Mindannyian egy szívvel egy lélekkel

Az egyik koncentrációs táborban volt egy hegedűművész, aki – bár halálra volt ítélve – nem félt, és lelkében mindvégig szabad maradt. Egyik nap előhozta a hangszerét, kiállt vele az udvar közepére, és elkezdett játszani. Csüggedt és kétségbeesett honfitársai közül sokan gyűltek köréje a barakkokból, mert érezték, hogy játéka bátrakká teszi őket. Amikor ezt az őrök észrevették, megtiltották, hogy játszon. De a következő nap ismét oda állt. Még több fogoly gyűlt köréje, mert érezték, hogy játéka összekovácsolja őket. Az őrök összeverték az ujjait. Másnap azonban újfent megjelent, és olyan szépen játszott összeroncsolt ujjakkal is, hogy a köréje sereglő foglyok szíve megtelt derűvel. Az őrök erre szétverték a hegedűjét. A következő nap ismét ott állt az udvaron. Ezúttal énekelni kezdett. Istenem, milyen tiszta és boldogító ének volt! A foglyok bekapcsolódtak, és a közös ének lelküket tisztává és lebírhatatlanná tette. Az őrök erre kegyetlenül összeverték. A gyűjtőtáborra halálos csend borult. Mindenki azt hitte, hogy belehalt a verésbe. De másnap ismét ott állt az udvar közepén. Mivel játszani és énekelni már nem tudott, táncba kezdett arra a dallamra, amelyet csak ő hallott odabenn, a lelke legmélyén. Erre honfitársai mind kirajzottak a barakkokból, megfogták egymás kezét és önfeledten táncra perdültek. Középen vele, a művésszel, kinek a lelkét – bár teste sok sebből vérzett -, nem tudták megtörni. Az őrök pedig földbegyökerezett lábbal, tehetetlenül néz-ték ezt a lelkes – kezeit dacos zászlóként magasba emelő – legyőzhetetlen embert. „Mindegyikükre leereszkedett egy-egy”…
Ma szerte a világon a Szentlélek kiáradását ünnepli a katolikus világ. Az ünnepi szentmise első olvasmányát az Apostolok Cselekedeteiből vettük. Ebben a könyvben Szent Lukács a fiatal Egyház történetét írja le Urunk mennybemenetelétől addig, amíg az apostolok az örömhírt az akkori világ fővárosáig, Rómáig elvitték. A felolvasott részben arról hallhattál, hogy a mennybemenetel után a félénk tanítványok elrejtőztek barakkjukban. Nem volt elég a félelem, de lelküket kétely is marcangolta. „Vajon elküldi-e az Úr a megígért Vigasztaló Lelket? Egyáltalán ki ez a Lélek? Mit hoz majd a tarsolyában?” S ekkor berobbant a Lélek. Szent Lukácsnak, aki máskor mindent olyan tudományosan ír le, most csak képek jutnak eszébe: „Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna… Majd lángnyelvek jelentek meg… Majd ezt a fontos mondatot irja le: „…és mindegyikükre leereszkedett egy-egy.“ Hallod? „Mindegyikükre egy-egy!”

A kedvenc tanítványra, Jánosra épp úgy, mint az ingatag Péterre; a valamikor politikai hatalom után sóvárgó Jakabra épp úgy, mint a hallgatag Bertalanra; a hithű Nátánáelre épp úgy, mint a kétkedő Tamásra; a kétes múltú Mátéra vagy a politikailag szélsőséges Simonra épp úgy, mint a megnyerő Andrásra. Mindre, kivétel nélkül. Miért? Tudós egyházatyáink azt írják: Mert Isten a Szentlélek kiáradásakor minden egyes embert – külön-külön – belülről akart boldoggá tenni! Benne akart lakást venni! Ez volt mindig is az Ő szíve vágya!

Ha figyelmesen elolvasod a Szentírást, arra a következtetésre juthatsz Te is, hogy benne – más és más szövegekkel és képekkel ugyan, de – mindig ugyanaz a téma: Isten minden egyes embert nagyon szeret és boldoggá akar tenni! Függetlenül nyelvétől, nemzetiségétől, bőre színétől, társadalmi rangjától, erkölcsi milyenségétől. S ezt a szándékát soha nem adja fel!

Először saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A teremtéskor az ember Isten partnere lett! De mert bűnbeesett és boldogtalan lett, Isten Jézusban testet öltött, hogy visszavezesse őt magához. A megtestesüléskor az ember Isten barátja lett! És mert az ember még ekkor sem volt boldog, Isten az embernek ajándékozta Lelkét, hogy belülről újítsa meg, formálja át és tegye boldoggá őt. A Szentlélek kiáradásakor az ember Isten otthona lett!

Pünkösd óta Isten hazája már nem csak a menny, hanem az ember is. S amint akkor a Lélek az apostolokba költözött és őket egy új világrend megteremtésére hívta, úgy költözött belénk is bérmáláskor, és úgy hív bennünket is – mindegyikünket külön-külön -, hogy alkotótársaivá legyünk a világ újrateremtésében, jobbá, szebbé formálásában és lakhatóbbá, boldogabbá tételében.

Pünkösd óta Te is Isten otthona vagy, Isten kiválasztottja vagy! Nem véletlen tehát, hogy ebben a korban születtél, épp azon a helyen, abban az országban, és olyan körülmények között élsz, amelyekben vagy. Isten hívott oda, hogy – Vele lelkedben – ott légy boldog, ott alakítsd, ott formáld és ott tedd szebbé a világot.

Ne azért ünnepeld hát pünkösdöt, mert kötelező! Ne is azért gyere ide, Csíksomlyóra, mert itt kell lenned vagy mert más is itt van! Azért gyere ide, hogy itt, ezen a szent helyen szorgosan vizsgálgasd bensődet és kérdezgesd: „Milyen saját, rámszabott talentumot kaptam Istentől, amellyel boldog leszek és boldogabbá tehetem a körülöttem lévő világot?” Vagy hogy a beszéd elején mondott Anthony de Mello (+ 1987) lelki író tollából származó történet szavával mondjam: „Milyen dallamot zeng bennem a Lélek, amelyet, ha Vele éneklek, szabadabb, derűsebb, legyőzhetetlenebb és boldogabb lehetek én is és embertársaim?”

Oscar Wilde (1854-1900) angol írónak mindent megadott az élet: karriert, pénzt, sikert. Mégis ezeket írta: „Csodálatos személyiséged van. Fejleszd ki. Légy saját magad. Ne hidd, hogy külső dolgok felhalmozása vagy birtoklása által leszel tökéletes. Saját bensődben rejlik a tökély. Csak ezt bírnád elérni, nem vágyódnál gazdagság után. Az embertől ellophatják azt, amit közönségesen kincsnek neveznek, a valódi kincseket nem. Lelked kincstárában olyan végtelen értékű dolgok feküsznek, amelyeket soha nem vehetnek el tőled.”

Istentől csodálatos ajándékokat kaptál. Ne csak a karriert, a siker, a gyors meggazdagodás vágya vezessen, ne csak a pénz után loholj. Tapasztalatból tudom: pár euróért nem érdemes eladni önmagad. Nem leszel maradandóan boldog! Bányászd elő inkább lelked kincseit, csiszold és használd őket, akkor boldog leszel. Ha isteni kincseiddel tisztában vagy, semmi és senki nem tud megtörni. Állj bátran, szabadon a magad kijelölt helyén, kövesd a Lélek jóra, nemesre és szépre hívó ösztönzéseit, s meglátod, boldog leszel te is, és a világ is boldogabb lesz körülötted! Ezt kérd először ma itt, Csiksomlyón. „Mindegyikünk a saját anyanyelvén…”
Amint Isten Lelke minden egyes embert segít boldogsága és helye megtalálásában, úgy segít ebben minden közösséget és minden egyes népet is. Honnan veszem második gondolatomat? Ezt is a mai olvasmányból. Szent Lukács ugyanis azt írja, hogy miután a Lélek kiáradt az apostolokra és azok beszélni kezdtek Isten nagy tetteiről, beszédjüket a Jeruzsálemben tartózkodó népek mindegyike saját anyanyelvén hallhatta. Mit akar ezzel Lukács mondani?

Amikor pár verssel alább a népeket felsorolja, kiderül, hogy egy listát használ, amelyen mind a 12 akkor ismert kultúrnép neve szerepelt. A rómaiaké is, jelezve: Isten minden népet szeret! Még a hódító rómait is! Pünkösd óta minden nép választott nép! Minden nép Isten népe! Isten minden népnek küldetést szánt!

És mi egy nép küldetése?– kérdezed. Ezt is a Szentlélek eljövetele óta tudjuk. Péter apostol addig azt hitte, hogy Istennek csak a zsidó nép tetszik. Isten azonban egy látomásban közölte vele, hogy számára nem létezik tiszta és tisztátalan nemzet. Erre mondta Péter a köréje gyűlteknek ezeket a híres szavakat: „Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is” (ApCsel 10,34-35). Egy nép küldetése tehát: félje Istent és cselekedje az igazságosságot. Ha ezt megteszi, akkor Isten jövőt ad neki!

Milyen gyengének, kicsinek és jelentéktelennek látszott az Egyház is. 12 írástudatlan ember: ki vette őket komolyan? Azt mondják, amikor Hadriánusz császár 135-ben leverte a II. zsidó lázadást, magához kérette Jézusunk rokonait és tanítványait, kérges kezükre nézett, elnevette magát, szabadon bocsátotta őket és azt mondta. „Ezektől nem kell félni!” És pár évtized után pár lelkes ember műve nyomán a Római Birodalomban a kereszténység államvallás lett, és ma 2 milliárd követője van! Isten a kis egyházát felemelte és megtartotta, mert az félte Őt és az igazságosságot cselekedte. A Római Birodalmat pedig, amely gőgjében az igaz Isten ellen fordult és más népek jogait lábbal tiporta, hiába keresed a térképen…

Vannak népek, amelyek történelmük egy szakaszában ugyanígy tettek. Mi lett velük? Vagy eltűntek a történelem süllyesztőjében vagy ma is nyögik az isten- és embertelen múlt örökségét… Vannak népek, akik ma tesznek így: Istent és törvényeit nem félik, nem az igazságosság, ha-nem egyedül a hatalomvágy és a gazdasági érdekek vezetik, mindent és mindenkit ennek rendelnek alá, és ezzel botorul nem az élet, hanem a halál kultúráját építik. Légy tudatában, hogy népünk is választott nép. Isten előtt ő is kedves és értékes. Van helye a nap alatt. Jogot biztosít erre múltja, jelene és a benne rejlő kiváló értékek. De igazi jövője csak addig lesz, míg féli Istent és cselekszi az igazságosságot! Ezért:

Pünkösd azt mondja: minden népnek, tehát népünknek is szüksége van a Szentlélekre, hogy ne felejtse: Istentől származunk, az Ő teremtményei vagyunk. Nem mi szabjuk meg az emberi természet törvényeit, hanem Isten oltotta belénk, és azokat tiszteletben kell tartanunk…

Pünkösd azt mondja: minden népnek, tehát népünknek is szüksége van a Szentlélekre, hogy mindig az igazság útján maradjon. Nehogy egy embertelen ideológia szólamainak bedőljön, vagy egy csak a nyereséget és nem az embert szem előtt tartó gazdasági fantazmagória lidércfényét kövesse, hanem fontosabb legyen számára az igazságosság. Egy népnek és vezetőinek az a feladata, mondta a Szentatya is tavaly szeptemberben a német képviselőház tagjainak, hogy „az igazságot szolgálja s a jogtalanság ellen harcoljon”! Azt hiszem, szavai ezeken a végeken is érvényesek! Ezt kérjük másodszor ma a választások küszöbén itt, Csíksomlyón!

„Mindannyian egy szívvel egy lélekkel…”

Nézz az apostolokra. Országuk idegen uralom jármát nyögte. Különböző érdekek és pártok megsemmisítésüket tervelték. Az őket körülvevő világban értékválság és erkölcstelenség uralkodott. Mit tettek a kilátástalanság közepette? Szent Lukács azt írja: „Mind-annyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak.” Azaz nem sopánkodtak, nem ültek ölbe tett kézzel, nem széledtek szét, nem kezdtek magánakciókba, hanem összetartottak és közösen kérték a Lelket. Teret engedtek neki soraikban! Mi lett az eredménye? Pár verssel alább azt olvassuk: miután a Lélek erejében beszélni kezdtek „mintegy háromezer lélek megtért” (vö. ApCsel 2,41). Ekkor született meg egy új testvériség: az Egyház, amely a válságból megmutatta a kiutat!

Az ősegyház és korunk között a párhuzamot nem kell sokáig keresnünk. Mi az, amivel nap, mint nap tele vannak a médiák? A nyugati civilizáció egyre jobban szétesik, a nagyfokú önzés és elidegenedés egyre elszigeteltebbé teszi az embereket. Gazdasági krízis van, értékválság tapasztalható, a nyugati társadalmak egy részét dekadencia fojtogatja, a keresztény gyökereit vagdosó öreg Európa országai ön-azonosságukat keresik, az Egyház tagjai hit- és hitelkrízisben vannak. Társadalom és Egyház szétesőben…

Egyesek nem ismerik fel a válság mélységét. Ölbe tett kézzel várnak, ki akarják ülni a krízist, és megelégszenek azzal, hogy minden kiutat kereső kezdeményezést megkérdőjeleznek. Mások azt hiszik, hogy csupán gazdasági krízisről van szó, tehát gazdasági intézkedésekkel: kölcsönökkel és segélyekkel, drákói törvényekkel és rendelkezésekkel kell ezt a problémát is megoldani.

Szerintem ez mind kevés, mert nem a gazdaság van van krízisben, hanem a hit és az emberi értékek! Mi hát a megoldás?

A nagy orosz író, Dosztojevszkij (1821-1881) írja egyik művében: „Hirtelen besötétedett. Mennyi komor arcú ember. A munkából vagy az üzletből sietnek hazafelé a vackukra! Mindegyiknek megvan a maga gondja-baja, valamennyi az arcukra van vésve. Az egész tömegben nem létezik egy közös, mindent egyesítő, szép gondolat, amely összekötné őket.”

„Egy közös, mindent egyesítő, szép gondolat, amely összekötné őket.”. Mi tette az Egyházat naggyá? Ma azt olvastuk: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak.”Azaz: a közös hit és a közös eszme. Ez minden közösségre is érvényes! A népeket sem számuk tette naggyá a történelem folyamán. Még csak nem is hadi sikereik vagy gazdasági teljesítményük. Sokkal inkább az egy szív, a közös eszme! Egyedül egy szép, nemes, közös, szent eszme és akarat az, amely bennünket – személy szerint, de közösségként is – a válságból kivezet! És ez a szép, nemes, szent eszme – mondja a mai ünnep – a testvériség!

Ennek pedig a Szentlélek a forrása! Ahol együttműködnek Vele, ott kapcsolatok szövődnek, szövetség alakul, egység formálódik, közösség jön létre, testvériség születik. Isten Lelke ugyanis egyesít, összegyűjt, közösséget teremt, testvériséget szül. Ez az Ő jellemvonása. Mint ahogyan a szétszórás, a széthúzás, a pártokra szakadás, az egymás elleni acsarkodás – bármilyen álszent érdekek köntösébe bújuk is – mind a gonosz lélektől van…

De ezt a testvériséget nekünk is akarnunk kell. Érte meg kell küzdenünk! A legkisebb közös nevezőt is szenvedélyesen kell keresnünk! Meg kell tanulnunk közösségben és legkisebb közös nevezőben gondolkodni! Egy új testvériségben kell megújulnunk, mert csak így van esélyünk a válság legyőzésére és az erkölcsi fölemelkedésre. Senkinek sem szabad elengednünk a kezét, válasszon el bár – látszólag – vallás, világnézet vagy politikai meggyőződés!

Az I. világháborúban 1918. június 15-én éjjel a Monarchia támadást indított Piavenál az olaszok ellen. Azok felkészülten várták, és az előrenyomuló csapatoknak nagy veszteségeket okoztak. A támadás – bár a folyón sikerült átkelni – június 17-én összeomlott. A visszavonuló katonákra pedig egy újabb veszély leselkedett. Az antant csapatai felrobbantottak egy gátat a Piave folyón, és a hatalmas víztömeg mindent elsöpörve zúdult a katonákra. Erre a magyar csapatparancsnok elkiáltotta magát: „Napi parancs: Megfogni egymás kezét!” S míg az osztrák csapattestet elsodorta az ár, a 200 magyarnak, akik egymás kezét szorították, sikerült megmenekülni, mert összetartottak!

Csak Pünkösd szellemében valósulhat meg végre az az új testvériség, amit Isten Szolgája Márton Áron püspök, búcsúkörleve-lében – szent örökségként – így foglalt össze: „Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül, az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk, és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk.”

Azt mondod: „Szép álom?” T! A brazil püspök, Dom Helder Camara (+1999) szavaival válaszolok: „Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha viszont sokak közösen álmodnak, az már egy új valóság kezdete.” Álmodjunk sokan, küzdjünk, dolgozzunk és imádkozzunk összekapaszkodva,hogy az új testvériség valósággá váljék! Ezt is kérjük ma itt, Csíksomlyón! „Máriával, Jézus Anyjával….”
Végül ennek az új testvériségnek a megvalósításában van nekünk egy hathatós segítségünk. Szűz Mária! Utolsó gondolatként ezt is a mai olvasmányból veszem. Hadd idézzem Neked ismét az evangélista Szent Lukácsot: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak … Máriával, Jézus anyjával … együtt.”

