bátoritás

A borúlátás indokolt. Egy ilyen világban „meg sem születni ugyanis jobb, mint meghalni – mondja Arisztotelész –, meghalni viszont jobb, mint élni.” Jób könyvében pedig ez áll: „Napjaim gyorsabbak a takács-vetélőnél és reménytelenül tűnnek tova.”

A boldogságot az igazságtalansággal párosító társadalmak borulékony, egymást pusztító, háborúzó alakzatok, emlékeztetett rá Schumacher az egyenlőség mint társadalmi igazságtevés viszont békés, de boldogtalan, állandó, de önpusztító felépítményekbe torkollik. Ezért volt és marad is az alapkérdések egyike, hogyan lehet egyszerre békében és boldogságban élni, egyénnek és tömegnek egyaránt.

Másfelől, a plótinoszi feladványt körbejárván, nem láttunk és nem is láthatunk egyéb utat a békés kultúracserére a belső átalakításnál. Eszményeinket ezenközben a strukturális gazdasági és politikai változásoknak mintegy eredménye- vagy hozadékaként látnánk viszont. Az eszmények javára vagy kárára végzett nagypolitikai gyámkodást eszerint fel kellene váltaniok azoknak az ésszerű, humánus döntéseknek, amelyek pusztán azáltal is többet tennének az emberért, hogy nem feledkeznek meg róla nap nap után.

Minderre a nagypolitikát is sarkallja az általa okozott csőd, másrészt azonban önnön működésének beidegzései hátráltatják feladata elvégzésében. Ki állítja például felelősséggel, hogy a politikai gyakorlat, a termelési gyakorlat és a tudomány együttes cseréjéhez – hiszen erről van szó, erre kell (ráadásul egyszerre) sort kerítenünk – már a jó úton járunk? Az igazságosság, a tömegek érdekeinek érvényesülése valami mást kíván, talán egy polgári és egy zöld társadalom keverékét, egyelőre azonban senki sem tudja pontosan, hogy az micsoda.

A helyzet kiélezett. Többé semmi sem szent, ami megszokott. S ekkor megjelenik a demokratizmus, a jó öreg kísértet, hogy az egyhangú egyenlőtlenség helyett a maga változatos egyenlőségét kínálja föl a haladásba belefáradt kisembereknek S miért is ne játszanánk el a gondolattal? Ivan Illich legalábbis ezt teszi. Itt közreadott tanulmányában, amelynek címe Energia és igazságosság, a szállítás és a közlekedés kulturális hatásait elemzi, a száguldozás népszerű és romboló kedvteléséről fest csöppet sem hízelgő képet.

+ + + + +

Gazdagoknak és szegényeknek egyaránt fel kell hagyniok vele, hogy rabszolgatartónak tekintsék az embert, még ha az ideológiailag felkorbácsolt energiaéhség jelenleg igazolni látszik is ezt a végzetes elképzelést – kezdi Illich. Az ipari fejlődés jóvoltából meggazdagodott országokban az energiaválságot az adóemelés ürügyéül használják, hogy új, „ésszerűbb” és társadalmi szempontból még ártalmasabb ipari folyamatokkal váltsák föl a túlzott és célszerűtlen növekedés nyomán elavult eljárásokat. Azon népek vezetői számára, amelyek még nem kerültek ugyanennek az iparosodási folyamatnak az uszályába, az energiaválság maga a történelmi imperativus, hogy egy végső erőfeszítéssel központosítsák a termelést, a környezetszennyezést és a saját hatalmukat, utolérvén így a több energiát használó társadalmakat. Válságuk exportálásával és a puritán energiaimádat új evangéliumát prédikálva a gazdagok még több kárt okoznak a szegényeknek, mint mikor eladták nekik a mostanára elavult gyáraik termékeit.

Mihelyt egy szegény ország elfogadja azt a tant, hogy több energia gondosabb felhasználása révén a javaknak egyre nagyobb sokaságával ajándékozhat meg egyre többeket, már rabja is lett a legnagyobb ipari termelés hajszolásának. Valahányszor úgy dönt, hogy az energiától való függését fokozva „modernizálja” szegénységét, óhatatlanul eljátssza az ésszerű technika választásának esélyét. Az ilyen ország feltétlenül megfosztja magát a felszabadító technika és a közreműködésen nyugvó politika lehetőségétől, amikor az elképzelhető legnagyobb energia használata következtében az ugyanekkora társadalom-ellenőrzést is felvállalja.

Az energiaválságnak nem vethetünk véget még több energiával. Legfeljebb eloszlathatjuk a rémét, azzal az ábránddal együtt, hogy a jólét a parancsunkat váró „motoros rabszolgák” számán múlik. Evégett szükséges meghatároznunk azt a küszöbértéket, melyen túl az energia már rombol, mindez pedig egy olyan politikai folyamat teendője, amely e határok keresésében egyesíti a közösséget.

Az energiaadagok hatása a társadalomra politikai kutatások tárgya. Jó példa erre a modern közlekedés vizsgálata. A közlekedésnél az az energia, amelyet egy bizonyos idő alatt használunk el, sebességgé alakul át. Ebben az esetben a kritikus mennyiség a sebességhatár fogalmában bukkan fel. Mihelyt egy közúti jármű sebessége meghaladja óránként a 25 kilométert, az egyenlőség felborul, a tér és az idő pedig megfogyatkozik. A gépesített szállítás monopolizálja a közlekedést, és akadályozza az önerejű helyváltoztatást.

Az első vasút megépítését követő ötven esztendőben valamennyi nyugati országban százszorosára növekedett a közlekedési eszközök utas-kilométerben kifejezett teljesítménye. Az ásványi üzemanyaggal hajtott gépek azután lehetetlenné tették, hogy az emberek a saját izmaikat használják, és arra kényszerítették őket, hogy akarva-akaratlanul a szállítás – mint szolgáltatás – fogyasztói legyenek.

A sebesség hatása az emberek önrendelkezésére alig függ a járművek műszaki jellemzőitől, illetve hogy mely személyek vagy testületek rendelkeznek a repülőjáratokkal, autóbuszokkal, vasutakkal vagy gépkocsikkal. A kritikus tényező a nagy sebesség: ez teszi társadalmilag rombolóvá a közlekedést. A gyakorlati politikai teendők és a kívánatos társadalmi viszonyok között igazán csak ott választhatunk, ahol a sebességet megfékezik. A közreműködésre épített demokrácia keveset fogyasztó technikát kíván, és a termékeny társadalmi kapcsolatok felé a szabad emberek útja a kerékpár sebességével halad.

+ + +

Tézisei összefoglalása után Illich nekilát a részletes bizonyításnak. Elsőként az iparrá vált közlekedésre hoz közvetett és közvetlen példákat.

+ + +

Mihelyt az emberek függeni kezdenek a szállítástól, mégpedig nem csupán azért, hogy több napra távozzanak hazulról, hanem azért is, hogy mindennapos útjaikat megtehessék, a társadalmi igazságosság és a gépi erő, az eredményes mozgás és a nagyobb sebesség, a személyes szabadság és a gépesített közlekedés ellentmondása azonnal világossá válik. Az önálló mozgásra képes emberek közösségét a magajáró gépektől való kényszerű függés ekkor éppen azoktól az értékektől fosztja meg, amelyeket állítólag épp a javuló szállítás biztosítana.

Ugyanakkor a gyalogosok többé-kevésbé egyenlőek. Aki csak a lábaitól függ, az a pillanat ihletésére mozog, óránként öt-hat kilométeres sebességgel minden olyan helyre elmehet, amelyet nem zár el előle fizikai vagy jogi akadály. Ha növelni kívánjuk a mozgékonyságnak ezt a velünk született mértékét, akkor elvárható, hogy megőrizzük ezeket a vívmányokat, és olyan újakat tegyünk hozzájuk, amilyen a mozgás nagyobb tere, a rövidebb utazási idő, a kényelem vagy a testi fogyatékosoknak szánt könnyítések. Eddig azonban nem ez történt: sőt, a közlekedési ipar növekedésének mindenütt épp az ellenkező hatása volt, Mihelyt egy utasra bizonyos számú lóerőnél több jutott, a közlekedési ipar csökkenteni kezdte az emberek egyenlőségét, mozgékonyságukat kijelölt úthálózatra korlátozta, és eleddig példátlan időhiányt teremtett.

Ha a közlekedési rendszer több energiát kap, az azt jelenti, hogy nap nap után több ember gyorsabban és nagyobb távolságra jut, de munkába menet egyre kevesebben tudnak beugrani az ismerősükhöz, vagy sétálnak át a parkon. Rendkívüli kiváltságok születnek azon az áron, hogy mindenki szolgasorba süllyed. A kiváltságos elit tagjai bejárják a Földet egy életen át, miközben a többség napjai nagyobb részét a kényszerű napi körutakon tölti.

Az Egyesült Államokban az országutakon töltött utas-órák négyötöde azoknak a bejáróknak és vásárlóknak az idejéből telik ki, akik jóformán sohasem szállnak repülőgépre, miközben a konferenciákra és üdülőhelyekre vivő repülőutak négyötödét évről évre mindig a lakosságnak ugyanaz a másfél százaléka teszi meg: rendszerint azok, akik vagy gazdagok, vagy szakmai képesítésük van rá, hogy „jót” cselekedjenek. A lakosság alig kéttized százaléka indulhat évente egynél többször maga választotta repülőútra, ugyanakkor kevés olyan ország van ezen kívül, amely fenn tudna tartani ekkora repülőgép-flottát.

A kényszerű kiránduló meg a nyughatatlan utazó egyaránt a szállítás rabja lesz. Egyikük sem lehet meg nélküle. Egy-egy alkalmi kiruccanás Acapulcóba vagy egy pártkongresszusra elhitetheti az egyszerű utassal, hogy ő is tagja lett a futkosó hatalmasok szűk körének. Az alkalmi lehetőség azonban, hogy beszíjazva néhány órát tölthet egy nagy sebességgel mozgó gép ülésében, bűnrészessé teszi az emberi tér lerombolásában, és arra ösztökéli, hogy beleegyezzen: a járművekhez, és ne az emberekhez igazítsák hazája földrajzát. Testileg és kulturálisan az ember együtt fejlődött kozmikus lakóhelyével. Ha mozgása helyett a járművek sebessége határozza meg ezt a viszonyát, akkor az otthonát megalkotó emberből puszta ingázó lesz.

A mintaszerű amerikai férfi évente több, mint 1600 órát szentel a gépkocsijának. Benne ül amikor halad és amikor nem. Leállítja a parkolóhelyen, és nem találja. Megkeresi azt a pénzt, amin megvásárolhatja, és amiből fizetheti a havi részleteket. Dolgozik, hogy kifizethesse a benzint, az autópályadíjat, a biztosítást, az adókat és a parkolási jegyet. A nap tizenhat ébren töltött órájából négyet vagy az utakon tölt, vagy azzal, hogy összeszedje a hozzávalókat. És ebben nincs benne az az idő, amit szintén a közlekedés parancsolta tevékenységek emésztenek fel: az, amit kórházban, közlekedési bíróságon, autószerelőnél vagy autóreklámokat nézve tölt, vagy arra fordít, hogy vásárlási tanácsadáson vegyen részt, és ezáltal legközelebb még jobban járjon. Ennyi idejébe kerül, hogy megtegyen évi 7500 mérföldet: vagyis a sebessége kevesebb óránként öt mérföldnél. Az emberek olyan országokban is elérik ezt, ahol nincs szállítási ipar, ráadásul oda mennek, ahová akarnak, és társadalmuk teljes időalapjának nem 28, hanem csak 3-8%-át fordítják közlekedésre. A gazdag országok közlekedési rendszerét nem az különbözteti meg a szegény országokétól, hogy a többség arrafelé óránként több mérföldet utazik, hanem az, hogy több idejükbe kerül azoknak a nagy energia- mennyiségeknek a kényszerű fogyasztása, amelyeket a szállítási ipar csomagol és oszt szét közöttük egyenlőtlenül.

