vágya  mondjuk  szeretne

 

találkozni  egy  olyan  emberel  akiről  épen

 

életébe  sokat  hallott  szeretne  vele találkozni

 

lehet  sors igenis  olyan  lehet  meg tudja adni azt

 

találkozhatsz vele  olyan  előfordul  azzal  emberel

 

találkoztál már  azzal hivatalos személlyel de

 

nagyon  szívedhez nőt és  még  lehet igenis ha

 

van  még  lehetőség  lehet  találkozná  vele

 

mondjuk elmondom  nekem  van egy olyan

 

személy sok sor  találkoztam jártam utat vele

 

ő meg is  ismert   meg kedveltük  egy mást amikor

 

úgy hozza  sors  akkor tudunk  pármondott

 

váltani amikor  vele  beszélget ember lelkének

 

igenis jó  meg  lepődik dolgon szeret azzal illetővel

 

találkozni elmondom nekem volt ilyen élményen

 

hallottam róla napokba az  hivatalos  személy akit

 

én  szeretem épen  turára jön meg hallgathatod őt

 

mondta  nekem ez  egyik illető úgy  voltam vele itt

 

az  alkalom időm  úgy alakult meg hallgattam őt is

 

nagyon  szépen  beszélt ami  igazán  mai

 

társadalomhoz van mondva  szeretnek az emberek

 

igazán ki kerülni dolgot  másikra hárítani mindent

 

ő   mert   neki   nincsen  ideje igenis  van idő  csak

 

úgy  kéne  időt  száni dolgokra másik is jól érezze

magát ugye van idő úgy kel be osztani .ez az

 

személy mondta aki igazán szeretek vele találkozni

 

sok sor találkoztam életbe most találkozhattam

 

vele nem  hagytam ki meg ismert  hangosan rá

 

köszöntem  beszélgetünk és  volt  egy köny

 

amit  ő  adot  ki úgy voltam vele  szeretnék tőle

 

könyvet   lehetőség adott  mondják majd aláírja

 

neked  majd elő adás végén az ember  meg látta

 

én vessem könyvét  meg elsőnek gyorsan alá írt

 

nekem nagy élmény volt  ez nap nekem hogy

 

újból  találkozhattam azzal emberel .

 

 

Szeretettel  fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg

 

Fiataloknak  tovább   tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is

 

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aki meg akart gyógyulni

Pár kilométerre a várostól, a dombon, a nagy lepratelepet magas kőfal vette körül, s tetején az őrszemek fel-alá járkáltak. Akadt köztük fennhéjázó, goromba, de többnyire megértőek voltak. Szürkületkor a leprások összeverődtek a bástya aljánál, és kérdezgették a barátságosabb katonákat.

– Gaspare – mondták például –, mit látsz ma este? Van valami az úton? Azt mondod, szekér? És milyen az a szekér? És a királyi palota ki van világítva? Meggyújtották a fáklyákat a toronyban? A herceg visszajött? – Ez így ment órákig, soha nem fáradtak bele, s bár a szabályzat tiltotta, a jólelkű örök válaszoltak, gyakran nem létező dolgokat találtak ki, elhaladó embereket, ünnepi kivilágítást, tüzeket, még az Ermac vulkán kitörését is, mert tudták, hogy minden hír kellemes szórakozást jelent ezeknek a bezártságra ítélt embereknek. A súlyos betegek, a haldoklók is részt vettek az ilyen összejöveteleken, a még jó erőben levő leprások hozták ide őket hordágyon.

Csak egyvalaki nem jött, egy fiatalember, nemes lovag, aki két hónapja került a leprakórházba. Nagyon szép férfi lehetett, már amennyire ki lehetett venni, mert a lepra elképesztő gyorsasággal fertőzte meg, rövid idő alatt teljesen elcsúfította az arcát. Mseridonnak hívták. – Miért nem jössz? – kérdezték, mikor elmentek a kunyhója előtt.

– Miért nem jössz te is hallgatni a híreket? Ma este biztosan tűzijáték lesz, és Gaspare megígérte, hogy leírja nekünk. Nagyon szép lesz, meglátod.