Érdekes, a Szentlélek kiáradásánál Mária is jelen van, pedig őt az angyali üdvözlet alkalmával már eltöltötte a Szentlélek. Miért? A teológusok azt mondják: Azért van jelen, mert az egész Egyház – és minden nép édesanyja akart lenni. Gondját szerette volna viselni mindnek, és mindegyiket Szent Fiához, Jézushoz akarta vezetni. Közbenjárásával, negédes nógatásaival – és üzeneteivel…

Nem tudom, megfigyelted-e már: minden Mária-kegyhelynek megvan a maga jellegzetessége és egyedi üzenete. A portugál Fatimában Oroszország megtérését sürgette Mária. A francia Lourdes-ban a bűnbánatot és az imát kérte. A mexikói Guadalupéban az volt a kívánsága, hogy „megmutathassa az emberek iránti teljes szeretetét, együttérzését és irgalmát“… és így tovább.

Meg vagyok győződve arról, hogy Csíksomlyó nekünk sem véletlenül válik lassan nemzeti szentélyünkké. Itt, a végeken, Mária üzenete ugyanis most már egy fél évezred óta így szól, és aktuálisabb, mint valaha: „Tartsd meg és védd meg a hitedet! És ha élni akarsz, ha továbbra is helyet akarsz magadnak a nap alatt: Töltsd meg lélekkel! Újulj meg benne!”

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa ezt az esztendőt a Misszió Évének nyilvánította. „Látta, mint írja, „hogy milyen nagy méreteket ölt a vallási analfabétizmus. Egyre többen nem ismerik hitünk alapjait. Ahhoz viszont, hogy Istent szeressük és rá hallgassunk, tudnunk kell, hogy mit mond nekünk, és mit kíván tőlünk?” A Misszió Éve éppen ezt célozza. Tudnunk kell, hogy mit mond nekünk, és mit kíván tőlünk Isten?

A Szentatya felhívását követik a magyar egyházmegyék is. Ami a Gyulafehérvári Főegyházmegyében sajátos: a hitben való megújulást Szűz Mária oltalma alá helyezte, és programját az előbb felolvasott szentírási rész ezen mondatában foglalta össze: „Máriával, Jézus Anyjával!”

Milyen bölcs mottó! A hitben való megújulás ugyanis legalapo-sabban annak a Szűz Máriának a segítségével történhet, aki mindig Isten akaratát kereste és teljesítette! Tudtákezt a szentek is…

Nem is gondolná senki, hogy a rendalapító, Loyolai Szent Ignác (1491-1556) milyen nagy Mária-tisztelő volt. Élete végén rend-társai arra ösztökélték: írja le hitével és megtérésével kapcsolatos tapasztalatait. Sok rábeszélés után végül is tollba mondta visszaemlékezéseit. „Montserrat felé indult, és… szokása szerint, azokra a nagy tettekre gondolt, amelyeket Isten szeretetéért végre kell hajtania… Így határozta el, hogy egész éjszakás fegyveres virrasztást tart… Montserrati Mi-asszonyunk oltára előtt… Miasszonyunk márciusi ünnepének előestéjén, 1522-ben elment letérdelni Miasszonyunk oltára elé. Részben így térdelve, részben állva, (zászló)bottal a kezében töltötte az egész éjszakát”.

Itt van valaki, aki gyökeresen meg akarja változtatni az életét, ezért egy Mária-kegyhelyre zarándokol. Az egész éjszakát a Boldogságos Szűz előtt tölti – állva és térdelve, zászlóval a kezében, hogy megtudja: mit akar tőle Isten? Micsoda bizalom lakhatott Ignácban a Szent Szűz iránt! Ezek után már értem, miért ajánlotta minden egyes lépését Neki, és miért ajánlja lelkigyakorlatos könyvében, hogy minden elmélkedést és imát az „Úrnővel” azaz Szűz Máriával kell megbeszélni.

Igy kell tennünk nekünk is! Ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég egy évben egyszer ide eljönnünk. Élethivatásunk felismeréséhez, életmódunk megváltoztatásához, a hitben való alapos megújuláshoz erőt minden nap – a hozzá szóló felajánlási imában – a Csíksomlyói Szent Szűztől kell kérnünk! Csíksomlyó neve ne csak egy egyszeri eseményhez fűződjék, hanem egy folytonos kiáltvány legyen, amely azt harsogja: „Újúljatok meg hitetekben – Máriával, Jézus Anyjával!”

Ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég a folklór, a zarándokvonatok romantikus hangulata, a megejtő vendégszeretet dicsérete és a résztvevők büszkeséggel eltöltő nagy száma, hanem gyakoroljuk az itt átélteket. Alakítsunk imaköröket, hívjunk életbe egyleteket és szervezeteket, amelyek felvállalják, hogy a Csíksomlyói Mária üzenetét élik és terjesztik! Csíksomlyó szelleme: a hit megtartása, a közös testvériség tudata fogjon egybe bennünket, bárhol is éljünk ezen a világon! Végül ha komolyan gondoljuk a hitben való megújulást, akkor nem elég az itteni lelkesedés, hanem Csíksomlyó legyen számunkra otthon is program, amely abból áll, hogy ott, ahova állított minket Isten, emeljük magasba a zászlót! Hogy lássák: vagyunk – itt vagyunk – és kik vagyunk? Emeljük magasba a zászlót!

A megújult hit zászlaját, amely azt hirdeti, hogy a Szentlelkes embert és a Szentlelkes népet nem lehet megtörni és legyőzni, · mert küldetéstudata van, · mert soha nincs egyedül: Isten Lelke vele és benne van, · és mert egy közös, mindent egyesítő szent eszme: egy új testvériség tudata tartja össze…


Azt mondod: „Megértem, hogy Isten minden egyes embert szeret és boldoggá akar tenni. Megértem, hogy Isten előtt minden nép választott nép, ha féli Őt és az igazságosságot cselekszi. Mit használ azonban a Lélek a mai válságos időkben? Sokat!

Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat.

Az idő nem fontos, ne sajnáld a napokat. Az ünnepi ebédhez a szakácsnő sok-sok mindent belevág egy nagy fazékba, ezért fogadj be te is mindent. Hordozd saját magad és mások fájdalmát, a titkokat, melyek körülvesznek. Ne siess! Az eszmélés lassan, de biztosan, végtelen csendben, derűsen történik. Környezeted megzavarhatja, de meg nem szakíthatja mindezt. Lassan lehiggadsz, megnyugszol. Kitisztulnak gondolataid, vágyaid, hatalmas béke önt el. Megvilágosodsz. Felsejlik Isten végtelen nyugodt keze vonása a világon. Mint felhővé szelídült tajték, onnan fentről mindent sokkal tisztábban fogsz látni. Források fakadnak fel benned. Érezni fogod magadban az erőt, amely most már nem magadért: értük, a világért fakad. Már nem harcolni akarsz, hanem teremteni. Nem gyűlölsz senkit és semmit, nem pusztítani akarsz, hanem segíteni, alkotni, életet adni, a beléd áramló fényt továbbengedni, -árasztani. Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből szakadatlanul tovább teremtő Istennek…. Érzed a hegyeket mozgató erőt magadban, tudod, hogy emberek fognak születni, talpra állni, gyógyulni szavadra. De még ez sem fontos.

Semmi sem fontos, csak az a KAPCSOLAT, mely nap mint nap, lassan felkel, és beragyogja világodat. Istennek társa vagy…”

Nyár elöti kis meg beszélés

          Jó 2hétel ezelőtti alapítvány meg beszélésről, írok maguknak. hogy javából, nyár,van

 

          Ország szerte, alapítvány tagoknak sok dolguk van, mint minden embernek ilyen,

 

          Nyári időszakokba. Alig voltunk páran, sajnos. Bagó Zoli, és,anyukája  itt  volt  akkor,

 

          Köztünk  ők  nagyon  ritkán  2hetente  jönnek  ,alapítvány felé  mert  ,Bagó  Zolinak  ,

 

          Rengeteg, papír munkája, amit  fel   vállat  főnökével ,így  kénytelen  ,kicsit  szüntetetni

 

          Alapítványt .  én   szokott  2óra  előtt  jöttem  meg  kinyitni  termet  ,pár   percig   így  ,

 

          Hárman voltunk, de beszélgetünk, mondtam neki, Bagó Zolinak, ne tud meg milyen,

 

          Táborról  maradsz  ki ,de  ő válaszolta  munkája  miatt  nem  jönni  sok  dolga  későn,

 

          Megy haza. Én   mondtam  neki  nekem  ott  van  másik  helyem  ,temető dolgok ott  is,

 

          Rengeteg  munka  ,de  akkor  elhatároztam  ,magamba  ,kicsit  pihenek ,nem  érdekkel,

 

          Semmi más  akkor  ,én  táborba leszek  alapítvánnyal . úgy  történt  csak  tábor  idején,

 

          Fontos  estekbe  mentembe .ez  is  áldozat  most   alapítványi  tábor  érdekel  más  nem.

 

          Akkor elnök asszony is meg jött délután 2órakor beszélgetünk, kávézgatunk, közbe,

 

          Meg  jött  Horváthné  meg  Zolika  fia  beszélgetünk   nagyon   jó  ízűt .Tomika  is,

 

          Is  itt volt  köztünk  ő  nem   mást  csinált  telefonált  ,barátnőjével  Ginával .de  mi,

 

         Meg  beszéltük  ,akkor   táborba  mi lesz  .  így  tábor  ami  le zajlott  szépen  minden,

 

         Gond nélkül  .  akkor  nap  délután  4kor  mentünk  haza .

Nyár, A régi vágyam egyre jobban Lobban,
De vár még, egyre vár. Kár Így késlekedned, mert az éj setétül. Az élet Siralmas és sivár Enélkül. Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög, Görcsök Emésztik s forró titkom mélye szörcsög. Mostan hajolj feléje. Közel a lázak kéjes éje. Akarod?
Remegve nyújtsd a szájad és karod. Itt ez ital illatja tégedet vár. Nektár. Te
Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg. Idd meg.

ide vágyakozásom

          Mindenkinek szokott ugye vágya lenni, el tudjon menni, kicsit piheni ki kapcsolódni,

 

          Sok munkából. nekem az volt vágyam hogy eltudjak, menni egy  táborba  ,feltöltődni,

 

          Mert minden embernek jár kicsi feltöltődés. De nekem táborhoz sehova  nem  elutazni,

 

          Helybe   volt   ahol  lakom  ,ez  volt  jó  benne ,én  úgy  érzem .de  meg  voltam  ijedve,

 

         Amikor egyik táborozató szervező közölte, hogy nem segíteni idén  ahova  ők  mentek,

 

         Táboroztatni, nagy nehezen elfogtam. Én azt hajkurásztam, közel 2honapig hogy fogok,

 

         Feltöltődni  táborilag  . képzeljék  el  itt  volt  alapítványunkba,  kézműves  táborhelybe,

 

         Volt. rá jöttem, amikor másik szervező, aki elutasította. Nem bántam meg nem  velük,

 

         Meg  nem kérte  segítségemet  lehet,  hogy  nem  bírtam  volna   annyira kiszült  ideg,

 

         Rendszerem e hír miatt, de már jól van idegi állapotom. egészséges, mert részt vetem,

 

         Egy  helyben  lévő  táborba  ahol  Jóbban  kelet  figyelnem  mint  eddig  . remélem  ,

 

         Aki elutasítódta   segítségemet  idén  át  gondolja ,ezeket  jövőre.  én   olyan  táborába.

 

         Voltam  egy  hétig  ahogy  olvasták  alapítvány  tagokkal . nem  másra  gondoltam  csak.

 

         Rájuk  ők  jól érezik  magukat .és  ez  meg  volt .

 

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy kapcsolatot találsz a dolgokkal, és megfogod, vágyol rájuk, lemondasz róluk, és reméled, szétzúzod és szétszórod, meghódítod és birtokolod őket. Mert nem fogsz és nem tartasz meg, nem birtokolsz és nem veszítesz el, nem lelsz meg újra, nem remélsz és nem kívánsz egyebet, csak azt a fényt, amelyet a napjuk kölcsönzött nekik.

“Ha már minden józan ésszel felépített elképzelés kudarcot vallott, akkor egy őrült terv is sikerrel járhat.”

“Az egyik másodpercben még minden szép és jó, ám az óramutató arrébb kettyen, és a jövő már nem a lehetőségek és a csodák gyönyörű parkja, mint korábban, hanem kínzókamra, amelyben csak az örökre letűnt múlt néhány emléke adhat erőt a túléléshez.”

“De nyáréjszakákon rőt fénnyel villan a nyugati ég alján egy csodálatos csillag. Isten szeme vigyázza onnan magyariak ivadékait, akik ezer év óta élnek kelet-nyugat kapujában. Ezer sebből vérző testtel, de kitartanak azon a földön, ahova népek és nemzetek ura vezérelte őket napkeleti puszták ködös végtelenségéből.”

“És mégis – mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, Egy új irány tör át a lelkeken.”

“A nap végére többet viselünk el, mint azt reggel hittük volna.”

“Győztél felettem, mert az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel felkeljek megint.”

“Mindig azon aggódok, hogyan fogják az emberek fogadni a következő lépésem. Emellett tisztában vagyok azzal, hogy ha valamibe belekezdek, akkor nem hagyhatom abba félúton.”

“A “végzetes” csak egy kihívás. Az “életveszélyes” miatt kelünk ki reggelente az ágyból. Nem könnyen ijesztenek meg minket, nem hátrálunk meg, nem táncolunk vissza, és semmiképp sem adjuk fel, legalábbis a munkában nem. Hogy végezhessük a munkánkat, hinnünk kell benne, hogy a kudarc nem lehetséges, hogy nem számít, milyen beteg a páciens, van számukra remény. De amikor a valóság befurakodik a remény világába és végül megadjuk magunkat az igazságnak, az csak azt jelenti, hogy elvesztettük aznap a csatát, nem a holnap háborúját. Itt van a feladással kapcsolatos dolog. Ha egyszer megteszed, ha tényleg beadod a derekad, el fogod felejteni, hogy miért is kezdtél el harcolni.”

“A remény nem azonos az örömmel, melyet akkor érzünk, amikor jól mennek a dolgok, vagy a tettrekészséggel, amellyel belevágunk egy jónak ígérkező üzletbe. A remény semmiképpen nem azonos a derűlátással. Sokkal inkább munkálkodás egy ügy sikeréért. Nem abbéli hitünk, hogy valami jól fog sikerülni, hanem a bizonyosság, hogy valami értelmessel foglalkozunk, akár sikerrel járunk, akár nem. Ez a remény erőt ad, hogy éljünk, hogy kipróbáljunk új dolgokat, még reménytelennek tűnő körülmények között is.”

“Ha félsz, mondj el egy imát, de menj tovább.”

“Mindegy, mennyire érzed magad zavarban vagy hogy kik nevetnek ki. Ha feladod, sosem leszel képes előrébb lépni.”

“Célba ér a végén, aki küzd és tűr.”

“Csak aki feladja, az veszít!”

“Ha elsodor az élet vihara, állj talpra, és nézz vele újra szembe!”

“Jó volna végre lenni vagy nem lenni: már sok a kevésből.”

“Álld helyed bátran, ha szorít a sors, és légy szilárd; viszont, okosan, magad vond össze, hogyha kedvez a szél, túlontúl büszke vitorlád.”

“Nem szegény az, akiben ébren él a hit, még ha ideig-óráig alulmaradt is.”

“Úgy tűnik, a sors azokat segíti, akik teljes elszántsággal ki tudnak tartani valami mellett.”

“A gyönge nem harcol. Aki erősebb, harcol talán egy óra hosszat. A még erősebb hosszú évekig küzd. De egész életén át küzd a legerősebb. A legerősebb nélkülözhetetlen.”

“Természetesen mindig lesz jövő tanév, de az még messze van. Tarts ki még egy kicsit, és ez az iskolaév nem lesz több, mint egy kellemetlen emlék.”

“Eddig a pillanatig emberek milliói adták már fel. Nem bosszankodnak, nem sírnak, nem csinálnak semmit, csak várják, hogy teljen az idő. Elvesztették a reagálás képességét. Te viszont szomorú vagy. Ez azt jelzi, hogy még él a lelked.”

“Úgy érzem, hogy ha megállnék, az élet elveszítené az értelmét.”

“Áldott, aki előre néz. Szellő szemedbe fütyörész, Forró a föld, piros a menny: Előre menj!”

“Más dolog ismerni az utat, és járni rajta.”

 

 

      

 

 

 

 

kézműves tábor 5napja bejezőrész

        Mai nappal nálunk  is  befejeződőt ,kézműves  tábor . mindenki  nagyon  jó  érezte,

 

        Magát  az  egész  tábor  ideje  alatt   hangulat  nagyon  emeltszintű  tábori  hangulat,

 

        Volt egész  hét  folyamán . ifjúság  nagyon  jó  érezték  magukat . igaz  hogy  kicsit,

 

        Tanultunk e héten kicsi koszár  fonást  tanultunk,de  nem   bánta  meg  senki  kicsit,

 

        Át  vettünk  elméleti  dolgokat  hogyan  lehet  majd   meg  tanulni  kosarat  fonni . tegnap

 

        Kaptam telefont meg kellene hossza bittani tábort  ,mert  egy szerűen ,nem  idő,szövést.