+ + +

A sebességtől megszédített képzelet újfajta ideálokat szül. Egyrészt a közlekedés nyomában átalakul a településszerkezet, utána pedig az életmód. Másrészt, ez a módosult életmód eszményképévé azt a narkotikumot teszi, amely függésben tartja. Az eredmény a zoón politikon teljes veresége.

Az utazás viszont nem iparág terméke, hanem közlekedő emberek független vállalkozása. Természeténél fogva van használati értéke, nem szükséges viszont, hogy csereértéke legyen. Az aktív járás képessége vele születik az emberrel, és azonos korú, egészséges emberek között többé-kevésbé egyöntetűen oszlik meg.

A teljes közlekedés e két merőben különböző termelési mód eredménye. Ezek csak addig támogathatják egymást harmonikusan, amíg az autonóm tevékenység eredményei védelmet élveznek az ipari termék terjeszkedésével szemben.

A jelenlegi közlekedési rendszerben a bajt a szállítás egyeduralma okozza. A sebesség csábítása rászedte az utast, és elhitette vele a tőkeigényes közlekedésben érdekelt ipar ígéreteit. Meg van győződve arról, hogy sebes járműveivel túlszárnyalhatja azt a korlátozott önrendelkezést, amelyet akkor élvezett, amikor önállóan mozgott. Belement, hogy a munkába kerülő, aktív utazás rovására túlsúlyba kerüljön önmaga szállítása. Ennek az engedménynek az ártalmas következménye az élet tartama és tere közti viszony megannyi eltorzulása.

Egy iparág nem pusztán azzal kényszeríti rá az egész társadalomra a maga radikális monopóliumát, hogy egyes javakból a kelleténél kevesebbet állít elő, vagy hogy a versengő iparágakat kiszorítja a piacról, hanem inkább ama szerzett képessége révén, hogy olyan szükségletet teremt, amelyet csak ő maga képes jóllakatni.

Latin-Amerikában mindenütt kevés a cipő, és sokan soha nem is hordanak. Vagy mezítláb járnak, vagy azokat a nagyszerű és rendkívül változatos szandálokat viselik, amelyekkel kézművesek sokasága látja el őket. Utazásaikban egyáltalán nem akadályozza őket az, hogy nincsen lábbelijük. Ámde Dél-Amerika bizonyos országaiban az emberek kénytelenek cipőt hordani, amióta a mezítlábasok nem járhatnak iskolába, nem kaphatnak állást, és nem lehetnek közalkalmazottak. Tanítók és pártfunkcionáriusok a cipőtlenséget a „haladás” iránti közömbösség jelének tekintik. Anélkül, hogy a nemzeti fejlődés zászlóvivői meg a cipőiparban érdekelt tőkések szándékos összeesküvést szőttek volna, a mezítlábasok most már ki vannak zárva ezeknek az országoknak minden hivatalából.

A radikális monopóliumban rejlő lehetőségek akkor is tévedhetetlenül felismerhetők, ha szemügyre vesszük a közlekedést. Képzeljük el, mi történne, ha a szállítási ipar képes lenne arra, hogy pontosabban ossza szét termékeit: a mindenki számára hozzáférhető gyors és ingyenes szállítás közlekedési utópiája elkerülhetetlenül ahhoz vezetne, hogy az emberi életnek még nagyobb részére tehénkedne rá a közlekedés szférája. Miféle utópia lenne ez? A közlekedést kizárólag köztulajdonban levő szállítási rendszerek bonyolítanák le. Pénzügyi fedezetét progresszív adóval biztosítanák, amely attól függne, mekkora az állampolgár jövedelme, milyen messze van a lakóhelye a legközelebbi megállótól és a munkahelyétől. Érkezési sorrendben bárki bárhol leülhetne, bármelyik járművön: nem lenne személyi elsőbbsége sem az orvosnak, sem a nyaralónak, sem az elnöknek. Ebben a bolondok paradicsomában egyenlő volna minden utas, de mind egyformán rabja a szállításnak. A gépesített utópia valamennyi polgára egyformán meg lenne fosztva a lába használatától, egyforma sorkatonájaként a szállítás egyre terjeszkedő hálózatainak.

Egyes építésznek álcázott csodatevőjelöltek sajátos kiutat ajánlanak a sebesség paradoxonából. Az ő szemszögükből a gyorsulás csak azért kényszerít igazságtalanságokat, időveszteséget és programozott menetrendet a társadalomra, mert az emberek még nem olyan szerkezetű településekben és nem azon pályák mentén laknak, amelyek a járműveknek a legjobban megfelelnek. Ezek a futurista építészek olyan önellátó toronynegyedekben kívánják tárolni és foglalkoztatni az embereket, amelyeket villámgyors jármű-kapszulák nyomvonalai kötnek össze. Soleri, Doxiadis vagy Fuller úgy akarja megoldani a problémát, hogy a teljes emberi környezet problémájaként bánik vele. Ahelyett, hogy azt kérdeznék: hogyan menthető meg a Föld felszíne az emberek számára, ők így teszik fel a kérdést: hogyan lehet az emberek fennmaradásához szükséges rezervátumokat létrehozni egy olyan Földön, amelyet teljesen átépítenének az ipari termelés kedvéért.

+ + +

Ezután Illich hosszadalmas fejtegetésbe kezd. Arról a sebességtartományról beszél, amely az autósok számára túl lassú, a szekerezőknek viszont túl gyors: a gyalogos sebességének négy-hatszorosáról. Ez 25-30 kilométer óránként. Erre a határértékre lassulva valójában számottevően felgyorsulna közlekedésünk, ehhez azonban valóságos politikai lavinára, az önrendelkezés és polgári kezdeményezések előretörésére volna szükség. Meg egy másik járműre, aminek a neve: bicikli.

+ + +

Egy évszázada fedezték fel a golyóscsapágyat. A súrlódási együttható ezredére csökkent. Ha valaki ma jól beállított golyóscsapágyat tenne két olyan malomkő közé, amelyek a csiszolt kőkorszakban készültek, egy nap alatt annyi gabonát őrölne, mint elődei egy hét alatt. A golyóscsapágy vezetett a kerékpárhoz is, így vált lehetségessé, hogy a kerék – a csiszolt kőkorszak valószínűleg utolsó nagy találmánya – végül az izomerejű mozgáshoz is hozzájáruljon.

Az ember rendkívül hatékonyan jár-kel mindennemű eszköz segítsége nélkül is. Súlyának egy grammját egy kilométerre tíz perc alatt 0,75 kalória energia árán viheti el. A gyalogos ember termodinamikai szempontból jobb hatásfokú bármelyik gépjárműnél és a legtöbb állatnál. Súlyához képest több munkával változtat helyet, mint a patkány vagy az ökör és kevesebbel, mint a ló vagy a tokhal. Az ember ezzel a hatásfokkal meghódította a Földet és történelmet csinált. Paraszt- és nomád társadalmakban ezzel a hatásfokkal a teljes társadalmi időalapnak kevesebb, mint 5, illetve kevesebb, mint 8%-át kell csak az otthonától illetve a táborhelyétől távol töltenie.

Kerékpárral az ember három-négyszer gyorsabban halad, mint gyalog, ám közben ötszörte kevesebb energiát használ fel. Sima úton mindössze 0,15 kalóriára van szüksége ahhoz, hogy súlyának egy grammját egy kilométerre vigye. A kerékpár az a tökéletes szerkezet, amely mozgássá alakítja át az emberi anyagcseréből származó energiát. Ezzel az eszközzel az ember nemcsak az összes gép, hanem az összes állat hatásfokát is túlszárnyalja.

A golyóscsapágy – a kerék, a lószerszám és a vitorlás tengerjárás után – egy negyedik forradalom kezdetét jelezte. Ez nem hasonlított sem a kengyel forradalmához, amely lovára emelte a lovagot, sem a vitorláshajóéhoz, amely a király hajóskapitányainak szemhatárát tágította ki. A golyóscsapágy igazi krízist, vagyis a görög szó eredeti értelmében igazi politikai választást jelentett. Választási lehetőséget teremtett az igazságossággal párosult nagyobb szabadság és a nagyobb sebesség között. A golyóscsapágy egyformán lényeges alkatrésze a helyváltoztatás mindkét új típusának; annak is, amelyet a kerékpár jelképez, és annak is, amelyet a gépkocsi. A kerékpár olyan új szintre emelte az ember saját mozgékonyságát, amelyen a fejlődés elméletileg már nem léphet túl. Ezzel szemben a gyorsulni képes, különálló utas-tok a sebesség egyre bénítóbb szertartásaiba hajszolta bele a társadalmakat.

A bicikli nemcsak termodinamikai szempontból hathatós, hanem olcsó is. A sokkal kisebb fizetésű kínai a maga tartós biciklijét meg tudja venni azoknak a munkaóráknak a töredékéből, amelyeket egy amerikai fordít a maga hamar tönkremenő kocsijának a megvásárlására. A gyors közlekedéshez szükséges infrastruktúra árához képest a kerékpározáshoz szükséges infrastruktúra arányosan olcsóbb, mint a két rendszerben használt járművek árkülönbözete. A kerékpáros rendszerben csak bizonyos forgalmas helyeken van szükség aszfaltozott utakra, ez azonban nem szigeteli el automatikusan a műúttól távolabb lakókat, ahogyan akkor járnának, ha gépkocsikra vagy vonatokra kellene hagyatkozniok. A bicikli kitágította az ember mozgáskörét anélkül, hogy olyan utakra terelte volna, amelyeken gyalog nem járhat. Ha valahol nem kerékpározhat, ott azért rendszerint tolhatja a gépét.

A kerékpár ezenkívül kevés helyet foglal. Egyetlen gépkocsi helyén tizennyolc darab parkolhat, és harmincan haladhatnak annyi helyen, amennyit egyetlen gépkocsi foglal el a forgalomban. Hogy 40000 ember hatvan perc alatt átkelhessen egy hídon, ahhoz három adott szélességű sáv kell, ha vonaton szállítjuk őket; négy, ha autóbuszon; tizenkettő, ha ki-ki a maga kocsiján megy; és csupán kettő, ha mindenki biciklizik.

+ + +

Mielőtt az olvasónak kedve szottyanna biciklire pattanni, figyelmeztetem, hogy Magyarországon – a városokban legalábbis – aligha talál kerékpárutakat vagy -sávot, Budapesten pedig legfeljebb gázálarcban hódolhat kedvtelésének. A füstrendeletet, noha óriási politikai tőkét jelentene, nem hozza meg a kormány, bár a műszaki feltételek adottak. Lesznek tehát autópályáink a világkiállításra, de az autós életmódon kívül semmi mást nem tekintünk annyira emberhez méltónak, hogy költsünk is rá. A levegő védelme és a sebesség problémája olyan politikai kötélhúzás középpontjába került, amelyben a sokfelől ráncigált kötél hurka a mi nyakunkon szorul.

+ + +

Eléggé fel nem szereltnek minősíthetjük azt az országot, amely nem képes biciklit adni valamennyi polgárának, s hozzá még egy ötfokozatú sebességváltót mindazoknak, akik másokat akarnak fuvarozni. Ugyanez a helyzet, ha egy ország nem tudja jó utakkal támogatni a kerékpározást, vagy ha nem biztosítja az ingyenes motorizált (de kerékpársebességű) tömegközlekedést azok számára, akik pár óránál többet utaznának egyhuzamban.