– Barátaim – válaszolta szelíden, egy fehér ruhával eltakarta oroszlánarcát, és kihajolt az ajtón –, megértem, hogy nektek vigasztalást jelentenek az őr hírei. Ez az egyetlen szál maradt számotokra, ami a külvilághoz, az élők birodalmához fűz benneteket. Igaz, vagy nem?

– Hát persze hogy igaz.

– Ez azt jelenti, ti már beletörődtetek, hogy soha nem kerültök ki innét. Én pedig…

– Te?

– Én pedig meg fogok gyógyulni, nem mondtam le, én olyan… értsétek meg, olyan akarok lenni, mint régen.

Ott ment el a többiekkel együtt Mseridon kunyhója előtt a bölcs, öreg Giacomo, a telep patriarchája. Legalább száztíz éves volt, és majdnem egy évszázada emésztette a lepra. Nem volt már felismerhető testrésze, nem lehetett megkülönböztetni rajta sem a fejet, sem a karokat, sem a lábakat, a teste egy három-négy centiméter átmérőjű póznává alakult, amit nem lehet tudni, hogyan egyensúlyozott; a tetején levő fehér hajcsomóval olyan volt nagyban, mint azok a légycsapók, amiket az abesszin nemesek használnak. Talány, hogy hogyan látott, beszélt, táplálkozott, mert az arca teljesen szétmállott, nyílások sem látszottak a fehér, nyírfakéreghez hasonló varon, ami borította. De ezek a leprások rejtélyei. Ami a járását illeti, mivel ízületei sem voltak, egyetlen lábon ugrálva vonszolta magát, az is olyan volt, mint egy bot, aminek lekopott a vége. De nemhogy borzalmas nem volt, hanem egészében véve kedves jelenség volt. Tulajdonképpen növénnyé változott ember. És jóságáért, okosságáért mindenki tisztelte.

Mikor az öreg Giacomo meghallotta Mseridon szavait, megállt, s ezt mondta:

– Mseridon, szegény fiú, én már majdnem száz év óta vagyok itt, és azok közül, akiket itt találtam, vagy később jöttek ide, senki sem került ki soha. Ilyen a mi betegségünk. De meglátod, itt is lehet élni. Van, aki dolgozik, van, aki szeret, van, aki verset ír, van szabónk, van borbélyunk. Boldog is lehet az ember, legalábbis nem sokkal boldogtalanabb, mint a kint élők. Minden azon múlik, hogy beletörődjünk. De jaj akkor, Mseridon, ha a lélek lázadozik, és nem nyugszik bele sorsába, ha a lehetetlen gyógyulásra vágyik, akkor az megmérgezi a szívet. – Mikor ezt elmondta az öreg, megrázta szép fehér bóbitáját.

– De nekem – vágta rá Mseridon –, nekem meg kell gyógyulnom, én gazdag vagyok, ha felmásznál a falakra, láthatnád a palotámat, két csillogó ezüsttornya van. Lent várnak rám a lovaim, a kutyáim, a vadászaim, és a fiatal kis rabszolgalányok is várják visszatérésemet. Érted, kedves bölcs pózna, én meg akarok gyógyulni.

– Ha a gyógyulás csak az akaráson múlna, nagyon egyszerű lenne a dolog – nevette el magát jóságosan Giacomo –, többé-kevésbé mindenki meggyógyult volna.

 

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

meg lepő hír ért engem

ember  úgy  van igazán meg szokott lepődni

 

dolgon amin  épen  nem tud és  váratlan éri

 

