irgalgalmaság

Hogyha fel akarod ismerni Isten hangját, és felismerni, hogy valóban Tőle származik-e egy megérzés, vagy sem, először meg kell vizsgáld, hogy az egyezik-e a Bibliával.

Ezután, meg kell kérdezd magadtól, hogy ha kivitelezed a gondolatot, krisztusivá válsz-e?

A Filippi 2,5-ben ezt írja: „Életetekben úgy gondolkodjatok és cselekedjetek, mint Krisztus Jézus.” (NCV fordítás). Isten célja, hogy minél inkább hasonlítsunk Krisztusra, így sosem fog olyan ötletet adni, ami ennek a célnak az ellentéte lenne.

A Jakab 3,17-ben leírtak egy hasznos lista, mely segít meglátni, hogy valami Istentől való-e vagy sem, amikor a krisztusi jellemvonásokról van szó: „A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”

Hogyha az ötleted vagy megérzésed tisztátalan, akkor az biztos nem Istentől származik. Ez elég egyszerűen hangzik, de el sem hiszitek, milyen sok emberrel találkoztam, akik arra próbálták meggyőzni magukat, hogy egy tisztátalan gondolat mégiscsak Istentől származik.

Békeszerető az ötleted? Isten olyan gondolatokat ad, melyek a harmóniát, és nem a konfliktust fogják kiváltani.

Méltányos az ötleted? Amikor Isten ad egy ötletet, Őt az is foglalkoztatja, hogy milyen hatással lesz az másokra. Ő sosem fog olyan gondolatokat adni, melyek felborítják mások életét.

Engedékenységre vall ez az ötlet? Nem gyakran használjuk ezt a szót, de egyszerűen alázatot, taníthatóságot, és nem arroganciát jelent. Hogyha tényleg Istentől származik a gondolatod, akkor bátran megoszthatod másokkal, és meghallgathatod visszajelzésüket.

Irgalmasságról vall a megérzésed? Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik azt vallják, hogy Istentől hallottak egy gondolatot, mégis ők a legítélkezőbb, elítélő és negatív emberek. Ők biztos nem Istentől hallottak, hanem saját előítéleteik és haragjuk vezette. Hogyha tényleg Istentől hallasz, irgalmassággal telsz meg.

Részrehajlás nélküli és őszinte az ötleted? Az Istentől jövő gondolatok nem fognak manipulálni vagy irányítani másokat.

Hogyha ez a hét krisztusi tulajdonság alapján vizsgáljuk meg megérzéseinket, megtudhatjuk, hogy az Istentől származik-e és egyre inkább krisztusivá formál-e vagy nem.

Beszéljetek róla

Hogyan mutathatod Isten felé, hogy egyre inkább krisztusivá szeretnél válni?
Milyen ötletet vagy megérzést tulajdonítasz Istentől jövőnek? Megállja a helyét a fenti hét krisztusi jellemvonás fényében?
Hogyan változik meg egy ötlethez való viszonyulásod, ha arra gondolsz, hogy miként fog másokat érinteni?

Miképpen ragadhatjuk meg ennek a vasárnapnak az üzenetét a jelek, gondolatok eféle sokaságában? Keresztség és hit, irgalom és megbocsátás, hitetlenség és bizonyosság – a legfőbb elemek, evangéliumi tanítások, amelyek egyszerre jelen vannak ezen a vasárnapon. A feltámadott Krisztus személye köti, fűzi egybe ezeket. Ezért ezt a három pontot szeretnénk közelebbről megvizsgálni elmélkedésünkben.
Keresztség és hit. Nem véletlen, hogy az ókeresztény időkben Húsvét szent éjszakáján történt a keresztelkedés. Emlékeztek ezáltal arra, hogy miként a zsidóság Pászkája, vagyis átvonulása úgy valósult meg, hogy Isten a víz által, a Vörös tenger megnyitása révén tette szabaddá a rabszolgaságban tengődő választott népet, úgy Krisztusban is a víz által, az ő szent oldalsebének megnyitása révén szabadulunk meg mi is. Mi a nagy átvonulás révén nem egy földi Egyiptomból, hanem az emberi létet megnyomorító félelmekből, önzésekből, bűnökből, rossz vonzalmakból és szokásokból szabadulunk meg. Ám a szabadság a hit által érkezik el hozzánk. Isten kivezeti a népét, de az első generációnak mégis a pusztában kell meghalnia, s csak az új, a hitetlenség és kétkedés bűnébe már nem beleesett nemzedék foglalhatja el az Ígéret Földjét. Ugyanígy a keresztvíz is a hit útjára indít meg, a hitben gyökereztet meg, mert csakis így nyerjük el azt az örökséget, amely felé elköteleződünk a keresztségben.
Irgalom és megbocsátás. Amikor Jézus először jelenik meg feltámadása után a tanítványok közösségének, s nem egyes személyeknek, akkor elgondolkodtató, hogy a békeköszöntés után mi az első gesztus, amit tesz. „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer.” Talán azt hihetnénk, hogy ebben a pillanatban az öröm, a megerősítés vagy éppenséggel a tanítás lenne a legfontosabb, ám Jézus nem így látja. A közösség legnagyobb kincseként a bocsánatot adja. A keresztfa az isteni igazságosság és irgalmasság hatalmas műve, misztériuma volt. A húsvéti beteljesedés is e kettőt ünnepli, emeli fel a kegyelmi, szentségi valóságba, ezért a közösség és a Feltámadott első találkozása a Szentlélek által embereken keresztül kegyelmi úton közvetített isteni irgalom ünnepléséről szól. Tudja Jézus jól, hogy halála előtt, az utolsó vacsorán mondott beszédében a legfontosabb a közösség számára a szeretet és az egység parancsa volt – feltámadásával azonban már a közösség mindannyiszori feltámadásának, új életre kelésének útját mutatja meg: ez pedig az irgalom és megbocsátás.
Hitetlenség és bizonyosság. Tamás alakja a kételkedő, megbizonyosodni akaró ember szimbólumává vált. Azonban magatartásában több van ennél. A hitnek mélységes útja, amely a szenvedésen és a halálon át (vagyis a sebhelyekkel való találkozás által) eljut az életre, az ősi, mindennél tömörebb és alapvető hitvallás-formulára: „Én Uram, én Istenem!” A bizonyosság új jelentést nyer itt. A látás helyét átveszi a hit szeme, az Aquinoi Szent Tamás által emlegetett „fides oculata”, a lelki szemekkel ellátott húsvéti hit. A hit, amelynek ez a definíciója a Zsidókhoz írt levélben: „A hit reményeink szilárd alapja és a nem látott dolgok igazolása.” (Zsid 11,1) Mintha csak a tamási tapasztalat köszönne vissza ebben a mondatban, felmutatva a minden tapasztalásnál, minden ismeretnél, minden tudásnál szilárdabb bizonyosságot, amely nem a testben, hanem a Feltámadottal való szívbéli találkozásban gyökerezik.
E három gondolat, e három elem forr egységbe Húsvét második vasárnapján. Az ember az elesettség, a hitetlenség állapotából a keresztségi kegyelem által megerősített, meggyökereztetett hit állapotába jut el. Ezen az úton tapasztalja meg Isten mindent felülmúló irgalmát, amely képessé teszi őt arra, hogy életét valóban a szeretetben és egységben élje le, ami megvalósíthatatlan az irgalmas lelkület és a megbocsátás készsége nélkül. Erre a misztériumra kapunk mindannyian meghívást, erre a húsvéti zarándoklatra kell, hogy lélekben meginduljunk, hiszen így fogunk találkozni a ma is élő, ma is jelenvaló és megszólító, Szentlelkét ránk lehelő és életünk bizonyosságával megajándékozó feltámadt Krisztussal.
1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13