 

        Gyakorolni senkinek, azt érdekelte, volna pár szülőt, de idő elszállt velünk kosárfonással,

 

        Kapcsolatosan. Közlik velem én sok döntést hoztam jókat, úgy volt vele elnök beszéljük,

 

        Meg dolgot, de már rá adtam választ hossza bitóm. De ere választ adta elnök meg ,

 

 

        Beszélitek pénteken szülőkel. mi legyen táborral kapcsolatosan.  Ma reggel szokott,

 

        Időbe  jöttem  fél9kor  reggel pár  percig  egymagam  voltam .meg  érkezet ,Erzsike,

 

        Kérdezetem  hol van  férjed  otthon  anyukámmal,vigyáz rá  tűznapon ,ne legyen kint,

 

        Mondogattuk, nem tudja, miből marad ki kézműves tábor végérül . meg  jött  Horváthné,

 

        Most  csak  fiát  hozta el  utolsó tábori nap. Pár perccel később meg  jöttek ,Kati ,Fecó  ,

 

        Piros, Lacika, Zsanett. kis idő után meg jött  Tomi ,pedagógus  Judit .  ma  nem fontunk,

 

        Kosarat. Mert bográcsozást terveztem utolsó tábori nap, amikor együtt volt csapat egy,

 

        Héten keresztül . úgy Ilik  tábor  végén  úgy voltam  vele  legyen  ,bográcsozás  ,fel ér,

 

        Tábori tüzel úgy voltam  vele . ma  elméleti  dolgokat  ,vettük  át  mit  tanultunk kosár

 

        Fonással  kapcsolatosan .  déllőtt  10kor neki  álltunk  bográcsos  ,dolgok  elkészítésébe  ,

 

        Zsanett kolbászt, vágta össze, Tomi, Zoli tűz ért feletek, Laci takarított bent  terembe.

 

       Kati piros krumplit-hagymát pucoltak paprikás krumplihoz, ezzel, fél11kor végeztünk,

 

       Déllőtt. neki álltunk bográcsba felrakni  paprikás krumplit . úgy  volt  tábor  elején  eljön 

       

       Mamám  paprikás krumplit  készíteni   bográcson  ő állta dolgokat  .köszönjük ,neki ,kis ,

 

       Nyugdíjából ere  képes  felénk . de  hogy  nap  nagyon tűzött  így  nem mert  útra  indulni

  

      Hogy főzőn nekünk. így Piros  ,Kati   főzte  paprikás  krumplit  . amíg  készül  enni  való,

 

  Mi  rengeteget  szórakoztunk ,elnök  benézett  közénk  . de Benni  ,Matyi ,körbe  akarták,

 

  Szőni udvart szövő anyaggal ,tekerni  ,ezt egy  valaki  nem szereti  ,úgy tudom  én  mint,

 

  Engedékeny kis főnök ,azt  engedélyezetem  ,nem szólt érte  ,az volt feltétel ,akik  kitekerték

 

 Azok hatják fel gombolyagra. de ez nem sikerült más te kerete fel. egyik gyerek meg szólat,

 

 Ne roncsa del gyerekek örömét. közöltem vele az tekerje fel körbe tekerték udvart, azoknak,

 

 Kel  rendet  csinálni én így  tanítóm táborok,de most  nem össze  máskor  jobban  oda lesz,

 

 Nézve . hangulat  délfelé  igazi  tábori  hangulat  VÉGÉT JÁRA  . de  ez  nem érződött  ,

 

 Senkinél hála  mindenek . 1kor  délután   meg  ebédeltünk beszélgetünk  jó  ízűt  .vége

 

 Habba tortára  most jön  apró sütemény volt tábor végén . én mint kis  főnök sót kéretem,

 

Meg volt  .tábor  meg lett  hosszabbítva  .úgy döntünk piros  ,Kati  ,pedagógus  Judit ,többi,

 

Felnőtt  bele  érte  kis főnököt  meg  hosszabbítva  . következő tábor  ,szövő  lesz ,augusztus ,

 

27től lesz  ,augusztus 31én lesz  vége .délután  fél4kor  mentünk haza .

 

 

Hozzávalók 

 • 6-8 db burgonya
 • 2 nagy fej vöröshagyma
 • 4 pár virsli vagy 40 dkg lecsókolbász
 • 20 dkg parasztkolbász (opcionális)
 • 1 db paradicsom
 • 1 db  tv paprika(fehér)
 • piros paprika(csípős/édes nemes)
 • gulyáskrém (csípős/csemege)
 • só,bors, olaj, víz

Elkészítés

 1. Olajon megdinszteljük a felaprított hagymát, majd félrehúzva a tűzről  megszórjuk egy-két evőkanálnyi pirospaprikával.
 2. Miután jól elkeverjük és a paprika feloldódott, beletesszük a karikára vágott parasztkolbászt, kicsit megfuttatjuk, majd hozzátesszük a megtisztított és kockára vágott krumplit és felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje.
 3. Hozzáadjuk  kettévágva a paradicsomot és paprikát, fűszerezzük (só, bors, esetleg Vegeta, ízlés szerint csípős vagy csemege gulyáskrém) és fedő alatt 10-15 percig főzzük.
 4. Mikor a krumpli már majdnem megfőtt, beletesszük a karikára vágott virslit vagy lecsókolbászt és kb. 5 perc alatt készre főzzük.

 

 

 

 

 

kézmüves tábor 4napja alapítványba

        Tábor eleje óta nagyon jó érzi magát mindenki. elmondok egy dolgot maguknak.

 

        Féltem ,és nem  elképzelni  agyamba  hogy  is  lehet  itthon  táborozatni ,velem,

 

        Belől is  társakat  aki  ugyanolyan  betegek . addig  gondolkoztam  segítetek  sokan,

 

        Hogy képzeljem. Elképzeltem, már kézműves tábor elején hétfőn elkezdtük .napok,

 

        Óta  nagyon  jó  magát  mindenki  úgymint  igazi tábor itt  nincsen  feszültség  csak,

 

        Nyugalom. Érzési  dolgok  kedden  második nap  felesleges buta  gondolataim  már,

 

        Nagy ívbe elszálltak. Ennek  nagyon  ürülök  . levagyok  foglalva  teljesen  .már egyik,

 

        Szülő  nyaggat  kéne   többit  szervezni  tábort  évenként  alapítványba  nagyon  jó érzi,

 

        Magát mindenki. Mondtam beszélek, elnökkel tudják, én beszélek mindig legtöbbször,

 

        Rá  bólint  igazat  ad  nekem . ma  tábor  4napján  mindenki  nagyon  vicces  hangulat ,

 

        Ment át  mai nap  folyamán  akár  már  álatokat  utánoztuk  annyira  jó  hangulat bent .

 

        Szokott időnél korában jöttem meg ép együtt jöttem meg mester emberel, beszélgetünk,

 

        Közbe meg jöttek Horváthné, hozta férjét ,fiát  ere  kézműves  táborba  ,mert  Horváthné,

 

       Férje meg akarja tanulni kosárfonást érdekli őt engem, nagyon érdekel. én, Horváthné,

 

      El ugrottunk  én  mamámhoz  ő  felajánlotta ő  készíti  paprikás  krumpli  bográcson .

,

      Annak  hozzávalóiért mentünk  ,közbe  meg  is jött  ,pedagógus  Judit ,Erzsike ,Tomi ,

 

      Kati, Piros, Fecó, Zsanett  ,Lacika  . neki  álltunk  ó áll is   kosár  elkészítéshez  ,ugyanúgy,

 

      Mint  többi  kosárnál  ,először  láb  vesző  ,kar veszőket  teszünk koszár  aljába  felhajtjuk,

 

      Össze kőtök  ,alakítjuk  kosarat  ki . 2szálas   fonással  készítjük  kosár  alját  ,de 3gyürünk,

 

      Hívják ami 2tömbe  1emkivel  fonjuk  kosarunkat . utána  2szálas  beszegéssel  folytatjuk,

 

      Kosarunknál. vége felé 4gyürü következik, ami így hangzik, 3mal bemegyünk 1kijüvönk,

 

      Rá majd szegés jön, szegéshez 5szálas fonás következik, 3pár veszővel kívül megyünk  ,

 

      2párál belül. kosára fület készítünk.  Alapítvány kapott szövő  való anyagot  ,pedagógus,

 

      Judit férje hozta el, aki felajánlotta nekünk, annak  előre  köszönjük . Zsanett fonogatott ,

 

 

      Karkötőt, ami nagyon szép. délbe mentünk haza, pedagógus Judit, minden kulcsos felelős,

Dolga  akadt így  döntünk  menyünk  haza ,délbe holnap lesz  5nap egybe  befejezés  ,

   

Ennek  tábori  hangulatnak .

 

 

A népi mesterek ma élő utódai, a mesterségek folytatói – kosárfonók, kő- és fafaragók, fazekasok, tímárok, sövénykészítők, hímzőasszonyok… – mesélnek a régi időkről, hagyományokról, munkájuk rejtelmeiről. És talán Önök közül is kedvet kap valaki ahhoz, hogy akár kedvtelésből is beletanuljon őseink foglalkozásaiba

Csillog-villog, mosolyog a fűz…
A vesszőfonás, kosárfonás a múltban az egyik legelterjedtebb népi foglalkozás volt

A kosarak alapanyagául különféle fűzfafélék szolgáltak. Ezek a folyók mentén, mellékágaiknál, a csatornák partján bőségesen megtermettek.
A munka a múltban háziipari jellegű volt, kiegészítő téli tevékenységnek, a megélhetést javító mellékfoglalkozásnak számított. A népi kosárfonók tavasztól őszig a földeken dolgoztak; a kosarakat télen készítették, amikor a mezőgazdasági munkák szüneteltek. A mesterség fortélyait a falujukban élő idősebb kosárfonóktól sajátították el. Gyakori volt a családi hagyományozódás, az apától, idősebb testvértől való tanulás. A népi kosárfonók elsősorban családjuk igényeit elégítették ki, de a vesszőből készült különféle használati tárgyakkal ellátták az egész falut, gyakran a környékét is.
A vessző felhasználásának lehetőségei végtelenek. A múltban különböző méretű és formájú kosarak készültek belőle: a termények betakarítására és raktározására szolgáló egy- és kétfüles kosarak, kasok, kar- és kenyérkosarak, mustszűrők, puttonyok, tyúkkosarak és -borítók, varsák (halfogó eszköz), kocsiülések és -kasok. A népi építészet területén pedig a sövényfal, sövénykerítés, a szabadkémények váza, a ház oromzata, a kukoricatároló készült vesszőfonással.

Nincsen kosár vessző nélkül
A legalkalmasabb nyersanyag a fűzfavessző volt. A kosárfonók ezenkívül aranyvesszőt, rekettyét vagy ciglevesszőt, vörösfüzet használtak, kényszerűségből a gyűrűsfa vagy a jegenye arra alkalmas vesszeit is megfonták. Aranyvesszőt azelőtt a házak tájékán, az uradalmakon is termesztettek, nemesítettek. A vesszőnek vékonynak, egyenesnek és hosszúnak kellett lennie, s nagyon fontos volt a rugalmassága: hogy jól hajlítható legyen, könnyen ne törjön.

Vesszőszedés
A kosárfonó több olyan helyet ismert, ahol a megfelelő alapanyag megtermett. Helyes vágással nem ártott a természetnek, a következő éven a levágott helyén bőségesen megtermett az új vessző. Egymaga járt gyűjteni. A vágás eszköze valamikor egy éles kés, görbekés, szőlőmetsző kés, bicska volt. A levágott vesszőt kévékbe kötözte. Madzagot, drótot használt hozzá, régebben azonban a kévét egy hosszabb vessző segítségével, szorító kötést alkalmazva gúzsba kötötte.
Két-három kévét a hátán, nagyobb mennyiséget szekéren szállított haza. A kévéket vízszintesen egymás fölé helyezve a szabad ég vagy fedett szín alatt, veremben elföldelve tárolta, védve a kiszáradástól.

Pucolatlan, fehér és főzött
A népi kosárfonók általában pucolatlan vesszővel dolgoztak, vagyis a vesszőt héjastul fonták meg. A parasztkosarakhoz való pucolatlan vesszőt általában lombhullás után, október végén, november elején szedték. Így helyes tárolással egészen tavaszig megtartotta rugalmasságát. A tapasztalt kosárfonó tudta, hogy a szedéshez csak azután foghat hozzá, hogy a vessző már sárgulni-barnulni kezdett, legalábbis száradásnak indult. A zöld, nyálkás héj helyett vastagabb, fás héjat, kérget kapott.
Fehér- és főzött vesszővel nem minden kosárfonó dolgozott. A fehérvesszőnek való zöldvesszőt augusztus végén éretlenül vágták, ennek a héja könnyen lejött (pucolt vessző). A zöld héj eltávolítása után a vessző fehér színű maradt. A főzötthöz való alapanyagot lombhullás után gyűjtötték. A héjat főzéssel távolították el róla. Az ilyen vessző enyhe barnás, ún. homokszínt kapott.

Gábor bácsi öröksége
A kosárfonás rejtelmeiről Navrátil Gábor gútai kosárfonót kérdeztük. A nyolcvanéves bácsi mindhárom fajta vesszőből a múltban is font és a mai napig fon kosarat. Fáradhatatlanul űzi a mesterséget szinte gyermekkora óta. Szívesen tanítja a gyerekeket és az ifjúságot a fesztiválokon, mesterségbemutatókon. Évekig tanított a gútai magániskolában. A mesterséget édesapjától tanulta, aki több éven át az újvári kosárfonó-szövetkezet elnöke volt.
„Apám télen idehaza készítette a kosarakat, nyáron pedig a földeken dolgozott. Ami elkészült, azt egy kereskedő vitte be Újvárba, de magunk is árultuk, hisz volt kocsink meg lovunk. Apám fölrakta a sok kosarat a szekérre, kivitte a Rétekre, árulta a tanyavilágban és itt benn Gútán is. Abban az időben kosárban tároltunk mindent, meg kellett a betakarításoknál is. Krumplit, zöldséget, gyümölcsöt, szénát, mindent abba szedtünk.
– Gábor bácsi mikor vágja a kosárnak való vesszőt?
„Az attól függ, milyen kosarat akarok fonni. A hajalt vesszőnek (zöldvessző, pucolt vessző) valót már augusztus végén, zölden szedem. Ez még éretlen, de könnyen lejön a haja (héja). Otthon rögtön le kell hajalni (héjazni) még frissiben. Kés segítségével lehúzom a zöld héjat, alatta szép fehér. Mondjuk ezt ződvesszőnek is, mert hát zölden kell szedni, fehérvesszőnek is, mert hajalás után szép fehér a színe. De leginkább hajalt vesszőnek mondjuk, mivel le van hajalva. Belőle készülnek a fehér színű kosaraim: kenyérkosarak, bevásárlókosarak. Manapság már újság- és virágtartókat is fonok fehérvesszőből.
A főzött vesszőhöz ősszel szedem a vesszőt, akkor már érett, és barnás a haja. Ha nyáron szedem, mert elfogyott, akkor a tavalyi vesszőt vágom le. Több órán keresztül főzöm, hogy a haja lejöjjön. Katlanba tüzet rakok, majd belehelyezek egy pléhhordót vízzel. A kévéket állva rakom a hordóba. Forrástól számítva legalább három órát főzöm őket, de néha öt-hat órát is, ha még nehéz hajalni. Ezután hideg vizes kádba teszem, majd a lehúzóvas segítségével lehúzom a héjukat. Tulajdonképpen ez is hajalt vessző, csak a színe más. A nyári hajalt vessző fehér, a főzött világosbarnás.
– Gábor bácsi rengeteg hagyományos kosarat is készít pucolatlan vesszőből, szinte mindent meg tud fonni a tyúkkosártól a varsáig. Ezekhez télen gyűjti az alapanyagot?
„Ha hajalatlanból akarok fonni, igen, azt szintén lombhullás után szedem. Már októberben-novemberben lehet gyűjteni. Addigra a vessző már teljesen megérik. Azért jó tél elején vágni, mert a nyári nedvesség, a nyári erő még benne van. Van, aki többet is szed, és elteszi télire, aztán télen ebből fon. Ha közben túlságosan megszárad, akkor fonás előtt be kell áztatnia.
Én is szedek elegendőt, de csak annyit, amennyit meg tudok fonni. Fölösleges előre sokat szedni. Ha elfogy, én januárban-februárban is kimegyek vágni. Télen aztán fonom a kosarat. Olyankor van időm. De én fonok nyáron is, a ház körüli munkák mellett. Falun mindig kell a kosár, meg nyáron mindenfele meghívnak különböző rendezvényekre, oda is viszem a kosaraimat.
– Miután megszedte a vesszőt, máris nekifoghat a fonásnak?
Hát nem egészen. Fonás előtt a kévét szétbontom, majd a vesszőkről külön-külön lehúzom a száraz leveleket, oldalhajtásokat. Általában csupasz kézzel, de vannak, akik kesztyűt húznak ehhez a munkához. Ha megvagyok a kévével, nekifogok a szétválogatásnak, hogy fonáskor már ne kelljen válogatni vagy keresgélni. A legvastagabbakat külön rakom, belőlük készülnek a fenék- és az oldalkarók. A vastagabb, középszerű vesszőt a fenék körülszegésére és a kosár oldalának, falának megkezdésére használom. A vékonyabból készítem a kosár oldalát és alját, a fenekét. A szétválogatás után a vesszőket a tövüknél (a vastagabb fele) éles késsel kihegyezem, hogy a könnyebben tudjam őket a fonás közé szúrni.
– Hogyan zajlik a kosárfonás?
A fenék elkészítésével kezdem. Először a hosszabb, vastagabb vesszők végéből, a tövéből fenékkarókat vágok. Hosszúságuk adja a fenék átmérőjét. A karókból keresztet készítek. Három karó közepét késsel felhasítom, majd a hasítékokon keresztüldugok további hármat. Két vékony vesszőt hegyivel, a vékonyabbik felével szintén átfűzök a hasítékon, ezekkel körülfonok minden egyes karót. A karók között keresztezem a vesszőket, közben a karókat szét is választom egymástól. Ha elfogy a vessző, pótolom. A feneket leszegem, majd elkezdem fonni a kosár falát. Előbb kihegyezett oldalbordákat szúrok a fenékkarók mellé. Az oldalbordákat is vastagabb vesszőkből készítem. Hat fenékkarós kosár esetén 12 karóvég van, ezért huszonnégy oldalbordát kell készítenem, minden karóvéghez kettőt. Ezeket kihegyezett felükkel beszúrom a karóvégek mellé, majd további három vesszővel folytatom a kosár falának fonását addig, míg a megfelelő magasságot el nem érem. Végül leszegem a kosarat, és elkészítem a fülét.