öt  az hír  igazán meg  lepődni  a  híren ha valami

 

szinten  eljut  az hír  engem ilyen dolog  ért

 

napokba ,aki értesült   hétvégén volt m1 műsorán

 

a  esély  című műsor  amit  meg néztem nem

 

tévébe  ha  nem vissza  néztem netről azt  esély

 

műsort ami  épen  az alapítvány volt bene pár

 

perces műsor  volt  amit  az alapítványba volt

2 felnőtt  beszélt pedagógus Judit  meg  egy szülő

 

beszélt  meg jelenlegi  titkára mondott  egy igazán

 

meg  lepő dolgot . pár hónappal ezelőtt  volt  róla

 

soho hogy  az alapítvány egy  másik helyre kerül

 

egy tágasabb helyre haz hírek szerint  a kaszinó

 

téren ahol   nyugdíjasak vannak néha oda

 

szeretnének menni ez  volt terv  erről  egy darabig

 

igazán  semmi  hírek  nem tudtunk  erre egy meg

 

lepő dolog  történt  épen  bele néztem épen  titkár

mondta dolgot  Julika néni amin  igazán meg

 

lepődtem azt  mondta márciustól kaptak egy

 

tágasabb  helyet ahol közelebb van tó is innentől

 

már  meg  fejtem hogy meg kapták kaszinó téri

 

helyet ahol nyugdíjasak vannak  márciustól már

 

az  alapítvány is  lesz bene  köszönik mindenkinek

 

akik segítetek be kerüljenek . meg a műsorba

 

tamás  beszélt mi  mindent köszönhet az

 

alapítvány tol  hogy  nem pörögtul magát meg

 

nyitottabb  meg mondta riporter Tomi az

 

oszlopos  tagja az  alapítványnak. Horváth

 

zoli  anyukája  meg nyilatkozta igazán sokat

 

köszönhet  zoli mert  otthon is ki veszi a dolgokba

 

részt  Zoli nagyon szép műsor volt én csak azon

 

lepődtem meg  március tol minden jó megy

 

elköltöznek  kaszinó tére ezzen igazán meg

 

lepődtem tévéből tudtam hírt az elkötözést

 

másik helyre . nem mondták most kaptam hírt

 

tévéből .meg lepődtem remélem tetszeni fog

 

a  az  alapítványnak új helyük minden jó megy.

 

 

 

Szeretettel  fordulok   önökhöz   idén is  ha  szeretne  adó  1%  adja    beteg

 

Fiataloknak  tovább   tudjon   működni  alapítvány  előre  köszönjük  gondol-ránk  is

 

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

a jel

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt:

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok hazafelé.

Áradt a szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl tudattalannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet.

Szabadulása előtt három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik.

Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el… Ott, ahol felnevelkedett és ahol még most is élnek szülei.

Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, melyet jól lát az autóbuszból… Ha még visszafogadnák őt, kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a jelet, nem száll le az autóbuszról, és örökre eltávozik életükből.

Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot.

Útitársa végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút:

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból.

Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát.

Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember vállát:

– Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják.

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk.
Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk.
Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk.

ha  teheti  és  segíteni  szeretne   egy  fogyatékkal  élő  fiatalokon   hogy   boldog  életük  legyen

 

adója   1% kával  támogassa

 

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a szeretet

A barátság:- két lélek egymásba ömlik és egyik a másikkal, meggazdagodik. Semmi sincs, ami annyi nagy és tiszta örömet okozhatna, mint egy másik léleknek önzetlen bírása. De ennek a barátságnak kísértései vannak, mégis az egyik legmagasabb életkapcsolat. 

“A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel!”

„Amikor a kezed nyújtod egy barátod felé, a szívedet is felajánlod vele, és ezzel együtt az életed nagyobbik részét is.” 

E világon nincs más, mi többet ér,

Mint mikor kezed a kezemhez ér,

Mert a múlandó léleknek nem elég

Csupán kenyér, bor s menedék;

Az éj elszáll, a menedék nincs többé,

A kenyér sem tart örökké,

De egy baráti kéz és egy hang,

Végigkísér és örökké tart.

„Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el,

a bizalmat,mely nem aggodalmaskodik, barátunk hűtlenségének lehetőségén,

a szabadságot,amely nem fél kimondani, a maga véleményét, az egybetartozás érzését,

amely nagylelkűen tud adni, és örömmel elfogadni.”

Semmi sem rendezettebb, mint az,

Amit a szeretet rendez el,

És semmi sem szabadabb, mint az,

Amit a szeretet köt össze.”