Túliparosult az az ország, amelynek társadalmi életén a szállítási ipar uralkodik, osztálykiváltságokat teremt, fogyasztja az időt, az embereket pedig még szorosabban kötözi azokhoz a pályákhoz, amelyeket számukra kijelölt.

A közlekedési ipar teljes egyeduralma alól a felszabadulás csak egy olyan politikai folyamat révén mehet végbe, amely megfosztja a sebességet trónjától és bűverejétől, s a kölcsönös és egyenlő megközelíthetőség szolgálatába állítja a közlekedési közkiadásokat, legyenek azok pénzbeli, időbeli vagy térbeli ráfordítások. E folyamat jóvoltából politikai ellenőrzés alá kerül egy termelési eszköz, mielőtt fétissé válna a többség, öncéllá pedig a kevesek szemében. Ez a politikai folyamat viszont csak akkor nyerheti meg a nagy többség támogatását, ha céljai a köz előtt igazolható, bevált mércéhez igazodnak. Ilyen például az a társadalmi szempontból kritikus energiaküszöb, amely egy bizonyos árucikkben, például egy utasmérföldben megtestesül.

rendrakásos nap útáni foglakozás

Nemzeti ünnepkor elmaradt foglakozás az alapítványba de másnap 16án rendet raktak

a az alapítványba a szülök és pedagógusok közösen nagyon rá fért rendrakás termekbe

én időmbe úgy csináltam hogy voltunk többen mint felnőttek így foglakozás is meg tudtuk

tartani ifjonccal meg aki akart az besegít-hetet nekem plusz pontokért ment akkor terem

rendrakása az alapítványba akkor igen csak nagy volt öröm és dolgozás ifjoncoknál hogy

plusz pontért ment rendrakás az terembe vége az volt ki menyit kapok kis főnök hogy

segítettem rendrakásba az alapítványba igazságosan pontoztam ifjoncok-felé ez egy

emlék most úgy működik hogy felnőttek meg beszélik a pedagógusokkal ők rendrakást

akarnak az alapítványba amikor meg beszélik mikor jó mindenkinek neki állnak közös

össze fogásszal szülök és pedagógusok rendbe rakni az alapítványba termeket most így tudjuk

meg oldani alapítványba rendrakást így még úgy gondlom könnyeben megy ,rendrakás meg

történt az alapítványba március16án következő nap március 17én pénteken már volt

foglakozás az alapítványba nagy örömmel várják azt pillanatot mikor mennek színházba ami

meg történt már március 26án vasárnap volt mindenkinek nagyon tetszett az elő adás erről

műsor bővebbem másik bejezés róla addig tansark velem itt minden nap .március 17 pénteki

foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak egész nap

nagyon jó hangulat amíg foglakozás tartott ,aki teheti kérem adója 1szálékával segítsen

az alapítványba lévő gyereken ők százszorosan meg köszönik szerettel maguk felé egyszer

előre köszönik az alapítványba lévő ifjoncok ők rajtuk segíteni érmes .

Március 17 péntek jelen voltak bagó Zoli , Medveczkyi Zsanett , Medveczkyi László .

Gergely dávid , szilágyi Erzsébet ,,Sára Edina gerhát lenke ,

csütörtökön külön be jöttünk rendet csinálni mind 2terembe mar nagyon ideje volt

pénteken meg látogatott bennünket Dénes Bácsi reggeli teázás után már elkezdtük

készíteni a káposztás tésztát .Zsanett segítségével Erzsike folytatta új mintával elkezdet

pancot varrtunk a kis tulipánokat . Anyák napjára 10orakor mentünk fejlesztő tornára

a művelődési házba mire vissza értünk csak ebédelni volt indönk.

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

orvosnál voltam

Orvoshoz mentem, időszakos vizsgálatra: szokásommá vált ez, amióta betöltöttem a negyvenet.

Az orvos, Carlo Trattori, régi barátom, kívül-belül ismer már.

Szürke, ködös őszi délután, nemsokára beesteledik.

Alighogy belépek a szobájába, Trattori fürkésző pillantást vet rám, majd elmosolyodik:

– De hiszen te remek bőrben vagy! Szinte rád se lehet ismerni… kivált, ha belegondol az ember, milyen nyúzott volt a képed még alig néhány éve is.

– Így van. Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen jól éreztem volna magam.

Rendszerint akkor megy az ember doktorhoz, ha nincsen jól. Most viszont azért kerestem föl a barátomat, mert jól vagyok, sőt remekül. S valami új elégtételfélét is érzek Trattori irányában: mindeddig neurotikusnak ismert, szorongásosnak, századunk valamennyi fő lelki betegségétől megpróbált szerencsétlen alaknak.

De most jól vagyok. Néhány hónapja egyre jobban. Immár nem fordul elő, soha többé elő nem fordulhat, hogy a reggeli ébredéskor, amikor a nagyváros szomorú, halotti szürkesége beszivárog a redőnyök résein öngyilkos tervek foganjanak az agyamban.

– Megvizsgáljalak? Van értelme? – mondja. – Ezúttal potyán jutnék a honoráriumhoz.

– Hát, ha már itt vagyok…

Levetkőzöm, végigfekszem a vizsgá1óasztalon, ő megméri a vérnyomásomat, meghallgatja a szívemet, tüdőmet, megvizsgálja a reflexeimet. Nem szól egy szót se.

– Nos? – kérdem.

Trattori vállat von, válaszra se méltat. Csak néz. Úgy, mintha nem ismerné már unásig a képemet. Végre mégis megszólal:

– Azért áruld el: mi van a képzelődéseiddel, a klasszikus képzelődéseiddel? Az agyrémeiddel? Nálad meggyötörtebb pasast még életemben nem láttam. Csak nem akarod elhitetni velem…?

Leintem, határozottan, energikusan:

– Tabula rasa. Tiszta lap. Tudod te, mi az a semmi?

Még az emléke sem kísért! Mintha más ember volnék.

– Mintha más ember volnál… – visszhangozza Trattori vontatottan, gondolataiba mélyedve.

Odakint közben megsűrűsödött, összeállt a füstköd. Öt óra van még csak, de lassanként sötétedik már.

– Emlékszel?… – mondom – emlékszel még, hogy éjjel egykor, kettőkor is rád törtem olykor, hogy kiönthessem neked a lelkemet? Te meg hallgattad a nyavalygásomat, pedig olyan álmos voltál, majd lefordultál a székről. Szégyellem magam, ha csak rágondolok is. Milyen hülye voltam, csak most látom, milyen rettenetesen hülye voltam.

– Hm, ki tudja.

– Tessék?

– Semmi. Hanem válaszolj, de őszintén: most boldogabb vagy, mint akkor?

– Boldogság! Micsoda nagy szavak!

– Na jó, mondjuk… elégedett, derűs, jókedvű?

– Hát persze hogy jobb kedvű vagyok most.

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy meg emlékzési nap

Meg volt március15ei ünnepség országszerte valaki pihenéssel töltete azt napot én szokás t,

meg tartottam itthoni dolgaimat intéztem azon napon végig anyi változás volt akkor kicsit,

később keltem fel ráértem úgy gondoltam pihentem jót ágyamba ,de országba március15ét,

,

zászló fel vonással kezdték meg emlékeztek 1848-49 forradalom hősi hallosaiért így is,

meg lehet emlékzeni 1848-49be mi is történt sokan életüket veszteték azon napon ,most,

ezen napon azért emlékeznek országba nálunk lakok csak szent misét mutatak ba 1848 -49be

elesztek-ért meg délelőtt 11óraor volt koszorúzás főtéren ahol 1848-49hösz hallosaiért,

,

van emlék mű tábla-la ara helyzetek koszorúkat meg egy 15ei műsor mű v házba nálunk,

ennyi volt március 15ei ünnepség ,de ez jó ennyire meg emlékeznek mi is történt azon,

napon országba ezen napon 1848-49 forradalom országba ki van nyilvánítva nemzeti,

ünnepnek ahol országba meg emlékeznek mi történt azon napon .azért igen csak sok,

ember életét vesztette azon napon ők is útra keltek egy cél érdekbe vége életüket veszették,

ők szeretetből indultak útra meg venni hazát és sajnos életüket veszették azon napon ,ezért,

,

meg védni országot de életüket veszették ezért fontos ezekért emberekért imádkozni értük,

lelküknek nagy meg nyugvás aki ért imádkozunk .1848-ba történt nagy dolog azért meg,

emlékzeni országba mindenütt .valahol olyan van 1848-49 emlék műsort állítanak össze ,

meg mutatják mi is történt azon napon . de nagyon fontos meg emlékezni róluk,

akik életüket veszették azon napon így kel meg emlékzeni emberekről van emlékmű,

sok emberért elesztek haza ért most meg emlékeztünk róla imádkoztunk értük koszorúztúk

emlék műt .

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy betegség

Van olyan néha meg betegszik az ember kénytelen orvoshoz menni és kezeltetni kel

magát nehogy rosszabb legyen helyzet volt nálam olyan időszak amikor tele voltam

ki ütéssel gyorsan orvoshoz fordultam és László kórházba kerültem amíg ki-nem gyógyítottak

belőle és haza nem engedtek belőle hány ember ,és fital ifjonc megszenvedte mandula

dolgát annyira fájni úgy gondolom néha enyhül fájdalom amikor benne van emberbe

mandula ,de időpontja embernek akkor majd kiveszik embernek manduláját ,de ilyenkor

altaltatással jár meg történt mandula kivétel bent fogják embert amíg úgy nem gondolják haza

mehet az alapítványukba is egyik ifjonc ilyen betegségbe volt napokig kórházba volt

meg figyelésen az ifjonc akinek kivették manduláját. Így ő pár foglakozáson nem is tudott

részt venni foglakozáson bent volt kórházba mandulája miatt ,Fecó sajnos kórházba van

mandulája miatt de már túl volt rajta nem olyan rég kivették manduláját de még párnapig

bent volt kórházba meg figyelésen ez március13án volt amikor Fecó bent volt kórházba

ő március13ai hétfői foglakozáson nem tudott részt venni akkor túl volt mandula műtétjén

március13ai foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak

készültek nemzeti ünnepre dalokkal meg temet pakoltak ahol meg foglakozás , nagyobb

rendrakást amit évente egyszer be ütemezzük most március16 csütörtöki napon volt nagyobb

rendrakás mindenütt az alapítványba most rend van .március 15dallt gyakoroltuk mert

azon napon 15én nem lesz foglakozás ünnepek miatt de másnap rendrakás volt mindenüt

az alapítványba szülőknek ,meg pedagógusoknak köszönjük hogy rendbe rakták az alapítványt.

Március 13. hétfő. Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli

Fecó kórházban van, sajnos mert kiveszik a manduláját. Már szerencsére túl van rajta, Lábadozik. Először rendet csináltunk, abban a teremben ahol tevékenykedni szoktunk. Március 15. közeledtével az ide illő dalokat énekeltünk. Jött hozzánk Dénes Bácsi, Új fogast készített nekünk az előszobába. Fel is szerelték. Lackó segítségével. Mivel szép idő volt, elmentünk sétálni, de most ebéd után.Ami sült krumpli volt.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

Nekik az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

mi helyes útvonal

Hány ember úgy előre néznek a szűk nézettségi körbe az csak saját véleménye érdekli.

és valamit lát nem igazán foglalkozik szemivel csak előre néz és oldalt semmit ,nem lát .

másikon semmit csak szűk nézettségi kör érdekli valami van őt nem igazán érdekli úgy.

van vele neki majd az kereskedelmi dolog meg mondja mi a helyes mi helyes út vonal.

és nem kel neki szemivel igazán ő így gondolkozik így látja dolgokat .nagyon jó pléda.

mondjuk otthon 2 ember végzi dolgát és meg mondja mit kéne tenni otthon ,meg is látja.

dolognak és másik otthon van mondjuk nem igazán akar szemivel foglalkozni őt csak egy.

valami érdekli az bizonyos dolog és azzal foglalkozni pihenés képen de ez olyan dolog.