 

 

A munka menete

1. Tegyenek egy nagyobb edénybe langyos vizet.
2. Vágjanak 6 db 30 cm hosszú, 3 mm átmérőjű szálat. Ebből készül majd az aljkereszt.
3. Áztassák be a vízbe, ha kell, nyomkodják az edény aljára kb. 10 percre. Áztassanak be még emellé egy kb. 2m-es szövőszálat a 2mm átmérőjű anyagból.
4. Ha megpuhultak a 3 mm-es szálak, jelöljék meg a szálak közepét, és a jelölésnél tegyék

 

keresztbe egymásra a két db 3-as köteget.

5. Bal kezükkel szorítsák össze a szálakat a metszéspontban, és jobb kezükkel kezdjék el fonni. (A balkezesek természetesen fordítva.) A beáztatott 2mm-es fonószálat középen hajtsák félbe, fogják körbe az egyik hármas köteget, és a négy sarkon a fonószálakat mindig keresztezve kétszer szorosan dolgozzák körbe a keresztet.

A fonás az óramutató járásával megegyező irányban halad. A két keresztező sor után a hármas szálkötegeket elválasztjuk, és mindegyiket keresztezzük. Ezt a fonásmódot kétszálas gyűrűfonásnak nevezzük. A fonószálak keresztezését mindig ugyanabban a lépéssorrendben végezzék. A lépés menete: a felső fonószárat levisszük, az alsó fonószárat ugyanabban a szálközben az előbb levitt szál felett felhozzuk

A fonás közben a fonószálakat a középpont felé tolják le, hogy a munka szoros legyen. Törekedni kell arra, hogy a fenékszálak egyforma távolságban és egy síkban legyenek. (Így nem lesz lyukas, és nem billeg majd.) Ha szükséges, újra nyomják a munkát a víz alá. A kiszáradt fonószál könnyen törik.

6. A fonószálakat egyoldali toldással toldják meg, ha szükséges, úgy, hogy a toldásvégek mindig egy oldalra kerüljenek

Ezzel a típusú toldással pótolják a fonószálakat az oldalfonáskor is, ekkor a toldásvégek is belülre kerüljenek. 7 cm-es átmérőig fonják az alját.
7. Aztán a szálakat „feltörjük”, azaz elkezdhetik fonni az oldalfalat. Mégpedig úgy, hogy nyomják a víz alá az eddig elkészült munkát. Tegyék a talpára az eddigi fonást, és függőlegesen hajtsák fel a szárakat 90º-os szögben. Felül az oldalszálakat egy kis madzaggal össze is köthetik egy csomóba, majd egy-két sor után oldják el a kötést, és úgy folytassák a munkát!

 

8. A kétszálas gyűrűfonás folytatódik az oldalán is. Az oldalát 4cm-re kell felfonni.

 

9. Ekkor még 8 cm-es szálak állnak felfelé. Már csak az elszegés van hátra. A szegés legegyszerűbb formáját választottuk. Fogjuk meg a 8 cm-es kiálló szálakat, és dugjuk a mellette álló szál mellé úgy, hogy kis ívet adjanak. Legalább 3 soron vezessük lefelé az elszegendő szálat, mert így száradáskor nem csúszik majd ki.

10. A kosárka vizes állapotban még jól formázható nyomkodással. A toldásokat, ha kell, csinosítsák meg, hegyes kisollóval vágják le, hogy ne álljon ki a kosár oldalán. Teljes száradásig rakják szellős helyre. 

A különféle használati tárgyak készítésének régi technikája a fonás, az etnológusok véleménye szerint egyik legősibb kézművességünk. A természetes vegetációhoz tartozó és termesztett növények házi feldolgozását elsősorban a természetföldrajzi körülmények határozzák meg. A folyók partján, ahol hatalmas fűzesek találhatók, vesszőfonással foglalkoztak, az alföldi folyók mellett az áradással elöntött rétségekben, mocsarakban pedig a gyékény és sásfélék feldolgozásával. Ilyen helyen, mivel a természet által adott lehetőségek, adottságok mellett kevés volt a szántóföld és a legelő, tehát korlátozott volt a földművelés és az állattartás lehetősége, a népesség a megélhetését vessző-, gyékény- vagy szalmafonással kényszerült részben vagy akár egészen biztosítani.
Jelen írásom által a siménfalvi kosarak elkészítésének módjába, a fűzfavessző feldolgozásának mozzanataiba szeretnék betekintést nyújtani.

A kosárfonás történeti áttekintése

 

A kosárfonás történeti áttekintése

Siménfalva természeti-földrajzi adottságait figyelembe véve, a veszszőfonásra inkább volt lehetőség, mint a gyékény és sásfélék feldolgozására.

Az 1910-es évek elején a siménfalvi magyar embereknek már tanították a fonás technikáját, népiskolai tanfolyamok keretében. Ezeket Szász János tanító szervezte meg, „a tanulók” saját használatra készítettek különféle tárgyakat, mint pl. fahordó kosár, pocitás kosár (olyan fedeles kosár, amelyben babalátogatás alkalmával tortát, illetve ételt vittek ajándékba).

A két világháború közti időszakban a vesszőfonás lassan kiszorult a magyar parasztok foglalkozási köréből és önálló mesterségként tovább folytatódott, de már nem a magyarok, hanem a romák körében. Az 1920-as években Déváról hat román ember jött Siménfalvára, akik a nagy üvegkormunkások sók befonására tanították az embereket. Egy műhelyt hoztak létre. A medgyesi üveggyárból érkeztek a korsók (néha még egy vagonnal is), amelyeket aztán befontak. A korsókat tehénfogatokkal a székelykeresztúri vonatállomásról szállították Siménfalvára, míg az ehhez szükséges vesszőt Moldvából hozták. A vesszőt helyben főzték és hántották.

A második világháborút követően, 1945–1946-ban a mai tanácsépület régi szárnyában alapítottak egy „József Attila” nevű fiókcéget, amelynek vezetője Végh József könyvelő volt. Ő volt az egyedüli magyar, a dolgozók romák voltak. Ez az állami vállalkozás azonban az 1950-es években megszűnt. 1960 után a termelőszövetkezet vásárolta fel a kosarakat a Bukarestben való értékesítésük céljából. 1969-től a szövetkezetbe belépett vesszőfonóknak külön épületet adtak. A szövetkezetesített kosárfonó részleget Szőke Albert vezette. A munkások rendelésre dolgoztak. 1989-ben ez a szövetkezet megbukott. Ma a vesszőfonók háziiparosokként, családi vállalkozásokban dolgoznak és dolgoztatnak.

A vesszőkötéssel foglalkozó specialistákat Siménfalván egyszerűen kosárkötőknek vagy kosárfonónak nevezik. Jelenleg a faluban, családi vállalkozásban több helyen is foglalkoznak kosárfonással. Az egyik csoportot a vállalkozók és az igazi vesszőfonó mesterek alkotják, a másikat pedig akik hántják, gyalulják, a durvább fonást végzik. Jelenleg a korondi kereskedők vásárolják fel a kosarakat, de vannak családok, akik elviszik a portékát egészen Bukarestig

 

 

Egy öreg kosárfonó vallomását idézem. Ilonka Domokos bácsi arról mesélt, hogyan tanították meg a dévai románok korsót bekötni. Azt mondta, neki az apja útravalónak tíz darab 5 literes korsót adott, azt kellett befonnia, azzal indult el, az életet ennyivel kezdte. Sikerült felnevelni négy gyereket és családját vesszőfonásból tartotta el.

A kosárfonás ősi hagyomány, apáról maradott. A szülői háznál is evvel foglalkoztunk. Régen a faluban ötvenen, hatvanan, most százan is foglalkoznak ezzel. Száz család a legkisebbektől a legnagyobbakig. Már amelyik 5–6 éves, abba jár, hogy dugja össze a vesszőt, hogy kezdje el a munkát. Legelőbb a vesszőt hántogassa, dugogassa játékból, látja, hogy mi csináljuk. Azt szokták mondani, a kicsi a nagytól tanul. Tíz-tizenkét éves koromtól én is tudtam összedugni a vesszőt. Nekem apám nem adott semmit: „Fiam, élj, ahogyan tudsz!”
– azt mondta. – „Tessék tíz csóré ötös üveg!” Én azt megkaptam, én azt eladtam, s abból indultam meg. Én abból három fiamnak házat, magamnak eztöt megvöttem, s újraépítöttem, mert ez nem vót jó. Kilencen vótunk, kilenc gyermököt fölnevelni, s még adni is nem vót honnan. Éjjelt nappá töttem, dógoztam addig, míg négy gyermököt becsületösön úgy, ahogy illött, elröpítöttem a háztól. Én ebbe születtem. Reggel felkőttem, én abba jártam, a vesszőt mögáztattam s mikor neköm odalött az idő, fogtam neki. Úgy kezdtük el, hogy a fenekén összedugunk pár vesszőt, amiből kezdődik a munka, hat szálat vagy hetet. Üti széle a hoszszát. Mint a körösztöt összedugjuk, s megfonódik. Egyiket meghasítottuk, hármat beledugtunk, s akkor az a három lett a hat szál, s abból lött három erről, három arról, az tizenkét szál. Körbe indulunk a fonással. A régiek négy-, ötféle kosarat csináltak: gyümölcsöst, oválisat, kereket, fahordó kosarat.

A hagyományos húzogatott siménfalvi kosár elkészítésének technikája

1. A fenék elkészítése.

A fenék ovális alakú kell legyen. Az alj hosszához mérten vesznek három hosszú, vastagabb vesszőt, ezeket középen behasítják, amibe kereszt alakban négy rövid keresztkarót szúrnak. A kisebb keresztkarók közeit a hosszú karón lapos vesszővel becsavarják, hogy a kis keresztkarók közei egyenlő távolságra legyenek egymástól. A keresztkarók közeit vékony vesszővel töltik ki. Amikor a megfelelő nagyságra kifonták, akkor a keresztkarók végeit metszőollóval levágják. Az alj ún. bokrokoszorút zása előtt vesznek egy marék vesszőt, a lábhoz helyezik, meghajtva tövétől hegyéig, jobb kézzel megtartva látszik, hogy melyik vessző van meghasadva.
Ezután kacorral meghegyeznek minden egyes szép szálú vesszőt.

2. A fenék bokrozása.

A karók mellé jobb és bal felől egyenes szálú, könynyen hajlítható vesszőszálakat tűznek be. Arányosan elosztva egy vékony és egy vastag kerül egymás mellé.

3. A szálak felhajtása.

A bokrozás eltűzése után megfordítják a fenéklapot és a színére „felszedik”, illetve felhajtják a vesszőszálakat.

4. Gúzsba kötés.

Öblösen, egyformán „szedik fel” a vesszőket, hogy ne bomoljanak össze a szálak. Mikor felhajtották mind, akkor felül gúzsba kötik.

5. A láncszálak hajtogatása.

A gúzsba kötés után 4 szál vesszőt, amit a fenékkaró mellé szántak, két jobb és két bal oldalit egybefogva, bal kézzel tartva, jobb kézzel egy ívet hajtanak le a kosár eredeti magasságánál nagyobbra. A négy szál vesszőt „bokornak” nevezik. Hajtása: 3 bokron be, 2 bokron ki, 2 bokron behajtással, balról jobbra haladva készül el a kosár oldalfala.

6. A kosár húzogatása.

Jobb térden a kosarat oldalra fordítják, bal kézzel a bokrot húzva a megfelelő magasságba történik a kosár húzogatása. A kosár húzogatása után „feltörik” a kosarat, illetve térdük közé szorítva megadják a formáját a húzott kosárnak.

7. A kosár beszegése.

A többszálas szegés 4-4 szálas, copf-fonású. Amikor a duplaszegésű kosár alsó szegése, az egyszerű szegés elkészült, a szálvégekből újabb szegést, felső fonnak. A szálak megmaradt végeit metszőollóval vágják.

8. A kosár fülezése.

A kiválasztott fülkávát leszúrják a fonatok között. A fülkáva jobb oldali feléhez 5 szál vesszőt letűznek, balra csavarva 3-at, illetve 4-et. A vesszőszálakat a jobb vagy a bal oldalon eltűzik egészen a fenékig. A hagyományos húzogatott siménfalvi kosárnak nincs felső szegése, ugyanis a meghajlított láncszál adja a szegés formáját.

Ma már csak kevesen és kizárólag megrendelésre fonják ezt a fajta kosarat, mert sok vesszőt igényel. Napjainkban nemcsak kosarakat, hanem bútorgarnitúrákat, különböző dísztárgyakat, virágtartókat, állványokat, füzéreket fonnak többen a faluban.

A kosárfonás, vesszőkötés technikáját és a hozzá szükséges szerszámokat generációk hagyományozzák egymásra a családokon belül. Régen a vesszőkötés férfimunka volt, az aszszonyok csak az előmunkálatokban

segítettek. Ma már mindenki egyformán dolgozik kortól, nemtől függetlenül. Olyan család is van, ahol négy generáció: dédapa, nagyapa, apa és fia fonja a kosarat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kézmüves tábor 3napja alapítványunkba

         Elékeztünk   alapítvány  tábori nap  3részére  .  ami  mindenki  várta  örül  a  csapat,

 

         Hogy egyűt lehetünk hosszabb ideig  ebbe  rohanó  világba . legalább  tábori    együtt,

 

         Létkor  mutassuk  meg  mi   jóban  ,rosszban  kitartunk  ,mi  alapítvány  összefogott  ,

 

         Csapat .  én  szokott  időbe  jöttem  reggel fél9kor  kapuba  ,Tomi  várt  engem ,elhozta,

 

         Koszár fonós, könyvét ő is. közbe kosárfonós mesterember meg érkezet, beszélgetünk ,

 

         Amíg mindenki meg nem jött Erzsike, Piros, Kati, Fecó, Laci, Zsanett. meg pedagógus ,

 

        Judit, Marika Jött, Horváthné, hozta férjét, Zolikát, kézműves táborba ők is meg mutatják

 

        Milyen Ügyességük, van és meg próbálnak, kosárfonás, alap taktikáit, elnézni meg ,

 

       Tanulni, de ez nem egy  1hetes  munka kel ,ehhez . de 2db lábvesző, körbe nem, ér.

 

        Egyenesen, leverjük. elkezdünk, de 2db lábvesző, körbe nem, ér. egyenesen, leverjük.

 

       Elfonásba , 1embe ,1emki közbe  alakul kosarunk . de  folyamatba mindenki részt vet,

 

       Nagyon  ügyes  voltak . főleg ,Laci  ,Fecó ,Zsanett ,aki  először  ,segítetek  kosárfonásba,

 

       Mesterembernek, nagyon tetszet folyamat nekik. Piros, pedagógus Judit, Pedagógus   ,

 

       Marika nekiálltak, szőnyeget szőni bent másik terembe, Fecó, Zsanett, karkötőt, gyártani,

 

      Amit én kaptam, Zsanettól, mindenkinek tetszet. mi pedig térjünk vissza kosárfonáshoz,

 

      Most 3gyürü  folyamathoz  érez kezdtünk ami volt  egyszer  emlékeznek  rá  tegnap  volt,

 

     Már másik kosarat gyártottunk. ha evvel meg voltunk, 3gyürüvel, készítünk egy rácsozást,

 

     Kosarunkra, de gyűrűs fonással készítjük. rácsozás maradék veszőit elhajtjuk, de mellék,

 

     Ágakat  ,meg  levágjuk  ,csak  eredeti ág  mard  meg  ,de  le füzük .  ami  nehezen megy,

 

     Meg  oldani ,mi  meg  tanuljuk. Körbe  néztünk  kosarat késen  félig  volt  szépség  hibája,

 

     Közülünk  ,nem  vette  ,senki  észre  csak Lacika . az pedig  higgyék  az  nagy  só  olyan ,

 

     Veszi  észre  ,még  csak  tanulja . annyi  volt  hibája  ,nem  volt  le  tisztázva . egyből  meg,

 

     Dicsérte  mester  ember  Lacit  ,milyen  figyelmes . 4szálas  gyűrű  folyamata  következik .