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

főzelékes nap

aki emlékszik az  tudja  pár  napja volt  az

 

alapítványba televízió m1től jöttek ki  riportot

 

készíteni  az  alapítványból pár nappal  ezelőtt

 

január 22én  amikor  kint  volt tévések az esély

 

című műsor riportot   készítetek az  alapítványba

 

azon  napon  amikor  kínt  voltak  tévések riportot

 

csinálni esély  című műsortól voltak kint az

 

alapítványnál  amikor  készült  riport nálunk még

 

azon napon  még  nem tudták hogy  mikor  fogják

műsora  tűzni az m1 en ez  esély című műsor

 

fogyaték élő betegről szol én  magam pársor

 

belenéztem ebbe műsorba és meg is hatott .

 

most  kaptam  híreket  amit  január 22én szerdán

 

felvetek   riportot  az alapítványból azt  holnap

 

délelőtt 10:35kor  adja le az m1 televízió érdemes

 

meg  nézni itt  is meg nézi kicsit  elgondolkozik és

 

meg  teheti  az  adója  1       % az  alapítványnak adja

 

meg  tudja  ha  megnézi műsort  milyen

beteg ifjoncoknak  segít ha  az adója 1%lékát

 

az  alapítványnak adja  amit előre  köszönik.

 

január 27 hétfői foglakozás  elmaradt

 

január 31 péntekifoglakozás  meg volt tartva   szerdai foglakozás

be számoltam róla

pedagógus Judit  Mancika néni tartották  az

 

ifjoncoknak foglakozást mindenki jól érzete

2020.január.31.péntek. Horváth Zoltán, Sára Edina, Gergely Dávid, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon Edina olvasást írást gyakorolta. Szövést is folytatta. Erzsike a kötés után, fonással ügyesítette a kezét. Lenke is font, szőtt. Horváth Zoli a nagykereten dolgozott. A konyhában kelkáposzta főzelék készült. Horváth Zoli fűszerezte a főzeléket. Edina segített tálalni

 

 • 1 kg kelkáposzta
 • 1 fej hagyma (kicsi)
 • 2 gerezd fokhagyma
 • 1 kávéskanál köménymag (őrölt)
 • 1 kávéskanál majoránna
 • 30 dkg burgonya
 • 4 ek  olaj
 • 4 dkg liszt
 • 1/2 kávéskanál pirospaprika
 • bors
 1. A kelkáposzta torzsáját kivágjuk, a többit 2 cm vastag csíkokra szeljük. Bő vízben megmossuk, hagyjuk jól lecsepegni. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, finomra vágjuk. A burgonyát megtisztítjuk, megmossuk, majd 1,5 cm-es kockákra vágjuk.
 2. Egy nagyobb edényben felforralunk 1,5 l vizet, kissé megsózzuk, beledobjuk a kelkáposztát, 5 perc múlva a burgonyát és a köménymagot is beleszórjuk. Félig lefedve, mérsékelt tűzön az egészet puhára főzzük 15 perc alatt.
 3. Az olajban világosra pirítjuk a lisztet, hozzáadjuk a hagymát, a fokhagymát, 2 percig fonnyasztjuk benne. Lehúzzuk a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, simára keverjük 2 dl hideg vízzel, majd hozzáadunk 1-2 merőkanál főzőlét, és a kelkáposztához keverjük. A morzsolt majoránnát is hozzáadjuk, fedő nélkül, 10 percig szelíden forraljuk.
 4. Megsózzuk, és frissen őrölt borssal fűszerezzük. Feltétként pörköltet, fokhagymás sült húst, fasírtot vagy grillezett krinolint, lecsókolbászt adhatunk hozzá.