.

csak az érdekli tévé az meg mondja neked igazat mi az igaz mivel kelni az helyes.

útvonal de itt az baj ott nézzük be az érdekli más ne igazán mondja neki mi helyes.

őt csak az érdekli ő jó látja így világot úgy gondolja ez jó egy nagyon jó példa .

megyünk úton és nem igazán foglalkozik ember mással nem néz oldalra ,se másik.

..

utat se nézi arról mi megy éppen arról lehet így meg történhet nagy baj ő is csak sűk.

.

nézettség érdekli it csak előre néz ember mással nem igazán foglalkozik jó neki így..

azt gondolja ,de ez úgy mondva rosszhoz vezet ez úgy gondolom olyan szűk nézettségi..

kör olyan nem foglalkozik semmivel csak saját érdekét nézi azt gondolja az helyes.

út .mi lenne ki néznék magukból és nem szűk nézettségi-kőr érdekelné az embereket.

nyitott szemel járná világot mindjárt más-kép látjuk világot mert nem szűk nézettségi.

kör érdekli minden hova nyitottabb lesz nem szűk nézettségi érdekli ki nyit másik.

felé segít neki úgy gondolja ez helyes útvonal .szűk előre nézettségi útvonal nem.

.

jóhoz vezet én már ezt nagyon tudom nyitottabb ember jóhoz vezethez.

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

az egészséges élet

Amikor vége egyik foglalkozásnak mondjuk márciu8án meg volt foglalkozás meg beszéljük

mindig hogy következő foglalkozáson mit fogkun elkészíteni olyan hét amikor ,minden

foglalkozáson részt vetem segíteni tudtam én legtöbbször olyan volt egy hét televolt azon

hétfőn ,szerdai,pénteki foglalkozáson ki találtam hogy legyen édes hetek amikor csak hasunkra

gondoltunk elkésztetünk édes süteményeket ezt idő után abba hagyni ne legyen mindig

édes napok szóltak ez úgy kezdőt ki néztem süteményt előző hétvégén az hét elején úgy

követe hét első napján vége foglalkozásnak követe édes hetek másik-napja szerda újból

süteményt késztetünk foglalkozáson követe a hét utolsó foglalkozáson úgy voltunk édes hétfő

újból süteményt késztetünk de ezt recepteket ilyen füzetbe ami sütemény készíteni most

így volt ki gondolták március3ai foglalkozáson elkezdenek egy zöldséges hetet amikor

hétfőn március 6án zöldség levest követe rá következő foglalkozáson zöldség pörkölt

azt hetet zöldséges dologgal zárták mit készítetek az lassan fény-derül ez zöldséges

hét úgy gondolom minden kinek egészséges dolog egyszer zöldség féléket fogyasztunk .

Egészséges dolog biztos van olyan aki nem szeretné zöldség féléket elmondom pont

én is ilyen vagyok de úgy van tesznek meg esem nagy nehezen zöldség dolgokat orvosok

meg mondták vitamin tabletták helyet zöldség félt enni mert egészséges dolog ..

március 10ei pénteki foglalkozást pedagógus Judit ,Mancika néni tartották foglalkozást

ifjoncoknak nagyon jo kedv volt egész foglalkozás idején .március

10.Péntek Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli, Szilágyi Erzsike, Orosz tamás. Fecó csak a pénteki napon csatlakozott hozzánk, mert a hét többi napján kórházban volt kivizsgáláson, mivel ki fogják venni a manduláját. A héten zöldséges napot tartottunk. pénteken finomfőzelék volt. Leszedtük az ablakokból a farsangi dekorációt. Minden nap sétáltunk. És már jó előre elkezdtük az anyáknapi meglepetéseket elkészíteni. Lackó és Horváth Zoli a varrógéppel dolgoztak. Textilből készítünk tulipánokat

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 • 1 kg zöldborsó 

 • 50 dkg sárgarépa

 • 2 közepes zsenge karalábé

 • 2 ujjnyi friss gyömbér

 • 1 csokor friss koriander

 • 175 g joghurt

 • 5 dl szárnyas alaplé

 • bors

 • 2 csipet sáfrányos szeklice

 1.  zöldborsót kifejtjük, a répát és a karalábét meghámozzuk, majd kis kockákra vágjuk.
 2. Ha szeretjük a gyömbért, pucolás után lereszeljük, ha nem vagyunk érte annyira oda, akkor két nagyobb darabba vágjuk, és az alapléhez tesszük a sáfrányos szeklicével együtt.
 3. Az alaplébe tesszük a karalábét főni, kb. 10 perc után hozzáadjuk a répát, 5 perc múlva a borsót (nagyon zsenge zöldségeknél ez kevesebb is lehet, kóstolgassuk).
 4. Ha minden harsanósan puha (15-20 perc), leszűrjük a zöldséget, és melegen tartjuk.
 5. Az alaplébe öntjük a joghurtot, utánafűszerezünk, és kicsit várunk, míg sűrűsödik (nem fog nagyon, ne erőltessük, ne lisztezzük).
 6. Visszatesszük a zöldségeket, hozzáadjuk a koriandert, átkeverjük, és már tálaljuk is.

egy zöldséges hét

Aki már követe az alapítvány életét az meg tapasztalta menyire fejlődnek az ifjoncok bent

az alapítványba elmondom én aki köztük vagyok amikor időm engedettre pár ifjonc volt

időm meg ismerni a 12év eltelte után ifjoncokat ,mondjuk egyik Geyerek aki nagyon

csöndes vissza húzódó volt eltelt jó pár év elmondom az ifjonc az egy180fokot fordult

a jó felé ő szervezi a ínrándulásos napokat az alapítványba előre meg nézi hova hány méter

fel méri helyzet hogy lehet könnyen meg közelíteni azt kirándulási út vonalat ez egy nagy

felelősség jár úgy gondolom minden kivan tűz hova megy alapítvány csapata útra keletünk

azon napon meg beszéltük idő pont mikor olyan útvonal volt időmbe amikor eltátogatunk

meg néztük egri várat kicsit csavarogtunk egy nagyot szét néztünk Egerbe jöttünk vissza haza

mert szeret az alapítvány csapta közös kirándulási dolgokat mert jót csavargunk egy jót

most március26án lesz egy színházba megy a alapítvány csapata közösen együtt de idén

lesz biztos csavargós napja alapítványnak együtt elmegyünk szétnézni egy helyre meg nézni

könyéket elmondom velem is voltak kiránduláson együtt jól magukat ót volt kis főnök is

jól érezte magát a alapítvány csapta ..március 8a szerda foglalkozást pedagógus judit ,és

Mancika néni tartották foglalkozást ifjoncoknak folyamatosan készülődnek a anyák napi

dolgok időpont mindig nincsen meg állapodva mikor lesz meg tudom előre fogom jelezni.

Szerda 8 Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli, Szilágyi Erzsike, Orosz tamás. Fecó csak a pénteki napon csatlakozott hozzánk, mert a hét többi napján kórházban volt kivizsgáláson, mivel ki fogják venni a manduláját. A héten zöldséges napot tartottunk., szerdán zöldségpörkölt, Leszedtük az ablakokból a farsangi dekorációt. Minden nap sétáltunk. És már jó előre elkezdtük az anyáknapi meglepetéseket elkészíteni. Lackó és Horváth Zoli a varrógéppel dolgoztak. Textilből készítünk tulipánokat.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

Aki már követe az alapítvány életét az meg tapasztalta menyire fejlődnek az ifjoncok bent

az alapítványba elmondom én aki köztük vagyok amikor időm engedettre pár ifjonc volt

időm meg ismerni a 12év eltelte után ifjoncokat ,mondjuk egyik Geyerek aki nagyon

csöndes vissza húzódó volt eltelt jó pár év elmondom az ifjonc az egy180fokot fordult

a jó felé ő szervezi a ínrándulásos napokat az alapítványba előre meg nézi hova hány méter

fel méri helyzet hogy lehet könnyen meg közelíteni azt kirándulási út vonalat ez egy nagy

felelősség jár úgy gondolom minden kivan tűz hova megy alapítvány csapata útra keletünk

azon napon meg beszéltük idő pont mikor olyan útvonal volt időmbe amikor eltátogatunk

meg néztük egri várat kicsit csavarogtunk egy nagyot szét néztünk Egerbe jöttünk vissza haza

mert szeret az alapítvány csapta közös kirándulási dolgokat mert jót csavargunk egy jót

most március26án lesz egy színházba megy a alapítvány csapata közösen együtt de idén

lesz biztos csavargós napja alapítványnak együtt elmegyünk szétnézni egy helyre meg nézni

könyéket elmondom velem is voltak kiránduláson együtt jól magukat ót volt kis főnök is

jól érezte magát a alapítvány csapta ..március 8a szerda foglalkozást pedagógus judit ,és

Mancika néni tartották foglalkozást ifjoncoknak folyamatosan készülődnek a anyák napi

dolgok időpont mindig nincsen meg állapodva mikor lesz meg tudom előre fogom jelezni.

Szerda 8 Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli, Szilágyi Erzsike, Orosz tamás. Fecó csak a pénteki napon csatlakozott hozzánk, mert a hét többi napján kórházban volt kivizsgáláson, mivel ki fogják venni a manduláját. A héten zöldséges napot tartottunk., szerdán zöldségpörkölt, Leszedtük az ablakokból a farsangi dekorációt. Minden nap sétáltunk. És már jó előre elkezdtük az anyáknapi meglepetéseket elkészíteni. Lackó és Horváth Zoli a varrógéppel dolgoztak. Textilből készítünk tulipánokat.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

Aki már követe az alapítvány életét az meg tapasztalta menyire fejlődnek az ifjoncok bent

az alapítványba elmondom én aki köztük vagyok amikor időm engedettre pár ifjonc volt

időm meg ismerni a 12év eltelte után ifjoncokat ,mondjuk egyik Geyerek aki nagyon

csöndes vissza húzódó volt eltelt jó pár év elmondom az ifjonc az egy180fokot fordult

a jó felé ő szervezi a ínrándulásos napokat az alapítványba előre meg nézi hova hány méter

fel méri helyzet hogy lehet könnyen meg közelíteni azt kirándulási út vonalat ez egy nagy

felelősség jár úgy gondolom minden kivan tűz hova megy alapítvány csapata útra keletünk

azon napon meg beszéltük idő pont mikor olyan útvonal volt időmbe amikor eltátogatunk

meg néztük egri várat kicsit csavarogtunk egy nagyot szét néztünk Egerbe jöttünk vissza haza

mert szeret az alapítvány csapta közös kirándulási dolgokat mert jót csavargunk egy jót

most március26án lesz egy színházba megy a alapítvány csapata közösen együtt de idén

lesz biztos csavargós napja alapítványnak együtt elmegyünk szétnézni egy helyre meg nézni

könyéket elmondom velem is voltak kiránduláson együtt jól magukat ót volt kis főnök is

jól érezte magát a alapítvány csapta ..március 8a szerda foglalkozást pedagógus judit ,és

Mancika néni tartották foglalkozást ifjoncoknak folyamatosan készülődnek a anyák napi

dolgok időpont mindig nincsen meg állapodva mikor lesz meg tudom előre fogom jelezni.

Szerda 8 Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli, Szilágyi Erzsike, Orosz tamás. Fecó csak a pénteki napon csatlakozott hozzánk, mert a hét többi napján kórházban volt kivizsgáláson, mivel ki fogják venni a manduláját. A héten zöldséges napot tartottunk., szerdán zöldségpörkölt, Leszedtük az ablakokból a farsangi dekorációt. Minden nap sétáltunk. És már jó előre elkezdtük az anyáknapi meglepetéseket elkészíteni. Lackó és Horváth Zoli a varrógéppel dolgoztak. Textilből készítünk tulipánokat.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

hozzávalók 6 személyre:

 • kb. 80 dkg hús (én 1 pulyka felsőcombfiléből csináltam)
 • 2 db 15-20 cm-es cukkini
 • fél karfiol
 • 2 közepes sárgarépa
 • 1 fehérrépa
 • gomba
 • 1 kis pohár tejföl
 • liszt
 • hagyma
 • olaj
 • pirospaprika
 • majoranna

Olajon megdinsztelem az apróra vágott hagymát, majd pirospaprikával megszórom, és rádobom a felkockázott húst. Fedő nélkül picit pirítom, öntök alá kevés vizet. Sózom, megszórom majorannával. (Mindenki olyan fűszert használhat, amit a saját pörköltjéhez megszokott.) Fedő nélkül főzöm pár percig, hogy sűrűsödjön a szaftja. Mikor a hús majdnem megfőtt, beledobom a karikára vágott répát, a gombát (ha csiperkét használunk, apróbbakat tegyünk bele, amit hagyjunk egészben, így mutatósabb lesz). Közben külön sós vízben pár percig pároljuk a rózsáira szedett karfiolt (ropogós maradjon!). Ha a répa és a hús már megfőtt, tegyük bele a karikára vágott cukkinit. A tejfölt keverjünk össze kevés liszttelm és habarjuk be a pörköltet, majd keverjük hozzá a karfiolt is. Pár perc után el is zárhatjuk, nehogy a cukkini szétfőjön. A legfinomabb nokedlivel körítve.

vállalni kel, ötkéntes dolgokat

Elfeküdtünk hogy meg próbálunk havonta meg beszélni dolgokat de ez ,is csúszik meg

azt ki találták hogy szombati össze jöveteli meg beszelés át rakjuk hét utolsó foglakozásra

be jön ideje engedi elnök asszony elmondja mi történt eddig az alapítványba .meg dolgoztunk

tavaly nyáron 2heti jöjjünk össze jövetelen bent az .az alapítványba beszéljük meg ez csak

nyáron működöt de utána mindenkinek közbe nyaralások meg újból indultak foglakozás

az alapítványba szeptembertől itt változás történt ahogy értesültek hogy kevés önkéntes

ember aki szívét és lelkét bele áldozná az alapítványba kicsit foglalkozna ifjoncokkal

elmondom hogy aki ilyennel foglakozik ne fogja meg báni életbe beteg gyereken segít

többszörösön vissza kapja azt szeret bent az ifjoncoktól ha alapítványba van én is

többszörösön meg kapom szeret tőlük azért érdemes közéjük jönni egy kicsit úgy

van lehet önkéntesnek bejöni az alapítványba közénk mindenkit szeretettel vagyunk

egy más iránt aki egyszer be jön biztos nem bánja maradni fog az alapítványba ezt

én többszörösön meg tapasztaltam ott igen működik a szeret az alapítványba aki úgy

gondolta kedve önkéntesnek szívesen látása Turára Tabán út 44be hétfőn ,szerdán ,pénteken

foglakosok vannak tud majd segíteni foglakosokon önkéseket várj uk ot majd meg

tapasztja menyire szeretnek azok ifjoncok igazán érdemes ;bejöni köztünk leni többször

kedve segíteni a alapítványba mint önkéntes én is így kerültem közéjük és nem bántam

meg a szerte ott van igen nagyon erős amit ifjoncoktól is pedagógus és szülök adják

egymás felé ..március 6ai hétfői foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották

foglakozást ifjoncoknak .foglalkozás keretébe készülődnek anyák-napi dolgokkal de idő

pont mikor lesz anyák-napi buli az még nincsen kitűzve meg tudom előre jelezni fogom

március26án vasárnap 11órakor megy alapítvány egy színházba meg nézni darabot .

arról beszámolok kinek hogy tettest az darab .

Még a hétfői napon velünk volt Orosz Tamás, és Szilágyi Erzsike is.

Március 6. Hétfőn,Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Horváth Zoli, Szilágyi Erzsike, Orosz tamás. Fecó csak a pénteki napon csatlakozott hozzánk, mert a hét többi napján kórházban volt kivizsgáláson, mivel ki fogják venni a manduláját. A héten zöldséges napot tartottunk. Hétfőn zöldségleves, szerdán zöldségpörkölt, pénteken finomfőzelék volt. Leszedtük az ablakokból a farsangi dekorációt. Minden nap sétáltunk. És már jó előre elkezdtük az anyáknapi meglepetéseket elkészíteni. Lackó és Horváth Zoli a varrógéppel dolgoztak. Textilből készítünk tulipánokat.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

magány

Chan Chu akkor már hetek óta nem szólt senkihez. A szerzetesek tiszteletben tartották ezt a szokását: a némasági fogadalom ismert volt a szerzetesrendekben, senkitől sem várták el, hogy előre bejelentse.
És mégis, Chan Chu hallgatása nem esett jól nekik, hisz megszokták már mindennapos kérdéseit és intelmeit, bölcs mondásait. Tudnivaló volt az is, hogy messze földről csak Chan Chu kedvéért jönnek a látogatók, akik nem elégedtek meg vele, ha afféle látványosságként távolról megmutatták nekik a „fényeselméjű” – mint akkoriban nevezték – Chan Chut, hanem roppant szívesen tettek föl neki kérdéseket, és bármit is válaszolt, úgy vitték haza szívük és elméjük rekeszeibe zárva, hogy az egy életen át útmutatójukul szolgált. Chan Chu némasága tehát nem volt azonos egy egyszerű szerzetes némasági fogadalmával.
Chan Chu hallgatásának az lett a következménye, hogy lassan-lassan a többi szerzetes is elhallgatott. Először csak a közvetlen környezetében levők, aztán lassan-lassan a többiek is. Kezdetben ez csak még jobban vonzotta az idegeneket, az odalátogató laikusokat és utazó szerzeteseket. A kolostorra halálos csend borult.
Már a mozdulatoknak sem volt szabad semmilyen neszt ébreszteniük. Lassan olyan lett az egész kolostor mindennapi élete, mint egy nagyon gondosan kidolgozott némajáték. A fa is, amikor hasogatták, gondosan kiteregetett puha mohaszőnyegre hullott, a szerzetesi csuhákat csak beáztatták, nem mosták ki alaposan, sulykolóval püfölve, a baromfiudvart előbb csak távolabb helyezték a kolostor főépületétől, majd végleg fölszámolták, mert sem a kutyák nem voltak hajlandók beszüntetni az ugatást, sem a baromfiak a kárálást. Mintha a természet is elhallgatott volna körülöttük, a szél nem zúgott az ősi fenyvesekben, az esőcseppek nem dobbantak a bambusszal borított háztetőkön.
A környékről már három falut is elriasztott az irtózatos erejű csend, midőn Chan Chu, egy fényes és szeles reggelen, mely olyan volt, mint a többi reggel, a felé néma igyekezettel siető szerzetesre nézett, aki Chan Chu szeméből akarta kiolvasni annak gondolatát.
– Mit bámulsz? – kérdezte Chan Chu a szerzetestől.
És szépen visszatért megint minden a régi kerékvágásba.
Egy nagyon öreg és nagyon szerény szerzetes egy fiatal szerzetes kitartó faggatására elárulta, hogy bizony ő ötvenhárom évet töltött el egy szál egyedül, bogyókon tengődve egy óriásfenyő odvában, szüntelen fohászkodások közepette. Chan Chu, aki véletlenül járt arra, így szólt:
– És?
A vén szerzetes csodálkozva emelte tekintetét Chan Chur
A főbíró egy idő után nemcsak hogy elhidegült tőle, hanem titokban mindent meg is tett az ambiciózus ifjú hivatalnoki pályájának derékba törésére. Miközben szembedicsérte és munkával halmozta el, magyarán: úgy dolgoztatta, mint egy riksahúzó kulit, a döntő pillanatban egy másik fiatal gyakornokot javasolt helyette a fővárosi szolgálati utazásra – és ezzel akaratlanul is nagy szolgálatot tett magának Buddhának, mert kora egyik legfényesebb szellemét térítette le egy olyan pályáról, amelyen az bizonyára nagy sikereket ért volna el, és egészen bizonyosan a Keleti Császár személyes tanácsadója lehetett volna belőle –, ám ha így történik, akkor a világ sohasem ismeri meg a nagy gondolkodót, akinek élete később sok-sok ezer szerzetes és laikus számára lett irányadó.
Tény, hogy ezek után Chan Chu bizonyos fokú rejtett viszolygást érzett a színház iránt, ám ennek nem tulajdonított jelentőséget, és amikor egy híres színészt dicsértek előtte, aki különösen egy kolostori szerzetes alakításával tüntette ki magát – úgy is hívta a közönség, hogy a „Szerzetes” –, csak annyit jegyzett meg, halkan, minden hátsó gondolat nélkül:
– Jó tudni, hogy azt is lehet utánozni, ami nem létezik. Egyik kotnyeles tanítványa közbekérdezett:
– A szerzetes, mint olyan, nem létezik?
Minden jelenlevő szerzetes dühödten mormogni kezdett erre a közbevetésre, mert azon az egyen kívül mindenki érteni vélte Chan Chu szavait, ő azonban türelmesen válaszolt a tanítványnak:
– Amit utánozni lehet, az nem létezik.
Aznap éjjel három tanítványa is megszökött a kolostorból, mert így értelmezte a Mester szavait, és fölcsapott vándorszínésznek.
33. A színész

Egy híres színész vetődött egy szép napon Chan Chu kolostorába. Ez a színész volt az a bizonyos „Szerzetes”, aki világéletében szerzeteseket játszott a színpadon, és azzal szerzett hírnevet magának. Nagyon szeretett volna végre Chan Chuval találkozni, ezért is jött erre a távoli vidékre, de Chan Chu kerülte. A többiek hosszú beszélgetéseket folytattak a „Szerzetessel”, és meglepődve tapasztalták, hogy addigi életmódja ellenére milyen átfogóak az ismeretei a buddhizmus témakörében, milyen meghökkentők a válaszai néha, és közben milyen alázatos, egyszóval, hogy milyen ragyogó szerzetes válhatna belőle. Ez volt az általános vélekedés a kolostorban, amikor Chan Chu még mindig nem volt hajlandó találkozni vele. Amikor dicséretét hallotta, Chan Chu csak annyit jegyzett meg:
– Szeretetreméltó ember.
De a három év alatt, míg a színész a kolostorban tartózkodott, egyszer se volt hajlandó vele szóba állni. A színészből később igazi szerzetes lett, és kolostora még Chan Chu kolostorának hírét is elhomályosította egy darabig. A nevét azonban mindenki elfelejtette, csak úgy emlegették, hogy „a Szerzetes, az a Szeretetreméltó Ember.” Ez a név a színészt már életében is bosszantotta, de nem tehetett semmit ellene. Halálos ágyáról üzenni akart Chan Chunak, de az már előtte egy évvel meghalt.
– Nem vagyok szeretetreméltó. Színész vagyok! – ennyi volt az üzenet. Ezt írták a sírjára is.
Mondják, hogy a túlvilágon végül rendezték a számlát. Ott kiderült a színészről, hogy tényleg nagyon szeretetreméltó, Chan Churól pedig, hogy nem szereti a színészeket, viszont nagyon jól elvan velük, most, hogy már meghaltak: szereti ugratni őket.
– Ez így rendben is van, mert egy színész idefönt csupán az alakításait képes utánozni mondta állítólag Chan Chu szelleme a túlvilágon.
34. A füst

– A füst: rejtett nap – csak ennyit jegyeztek föl Chan Chu mondásai közül egy távoli kolostorban, de senki sem értette ezt a mondást.
Sok évvel azután egy szerzetes megkérdezte tőle, mit is jelent a fenti mondat.
– A füst…? – törte meg a csendet hosszú hallgatás után Chan Chu – …rejtett nap?
35. A favagó

Chan Chu egy reggel megpillantott egy szerzetest, aki baltával a vállán, épp fát vágni indult a fészerhez, melynek udvarán halomban álltak a kiszáradt fatörzsek, ősfák roppant rönkjei, mellettük kisebb tönkök, tíz-tizenöt tekintélyes gúlába hányva. A fészerben a mennyezetig ért három sorban, katonás rendben – a már fölaprított tűzifa, és a fásszín mögött hatalmas halomban állt a környék erdőiben gyűjtött, gondosan összekötözött rőzse.
A szerzetes egy nagyobb farönkre helyezte az aprításra szánt kisebbet és egyetlen fejszecsapással kettéhasította. Csak annyit fűzött hozzá, mosolygó arccal Chan Chu felé fordulva, hogy véleménye szerint nem mindegy az alsó rönk kiválasztása.
Chan Chu csak annyit mondott neki:
– Ne mutasd, csináld.
A szerzetes erre vágni kezdte a fát. Időnként kérdően Chan Chura nézett, de az csak annyit mondott, mint fent:
– Ne mutasd, csináld.
A szerzetes egyre vadabbul vágta a fát. Néha lopva Chan Chura pillantott, főleg amikor úgy vélte, hogy Chan Chu nem néz oda. Amikor felnézett rá, Chan Chu halkan, határozottan megismételte a fönti mondatot.
Egyre nőtt a halom. Alkonyodott. A szerzetesek esti énekét sodorta feléjük a szél. A favágó kérdően Chan Chura nézett. De meg se várta a választ. Eldobta a fejszét és egy hosszú és vastag fatörzset kezdett fűrészelni. Szállt a fűrészpor, rekedten vijjogott a fűrész, és amikor a favágó elért a fatörzs közepéig, abbahagyta, rá nézett Chan Chura, és csak annyit mondott neki:
– Te jössz.
Chan Chu fölnevetett.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

igen van változás nálunk

Ahogy értesültek pici változós történt bent nálunk úgy volt amikor szeptember volt tavaj .

hogy helyettesíteni és néha befog közénk nézni pedagógus Marika néni ,de ha olyan.

.

alkalmak lesznek be fog látogatni ezt tudtam meg egyik nap hogy ő már csak így tudja válni .

az alapítványba dolgokat neki vannak otthoni dolgok amit naponta bekel ütemezni elvan.

foglalva de így ünnepségen mint most volt az alapítványba elfog látogatni közéjük az .

az alapítványba meg nézni az ifjoncok fejlődését ha mégis helyettesíteni kel bent az .

alapítványba Julika és Mancika néni helyettesíteni pedagógus Judit így tudjuk meg oldani .

amikor úgy volt bent voltam könnyű volt egybe olyan probléma merült mondjuk zár nem.

igazán volt jó én mentem intézgetem vagy meg oldottam . ép kelt valami de egy pár.

embernek tudtunk adni kulcsot mert régi zár kompletten fel kelt újítani zárat betétet.

.

is szakembert hívni hozzá elhárító ta problémát most jó az alapítványba zár köszönjünk.

annak embernek meg oldta zárunkat az alapítványba elmondom én magam se vettem .

nagyon észre akkor erről mondták nekem mint alapítványba mint meg kis főnök ez történt .

de meg oldottuk ne lepődjek azért jó néha mindenűt férfi ember meg fordul meg oldja dolgokat.

így van alapítványba jó férfi ember aki néha meg jelenik és néz közéjük egy kicsit ..

március3pénteki foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak.

nagyon jó hangulat volt foglakozás végéig délbe mentünk haza .

Március 3.péntek. Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Horváth Zoli

Ma fejlesztő játèkokat játszottunk csipesszel.

A szép időt kihasznälva sétáltunk. Folytattuk a szőnyegeket. A konyhában Zsani segített. Kelkáposzta főzelékket készítettek.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

 1. A húst megmossuk és felkockázzuk. A hagymákat tisztítjuk, apróra vágjuk.
 2. Pörköltöt készítünk: a felmelegített olajba beletesszük a felkockázott vöröshagymát, sózzuk, és megfonnyasztjuk kicsit (a só azért fontos, mert hatására a hagyma így vizet enged, ezért nem fog megpirulni, hanem teljességgel szétfő az ételben, ezáltal is sűrítve azt). Pár perc kevergetés után hozzáadjuk a felaprózott fokhagymát, és azzal is átforgatjuk. Amikor megérezzük a fokhagyma illatát, beletesszük a fűszerpaprikát, és az egészet jól átforgatjuk. Most lehet beletenni a kockára vágott húst, amit sóval, borssal, őrölt köménnyel ízesítünk. Ráöntünk egy pohár vizet, felforraljuk, majd a lángot kis-közepesre mérsékelve majdnem puhára főzzük.
 3. Amíg a pörkölt készül, eltávolítjuk a káposzta sérült leveleit, és vékony csíkokra vágjuk. A burgonyát is megtisztítjuk, és kockára vágjuk.
 1. Amikor a hús már majdnem puha, hozzáadjuk a káposztát és a burgonyát, amit megsózunk még egy kicsit. Kevesebb vizet öntünk rá, mint amennyi zöldség van a lábasban. Felforraljuk, majd a lángot mérsékelve mindent puhára főzünk.
 2. Míg a zöldségek puhulnak, elkészítjük a habarást: a rizslisztet simára keverjük a kefirrel és a natúr joghurttal.
 3. Amikor minden puha a lábasban, a habarást az ételhez adjuk, és besűrítjük vele.

egy vásári nap az alapítványnak

Nálunk minden hónap első szerdáján sokkot leni vásár ahol vásárolni lehet sok minden t

ot igazán lehet mindent kapni de van egy kis gond ilyenbe aki szert valamit és meg

venné de ilyenkor sokkot fel lépni mi van meg veszem de elromlik ki adtam pénzt ,és

javíthatom vagy vehettem másik azt dolgot amit ki gondolt az ember ot vásárba sok

mindet meg lehet vásárolni elmondom én ott egy olyan órát vettem ami nem most vettem

jó 8ével ezelőtt de semmi gondom vele de ilyen szokott leni . vásárba szokott jó

dolgok leni de amikor ember ki megy körül néz akkor fel merül egy 2dolog ezt meg

veszem akkor jut meg maradi s pénze embernek be kel osztani ezt már minden ember

meg tapasztalta az ember életbe .kicsit vissza tekintünk amikor én is ki jártam ifjoncokkal

mint segítő az alapítványba amikor ki mentünk az alapítványból ment pedagógus hátul

vagy középen én mentem ifjonccal jót beszélgetünk de vásárba van alapítvány picit

körül is szoktunk nézni mit lehet venni levegőzés képen ki szokott menni az alapítványunk

ezt minden hónap első szerdáján ki szokott menni az alapítványunk oda körül nézni akkor

szokott találkozni ismerőskel amíg nézelődünk és telik idő gyorsan mehetünk vissza

az alapítványba úgy van olyan én időm be velük voltam meg érdemelt vásár körül nézés

után szokott leni nyáron fagyizás amit mindenki nagyon szeret mi álljuk de pedagógusoknak

hálásan köszönjünk nekik elkísérnek mint ki mehetünk vasárba körülnézni amikor ki megy

alapítvány igen csak elrepül az idő amikor ki megyünk körül nézni vissza felé el is

fáradunk most úgy volt március 1szerdáján amikor kint volt körül nézni az alapítványunk

március1én szerdai napon foglalkozást pedagógus Judit, Mancika néni tartották foglalkozást

ifjoncoknak nagyon jó hangulat végig amíg foglalkozás tartott ..

március1. Szerda Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Horváth Zoli. Ma velübk volt egész nap Julika is. Segitett vágni a szőnyegekgez a színes anyagokat.

Lencsi új tavaszi kèpeket színezett. A szőnyegeket folytattuk. Mátyás királyról szóló meséket olvastunk. Mivel a március 26 kai előadás Mátyás Királyos történetekröl szól

Krumplistészta készült közben a konyhában

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

hozzávalók / 6 adag

A burgonyát meghámozzuk, kockára vágjuk, és megfőzzük sós vízben, ha kész, leöntjük róla a vizet, félretesszük.

 1. A tésztát is megfőzzük sós vízben, amikor kész, azt is lecsepegtetjük, és félretesszük.
 2. Egy serpenyőben felolvasztjuk a zsírt.
 3. Amikor a zsír sisteregni kezd, beledobjuk a kockákra vágott bacont, és zsírjára sütjük.
 4. Ezután rádobjuk a vöröshagymát, pár percig fedő alatt dinszteljük, majd a fedőt levéve aranysárgára pirítjuk.
 5. Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a pirospaprikát, és jól elkeverjük.
 6. Ezután hozzáadjuk a darált pirospaprikát is, és azt is elkeverjük.
 7. Amikor készen vagyunk vele, ráöntjük a főtt burgonyára, összekavarjuk jól, s közben a burgonyát egy fakanállal összetörjük /ne krumplitörővel!/, de ne massza-szerűre, hanem nagyobb darabosra. A puhábbak úgyis pépesebbek lesznek, viszont a keményebbek darabosabbak maradnak, s ettől a tésztán is lesz krumplis bevonat, de lesznek benne finom krumplidarabok is.
 8. Amikor megvagyunk, hozzákeverjük a tésztát is lazán, hogy az ne törjön össze.
 9. Ízlés szerint megborsozzuk őrölt színesborssal, ha kell, még utánasózunk, és tálalhatjuk is.

egy só amire hallgatni kéne

Elmérgesedésünket a forrásról fogunk milyen jó az források amit embert nem engedi hogy

soha ki-nem száradjon mindig erőt és szomjúságot olt az embernek hány olyan bizakodunk

imádkozunk hogy ami történt abba segítsen élő példa egy ember ép özön vízen van kéri

fentiket hogy segítsen neki ebe helyzetbe özön víz esetén küldte csónakot de ő erről

nem tudott maradt ott abba helyzetbe tovább imádkozott kérte égiket segítsen neki

meg történt vész helyzet akkor beszélt égiekkel ő küldte csónakot segítsen neki de ő nem

hallgatott szavára hány olyan ember van életbe kéri fentiek segítségét segítsen neki fohász

kodik de az imádság ereje mindig hasznos de nem egyből fog teljesülni amit ép

folyamatosan kér ember égiektől hány olyan helyzet-van életünkbe kérünk esedezünk

segítsenek fentről ők segítenek valahogy de mi nem vessük észre tovább haladunk ár felé

és vízbe vagyunk nagyon később kapcsoltunk hogy jön segítség amit kértünk de mi

saját fejünk után megyünk és sokszor kérrjük segítsenek égiek nekünk gondokba menjünk

áron de félig elsüllyedtünk azon vízen és akkor kapcsolunk volt nekünk égiektől segítségét

de ez elmegy néha fülünk mellet .tömbsör kel embernek csöndet keresni imádkozni

folyamatosan egyszer hallgassunk égiek szavára mikor szol csendbe hozzád segít-neked

gondod,de ehhez kel imádság és csendbe lét engedi kel fentieknek segítsenek neked ,de

türelmesen imádkozni és kérni égiket segítsen nekünk hallgassunk szavára amikor

szól neked amikor bajba vagy hány olyan helyzet van ép kísért minket dolog de kérünk

is de később kapcsoltunk ót az segítség de mentünk süllyedő hajon be estünk

bajba ki tudunk jönni belőle amikor bocsánatot kérünk égiektől akkor eszünkbe jut

hallgatunk szóra amikor szolnak égiek nekünk midig hallgassunk ere mikor szolnak felénk

ne menjünk süllyedő hajó felé . várjuk mikor szolnak föntről segít-neked de ez csak csendbe

tapasztalja meg az ember .

 

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

egy betegség

Az emberiség nagyobb része fogyatékos, szegény és rászoruló, és egy kisebb része, a szerencsésebb helyzetbe került, akiknek van valamijük. Rájöttem, hogy a kettő között szoros kapcsolat van: a nincstelenek és a módosak között. A fogyatékosak meg a jó adottságúak között. Szinte azt mondhatnám, hogy amennyire rászorulnak a fogyatékosak az egészségesekre, legalább annyira szorulnak rá az egészségesek a fogyatékosokra. Hát kivel tegyenek jót? Hogy gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit, ha senki sem szorul rá? Ezt érdemes meggondolni.

Nézzünk magunk köré, hogy kik azok, akiknek segíthetnénk. A legközvetlenebb példa az, hogy ha kórházba kerül valaki, akkor legalább látogassuk. Vagy, ha valaki elöregedett, nem jó a szeme, akkor olvasni neki. Segíteni.

Igen, olvasmány, barátok, de a keresztény életünket talán semmi sem segíti úgy elő, mint az életünkből adódó, egyszerű, névtelen jócselekedetek. Amikor adhatunk tényleg magunkból, és abból, ami nekünk van. Ez még, ami hozzájön a délelőtt vettekhöz. Az ima és az exámen, a számadás. És akkor ezeken a pontokon, ezeken haladunk előre.

Az Úr Jézus életét nézve is talál az ember ezekhez a pontokhoz valami példát. Hát neki aztán lelkiismeret-vizsgálatra nem volt szüksége, de azért számot vetett a körülményeivel, ezt látni a Szentírásból. Mert Ő igenis látta, hogy körülötte mi történik. Mikor a főpapok külön küldtek hozzá, a környezetébe olyanokat, akik majd szaván fogják valamiért, amivel aztán vádolni lehet, akkor már látta, hogy itt a lelkesedés már elmúlt, az emberek visszahúzódnak Tőle, és Neki sem tanácsos már a nyilvánosság előtt megjelenni. Akkor átment a Jordán túlsó partjára, mert az már nem volt a főpapok hatáskörében. Ott biztonságban érezhette magát. Mert Ő húsvétra akarta tenni az életének ezt az áldozatát, amit előre tudott.

Szóval látszik az Úr Jézus életében, hogy amit tehetett, azt megtette. Az imát, a jó cselekedeteket. Gondoskodott aztán arról, hogy az Újszövetség írásai megszülessenek. Ez már a föltámadott Úr Jézus hatása, amelyet Szentlelkével ért el.
Milyen nagyszerű, hogy ez a pár csodálatos, eleven, élő írás a kezünkben van! Az Apostolok Cselekedetei, az evangéliumok! Az olvasmányok között azért az első helyen a Szentírás van. Hogy az mindennapos táplálékunk legyen.
Kedves, jó Testvérek!

Mikor most itt vagyunk együtt, és látjuk, hogy a keresztény életünk a világnak valami hallatlan nagy kincse, új, valami egészen új és örök dolog, hogy mi az Úr Jézusban a Mennyei Atya gyermekei lehetünk, hogy már az örök élet elkezdődött számunkra, csak még rejtve van, és ezt érzékeljük mindennél jobban! Amit a keresztségünkkel kaptunk, az elindult, és azóta is csak egyre fejlődik, bontakozik! Óriási kincs ez!

Ennek az új életnek a fönntartásához és fejlesztéséhez kellenek ezek, amiket vettünk délelőtt. Az ima, a meditáló ima, találkozás az Úr Jézussal, minden élet forrásával, és a számba vétel, hogy „Hol vagyok? Hol is tartok?” Ellenőrzöm a házam táját, hogy „Megvan minden? Nem mulasztok el valamit? Nem tettem valamit rosszul? Hogy köll gondoskodni, hogy azt kijavítsam?” Ez az exámen.

És akkor Krisztus nevét érősítsük az életünkkel, a szentek értékeivel, életrajzával, azokból rengeteget tanulhatunk a Szentíráson túl. És akkor az élő, keresztény közösségek; ha találunk olyanokat, akik komolyan veszik a keresztény életet, keressük a kapcsolatot azokkal! Korunkban jelentkeznek ezek az új kezdeményezések, hogy bekapcsolódjunk, hogy ebbe az emberi környezetbe, ebbe a hatáskörbe kerüljünk bele.

 
sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nagy sikere volt farsangi bulinknak

Megvolt február26án farsangi mulatság az alapítványba ami nagyon jó sikerült tele volt,

terem annyira sokan voltak kíváncsi az alapítvány farsangi mulatságra amin az óz nagy ,

varázsló darabot adtak elő az alapítvány ifjoncai pedagógusoknak köszönjünk és szülőnek,

is köszönt jár ezt darabot be gyakoroltatták az ifjoncokkal elmondom hogy amit elő,

,

adták az ifjoncok pedagógus segítségével nagy fejlődés ezt merem mondani külön dicséért ,

jár neki hogy az alapítvány kis főnöke akit meg bíztak rendezze bulikat rendezett jó párat,

de ez most közös szervezéssel jól sikerülnek bulik ez óz nagy varázsló nagy sikere volt,

tetszett vendégeknek akik részt tudtak venni farsangi mulatságukon képet láttak róla tetem,

fel de dolgozok rajta utána járok ha kis videót hogy tudtok meg osztani önnőkel ez után járni .,

de egy legközelebbi alakalommal ez sikerülni fog . nagyon jó sikerült farsangi mulatság,

bent február26án mása-nap február 27én hétfőn foglakozást úgy kezdtük vissza rendeztük,

termet az eredi fokoztatói helyzetbe amikor engedte időm mindig meg leptem őket másnap,

buli után egy magam vissza állítódtam rendet ki is kaptam közösen rendezzük vissza termet,

bulik után így van közel 3éve .minden gördülékenyben megy február27 hétfői foglakozást,

pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak nagyon jó kedv délig ,

el tarot mentünk haza .

Február 27. Hétfő Jelen voltak: Bagó Zoli, Medveczki Làszló, Medveczki Zsanett, Horváth Zoltán, Gergely Dávid, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Horváth Zoli

A szokásos reggeli tea után takarítottunk, és rendet csináltunk. A farsangi buli után.

Nagy élmény beszámoló volt kinek hogy tetszett farsangi buli az alapítványba most óz

nagy varázsló jelnet nagy sikere mindenkinek föleg vendégeknek is meg nézheték hogyan

adja elő az alapítvány csapata óz nagy varázlót nagy sikere volt .

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

farsangi buli bent

.Elcsúsztunk idővel de most nagy böjt 2hetébe bele menyünk egy kicsit farsangi időbe az.

alapítványba február26án volt farsangi múltság hogy hetek óta nagy készülődés folyt.

hogy jól be gyakorolták az óz nagy varázsló darabot február 24 pénteken volt fő próba de.

amíg várakoztak vendégekre termet rendeztük bulira azon vasárnapi napon kora délután .

beszélgetek többiek amíg aki eltudott jönni farsangi bulinkra be nézet közénk alapítványba.

a pedagógus Marika néni ott is volt köztük egy kicsit farsangi rendezvényen elő adták.

közösen a óz nagy varázsló darabot it pár ifjonc be öltözött elő adták a műsor akik.

ott voltak farsangi bulikon nagyon sok vendég eltudott jönni farsangi bulinkra tele volt.

vendégekkel terem akik meg akarták nézni hogy milyen nálunk egy farsangi buli nagyon.

jó érzete magát mindenki akik részt vetek az alapítványba lévő farsangi bulin hírek szerint.

akik ott voltak meg nézni az alapítványba farsangi bulit nagyon sok ember és vendég meg .

fordult és részt vettek farsangi bulinkon ,pedagógus Marika néni is benézet egy kicsit ,akik.

olvassák dolgokat múlt év szeptember óta változtak dolgok pedagógus Marika néni néha .

tud bejöni segíteni foglakozásokon be segíteni úgy van most változtak Marika néni .

pedagógus csak ünnepségre eljönni annyi tenni valója van otthon de ünnepségre február26á.

eljött meg nézte ifjoncokat most milyen darabot adnak elő óz nagy varázsolót nagy sikere.

volt észre lehet veni vendégeken akik ott voltak farsangi bulin meg hallgatták óz nagy.

varázsolót az alapítvány feldolgozásba vártak volna embert akik nagyon elfoglat így.

ő most nem sikerült elmenni az alapítványba részt venni farsangi bulin de egy másik.

bulira remél kedik el tud menni másik alkalomra bulira bent az alapítvány televolt.

farsangi bulin terem jó hangult farsangi buli délután2től egész este 6ig el tatot .

jó hangult és kedv képet készítek most meg fogom osztani önnőkel .

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

Guba Katalin fényképe.

 

Guba Katalin fényképe.

Guba Katalin fényképe.

 

Guba Katalin fényképe.

 

Guba Katalin fényképe.

ünnepi gondolat

Nemcsak nekünk, magyaroknak jeles ünnep március 15-e, hanem az ókori rómaiaknak is, hiszen I.e. 44-ben e napon ölik meg Rómában Julius Caesart (a Julianus-naptár szerint), és I.u. 76-ban március idusán jön világra Publius Aelius Hadrianus római császár. E napon, 933.március 15-én szenved vereséget  Lehel és Bulcsú vezette magyar sereg Merseburg mellett Henrik német király és szász herceg csapataitól. (Az alábbiakban a Széchenyi-díjas, Kossuth-nagydíjas író, irodalomtörténésznek Nemeskürthy Istvánnak: Magyar Századok című munkájából idézzük fel 1848. március 15.-ét és az azt megelőző eseményeket.) Március 15-e újkori történelmünk meghatározó eseménye. Korszakváltás, melyben a reformkor művelt ifjai tudták, hogy itt az idő a korszerű Magyarország megteremtéséhez. Ehhez nagy “segítség” volt az Európa szerte fellángolt forradalmi mozgalmak, melyek – egyes történeti kutatások szerint –  valójában gerjesztett forradalmak-  a föld, a termőföld újraelosztásáért folytak. A forradalmak jellemző mozgalma a liberalizmus és nacionalizmus. Az európai forradalom Nápoly-Szicília Bourbon királyságban kezdődött, pontosabban a szicíliai Palermóban 1848. január 12-én. Január 27-én fellázad Nápoly, kitör a forradalom. Párizsban egy hónap múlva, február 23-24-én lázadnak fel a népek. Eközben Brüsszelben megjelenik a “Kommunista Kiáltvány”! Március 4-én Münchenbe csap át a forradalom szele. Március 13-án Bécs utcaköveit szedik fel, melynek katonai sortűz vet véget és sok a halott. De Dánia és Milánó is lázong. Megbolydult a világ. Mindezt figyelembe véve feltűnő, hogy a rebellióra hajlamosnak tartott Magyarországon, pontosabban Pozsonyban, január 22-én megszavazzák a közteherviselést és rendezik az örökváltság ügyét. Széchenyi és Kossuth a forradalom hírére Bécsbe utaznak. A zűrzavar ellenére sikerül a királyt, illetve az államtanácsot meggyőzni, hogy engedélyezze egy birodalmon belüli önálló magyar kormány létrehozását. István főherceg március 17-én megbízza Batthyány Lajos grófot, hogy miniszterelnökként állítsa össze kormányát. Április 2-án Batthyány előterjeszti a kormánytagok névsorát, az uralkodó jóváhagyja, a kormány esküt tesz, a király magyar nyelven rövid, de megható beszédben bizonyítja a nemzetet jóakaratáról. Mindezt egyetlen hónap alatt! De az ipari forradalmak korszaka is ez. A gőzgép forradalmasítja az ipart, a sztetoszkóp az egészségügyet. Irinyi János feltalálja a gyufát, Herzl Tivadar a cionizmus alapítója. Kutatók, fizikusok, zoológusok, geológusok stb., utaznak idegen földrészekre, s munkájuk során ugrásszerűen fejlődik az élet. Átrendeződnek a társadalmak: kialakul az ipari munkásság, a proletariátus. Írók, költők születnek, akik műveiken keresztül formálják az ízlést, tanítanak, ismeretet adnak át. Beethoven, Liszt, Verdi, Wagner, Chopin például a klasszikus és romantikus zenetörténet csodás alkotásait hagyják ránk. A nemzeti önépítés e negyedszázadában született az a három költemény, a hozzájuk fűződő zeneművel, melyek himnuszunkká váltak. A Hymnus 1823-ban születik Kölcsey Ferenc aggódásából nemzetéért. Később Erkel Ferenc zenésíti meg, és első ízben 1844-ben hangzik fel, amikor a “Széchenyi” gőzhajót vízre bocsájtják. A Szózat, melyet Vörösmarty Mihály 1836-ban ír, Egressy Béni zenéjével 1843-ban csendül fel. A Nemzeti Dal, Petőfi verse –  szintén Egressy megzenésítésével lesz rövid időn belül ismert.

 

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

fő próba farsangra

Nagyon lelkesen készülődtek bent foglakozás keretébe a farsangi bulira amikor úgy

mondva kicsit meg szokottól most nem öltözik be e gyengét senki közösen fognak

be öltözni az ifjoncok farsangi bulikor az ifjoncok ilyen emlékeztem szerint nem volt

egy darabot fognak elő adni az ifjoncok pedagógusoknak és ,szülőknek köszönjük nekik

hogy ifjoncokat fel készítették farsangi elő adás kis darabjára amit az óz nagy varászlót

tekinthetik meg Aki majd eljön hozzánk február26án vasárnap farsangi bulinkra eljön akkor

ott meg tekinthetik a óz nagy varázslót az alapítványunk fogja elő adni nagyon lelkesen

készülődtek hetekbe került hogy jól be gyakorolták óz nagy varázsló darabot ez egy olyan

mese film nagyon régi és kedvelték akkor gyerekek most úgy gondolták bent pedagógus

és szülök hogy óz nagy varázslót fogjuk elő adni majd farsangkor de be is lesz öltözve

ifjoncok akik ezt darabot fogják majd elő adni farsangi bulin az alapítványba még utolsó

előtti napon február 24én pénteken a foglakozáson is fő próbát tartottunk próbáltuk

elő óz nagy varázsló darabot ifjoncok nagy lelkesen készülnek ere ,mert fő próba most

február24én pénteken volt foglakozás keretében ha készülne a farsangkor kép ígérem

it meg fogom osztani önnőkel milyen volt a farsangkor óz nagy varázsló darab de biztos

készítenek képet én meg meg osztom maguknak de farsangi mulatságról beszámolok önöknek

itt a következő alakalommal . Február24én pénteki foglakozást pedagógus Judit és Mancika

néni tartoták az ifjoncoknak foglakozást nagyon jó volt hangult hogy később jut hir

azért elnézést kérek így hogy mit készítenek az lemaradt de törekedünk ne igazán maradjon

le mit készítenek bent foglakozáson ..

Február 24-én pénteken, jelmezes főpróbát tartottunk. Ott volt velünk Julika, Dénes is. Jöttek az én gyermekeim is , mivel nem volt aznap iskola. Csatlakozott hozzánk egy harmadik osztályos kisfiú is, aki iskolába ment volna, de sajnos nem tartottak ügyeletet. így mi vigyáztunk rá. Annyira tetszett neki itt a foglalkoztató, hogy meghívtuk a vasárnapi farsangra is. Az ablakokat farsangi hangulatúra dekoráltuk. Berendeztük a termet, és takarítottunk, hogy minden készen álljon vasárnapra. Tepsis bundáskenyér készült ebédre.

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa
Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

hozzávalók / 3 adag

7 szelet kenyér (felezett)
450 g tejföl (20%-os)
2 gerezd fokhagyma (reszelt)
4 db tojás
só ízlés szerint
bors ízlés szerint (őrölt)
15 dkg sajt (reszelt)
1 ek napraforgó olaj (a tepsi kikenéséhez)
1. Egy tepsit kikenünk olajjal.
2. Elrendezzük benne a kenyér szeleteket.
3. A tejfölből, a tojásból, a fokhagymával, ízlés szerint sózva, borsozva egy masszát keverünk.
4. Rákanalazzuk a szeletekre. (Nem baj, ha mellé is folyik.)
5. Megszórjuk reszelt sajttal, és szép, pirosra sütjük.
6. Szeletelve tálaljuk.

őn becsemérlés

beszéd-játékok (Sprechstücke) képek nélküli színjátékok, vagyis nem adnak képet a világról. Nem képek formájában mutatnak a világra, hanem szavak formájában, és a beszéd-játékok szavai nem a szavakon kívüli világra mutatnak, hanem a szavakban levő világra. A szavak, melyekből a beszéd-játékok állnak, nem képet, hanem fogalmat adnak a világról. A beszéd-játékok annyiban színházszerűek, hogy a valóság megnyilvánulásának természetes alakzataival élnek. Csak olyan formákkal élnek, melyek a valóságban is természetes megnyilatkozások, vagyis olyan beszédformákkal élnek, melyeket a valóságban szóban fejezünk ki. A beszéd-játékok a szidalmazás, önbecsmérlés, gyónás, vallomás, kérdés, önigazolás, kibeszélés, jövendölés, segélykiáltás természetes megnyilatkozási formáit használják. Tehát partnerre van szükségük, legalább egy személyre, aki odafigyel, máskülönben nem természetes, hanem az író által kiagyalt megnyilatkozások lennének. Ilyen értelemben a beszéd-darabok színjátékok. Valamennyi felsorolt természetes megnyilatkozás magatartásformáját a színházban ironikusan utánozzák.

A beszéd-játékoknak nem lehet cselekményük, mert minden színpadi cselekmény csak egy másik cselekmény képe lehetne; a beszéd-játékok, ha természetes formájukkal élnek – csak szavakra szorítkoznak, és nem nyújtanak képeket, még képeket szavak formájában sem; ezek ugyanis csak egy belső, nem természetesen kifejezett, szótlan tartalomnak lennének az író által kierőszakolt képei, és nem lennének természetes megnyilatkozások.

A beszéd-játékok a régi darabok önállósult előszavai. Nem forradalmasítani akarnak, hanem felfigyeltetni.


A világra jöttem.

Lettem. Nemzettek. Keletkeztem. Növekedtem. Megszülettem. Az anyakönyvbe bevezettettem. Öregedtem.

Megmozdultam. Testem tagjait mozdítottam. A testemet mozdítottam. Egy helyben mozogtam. A helyemről elmozdultam. Egyik helyről a másikra mozdultam. Mozognom kellett. Mozdulni tudtam.

A számat mozdítottam. Érzékelni kezdtem. Észrevétettem magam. Üvöltöttem. Beszéltem. Zajokat hallottam. Zajokat egymástól megkülönböztettem. Zajokat keltettem. Hangokat hallattam. Neszeket keltettem. Zajokat, hangokat és neszeket hallatni tudtam. Beszélni tudtam. Kiáltani tudtam. Hallgatni tudtam.

Láttam. Láttam, amit már láttam. Öntudatra keltem. Felismertem, amit már láttam. Újra felismertem, amit viszontláttam. Érzékeltem. Amit érzékeltem, újra érzékeltem. Öntudatra keltem. Újra érzékeltem, amit egyszer már felismertem.

Néztem. A tárgyakat néztem. A megmutatott tárgyakat néztem. A mutatott tárgyakra mutattam. A megmutatott tárgyak nevét megtanultam. A megmutatott tárgyak nevét megneveztem. A megmutathatatlan tárgyak nevét megtanultam. Tanultam. Megtanultam. A megtanult neveket megjegyeztem. Megnevezett alakokat láttam. Hasonló alakokat ugyanolyan néven neveztem. Egymáshoz nem hasonló alakok közti különbséget megjegyeztem. Távollevő alakokat megneveztem. Távollevő alakoktól félni megtanultam. Távollevő alakok után vágyakozni megtanultam. Megtanultam a szót, hogy “vágy” és “félelem”.

Tanultam. A szavakat tanultam. Az igeidőket tanultam. A van és volt közti különbséget megtanultam. A főneveket megtanultam. Az egyes szám és a többes szám közti különbséget megtanultam. A határozószókat tanultam. Az itt és az ott közti különbséget megtanultam. A mutató névmásokat tanultam. Az ez és az az közti különbséget megtanultam. A mellékneveket tanultam. A jó és a rossz közti különbséget megtanultam. A birtokos névmásokat tanultam. Az enyém és a tiéd közti különbséget megtanultam. Szókincsemben gyarapodtam.

Mondatok tárgya lettem. Mondatok bővítménye lettem. Főmondatok és mellékmondatok tárgya és bővítménye lettem. Szájmozgás lettem. Betűk egymás utáni sorjázása lettem.

A nevemet mondtam. Azt mondtam, én. Négykézláb másztam. Szaladtam. Valami felé szaladtam. Cselekvő lettem. A földhöz képest megközelítő derékszögben mentem. Ugrottam. A nehézségi erővel dacoltam. Megtanultam testemet önnön hatalmam alá vetni. Megtanultam magamon erőt venni.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

lemondásnak értéke van

Nagy böjt 2hetébe vagyunk ki hogyan éli nagy böjti heteket ki miről mond le nagyböjti,

hetekbe én elmondom úgy élem nagy böjtin heteket hogy ki van húzva televízió dugója,

,

és egész nagy böjti időkbe nem nézek televíziót mert lemondtam róla amúgy se vagyok,

nagy tévénéző ép csak fél órát nézek amikor egy kedvenc szorozta megy szomszédok amiből,

ember igen csak régi időket ábrázolja hogy éltünk akor és igen igazi ábrázolta tanulta,

az ember belőle az ember manapság meg néznék mai filmeket hogy szemérlent határ,

ami el megy ot határ egyeseknél meg a szeretlek ameddig csak úgy gondlom végeztünk,

és nem is adok határt ki béküljünk ezt ábrázolja a mai dolgokat ezért is nem szeretek nagyon,

tévét nézni nincsen miért ezek folynak ,ezért szeretem azt szomszédokat nézni most nagy ,

böjti időbe ez sincsen nálam lemondtam róla ebe az időkbe ember számára nagyon fontos,

,

dolog minden időbe le mondjon dolgokról át érje lemondás lényegét át élje dolgokat, ember,

kényelemről és egyéb szórakozásról ilyenkor ember le mond egyszer úgy alakul hasznos,

lesz lemondás dolog ilyenkor lelke sokkal nyugodtam lemondást gyakorolja életbe ez,

lemondás dolgokról mindig lehet gyakorolni ezt legtöbben nagyböjti időkbe mondnak ,

le dolgokról lelkük jobban át tudja élni nagy böjti idők lényegét mi is van róla soha,

elmondom én ezt nagyböjti tévé nézés lemondást közel 4éve csinálom nekem hasznos,

több ideje más ra embernek lemondást gyakorolja az ember ilyenkor nagy böjti időkbe ,

nincsen nálam se tévé se rádió nagyon le mondtam nekem jobb ember lelke sokall, nyugatabb,

le mondást gyakorolja életébe egyszer üdvözüléshez vezethet ha lemondást gyakorolja,

az ember érdemest gyakorolni át éni lemondásnak milyen értéke van ,

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13