   2két szál egymásba fonódik.   4páras szegés folyamata következik oldalara. majd leg végén,

 

   El füzük. . 3gyürüt készítjük, ott 2tömbe1emki  ,ami  kosárnak  ,díszítenek hívják . annyira 

 

 

  Jó  néz ki ,koszár ,akár el is  mehet  vele  tojást  venni . illető ,mi  vicceltünk,ezzel  kosárral,

 

  Most lett  kész .házi  feladat  ,Fecónak  hogy  jövőre  azt  kosarat  most lett  készen . jövő ,

 

  Húsvétkor telekel szedni tojással. jövő ugyanilyenkor jön mester csak meg eszük tojást,

 

  Újonnan  készült  kosárból . 3páras  szegéssel  ,ami  úgy  hangzik  2tömbe ,1emiki  ezzel,

 

  Készítünk kosarunknak talpat igazán nehéz feladat. Jó hangulat  igazán  délután1óra  után,

 

  Kezdőt,hangulat  ,kicsit  tábori  hangulatvált . mi tanultuk  kosárfonást  délután 2ig  akkor,

 

  Pedagógus  Marika ,és  Judit  ,Piros  elkezdtek  szőni ,Erzsike csatlakozott  hozzájuk  ,de ,

 

  Lacika horgásztót alakított  alapítvány  udvarába  ,ami  tábor  végén  belesz  temetni. Sanyi,

 

  Judit  gyereke  ,alig  várta  korongozón az  agyagos  gépen .így  én  váltam  hogy   ott  leszek

 

  Mellette agyagozhat, ami nagyon ügyesen ment neki készen lett, első agyagozás tábor ,,

 

 3napján.holnap lesz majd 4nap megírva. itt péntekbejezés ennek, kézműves tábornak.

 

 

 

 

 

 

 

1. variáció: beszúrjuk az oldalkarókat, 6fk esetén 24 szálat, gyökk, összeköt. Ezek mellé újabb 24 szálat, kosár fejreáll (kötött oldalkarók lefelé néznek) majd ezen szálakat 3 után lehajtod, a 12 óránál lévő szálat balról jobbra vezetve. A következő lesz a lehajtott száltól jobbra lévő szál, de a lehajtás balról jobbra történik. Bukfenc: ezt hivatalosan úgy írjuk le, hogy “három alatt fel”, mert a kosarat talpára állítva értelmezzük. Az elfűzéssel nem untatlak, kosár (kalitka) leszúr, a kimeredező vesszőkből berakást indítasz.

2. variáció: csak 24 oldalkaró, az első szálat 3 után lehajtod, majd a tőla jobbra lévő szálat ismét 3 után le stb, ld. szamócaszedő. Az így meredező oldalkarókat felgyökkent, összeköt, 3 szálas gyűrűfonással rögzít.

Képek kellenek. Jövő héten mind a kettőt végigfotózom, felrakom, aztán jó munkát! További lábazatok: hangsúlyos gyűrűfonás 4(3e-1m), pl. boller típusú kosarak, külön talp, húzott kosár copfszerű szegése, mit hagytam ki? Ja, nincs l

 

 

      

kézműves tábor 2napja bent alapítványba

          Mindenki  szeret nyári   szünetekbe  ,kicsit   töltődni ,ilyenkor  szoktunk  kicsit  ki,

 

          Piheni évi fáradalmat.  Nálunk úgy van bent alapítványba, de mi  kicsit  fejlesztjük,

 

          Kézügyességünket, ami nagyon, fontos minden embernél. Ma volt második tábori,

 

         Napunk  alapítványba  .igaz hogy 2005ta  működik mi  alapítványuk ,de én  nem  ,

 

         Emlékszek  ilyenre  tábor  lett  volna  ,mi  alapítványunkba ,de  hála  elnök asszonynak,

 

         Ez is  létre  jött ,de  jó  létre  gyerekek  2napja  ,nagyon  jó  érzik  magukat.  Mindenki,

 

         Meg  beszélt  időbe  jött  ,reggel  fél9kor  én  előbb  jöttem ,de  békésről érkezet  mester,

 

         Ember ,aki  meg  tanít  egy  pár   lépést  ,hogy kel  kosarat ,fonni  az  már  ,Erzsikével,

 

         Ott  várt  kapuba . de mesterember  elnök  asszonynál  pihen  szombatig  ,mert péntekig,

 

         Velünk ,táborba  van  ,itt  de   közbe  ,meg  tanít  minket  kosarat  fonni. Közbe  meg jött

 

         Pedagógus  Judit  ,pedagógus  ,Marika ,Kati  ,Piros  ,Zsanett  ,Laci  ,Fecó  ,Bagó  Zoli,

 

         Apukája. Horváthné  hozta  férjét  ,fiát ,ere  kézműves  tábor  2dik  napjára  .emlékeznek

 

         Tegnap elkészítettük koszár alját, most folytassuk, hogy épül fel majd kosarunk.

 

         Koszár aljára, 2db karvesző, addig megyünk,  vele  körbe nem  érjük . felhajtjuk.

 

        Ugyanígy folytatjuk, de 2db lábvesző, körbe nem, ér. egyenesen, leverjük  .elkezdünk,

 

        Kosár  fonásnak.  1szál 2tömbe, 2tömki, 1emki ugyanaz  folyamat  mit  tegnapi nap .

 

        De leg végén  ,láb veszőt  elfonjuk . közbe  alakul  koszár  nekünk ,3szál  oldalra ,1embe,

 

        Kijövünk, ugyanígy  1ki  kijövünk ,ere  kosár  fel építéséhez  jöttek  gyerekek  ,segíteni ,

 

        Mesterembernek, én másodgyára, kerültem szóra, koszár fonásra, de most kicsit,

 

        Nehezebb volt, de ment szépen. De ha nem úgy fogta magát egyik  jó  társ  kinevetet,

 

        Ami, ilyenkor kicsit illetlen, és nem szép dolog, másikat, kinevetni, amikor, próbál,

 

        Ügyeskedni. Vesző összese  szedése  következik  újból . 3gyürüt  készítjük ,ott  2tömbe,

 

        1emki, ami kicsit nehezebb, folyamat, ott felnőttek vették részt mutatták, meg milyen,

 

        Ügyesek. 5perc pihenő volt közbe ,de  pedagógus  Marika,én  egész  kézműves ügységét,

 

        Lejegyzeteltük. érdemes meg tanulni úgy voltunk vele. 2szálás  elfonással folytatjuk  ami

 

    Díszítésnek  hívják ,mesteri  nyelven . folytatjuk  4gyürüvel  ,ami  kicsit  igazán  nehéz,

 

    Ott is felnőttek mutatták meg kéz  ügyességüket  Pirosnak ,ez folyamat  nagyon  ment .

 

     Ez így hangzik, 3mal bemegyünk, 1ki jövünk. szegéshez 5szálas fonás következik.,

 

     3pár  veszővel  kívül  megyünk  2párál  belül . amíg  mi  mutattuk   milyen  ügyes,

 

     Kezünk ,addig ,Matyi ,Sanyi   ez 2gyerek pedagógus  Judit  gyerekei  elkezdek  ki,

 

     Kapcsolódni teljesen  ,3madik gyerek  beszállt  játékba . ez 3gyerek  szövő  anyaggal,

 

    Körbe tekerték  udvart   így  senki nem tudott  ki  járkálni . de  valahogy  elkelt menük,

 

   Ebédelni . akkor  3gyerek  elkezdték  le  bontani .de  én nem engedtem senkinek  segítsen,

 

   Lebontásába segítsenek . én úgy  voltam aki  alkot  bontsa le ,evvel  meg tanulják mit lehet,

 

   Ilyenkor  ,ha mégis   meg teszi  mert  engedékeny főnök válja  illető  lebontja ,amit  alkot.

 

  Délután folytattuk koszár  fonást  .3gyerek aki  körbe  fonta udvart  ,annak  föl kelet  tekerni,

 

  Szőni  való  anyagot  amit  udvara használta  ki . piros  szövőt 15csm  de  végtelenül ,tábori,

 

  Hangulat  érződött  bent  alapítványba  ,ami nem baj . délután 3kor mentünk haza ,holnap ,

 

 Folytassuk  3napal ,így  3réssze  alapítványi táborunknak  .

 

 

 

1. variáció: beszúrjuk az oldalkarókat, 6fk esetén 24 szálat, gyökk, összeköt. Ezek mellé újabb 24 szálat, kosár fejreáll (kötött oldalkarók lefelé néznek) majd ezen szálakat 3 után lehajtod, a 12 óránál lévő szálat balról jobbra vezetve. A következő lesz a lehajtott száltól jobbra lévő szál, de a lehajtás balról jobbra történik. Bukfenc: ezt hivatalosan úgy írjuk le, hogy “három alatt fel”, mert a kosarat talpára állítva értelmezzük. Az elfűzéssel nem untatlak, kosár (kalitka) leszúr, a kimeredező vesszőkből berakást indítasz.

2. variáció: csak 24 oldalkaró, az első szálat 3 után lehajtod, majd a tőla jobbra lévő szálat ismét 3 után le stb, ld. szamócaszedő. Az így meredező oldalkarókat felgyökkent, összeköt, 3 szálas gyűrűfonással rögzít.

Nem szeretném abbahagyni a kosárfonást, nekem tetszik a technika. Viszonylag egyszerű bár egy két lépést nem tudok még. Esetleg le tudnád irni a fenékszegés lépéseit, úgy amikor az oldalkarókon kivül még pótvesszőket is beszúrunk a “fenékaljba” és azzal végezzük az alj megerősitését, szegését?Ezt egyszerűen nem értem, hogy kell. A vesszőfonás szimű könyvben nincs ábra hozzá a szöveg meg nekem kevés. Ha esetleg van valamilyen rajzos ábrád róla agépen, amit el tudnál küldeni vagy ide feltölteni annak nagyon örülnék. Sajna a könyvemről semmi hir nincs. Megrendeltem, de még a futárnak nem adták ki.Lehet rájukirok egy emailt. Ha majd meglesz a könyv felirok, hogy milyen. Engem a szakajtókötés is érdekel:). vesszőfonásra.

 

kézműves tábor 1napja bent alapítványba

          Tegnap este történt utolsó finomítások alapítványba, mert többi dolgokat ,

 

         Hétköznapokba, elvégeztem egy magam, amin meg voltak lepődve szombaton

 

         Szülök egy magam ennyit átalakítani termet, ahogy írtam múlt héten milyen,

 

         Alakulást történt bent. tegnap este annyi dolgom volt még hűtött kamrából,

 

         Ki kelet venni  . hétfőre  indul,  kézműves  tábor  bekeljen  üzemelni ,úgy ,

 

         Történt kivetem tegnap este pakolásztam kicsit konyhába, nagy hely legyen.

 

         Kértem  tegnap  tanácsot  ,Baba  nénitől  aki  régen  ,sok   tábort  ,levezet  gyerekkel,

 

         Hogy ki rakjam, hétfőre, kerti, széket, asztalt, mondja, nekem persze, ha elfáradnának,

 

         Ifjúság csak  le tudjanak  ülni  hallgattam  rá ,elő készítem  neki . matracot  is  picit ,

 

        Pihenjenek le úgy voltam, vele, ez jó döntés volt, tőlem én szerintem. akkor vasárnap,

 

        Este 8:10kor mentem haza, egy hét fáradalmi elkészült, amikorra, kelet. ma reggel,

 

        Kicsit  korában  mentem  fél9elött  tíz  perccel  akkora  ,ép  meg  jött  ,Erzsike  .férje,

 

        Gyorsan, kiadtam feladatott  ,Erzsikének  mos aki  hűtőgépet  ,ő  gyorsan  ki  mosta ,

 

        Erzsike, férjével, kiraktuk, kerti, asztalt, széket. közbe  ,meg  érkezet  Horváth Gyuriba,

 

        Fia Zolika. Horváthné is kicsit jött, de ment haza dolga, volt, de jött telefon kérjek ,

 

       Segítséget,gyerekektől ,hozni  kel dolgokat ,elnök asszonytól,mindjárt  intézkedtem .

 

      Kiválasztottam segítség képen  ,Lacit ,Zsanett  ,Tomi ,Zolit ,ők nekem  szokat  segítenek .

 

      Ha szólok ,nekik ,de  Piros  ,Kati  , Lacit ,Zsanett  ,Fecó  ,meg jöttek ,kértem segítséget 

 

      Azért  válogattam így . de  közbe  meg  érkezet  pedagógus  Judit  ,pedagógus  Marika  ,

 

      Őket, érdekelte, ez kézműves tábor. Bagó  Zoli ,Apukája  ,eljött  ,de  egy  idő  után  meg,

 

     Untan haza ment, elnök asszony meg jött, Bennivel. déllőtt 9ora fele meg jött, kosárfonás  ,

 

     Ember  aki  valójában  ez  szakmája  ,ezt  tanulta ,hozta  szerszámokat  ,amivel  el fogja  ,

 

     Magyarázni ,mutogatni ,hogy  lehet  meg  tanulni   ,ezt  nehéz  munkát . ő  ember  békés,

 

     Megyei itt fog  piheni  héten  ,elnök  asszonynál ,de  nap  közbe  ,péntekig  el leshetjük ,

 

     Hogy  lehet  kosarat  fonni . meg  ,mutogatta   nekünk. első  lépés  veszőt ,amivel  fonni,

 

   Fogjuk, kosarat, beáztatjuk, vízbe, picit pihentjük, vízbe, könnyű ,legyen  fonni .második,

 

  Lépés  sima  fonás  ezzel   meg  vagyok ,jöhet  ,1egyki  ,egybe  ,veszőt  amivel ,kezdjük  ,

 

  Kosár  alját  ,építeni fel. 3lépés lezárás  veszőnek. Én egybe egy ki folyamatot segítség,

 

  Nélkül meg  csináltam  ,először  készítetem  ilyet . elején  be  valóm  maguknak  szemi,

    

  Kedvem ,nem  volt ,nem  éreztetem  tábori  ,hangulatot ,de  erről  ifjúság  gyorsan  te vet,

 

  Nekem ,Lacika neki  kezdet  gödröt  ásni  halt  akar  ,de  nem  lesz  ,meg  de  engedni  kel,

 

  Ifjúságnak ,legalább  ilyenkor  kapcsolódjanak   ki  sok  dolgukból ,nekem  ,az volt  bajom,

 

  Legelején  másik segítségen  törtem agyam  ,amikor  ót  tábori  dolgok  ,amire  ,meg  bíztak.

 

 Mindenki fejel esze kéz ügyességét, egésznap jó volt hangulat, bent alapítványba, délután  ,

 

Fél4kor  mentünk haza ,de elölte  2tő szövő  keret  felvetek ,mert  holnap  az tiszt ,foguk  ,

 

Szőnyeget  készíteni. De  tábori  hangulat  ,meg legyen  eldöntök paprikás  krumpli  lesz,

 

Pénteken ,amikor  tábor  vége tér  .de  ez  paprikás  krumpli  bográcson  ,készül  ,én  mamám,

 

Fogja  ,elkészteni ,de segítek  bene .  tábori  2napja  holnap lesz  folytatás .  egész  péntekig .

 

Olvashatnak kézműves táborról itt ezen, helyen, várom, szertetel mindenkit ide ere oldalra.

 

Hátha, magának, kedve telik egyszer kéz ügységét növelni, ami soha nem késő kipróbálni  .

 

Ez a már-már feledésbe merült régi mesterség szerencsére napjainkban újra reflektorfénybe került.

Felfedezték a benne rejlő sokoldalú lehetőséget. A vesszőfonásról elsőként a kosárfonás jut eszünkbe, ezért nehezen hisszük el, hogy a fonás az egyik legegyszerűbb kézimunka. A vessző rugalmas, könnyen megmunkálható, kevés kézügyességet igényel, tehát mindenkinek adott a lehetőség arra, hogy valami szépet alkosson. Mind a lelki, mind a kézi képességeket fejleszti, így sikeresen használható oktatásban és gyógy terápiákban.
Az ember a természet megfigyelése folytán jöhetett rá a kosárfonás titkaira. Tanítómestere a fészekrakó

 

 

madárvilág lehetett. Az időszámításunk előtti kortól egészen a XVI. Századig inkább csak régészeti leletek utalnak a fonott tárgyak készítésére. Írásos forrásaink között az ókora vonatkozólag van egy becses feljegyzésünk.
A rómaiak idejében egy Plinius nevű botanikus ezeket írta: A fűz termesztése jövedelmezőbb, mint az olajfatermesztés.
Nyilvánvaló, hogy a fűz termesztését a kosárfonó ipar fejlődése tette szükségessé és jövedelmezővé. Ebben az időben tehát a kosárfonás már virágzó kézműipar lehetett, és a fűz keresett kereskedelmi cikk. Sajnos arról már nincsenek adataink, hogy a fonott tárgyak készítése, forma alakítása, díszítése milyen fejlődést ért el ebben a korban.
Hazánk földrajzi és éghajlati viszonyai kiválóan alkalmasak a fűz termesztésére. A folyók szabályozásáig a mocsár és árterületek természetes otthont biztosítottak a vadon termő, szinte erdőséget alkotó füzeseknek. A vadon termő füzesek bőséges nyersanyagot biztosítottak a hazai kosárfonás számára és egyéb gazdasági célokra.
Fonott kosarat nagyon sokféle alapanyagból készíthetünk.
Itthon hagyományosan fűzvesszőből készítik, ráadásul a mesterek esküsznek a termesztett amerikai fűzre. Van, aki szeret a természetben talált vesszőfélékkel dolgozni, nem feltétlenül csak fűzvesszővel, hanem bármilyen ággal, amelyik legalább annyira hajlik, hogy a csuklód köré tudod tekerni anélkül, hogy eltörne (fonószálnak).
Mostanra már kezd egyre népszerűbbé válni a peddignád is a hobbi kézművesek, kosárfonók körében, hiszen egyszerűbb a tárolása, használata, és könnyű is vele dolgozni.
Vannak, akik puhább anyagokból készítenek kosarat, mint a gyékény, kukoricacsuhé, raffia, spárga, stb…

Kosarat fonni különféle technikákkal még nagyon sokféle anyagból lehet, tulajdonképpen mindenből, ami csak hajlik:


Peddignád kosár:

 

A kosárkészítés csak a modern időkben kezdett hanyatlásnak indulni, korábban az emberek mindennapi életében fontos szerepet töltött be, szinte mindenki értett hozzá. A peddignád itthoni elterjedésével új lehetőségek nyílnak meg előttük, mivel ennek az anyagnak számtalan előnye van. Gyorsan beáztatható, könnyen megmunkálható, ezért szinte bármely korosztály számára ideális kosárfonási alapanyag.

 

Rattan – Peddignád (Calamus Rotang)

A rattan – latin nevén Calamus Rotang – úgy fejlődik, mint a borostyán, egy futó pálmafaj, erős kéreg alatti hosszanti szálazódással, amely rugalmassá és szilárddá teszi az anyagot.
A rattant felhasítják, a belső részéből készítik a peddignádat, különböző anyagvastagság és alak szerint, a külső részéből a bútorok fonóanyagát készítik.
“Délkelet-Ázsiában és Afrikában honos, de gyakorlatilag minden trópusi vidéken megterem. A pálmafélék (Aracaceae) családjába tartozó kúszónövény. Nincs koronája, levelei szórtan helyezkednek el. Az árnyas őserdőkben a talajon és a fákon kúszva nő. Vékony szárán tüskék vannak, amik a kapaszkodást segítik. Erős kéreg alatti hosszanti száliránnyal fejlődik a szár, amelynek hossza elérheti a 300 métert. Nagyon szilárd és rugalmas. A rattan ültetvények 10 évenként regenerálódnak. A rattant aratják, majd 10-15 méter hosszú szálakra vágják. Mossák, szárítják, ezután az első kérgét a növény leveleivel együtt gépi úton hántolják, majd csiszolják, kénnel fehérítik, azután vastagsága és minősége szerint osztályozzák. A belső, puha részeket szövéshez, kosárfonáshoz használják, magából a rúdból pedig a bútorok váza készül. Ezeket a vastag elemeket vagy forró vízgőzzel gőzölik, vagy láng felett melegítik, majd sablonok szerint vagy kézzel alakítják a kívánt formára. A rattanból ma már csaknem bármilyen bútor és kiegészítő elképzelhető: előszoba fogasok és falak, tükörkeretek, kisebb komódok, étkezők és ülőgarnitúrák, de akár konyhabútorok is készülhetnek ebből az anyagból. A kisbútorok, kiegészítők, virágtartók mellett komplett szekrény-polc kombinációkat is összeállíthatunk belőle. A kész bútorokat gyakran meghagyják eredeti színükben, esetenként pedig a kívánt színre pácolják.

 

 

 

 Kosárfonás - Kosár készítésKosárfonás - Kosár készítésKosárfonás - Kosár készítésKosárfonás - Kosár készítésKosárfonás - Kosár készítés

Rattan – Peddignád (Calamus Rotang)

A rattan – latin nevén Calamus Rotang – úgy fejlődik, mint a borostyán, egy futó pálmafaj, erős kéreg alatti hosszanti szálazódással, amely rugalmassá és szilárddá teszi az anyagot.
A rattant felhasítják, a belső részéből készítik a peddignádat, különböző anyagvastagság és alak szerint, a külső részéből a bútorok fonóanyagát készítik.
Kosárfonás - Kosár készítés Délkelet-Ázsiában és Afrikában honos, de gyakorlatilag minden trópusi vidéken megterem. A pálmafélék (Aracaceae) családjába tartozó kúszónövény. Nincs koronája, levelei szórtan helyezkednek el. Az árnyas őserdőkben a talajon és a fákon kúszva nő. Vékony szárán tüskék vannak, amik a kapaszkodást segítik. Erős kéreg alatti hosszanti száliránnyal fejlődik a szár, amelynek hossza elérheti a 300 métert. Nagyon szilárd és rugalmas. A rattan ültetvények 10 évenként regenerálódnak. A rattant aratják, majd 10-15 méter hosszú szálakra vágják. Mossák, szárítják, ezután az első kérgét a növény leveleivel együtt gépi úton hántolják, majd csiszolják, kénnel fehérítik, azután vastagsága és minősége szerint osztályozzák. A belső, puha részeket szövéshez, kosárfonáshoz használják, magából a rúdból pedig a bútorok váza készül. Ezeket a vastag elemeket vagy forró vízgőzzel gőzölik, vagy láng felett melegítik, majd sablonok szerint vagy kézzel alakítják a kívánt formára. A rattanból ma már csaknem bármilyen bútor és kiegészítő elképzelhető: előszoba fogasok és falak, tükörkeretek, kisebb komódok, étkezők és ülőgarnitúrák, de akár konyhabútorok is készülhetnek ebből az anyagból. A kisbútorok, kiegészítők, virágtartók mellett komplett szekrény-polc kombinációkat is összeállíthatunk belőle. A kész bútorokat gyakran meghagyják eredeti színükben, esetenként pedig a kívánt színre pácolják.  

Rattan – Peddignád (Calamus Rotang)

A rattan – latin nevén Calamus Rotang – úgy fejlődik, mint a borostyán, egy futó pálmafaj, erős kéreg alatti hosszanti szálazódással, amely rugalmassá és szilárddá teszi az anyagot.
A rattant felhasítják, a belső részéből készítik a peddignádat, különböző anyagvastagság és alak szerint, a külső részéből a bútorok fonóanyagát készítik.
Kosárfonás - Kosár készítés Délkelet-Ázsiában és Afrikában honos, de gyakorlatilag minden trópusi vidéken megterem. A pálmafélék (Aracaceae) családjába tartozó kúszónövény. Nincs koronája, levelei szórtan helyezkednek el. Az árnyas őserdőkben a talajon és a fákon kúszva nő. Vékony szárán tüskék vannak, amik a kapaszkodást segítik. Erős kéreg alatti hosszanti száliránnyal fejlődik a szár, amelynek hossza elérheti a 300 métert. Nagyon szilárd és rugalmas. A rattan ültetvények 10 évenként regenerálódnak. A rattant aratják, majd 10-15 méter hosszú szálakra vágják. Mossák, szárítják, ezután az első kérgét a növény leveleivel együtt gépi úton hántolják, majd csiszolják, kénnel fehérítik, azután vastagsága és minősége szerint osztályozzák. A belső, puha részeket szövéshez, kosárfonáshoz használják, magából a rúdból pedig a bútorok váza készül. Ezeket a vastag elemeket vagy forró vízgőzzel gőzölik, vagy láng felett melegítik, majd sablonok szerint vagy kézzel alakítják a kívánt formára. A rattanból ma már csaknem bármilyen bútor és kiegészítő elképzelhető: előszoba fogasok és falak, tükörkeretek, kisebb komódok, étkezők és ülőgarnitúrák, de akár konyhabútorok is készülhetnek ebből az anyagból. A kisbútorok, kiegészítők, virágtartók mellett komplett szekrény-polc kombinációkat is összeállíthatunk belőle. A kész bútorokat gyakran meghagyják eredeti színükben, esetenként pedig a kívánt színre pácolják.  

Egy kedves só felém ,bentről alapítványból.

           Mindenkivel, sokat, rossz híreket, közölni, hogy most nem tud valami ókból,

 

           Segíteni, rajtad így volt én estembe  is  képzeljék  el  ,le tisztáztuk ,hogy  amikor,

 

           Indulna  kézműves  tábor  gyorsan  szét   válogatjuk   ,dolgokat  ,ezt  mondták  ,

 

           Pár  héttel ezelőtt  . pénteken  déllőtt  közli egyik  minden szülőnek  dolga  van,

 

           Délután 2ig  szombaton  akkor   közösen  .de  ez  már  nekem  későnek  találtam,

 

          Közöltem, hogy akkor meg oldom egy magam, mondtam neki. elérkezet szombat.

 

          Elmentem hatvani út fa ,telepéhez, kéne  117csm  széles  fa ,34csm  hosszú  mert

 

          Polcnak kel, leírta magának, ezt papírra, mint szeretnék. Mentünk körülnéztünk,

 

          Fa  telepen van  ilyen  ,anyag  ,volt  ,le  vágta   a  ottani  alkalmazót  ,mondtam,

 

          Egy  alapítványba  ,kéne ő  rögtön  olyan   anyagot  adott . amit   le   vágás  után,

 

          Meg  gyalut ,vihetem  ahova  kelet  .köszönjük  segítet  rajtunk .  ezt  polc szerűség,

 

          Fát  vittem  be  alapítványba  rögtön  bele  is  raktam  konyha szekrénybe  ,amit  pár,

 

          Hete  ki akartam  ,dobni  ,de  meg  gondoltam  magam  ,meg  javítódtam  lábát  ,meg,

 

          Polcot  ,raktam  bele ,jó  is  lett . déllőtt  12órátol  egészen  délután  2óráig  pakolásztam

 

         Meg  állás nélkül  . amikor  meg jött  2órakor  elnök  asszony  kérdezi  tőlem  mit  hol,

 

         Folytassuk  rendezkedést  ,mondtam  sehol  nem  kel  mert  végeztem  már  akkora  meg,

 

         Jött  ,elnök  asszony   ,Horváthné ,fia  ,közbe  meg  érkezet Erzsike ,férje  ,Feri ,pár  perc

 

         Etével, meg jött Bagó Zoli, és anyukája. utána jött Piros, Kati, Fecó, Zsanett, Laci.

 

        Neki álltunk, meg kávézni és gyönyörködőt  minden  szülő  milyen  szép  lett  minden,

 

       Bent . ök.  Beszelegetek  ,én  pár ,percig  velük . nézelődtek milyen  gyönyörű  minden,

 

       Új  konyha  szekrény  ,amit   elnök  adott  nekünk  . mosogató  szép lett  2ten  állítatunk,

 

      Be  1hete  Horváth Gyuri bával  ,de  valaki  ezeket  ,nem látta  ,konyha  szekrényt  ,meg,

 

      Mosogatót, milyenek vagyunk, most jelen pillant, ni, LANG, minden ragyog szép hosszú,

 

     Idő volt én célt elértem ragyogjon minden. közbe pedagógus Judit meg jött ő ,

 

 

 

     Nagyot  nézet  ,hogy   meg  változott  minden bent  .szülök  beszélgetek . én  mint,

 

     Kis  főnök ,és  nyitott  vagyok  közeledek  ,ifjúsághoz ,így  kimentem  szórakozni,

 

     Hozzájuk . de  tábori  hangulat  ,ami gyerekbe ,volt  elég  nagy  volt .sátort  intézek,

 

     Mentem  ,intézni  sátrat  ,hétfőre  ,amikor  indul  tábor  ,elnök  asszony  ígérte  be hozza.

 

    Hétfő reggelre, elmeséltem, Ifjúságnak meg lesz sátor, de ez is kevésnek, találták, paprikás,

 

    Krumplit  kértek ,jó van  meg lesz . utolsó  pillantókba  ,úgy  határoztak  felnőttek ,ha  már,

 

    Van  kis  főnök  végzettsége  szakács  ,akkor  főzőn  is .  innentől   gyerekbe Jóbban  szeret,

 

    Árat felém. addig  az  volt  felém  tőlük  .  tegnap  délután kicsit  tábori  hangulat  ,érződött,

 

    Felém, ifjúságtól. Ilyenkor, én táborról van, só gyereknek  engedek,  kedvezek ,most  úgy,

 

    Volt  .  tegnap  gyereknél   jó  kedv  és  szeret  árat  felém  . ilyenkor  tábor  elején  mindet,

 

    Meg  szoktam  engedni  . pár  táborból  le szűrtem  ,ilyenkor mindet   lehessen  ifjúságnak  ,

 

    Meg engedni . egyik  gyerek  tegnap  cipőmet  húzogatta  le,utána  Jóbban  érződőt  tábori,

 

    Hangulat. én tegnap délután 4orakor földről keletem fel oda le nyomot egyik gyerek.

 

    Egy jó érzésem volt, amikor, Zsanett meg kérdezte, Tőlem ugye minden rendbe van meg 

 

   Nézte kezemet, hogy nincsen meg karcolva, ütve. de nem volt. De semmi ,bajom  nem lehet

 

   Földhöz, dobnak játékból. Sérült meg. higgyék el ez is szeretetből árat felém, meg kérdezni

 

   Nincsen, bajom. többet, Ért mindenén egy pár jó só attól Zsanettől.  Ebe  közösségbe  ,csak

 

   Szeretet  árad.

 

 

    Mert a teremtő szeretet is megváltó szeretet. Ha csak annyi, hogy „De jó, hogy vagy!”, akkor még kiegészíthető, ha többes számban sikerül ezt mondani: „De jó, hogy vagyunk!” Ez a szeretetnek egy egész sajátos, új területe. Olyan közösséget létrehozni, amely a szereteten alapszik.

Ide tartozik maga a házasság, a család is. A közösségalkotó szeretet. A közösségformáló szeretet. Úgy érzem, hogy a szeretetnek ez a legcsodálatosabb, leggazdagabb oldala. A legjellemzőbb Istenre, mert közösségen dolgozik.

Az egész történelmen keresztül látni, hogy azon munkálkodik, hogy létrejöjjön az Isten és az ember végső közössége. Az egyház is már ennek a jele. Mert a „de jó, hogy vagy”-hoz képest a „De jó, hogy vagyunk” már hatványozottan a közösséghez tartozik. A jónak rengeteg fajtája a közösséghez tartozik. Közösségünket létrehozni: egy családban is ehhez az köll, hogy „vérkeringés” jöjjön létre, „a közlés vérkeringése”. A zárkózott ember nem közösségi ember.

 

Volt alkalmam tapasztalni életemben, hogy milyen rettenetes teher egy zárkózott ember. Rejtélyes. Nem tudja az ember, hogy jó vagy rossz vagy mi van benne. A közösségalkotásnál a közösség vérkeringését a közlések jelentik.

Beszélgessünk! Pro-kontra. Tárgyaljunk egymással! Észrevettem valami jót? Mondjam el a többinek is, legyen közkincs!
De egy másik vérkeringés is létezik. Nemcsak a közlés, a lelkem, szívem mélyéből kilépő közlés vérkeringése alkotja a szeretetet a közösségben, hanem mindenünk, amink van, valamiképpen a közösségbe kerüljön be! Tehát a gondolatok és az értékek, javak vérkeringése tartozik a közösséghez, a közösség megalkotásához. Ezt még sokáig lehetne részletezni, de látjuk, hogy a szeretet átfogja az egész életünket. A szeretet az Isten, és aki szeretetben él, Istenben él!

Persze van teremtett szeretet és teremtő szeretet is. A teremtett szeretet az Istentől teremtetett, tehát nem téveszthetjük össze magával Istennel. De a legistenibb közöttünk, ami itt, a Földön megvalósítható, az a szeretet.

Ezt tehetjük a szeretetről szóló, a szeretet megszerzésére irányuló szemlélődés elé.

És most jön Szent Ignácnak a szövegezésében a szeretet négy pontja. Ő szemlélődés formájában, négy pontban állítja elénk a szeretet világát. Ezek alkalmasak, hogy fölindítsák bennünk a szeretetet, hogy ezeken keresztül éljen bennünk a szeretet.

Szokása szerint Szent Ignác az elmélkedés előtt ad egy képet. Minden elmélkedésében, szemlélődésében egy kép vonul végig – ez az ő szokása, hogy a dolgot, amiről elmélkedünk, vagy amit szemlélünk, valamiképpen egy-egy képhez köti. Így például – mondjuk – a Krisztus királyságáról szóló elmélkedésében megjelenik az a kép, hogy Krisztus jár a Genázáreti tó partján, és hívja az apostolokat. Itt, a szeretet megszerzéséről szóló elmélkedésben látjuk, ahogy benne állunk az Isten jelenlétének a körében, amint benne állunk Isten szeretetében. Gyönyörű kép!

Megvallom, nekem az jut eszembe, mikor Szegeden a Tiszára kijártunk. Boldog időszak volt! Kijártunk a Tiszára a csónakunkon, és a Tisza-parton, a homokban, fürdőnadrágban ott álltunk a napfényben. Melegített, erősített bennünket a nap. Éreztük a melegét, fényét. A szeretetről szóló szemlélődés elejére nagyon jó ez a kép. Benne vagyok Isten szeretetében, ki sem tudok lépni belőle!

Két kérést kapcsol egybe Szent Ignác. Az egyik kérés, hogy kapjam meg ezt a látást, vegyem észre Isten szereteté ajándékait az életem során. Majd meglátjuk, hogy mit jelent ez! A másik kérés pedig az, hogy ne csak észrevegyem, hogy én szeretve vagyok, hanem tudjam azt viszonozni is. Nagyszerű érzés!

Hát itt következik a négy pont.

Az első pont a szemlélődésben – ahogy Szent Ignác mondja – hogy próbáljuk szemlélni Isten szeretetének az ajándékait a teremtésben. (Itt látszik, hogy ő is megkülönböztette a teremtő szeretetet.) Lássam a megváltásban a szeretet ajándékait, és lássam a Szentlélek működésében, amely engem az örök isteni közösségbe akar bekapcsolni! Tehát a közösségformáló oldalát is lássam!

Ebben a szemlélődésben órákat lehetne eltölteni. Hogy észrevegyem a teremtésben lévő ajándékokat, amiket kaptam! Hát magam is teremtmény vagyok! Bennem minden a szeretetnek, a teremtésnek az ajándéka! És az édesanyám is, aki a létezésemhez a legközelebb állt, meg az édesapám, a testvéreim, a környezetem, a tanítóm, a szomszédom, és mindazok, akik tényleg segítettek, szolgáltak engem! Az ajándékok beláthatatlan sorát fedezhetnénk föl, ami teremtett voltunkhoz kapcsolódik. Napról-napra – ma is! – mennyi mindenben részesültünk! A hóesés is: még mindig tart, hála Istennek, mehetünk szánkózni! A reggelinél lágy kenyeret kaptunk – ajándék itt az asztalon! De maga ez az egész is egy ajándék, hogy ennyien együtt lehetünk, és a Megújulás lelkigyakorlatát végezhetjük el.

És ez csak egy pár nap! De születésünk óta árad felénk az Isten teremtett ajándékainak sokasága. Az egyik vendégemnek eszébe jutott, hogy egy üvegecske mézet hozzon nekem. Hát micsoda ajándéka a teremtésnek a méz! Mit dolgozhattak a méhecskék az üvegben benne lévő mézen! Mennyi röpködés ide-oda a virágokra! Fantasztikus! Ott van egy másik üvegecskében szilvalekvár. Megint csak mennyi ajándéknak az összegezése! Ezért érzem, hogy vegyem észre, hogy szeretve vagyok! Ez a ház, hogy létrejöhetett, a kápolna, minden: ajándék! Szeretet-ajándék! A teremtő szeretet ajándéka!

 

 

 

 

 

 

    

 

egy nagy hajtás igazibol bent

         Igazán  végső  utolsó   napi  hajrák  folynak  bent  alapítványba  .úgy  kezdtem  egy,

 

         Konyhaszekrényt ki, kéne dobni törve lába, addig gondolkoztam, kértem tanácsot,

 

         Mástól, hogy sikerül meg javítanom, majd utolsó napokba, de még mindig bajom,

 

         Azzal,  konyha  szekrénnyel kéne  polcot  vágat  ,bele ,szerezni ,mondják . menjek,

 

         Ki  fatelepre  ott neked  bele  vágják  meg  gyalulják ,de  gondolkoztam  ezen  ,egész,

 

         Tegnapi   nap  folyamán  ,de jött   egy  gondolat  ,csütörtök  este  amikor  pakolások ,

 

         Bent  kéne  olyan  szigetelős  dolgot   rakni  ,majd  ahol  régi  képek   emlékeztetnek ,

 

         Ránk milyen, voltunk. de ehhez kelet segítség, hogy  meg  kapjuk  szigetelős  dolgot,

 

         Azt tegnap intéztem reggel korán Maros  Tüzépnél, beszéltem velük, adtak is nekünk.

          Köszönjük nekik.

         Amit fel majd rakni, időm lesz  .lehet  szombat  délutánra  itt  lesz  alapítvány  ők lássák,

 

         Régi szép emléket, magukról. tegnap  meg   kérdeztem  tudnak szülök segíteni  holnap ,

 

         Előbb jönni, bepakolni kéne, nem dolguk van, ok estis meg értetem, elkezdik, de délután

 

         2től  szombaton  mindenki  ott van  neki eszünk ,én nem  kértem  segítséget ,lemondtam,

 

         Róla, hagy legyenek otthon családjával mindenki, addig gondolkoztam tegnap  ,

 

        Elhatároztam, meg oldom egymagam. Dolgokat, de így előbb kel bemennem szombaton,

 

       De esze érdekel, tudom, amit kitűzők célnak, azt el tudom végezni, időre. tegnap este,

 

       Fejlesztő terem készen pakolni kelet pár percet, avval hamar végeztem. Úgy este7útán,

 

      Neki estem társalgót, ki alakítani, ahol hétfői nap agyagozás  fog  folyni  ,de  az  terem

                                                                                                    

      Késen van félig meddig, de nagyon kihúztam időből annyira pakolásztam este, fél9kor,

 

      Mentem  haza . 

 

 

 

        

 

 

 

egy dicséret másoktól felém

         Legtöbb ember úgy vág munkálatoknak bele, hogy kéri jó Isten segítségét hogy,

 

         Amit kitervezet, hogy véghezvigye és meg mutatja, ez munka  is  el van  végezve.

 

         Én így voltam vele elhatároztam június közepe fele, amikor nappali foglakózás,

 

         Vége volt, hogy átalakítást végezek, bent amíg ők pihenek. azt merem, állítani,

 

         Itt  ,kézműves  tábor   nyakamon  ,hogy  teremet  ,amit,, napok  hetek  óta  készítem,

 

        Elő  hogy   minél  otthoniasabb   legyen  nekik  késen  lesz  terem   amikor  kézműves,

 

        Foglalkozási  tábor  indul  nálunk  ,addig   termek  átalakulnak ,teljesen  én  mondom  ,

 

        Nagyon  szépen  haladok  ,egyik  terem  állnak  padok  helyükön  ,ahogy  kel  ,másik  ,

 

        Az  baj  pakolni  kel Aba  helységbe  ahol  padok  vannak  mert  kicsi  rumli  van . de,

 

        Tegnap  este  elmentem  imádkozni  ,templomba  fél órát   előtte  be  állított  Baba néni,

 

       Hogy  nagyon  szépen  haladsz  termekkel . pakolni rengeteget  kel   pakolni  hogy  ne,

 

       Legyen  szanaszét  holmi  ,de ahhoz   én  kapok  segítséget  úgy  volt  egészhéten ,mi ,

 

       Változik addig nem szemit. Így csütörtök este volt ez.  Akkor gyorsan rendezkedtem,

 

      Még eszembe jutott kéne egy régi fotó tábla, de már minden zárva volt. Elgondoltam,

 

      Hova tervezem, ajtóval szembe gondoltam mindenki látja. majd  annyira   pakolgattam,

 

      Tegnap este  8után  mentem   haza  .én mondom  közel 12orát  bele fektetem ,,időre ,

 

      Készen  legyen  de  úgy látom  sikerült .ez  tervem  is . anyám  meg  elégedve  tegnap,

 

     Hogy  tőled  tanultam  fiam  megint  ötletet .adtál  nekem  annyira  rendezkedtél 

      

     Bent  alapítványba ,egészhét folyamán .

Nagy előre haladás bent alapítványba .

        Mindenki  van  olyan helyezettbe ,biztos   sorit   idő  hogy   munkát  befejezze   időre,

 

        Amikor  át  vétlene. Én  ebe  helyzetbe  járok  most  ,leg  később  most   vasárnap,be,

 

        Kel, fejeznem át alakítást termekbe. hétfőre már kézműves tábor  lesz  alapítványba.,

 

        De   hogy  egymagam  végzem  átalakítást  ,többi   munkáim  mellet  ,így  csak  délután,

 

        Valamikor  tudom  folytatni  átalakításokat bent , tegnap  elég szépen  haladtam  bent  ,

    

        Rámolni tudtam már déllőtt, amikor mások ebédeltek, közbe, elmentem meg vásárolni,

 

        Ami  kel  kicsit  konyha  formája  legyen  ,konyhának ,vetem  dugott mosogatóba  ,meg ,

 

        Mosogatói szűrőt  is  meg  vetem  ,ne  duguljon  ,el  majd  mosogató ,ha  mosogatnak ,

 

        Ifjúság, még kaptak, evőeszköz tárolót, fűszertartót. Ezzel, pár dologgal konyha kinézete,

 

        Lett, alapítvány konyhájának. közbe anyámat meg láttam benézet hozzám nagyon, tetszet

 

        Átalakulsz  bent .utána  délután 2óra  után  jöttem vissza  ,hogy  konyha szekrény  amit,

 

        Adott  ,elnök  asszony ,az  bútor  becsukható  legyen ,vetem  egy  mágnest ,ne nyíljon ki,

 

        Konyhaszekrény amit, felszereltem ,rája .mint  ezer  mester  lennék ,de  mese  vagyok ,

 

        Tőle  ,csak  elesem másoktól  dolgokat ,így  tudok  minden  meg  javítani ,bent .  utána  ,

 

        Este  fele jöttem  vissza  átalakítani ,termet  ami  este  8óráig  eltartót ,de  padok  bent,

 

        Vannak  terembe  ,de  kel  rengeteget  válogatni  külön  ünnepi  díszek  ,stb. azokkal ,

 

        Meg várom  szülök  segítségét  ők  tudják  hogy  akarják  ,de nagyja elvan  végezve .

 

        Tegnap este  beszélgetem  ,azzal  tanárral  ,fegyelmibe ,részesítet ,vicc formájába .

 

        Szeretné meg nézni átalakított termet egymagam-végezetem, kicsi szülői segítséggel

 

       Hogy nézik ki. meg be fog nézni kézműves foglalkozás, nyári táborába.

 

       Nagy  előre  haladás  bent  alapítványba .

 

 

én  középen aki  mosólyóg és  hajléktant  játszotam  farsangkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy fegyelmi kapásom ,egy tanártól ,de nem mondta komolyan ,nekem ,ezt

         Volt  mindenki  olyan  esetbe  jól   indul napja  . közbe   jön  valami  . máris  rosszá,

 

         Válik  az  napja . nekem  szép  nyugodtan  intézgetem   dolgaimat . indulnék  haza .

 

         Onnan  ahol  volt   délelőtti  dolgom  új   temető  volt  pattanok  kerékpára  hamar,

 

         Otthon legyek  jönnöm  kel  vissza  ,ere  kerékpár   első  kerekje kicsit  lapos   haza,

 

         Jöttem vele, mert gyalog jöttem volna haza, akkor fél órámba telik. Út  haza  . így,

 

         Már  délután  másik   kerékpár  mentem  temetőbe  dolgomra  ,azzal,délután  5kor,

 

         Végezetem. Vele jöttem haza. volt kis dolgom  azt  elintéztem   ,de   közbe  egyik,

 

         Ismerőst  fel  hívtam   nem nézné  kerékpárt  ara nem  időm  meg nézem  jó van  ,

        

         Hozd  le   jársz  alapítvány  felé  ,mondom  este  6fele  ,oké mondta  közöltem  mind2,

 

         Kerék bajos  első le lapul  lassan  hátsó  5percs  alatt  lapos   király  dinnyét  fogtam  ,

 

         Elvileg, jó van levittem, ahogy mentem, rendezkedni alapítványba mindig kegyetlen,

 

         Sok munka. de végezni fogok időbe, elvileg, tegnap este, pedagógus helyre került,

 

         De  kihozott  szekrény   útba  ,van  máshova  tetem  ,az  is  utamba  találom ,mert,

 

        Pont  pad  ,pedagógus  egybe  van  körbe  járja  őket  ,így   számomra  szűk  hely ,

 

       Így nincsen keresni való szekrénynek, mert maradna, padot nem oda rakni kénytelen,

 

      Vagyok  bútort   máshova  ,vinni  padokat  ,egybe  szeretném  pedagógus  asztallal ,hogy,

 

      Hely is  legyen körbe  járja  őket azért ,kénytelen  voltam  módosítani  tervemet . ép  kint,

 

      Tartózkodok, kint dolgom udvaron látja, Baba néni, már megint dolgozok és nincsen,

 

      Segítséged  ,igen  ,kaptam  egy  fegyelmit  tőle ,menyek  haza  ,már  ,este  8elmult  de,

 

      Nem  mentem  pakolásztam  ,így  kevés  idő  hogy  befejezem  dolgokat  bentre  időre ,

 

      Mert  hétfőre  már  kézműves  tábora  cakompakk  be  kel  fejeznem  . és  kultúrát  helyre,

 

       Gondoltam addigra meg lesz minden, kéznél legyen. Akkor este tegnap este 20:30kor,

 

       Mentem  haza .

 

       

 

késsői munkák bent

          Tegnap elég sokáig teveszegettem, dolgokat, elférjük, mert, bővül is csapatunk,

 

          Elvileg, kézműves táborkor jön új 19éves lány, Galgahévízről, neki helyet kel,

 

          Biztosítani, ez én dolgom, tervezgetés, mert rám hagyja ,elnök   ,asszony  ,át,

 

          Alakítást többen elférjünk, nem magam, dicsérni, kicsit magam ízlése szerint,

 

          Csinálom dolgokat bent. sokáig, szigetelős táblán dolgoztam, azon vannak,

 

          Ifjúság  által  alakított  művek ,előző  helyére  volt  tábla jött   ott van  épen,

 

          Középen   tábla . így  nem  volt  más  ötletem  az  szigetelős  plakátos   kéz,

 

          Ügyességi tábla meggyen, a másik falra ahol régen  volt  tábla . ahogy  írtam,

 

         Egy szekrény  kikerült  ,egy  ember  segítet  nekem  ebe  ,ment  volna  ügyesen,

 

         Ki hoznom, de nem engedte, nehogy derekamat tönkre, rakjam, ez miatt. Tegnap,

 

        Pakolásztam, egyik asztalba kevesebb asztal, legyen, de elférünk aminyien  lesünk,

    

        A jövő héten a kézműves táborba. pakolások, egy  régi  szép  emlékre  bukkantam,

 

       Ami  meg  mutatja  milyen  volt  mindenki  ,régi  időbe .aztán   fel takarítottam termet,

 

       Nézünk  valahogy  ki  mégis   benézne  valaki  . annyira  elrepült    ezekkel  aprócseprő,

 

       Dolgokkal   idő  este  fél9kor  mentem  haza .

 

Útipogácsa A civilizáció gyakorlatilag elsöpörte a kézművesség Európáját. S talán elsöpri majd az egész Föld kézművességét. Az emberiség egészségesen, eredményesen, gyorsan akar élni. Esténként talán még földi viszonylatokban gondolkozunk, de csakis azzal a gondolattal ébredhetünk: mikor oszlik el a köd a Mars sarkvidékéről, s nőnek-é vagy csökkennek esélyeink, hogy emberszabású lényekre találjunk a Naprendszer csillagain. De a Csillag Én vagyok, s a Csillag Te vagy, ezt mégse feledjük. A társadalmi haladás és az egyetemes technikai civilizáció vívmányai nem a megszerzés útján, hanem csakis önmagunkban újraalkotva fordíthatók a szellemi közérzet javára. Hallatlanul közel kerültünk egymáshoz, mert a közlekedőedények és közvetítő állomások hálózata elvileg az egész emberiséget egyetlen nagy családként tartja össze az információk szakadatlan cseréjével. De mit mondunk egymásnak hangerősítő és tv-kép nélkül, amikor csak ülünk, Te London, Én pedig Kolozs padján vagy vize mellett, Babilonnak vizei mellett, és Énhelyettem-Önmagad kérdezed? Hiszek a gépekben, mert csak jó gépek vannak, kivéve a fegyvereket. (Ezért a fegyverek nem gépek.) Hiszek a huszadik század anyagaiban, formáiban és szerkezeteiben, mert csak velük és bennük fejezhető ki ma az emberi akarat. Nem hiszek a műveletlenségben, az antihumanizmusban, a felelőtlenségben, mert ezek idegenek a gépektől. Nem hiszem, hogy az ember lemond valaha a varázslatról, amelyet tízezer éve művel, azóta, amikor a barlanglakó először artikulálta élményeit művészi jelekké. Persze az ember mindig elölről, mindig és újra Altamirától kezdi a művészetet (s nem ugyanarról a pontról kezdjük mindannyian az életet?), s egyre inkább saját önkéntes szellemi próbára-tételében kell lemérnie a távolságot, amellyel önmagától eltávolodott.”

 

Nagy hajtás folyik bent utolsó hetekbe alapítványba .

         Megkezdőt, nagy hajtás bent következő héten indul a kézműves foglakózói tábor

 

         Ezt  én  nem  tudtam  fel fogni  ,hogy  ilyen  tábor  is  van  ,nem  kel  kimozdulni

 

         Sehova, helyben táborozunk majd alapítványi, tagokkal, mindenki nagyon várja

 

         Kicsit meg mutassa kézügyességet, együtt lehessen társaság, ami  igen  fontos

 

         Ebe rohanó világba kicsit, ki kapcsolni piheni, meg mutatni, másnak kéz ügyességét

 

         Mit alkotót, ő ide kézműves táborba itt lesz, nálunk jövő héten hétfőtől, minden nap     

 

         Találkozhatnak  ,alapítványi  társak  bent . jól  érezzük  majd  magunkat  egy hétig 

 

          Folyamatosan ,láthatjuk  ,egymást  péntekig  ,ami   rám   nagyon ,fontos  együtt 

 

         Lehessek, velük, nekem is sok, segíteni valóm másokon de, elhatároztam, ha törik

 

        Szakad, én következő héten alapítvánnyal lesek táborozni, kézügyességemet fejleszteni.