 

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

egy késői hirek

egyik ifjoncukról sajnos  nem kaptunk híreket

 

kicsikét  azért  fura  volt  nekem ép  egyszer

 

amikor  tárgyaltam emberel aki volt elnök asszony

 

az  alapítványba  épen  beszélgetünk hogy vagyok

 

mert  nem igazán  találkozok vele ö mondja ő

 

kérdezte hogy egyik  ifjoncról mit tud a    Bagó

 

Zoliról nem tud semmit  annyit  hosszan  tartó

 

betegségbe van mást bent  nem mondanak ami

 

kicsikét  baj annyit közhetek egy  betegségbe egyik

ifjonc  aki pánik betegségbe ez ki gyógyítható

 

reméljük mi előbb meg  gyógyul vissza tér majd

 

foglakozásra közéjük szertetel vissza  várják erről

 

betegség  mi is van  Bagó Zolival egy szülőtől

 

tudtam meg . nem  olyan rég  napokba  forgatás

 

az alapítványba elnézést kérek később kaptam

 

meg  híreket hogy  január 24én pénteken is volt

 

foglakozás  az alapítványba pedagógus Judit  és

 

farkas néni Mancika néni tartották a foglakozást az

ifjoncoknak mindenki jól érezte magát . január 27

 

hétfői  foglakozás  elmaradt  január 29 szerdai

 

foglakozásról beszámoltam most január 24

 

pénteki 2020.január.24.péntek. Sára Edina, Szilágyi Erzsébet, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Farkasné Mancika, Barnáné Sümegi Judit. A mai napon Edina az írás olvasás gyakorlása után folytatta a szövést. Lenke a lila rongyszőnyegen dolgozott. Erzsike tovább kötötte a mellényt. Rendet tettünk a pamutok között. A konyhában karalábé krémleves készült. Edinának karalábélevest készítettünk. Horváth Zoli törte a karalábét és fűszerezett. Edina segített a tálalásban.

 

 1.  hagymát megpucoljuk, kockára vágjuk, kevés olajon megpirítjuk.
 2. A zöldségeket is megpucoljuk, kockákra vágjuk és a pirított hagymához adjuk, sózzuk, borsozzuk, 1 ek cukrot szórunk rá és pirítjuk pár percig.
 3. Eztán ráöntünk 1 dl vizet, szórunk rá a natur ételízesítőből, és fedő alatt negyed óráig pároljuk.
 4. Felöntjük 8 dl vízzel, felforraljuk, aztán csendes lángon addig főzzük, míg meg nem puhulnak a zöldségek.
 5. Tetszés szerinti levesbetét tésztát rakunk bele, és pár perc alatt készre főzzük

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munkát hogy kéne végezni

kicsikét  olyanról szeretnék  beszélni ugye sok

 

ember  van  helye ahol  úgy mondva örömmel

 

kéne  dolgok állni  munka van mondjuk  nem úgy

 

kéne  egyes  valaki  be  megy arra  helyre csinálni

 

amit  épen  kel  de  neki nincsen kedve semmihez

 

csak el van mint  befőtt  és  teljen idő ép egy

 

helybe van és  jól érzi magát  de  mégis dolgozni

 

kel akkor úgy áll hozzá idegből csinál ilyennél az

 

baj  mellette  lévő illetőt igenis  bozontja  így

dolgokhoz embernek  igenis  örömmel kéne

 

csinálni dolgokhoz  nem úgy ő neki  idegből meg

 

oldja  de  úgy pontosan  mindent de  egyértelmű

 

dologra  kérek segítséget  ami úgy  mondva  nem

 

baj  de mégis  kéne oldani  dolgot úgy hogy  nem

 

idegből meg  tudom valami menyi akkor annyi

 

és  meg oldottam dolgot csak kéne   türelem és

 

örömmel állni  dolgokhoz mert  úgy áll  az illető

 

idegből  csinálja  meg dolgokat  egyik másik illetőt

igenis  ki tudja akasztani  munka után  teljesen

 

fáradt   lesz  azért  ő nyugi érzi semmit tevésbe

 

de ideges kicsit  hogy  csinálja dolgot  úgy kéne

 

hozzá állni egy  dologhoz örömmel pozitívan és

 

meg  keresem munka dolgot segítsek neki ne

 

idegesítsem dolgaimmal lehet könnyen meg

 

oldható csak úgy kéne hozzá állni és  akkor lehet

 

