Az összetartás legyen világon

        Ha mindenütt ország szerette ünneplik Szent István király ünnepségét abba időbe,

 

        Volt  össze  tartás  mindenütt   most  is   sok  helyen  találhatnak  össze  tartást.

 

        De  van  szét  bomlassza  ezeket  ,ez  nem  más   mint  televízió . még    ami bomlassza,

 

        Egész orrságot erkölcsi kultúra magyar országon egyre jobban   szüljed  nép  erkölcsi,

 

        Szin vonal nagyon leg alsó  szinten  van  ,tévé   ,mindenütt  majd   nem  erőszak  tombol,

 

        Van   mért  imádkozni   magyar  népnek  ,Szent  István  királyhoz   magyar  népbe  újból,

 

        Szeretet  és  összetartás   legyen .most   egyre   jobban   távolodunk  egymástól ,ami nagy

 

        Baj mind nép bomlását jelenti, ez  televíziónak   köszönhető  ő  teljesen   szétbomlassza.

 

        István, aki szabadon önként vette fel kereszténységet, valóban tiszta szívből dicsérte,

 

        Az  Urat  minden az   örömök  és  a győzelmes  hadjáratok , mind   a  nehézségek  idején.

 

        István  király  felelőséget  vállat   népért  és  mert független   országot  alapítatni. Ahol,

 

        Össze  tartás  legyen .

 

Világi hatalmát tehát keresztény szellemben gyakorolta. Jó volna, ha
keresztény életpéldája, hite és apostoli lelkülete kivétel nélkül
jellemezné napjainkban mindazokat, akik egy kisebb vagy nagyobb közösség
vezetésére, irányítására vállalkoznak. A vallási és erkölcsi értékek
megvallása és megvalósítása nélkül ugyanis rossz irányba lehet vezetni
bármely közösség tagjait.

Szent István király azzal szándékkal fogott neki a püspökségek és
szerzetesi központok alapításának, azért hívott buzgó papokat és
szerzeteseket külföldről az országba, azért rendelte el, hogy minden tíz
falu építsen templomot, illetve minden más egyházszervezői tevékenységében
az vezérelte, hogy a magyar emberek lelki igényeiről gondoskodjon.
Keresztény bölcsességgel belátta, hogy nem elég földet adni az embereknek,
ahol lakhatnak és dolgozhatnak, nem elég kenyeret biztosítani számukra,
nem elegendő, ha a külső ellenségtől való támadások és fenyegetések
elkerülése érdekében békére törekszik a környező népekkel, hanem
mindemellett lelki szükségleteiket is biztosítani kell, és ez nem
mellékes, hanem elsődleges feladat. A földi hazában élők számára utat
mutatott az égi haza felé. Napjainkban sem kell különösebb bölcsesség
annak belátásához, hogy az égi haza felé törekvő, Istenben hívő emberek
tudnak szilárd erkölcsi alapokon nyugvó földi országot, hazát építeni.

Szent István király ünnepén a szentmise evangéliuma az ostoba és a bölcs
emberről szól. Egyikük homokra építette házát, amely nem bírt ellenállni a
természet pusztító erőinek, s romba dőlt. A bölcs viszont szikla alapra
építette házát, amely szilárdan állta az idők viharait. Jézus Krisztus, az
ő tanítása, a keresztény hit lehet egyedül az a szilárd alap, amelyre
országunk, kisebb közösségeink és családunk jövőjét építeni érdemes.

Nagyon értékes írás számunkra az a mű, amelyet Szent István király
Intelmeiként ismerünk, s amelyet a szent uralkodó fiának, Imre hercegnek
írt. A műben atyai és uralkodó tanácsait osztotta meg fiával, aki reménye
szerint a királyi trónon követte volna. Vázlatszerűen érdemes
felsorolnunk, hogy a hithűség, az egyház iránti hűség, a papság iránti
tisztelet, az ország előkelőinek megbecsülése, az igazságszolgáltatás
gyakorlása, az idegenek védelme, a bölcs tanácsadók meghallgatása, a
hagyományok tisztelete, az imádság, a türelem, az alázat, a tisztesség
témái, mint a király kötelességei és tulajdonságai szerepelnek Szent
István király Intelmeiben. Ezek a tanácsok azonban nem csak az ő fiának,
Imre hercegnek szólnak, hanem jól tesszük, ha mi is megvalósítjuk őket
személyes életünkben. Legyünk bölcs emberek, akik tudjuk, hogy életünk,
jelenünk és jövőnk Isten kezében van. Építsük családjaink és országunk
jövőjét Istenre és az ő törvényeire, hogy az örök hazát elnyerhessük!

 

Imádság:

Istenünk, aki csodálatos bölcsességgel kormányzod a világot, fogadd el
hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket. Add, hogy a vezetők bölcsessége
és az alattvalók hűséges helytállása folytán erősödjék köztünk az
egyetértés és az igazságosság, szüntelenül virágozzék a béke.