 

        De héten rengeteg, dolgom van bent, kézműves tábora, minden készen legyen akkora,

 

       Kel . ma  konyha  szekrény  falra  került  ahova  ,elgondoltam  ,egybe  könnyű  legyen,

 

       Gyereknek, bepakolni poharakat, helyére. Ez konyhaszekrény nagyon nehezen  ment,

 

       Helyére falra ,volt  egy  kiálló  fa   darab  amiatt  ,nem  bírtuk  teljesen  fel csúsztatni  ,

 

       Kampóra ,de észre  vetem ,gyorsan  ,le  törtem .meg  ilyeztünk  le eszik  Gyuri bával,

 

       Szerencsére, nem eszet gyorsan helyre, akasztódtuk, azóta álrendesen, nagyon nehezen,

 

       Jöttünk rá mivolt baja. Tanuló tábla felfúrtuk helyére, várja, majd íjon pedagógus,

      

       Gyerek táblára, de az még nem tudni kel kézműves táborba, nekünk én szóltam  ,

 

       Gyuri bának, fúrjuk fel, ne essen, még egyszer le. Jób biztonság, én az véleményem.

 

       Egy  szekrény ki hoztam ,ara  rá tudják  majd  rakni  agyagos  műveket  készítenek ,

  

       Ifjúság, jövő héten. ma délután végezném kerti dolgom be  állit  ,kapuba , Bagó 

     

       Zoli  ,rá érek  ő  elvinni  ,bentről  ágyat ,ami  kel neki . gyorsan  ugortam  ez  probléma,

 

       Meg  van  oldva  van  helyem  most  ,nagy   pakolás  hátra ,rendezkedés. Nem  könnyű,

 

       Egy főnőknek  leni  ,nagyon észnél kel lenni  mindig  .

 

        

 

       Amíg  kézműves  foglakózás  tábor  megy    az  alatt  se  fog  szünetelni  lukács napló,

 

       Akkor lesz friss hírek naponta . erről  táborról   5alakalómal  ,Írok  be jegyzést  hogy ,

 

       Zajlót .addig  olvashatnak ,friss  híreket  tőlem  minden   nap .

 

 

       Nagy  hajtás  folyik  bent  utolsó  hetekbe  alapítványba .

A szülői szeretet ,

         Minden emberbe   meg  van  egyfajta  hivatás  ,amit   jó   Isten  táplálta   belénk  és,

 

         Eszel  kiküldetéssel  ,majd   számot  kel ,adni  hogy   mint   gazdálkodtál  ,rád  bízót,

 

         Talentumokról. bennem azt fajta, Hivatást érzek, ere egy jó 4éve érzem magamba,

 

         Törődjek, gyerekekkel, mert én   nagyon  jó  érzés   fog  el  ilyenkor  ,amikor ifjúsággal,

 

         Vagyok, akár ő szintjükön, tudok, szórakozni, velük, nekik kel, ilyen tőröd ész amit,

 

         Mit, nevelés kap tőlünk.  Kiérezzük, belőle, aggódó szülői szeretet  ,mint  amikor,

 

        Az édes anya először küldi kis gyermekét iskolába, vagy kamasz, gyermekét, hosszú,

 

        Útra .mert  minden  szülő  amikor  kis   idejéig  nem  látja  ,gyermekét  ,akkor  látja,

 

        Tanácsokkal  el  mit  szabad  és  mint  ,nem   lehet ,elmondja  .fogadj  szót  ,ezeknek,

 

        Nevelőknek  ,veletek  lesznek  . ahova  szülő  nem  mehet . pl.  mondok  miden gyermek,

 

       Ilyenkor  ,vannak  piheni   nevelőkel  . de szülő  meg   mondja  ,gyereknek ,fogadj  szót,

 

       Nevelőnek ,ő rád  bíztalak  ,ideg lenesen . én mint  voltam  pár  táborba  ,részen ,mint ,

 

       Segítő. elején mindig meg szoktuk beszélni, mint segítő, gyerekkel, ezt lehet tenni,

 

      Mi  időnkbe  ,amíg   mi  felűnk  ,éreted . én  jó 2ével  ezelőtt  felkértek  ,bemutattak

 

      Gyereknek  ,táborozás ,előtt , én  segítetnek  ,táboroztatásba  . akkor  igazi  szülök 

 

       Meg mondják  ,gyerekeinek   ,fogadj  szót  ,nekik  . úgy  történt  minden  gyerek  ,

 

       Szót fogadott  nekünk . tábor táskor . innentől  éreztem  magamba  ezt  hívatást  ,

 

       Gyerekkel  bánják . ez  tábornak  köszönhető  . meg  alapítványba  ahol jól bának,

 

       Velem .

    Mert a teremtő szeretet is megváltó szeretet. Ha csak annyi, hogy „De jó, hogy vagy!”, akkor még kiegészíthető, ha többes számban sikerül ezt mondani: „De jó, hogy vagyunk!” Ez a szeretetnek egy egész sajátos, új területe. Olyan közösséget létrehozni, amely a szereteten alapszik.

Ide tartozik maga a házasság, a család is. A közösségalkotó szeretet. A közösségformáló szeretet. Úgy érzem, hogy a szeretetnek ez a legcsodálatosabb, leggazdagabb oldala. A legjellemzőbb Istenre, mert közösségen dolgozik.

Az egész történelmen keresztül látni, hogy azon munkálkodik, hogy létrejöjjön az Isten és az ember végső közössége. Az egyház is már ennek a jele. Mert a „de jó, hogy vagy”-hoz képest a „De jó, hogy vagyunk” már hatványozottan a közösséghez tartozik. A jónak rengeteg fajtája a közösséghez tartozik. Közösségünket létrehozni: egy családban is ehhez az köll, hogy „vérkeringés” jöjjön létre, „a közlés vérkeringése”. A zárkózott ember nem közösségi ember.

 

Volt alkalmam tapasztalni életemben, hogy milyen rettenetes teher egy zárkózott ember. Rejtélyes. Nem tudja az ember, hogy jó vagy rossz vagy mi van benne. A közösségalkotásnál a közösség vérkeringését a közlések jelentik.

Beszélgessünk! Pro-kontra. Tárgyaljunk egymással! Észrevettem valami jót? Mondjam el a többinek is, legyen közkincs!
De egy másik vérkeringés is létezik. Nemcsak a közlés, a lelkem, szívem mélyéből kilépő közlés vérkeringése alkotja a szeretetet a közösségben, hanem mindenünk, amink van, valamiképpen a közösségbe kerüljön be! Tehát a gondolatok és az értékek, javak vérkeringése tartozik a közösséghez, a közösség megalkotásához. Ezt még sokáig lehetne részletezni, de látjuk, hogy a szeretet átfogja az egész életünket. A szeretet az Isten, és aki szeretetben él, Istenben él!

Persze van teremtett szeretet és teremtő szeretet is. A teremtett szeretet az Istentől teremtetett, tehát nem téveszthetjük össze magával Istennel. De a legistenibb közöttünk, ami itt, a Földön megvalósítható, az a szeretet.

Ezt tehetjük a szeretetről szóló, a szeretet megszerzésére irányuló szemlélődés elé.

És most jön Szent Ignácnak a szövegezésében a szeretet négy pontja. Ő szemlélődés formájában, négy pontban állítja elénk a szeretet világát. Ezek alkalmasak, hogy fölindítsák bennünk a szeretetet, hogy ezeken keresztül éljen bennünk a szeretet.

Szokása szerint Szent Ignác az elmélkedés előtt ad egy képet. Minden elmélkedésében, szemlélődésében egy kép vonul végig – ez az ő szokása, hogy a dolgot, amiről elmélkedünk, vagy amit szemlélünk, valamiképpen egy-egy képhez köti. Így például – mondjuk – a Krisztus királyságáról szóló elmélkedésében megjelenik az a kép, hogy Krisztus jár a Genázáreti tó partján, és hívja az apostolokat. Itt, a szeretet megszerzéséről szóló elmélkedésben látjuk, ahogy benne állunk az Isten jelenlétének a körében, amint benne állunk Isten szeretetében. Gyönyörű kép!

Megvallom, nekem az jut eszembe, mikor Szegeden a Tiszára kijártunk. Boldog időszak volt! Kijártunk a Tiszára a csónakunkon, és a Tisza-parton, a homokban, fürdőnadrágban ott álltunk a napfényben. Melegített, erősített bennünket a nap. Éreztük a melegét, fényét. A szeretetről szóló szemlélődés elejére nagyon jó ez a kép. Benne vagyok Isten szeretetében, ki sem tudok lépni belőle!

Két kérést kapcsol egybe Szent Ignác. Az egyik kérés, hogy kapjam meg ezt a látást, vegyem észre Isten szereteté ajándékait az életem során. Majd meglátjuk, hogy mit jelent ez! A másik kérés pedig az, hogy ne csak észrevegyem, hogy én szeretve vagyok, hanem tudjam azt viszonozni is. Nagyszerű érzés!

Hát itt következik a négy pont.

Az első pont a szemlélődésben – ahogy Szent Ignác mondja – hogy próbáljuk szemlélni Isten szeretetének az ajándékait a teremtésben. (Itt látszik, hogy ő is megkülönböztette a teremtő szeretetet.) Lássam a megváltásban a szeretet ajándékait, és lássam a Szentlélek működésében, amely engem az örök isteni közösségbe akar bekapcsolni! Tehát a közösségformáló oldalát is lássam!

 

 

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te vagy a Jó Pásztor, aki összegyűjtöd és őrzöd
nyájadat, az Egyházat. Te fáradhatatlanul indulsz az elveszett bárányok
után és visszavezeted őket a közösségbe. Te ismered és nevükön szólítod
mindazokat, akik nyájadhoz tartoznak. A kereszten életedet adtad a
juhokért, minden emberért, értünk. Hívj napjainkban is fiatalokat
szolgálatodra, akik téged követve egész életükkel a te szeretetedet
közvetítik az embereknek, és a te tanításodat hirdetik. Segíts minket,
hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

 

 

Sok meg beszélésni való kézműves foglakózás előtt

         Hamarosan itt van kézműves tábor, alapítványukba, így van mit meg beszélni  ,

 

         Szombaton ként, mi legyen, akkor. múlt hét szombaton is ezeket, dolgokat.

 

         Tárgyaltuk meg. akkor 13:50kor jöttem meg, pár percig egy magam voltam.

 

         Délután 14:00kor  múlthéten   meg   jött   elnök  asszony  pár  percig  4sem,

 

         Közt tárgyaltunk, van, mint nekem bent sürgölődni, nagyon  sok  tenni  való

 

        Nekem  mint  ,kinevezet  kis  főnöknek . ha  kel  segítséget  kérhetek ,de  az,

 

        Baj  én   soha  nem  kérek  nagyon ,segítséget  ha  nem  magam  végzem  el,

 

        Legtöbbször . ez miatt  le  is  szoktak  szidni  ,ne  hogy   bajod  legyen . ha  kérnék,

 

       Is  segítséget  meg  mondta  ,elnök  asszony  csak  szülök  ,tuti  ara  számit hatsz úgy,

 

       Volt pár hete írtam kértem Zsanett, Laci Tomi, segítséget, de Piros, Kati, is  Fecó  ,

 

       Segítetek  ,több  hasznom  szülök  ,Zsanett  ,Lackó volt . leg  közelebb ,ilyen nagy,

 

       Pakolást  ,július  21szervezük  szülökel ,mert   rendezkedni  ,elkel  pakolni  zsákolni

 

       Kel  karácsonyi  dolgokat  ,majd  később ,az  is  meg  legyen . múlt  hét  szombaton  ,

 

       14:05kor meg jött, Bagó Zoli, anyukája. pár perccel később meg jött Horváthné,

 

       Meg  fia Zoli  neki  kezdtünk,kávézgatni  ,meg  beszélni  dolgokat ,első  sorba  azt

 

       Tárgyaltuk  meg  ,ott  fűzünk  lesz  kézműves  foglakozás ,én  azt  jó lenne  olcsóbb ,

 

        De  meg  kérdeztünk  telefon  van olcsó  főzés ,amit  ház hoz  kihoznak  . de  volt ,

 

         Is félig az mellet döntünk, de nem tisztáztuk le teljesen. Mert  sokan   hiányoztak.

 

        Meg  elnök  asszony  ,azt  mondta lesz újtag  ,kézműves ,foglakozáson ,nappali,

 

        Foglakozáskor  ,majd  ha  el indul ,de  az  illető   nem jött  el közénk , múlt hét ,

 

        Szombaton . Bagó Zoli  ,anyukája  intézkedet  ,Bagó,Zoli  ágya  elkerüljön kért,

 

        Letisztázta hétfő, héten hétfőn elviszik, jöjjek, le is jöttem, vártam  reggel9:10ig,

 

        De  Zolika  ,se hol ,föl hívtam  most  nem  jó mondta egész hete ekkor  akkor  jön.

 

        De nem jött  ,nem  telefonált. Azon  szombaton   le tisztázta  Horváthné  ,mikor  .

 

        Tudja  hozni  mosogató ,azt  mondta  ,csörög  úgy  volt ,ezen ,hét ,kedden  este  csörgőt,

 

       

        Hozza  mosogató ,úgy történt . ha olvasták  naplómat  az óta  teljesen  ,kés ,én  avattam  ,

 

        Fel  ,ezen pénteken fel.  Tegnap  este  volt  rengeteg  dolgom  bent ,le  festem eső  elenni.

 

        Teraszt . korlátait ,széket  raktam   össze  amit  ,egyik  gyerek  hinta széknek  használta ,

 

        Meg lett    majd  nem baj .  ezért   javítom  meg . tegnap  este 20:15kor  mentem  haza.

 

Július 23-tól július 27ig van kézműves foglakozás,lesz

 

       Bent  alapítványba .még  szívesen  várunk jelentkezőket .szülőknél   vagy  Tura  Dózsa,

 

       György  úti  könyves  boltba .

 

Az érdeklődés függvényében megtanulhatóak a kosárfonás, szövés és a fazekasság alapjai.Csak az anyagköltség fizetendő! Előzetes jelentkezés, érdeklődés július 10.-ig itt az oldalon, a könyvesboltban, vagy bármelyik szülőnél. Felnőttek és gyerekek is jöhetnek !

 

 

       

A szerelem: amikor a szél meglebbenti a függönyt.

A szerelem: amikor a szél meglebbenti a függönyt. Nem a függöny, nem a szél, a lebbenés!

Minden perc, amit Veled töltök, arra ösztönöz, hogy töltsek Veled még egy percet.

Nem azért élek a Földön, hogy megfeleljek az elvárásaidnak. Te sem azért jöttél a világra, hogy az én elképzeléseim szerint élj. Ha véletlenül mégis egymásra találunk, az nagyszerű dolog.

Legszívesebben a kedvenc ízű gumicukrod lennék. Édes, puha kis mackó, akit állandóan rágcsálnál, ahogy az igazi gumicukraidat szoktad.

Keresek egy tökéletes párnát. Azt hiszem, valahol a Tied mellett van.

áá

Az életedet nem a lélegzetvételek száma határozza meg, hanem azok a pillanatok, amikor eláll a lélegzeted.

Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak, és nagyon boldogok legyünk.

A csók az influenza megszerzésének aránylag kellemes módja.

A csók valami, amit csak úgy adhatsz, ha elfogadod, és csak úgy fogadhatod el, ha adod.

Ma ilyen vagyok, holnap más leszek, örökké változom, és örökké szeretlek!

Lassan már kívülről tudom az összes csillagképet, mert mikor velem vagy, nappal is a csillagok közt érzem magam!

áá

Akkor is közel vagyunk egymáshoz, ha nem lehetünk együtt. Nézz csak fel: ugyanaz a csillagos ég van fölöttünk.

Ne haragudj, hogy nem szeretlek most még jobban, de nem lehet már ennél jobban szeretni valakit.
Nem azért szeretlek, aki Te vagy, hanem azért aki én vagyok Melletted.

Nem azért szeretlek, mert szép vagy, hanem azért vagy szép, mert szeretlek.

Ahhoz, hogy egy nő ragyogjon, olyan férfi kell, aki ragyogtatja őt.

Ha csak egy nap lenne az élet, szeretném Veled tölteni!

Rólad minden eszembe jut, minden Rólad jut eszembe, mindenről eszembe jutsz, mindenről Te jutsz eszembe.

Nem az az Igazi, akivel le tudod élni az életed, hanem az, aki nélkül nem tudsz élni.

A féltékenység mindig együtt születik a szerelemmel; de nem mindig hal meg vele.

A szerelem mindent pótol, a szerelmet nem pótolja semmi.

áá

Amikor úgy néz Rád valaki, mintha Te lennél az utolsó csoda a földön – az a szerelem.

A tapasztalat bizonyítja, hogy nem az a szeretet, ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor mindketten ugyanabba az irányba néznek.

Az élet lehetőséget ad nekünk arra, hogy jóvá-tegyük a dolgokat. De ha csak a mai nap van nekünk, szeretném elmondani Neked, mennyire szeretlek és hogy sohasem felejtelek el.

Akit, amit szeretsz, szabadon kell engedni. Ha visszajön hozzád, a Tiéd, ha nem jön vissza, akkor sohasem volt a Tiéd.

Másként illatozik a széna a szerelmeseknek és másként a lónak.

Reggel nem tudott enni, mert olyan szerelmes volt, délben nem tudott enni, mert olyan szerelmes volt, este nem tudott aludni, mert olyan éhes volt.

Te most a világnak csak egy valaki vagy, de valakinek te leszel az egész világ.

Valakit megszeretni egy perc is elég, valakit elfelejteni egy élet is kevés.

Az igazi szerelem az a szemek találkozásakor keletkezik.

Szükségem van valakire, aki szeret, akit
szerethetek, egy társra, egy érző szívre: RÁD