Utánad  nem  fog  plusz  2ember  dolgozni

 

 

 

csináld  meg  dolgot  akkor biztos másik ember

 

nem idege ki készülni ha  nem idegből dolgozna

 

valaki  munkát  örömmel csinálni akkor  nem fog

 

másik kikészülni idegből csinálja másik társa  az

 

nem munkának mondhatják egy  ember be megy

 

dolgozni valaki jól érezze magát  nem idegből

 

csinálja dolgot meg biztos az másik ember  nem

 

igazán szeret  majd  vele dolgozni kikészíti őt ami

 

nem jó munkát  úgy kéne csinálni örömmel  úgy

 

mintha  csillag megy igen úgy érdemes munkát

 

végezni  .

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

 

 

 

 

egy boldogság

Nem lehet azt mondani, hogy a Szerelem minden, hogy a házasság egyedüli alapja a titokzatos vonzalom. Szerepet kell kapni a kötelességnek és az akaratnak is, amelyben az isteni sugallat jut kifejezésre és azt állandóvá teszi

5. Szeretni nem azt jelenti, hogy egymást nézzük, hanem, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba.

6. A házastársi kötelességek egyik alapelve, hogy vonzók maradjanak egymásnak. Tévedés azt gondolni, hogy az erénynek nincs szüksége púderre, arcfestékre, friss borotválkozásra.

7. Ne a táncnál, hanem az aratásnál válaszd ki az asszonyt!

8. Két ember boldogsága törékeny növény. A klíma melegséget követel, a nagy viharok nem használnak neki, és megköveteli a figyelmes gondot és a mindennapi öntözést.

9. A házasság küzdelem, amely előtt Isten áldását kérik, mert az örökké tartó szeretet a legmerészebb vállalkozás.

10. Nem a szépség, hanem az erények teszik a boldog házasságot.

11. Boldog házasság az, ahol a férfi a fej és a nő a szív.

12. Nem angyalhoz mész feleségül. Az angyalok nem keresnek maguknak feleséget. Te olyat keress, aki szeret, megbocsát és megért.

 

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

És a végére néhány humorosabb gondolat:

13. A halak, amelyek a hálón kívül vannak, befelé sietnek, azok pedig, amelyek benne vannak, kifelé igyekeznek. (Szókratész azoknak a fiataloknak, akik a házassággal kapcsolatban tanácsot kértek tőle)

14. A házasság akkor lenne csöndes és nyugalmas, ha a feleség vak, a férj pedig süket volna. (ismeretlen)

15. Ádámnak első nyugodt álma egyben az utolsó is volt. Mire fölébredt, ott volt mellette az asszony. (M. G. Saphir, humorista)

16. A házas állapot azért szent, mert sok vértanút számlál. (német mondás)

egy szép gondolat

Volt egy híres kolostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent.

A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített. Időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele, de amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt: „A rabbi az erdőben sétál.” És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket.

Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit, és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmise után el is indult az erdőbe. Amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban üdvözlésre tárt karral. Mintha már jó ideje várta volna az apátot. Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak. Aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyúlt az arcukon.

Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott Szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette az arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, zokogásuk betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is.

Miután elapadtak a könnyeik és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét. „Te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent – mondta. – Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania.”

A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett és így szólt: „A Messiás köztetek van.”

Egy darabig mindent csönd borított. Aztán megszólalt a rabbi: „Most menned kell.”

Az apát szó nélkül távozott, nem nézett vissza.

Másnap reggel összehívta a szerzeteseit a káptalanterembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott „a rabbitól, aki az erdőben sétál”, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvéreire nézett, majd így szólt: „A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a Messiás.”

Édei  évbe  is  támogosa  alapítványunkat

 

sérült   fiatalokkal  foglalkoznak és  meg  kapják  szeretet  meg  Boldoggá  tenni  akarjuk

 

életüket  .adója  1%kát  adományozza   nekünk  idei  évbe  is .

 

azért  támogosa   alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen