elmélkedésünk

 

Jól összevág a vasárnapi evangélium a missziós gondolattal, a missziók világnapjával. Adjátok meg Istennek, ami Istené! Elmélkedjünk egy kicsit erről! Ha magunkat megfigyeljük, talán azt vesszük észre, hogy napról-napra, reggeltől estig és estétől reggelig arra irányul a figyelmünk, arra megy az időnk, az erőnk – olyan természetesnek vesszük –, hogy biztosítjuk magunknak, ami kell. Ami valahogy nekünk jár. Meglegyen a helyünk, megfelelő ruhánk, öltözetünk, ennivalónk, foglalkozásunk, bizonyos kényelmünk. Ez egy olthatatlan törekvés mindnyájunkban.

Sőt, az ember hajlandó annyira menni ezért a saját, neki járó, vagy a véleménye szerint neki járó dolgokért, hogy a mellette lévőket már észre se veszi, hogy azoknak mi járna. Legalább annyi, mint neki. Az ember még kiverekedni, kikényszeríteni is hajlandó a másikból azt, ami az övé, ami neki jár.

Ez nem csak az egyesekben van így, hanem családokban, közösségekben, vállalatokban, népekben, országokban, hatalmakban.

Az egész történelem végeredményben ezzel a mozgatóerővel van fölhúzva, mint rugóval. Minden nép azt keresi, ami véleménye szerint neki jár. A másik nép eltiprásával is, vakon, vadul, erőszakosan. Döbbenetes rövidlátással tudja keresni az ember azt, ami neki jár. Ez az első, ami talán eszünkbe ötlik, mikor azt halljuk, Isten azt mondja: Adjátok meg Istennek, ami Istené!

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége kihirdette az emberi jogokat. Az jó hosszú lista ám! Hogy mi mindenhez van nekünk, embereknek jogunk. Ott rejtőzködik a jogaink között, hogy Istent is tiszteljük, vallásunkat is gyakoroljuk… de ez nagyon meghúzódik. Mindezek láttára szembeötlő az aránytalanság: Isten milyen csöndesen mondja, és milyen ritkán, hogy azért neki is jár valami. Adjuk meg, ami neki jár! Csodálom ezt a bámulatos szerénységét, csöndjét Istennek a mi nagy emberi zajunkban, tülekedésünkben.

 

z Úr Jézus az evangéliumban csak egyszer mondja ezt: Meg kell adni Istennek, ami Istené! Aránytalanul kis helyet foglal el ez.

A valóságban még kiáltóbb az aránytalanság. Ha jól meggondoljuk, elképesztő igazságtalanság rejlik ám itt! Ahogy mi Istennel bánunk, és ahogy mi ezt az aránytalanságot szépen eltűrjük. Természetesnek tartjuk, hogy csak mi, mi, mivelünk van tele a világ. Az emberi dolgokkal. Elképesztő igazságtalanság, hogy aki olyan nagyszerű, olyan szép, olyan tiszta, igaz, jó, szerető, annak milyen kevés jut!

A másik dolog, ami okvetlenül kínálkozik: a kérdés, hogy mi is lenne Istené? A mi emberi jogainkat elég szépen fölsoroljuk. Hát mi lenne Istené? Mi az, ami neki jár? Itt találjuk a missziós ügyet.

Ahogy az Úr Jézus ezt szavakba foglalta: talán a miatyánkban látni legjobban, hogy az Úr Jézus szemével, szívével nézve mi járna Istennek. Mert az Úr Jézus a legnagyobb misszionárius a földön. Az Úr Jézus szíve van a legjobban tele azzal, ami az Istennek jár. Szerinte az jár, hogy szenteltessék meg a te neved! Ő látva ezt az emberi zajt, tülekedést, emberi világot, így fogalmazta ezt meg: szenteltessék meg a te neved! Biztosítsd, Atyám, azt, hogy ne legyél annyira utolsó a földön, annyira semmibe véve. Mert az én szívem ezt nagyon nehezen viseli. Nagyon fáj nekem ez. Ez volt az első kérése. Ez járna Istennek!

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

mindig nekünk él

Ilyen szadduceusok mindenfelé vannak, és mindnyájunkban ott bujkál egy kicsit ez a szadduceus. Mikor az ember látja, hogy szinte nyomtalanul eltűnik az élet, és szinte semmi se marad utána. Összeomlik, ami az életét hordozta. Ahogy az ember öregedésnek indul, érzi, tapaszalja az élet erőinek fogyását.

Sose felejtem el: egy faluba mentem helyettesíteni. A busztól a házak előtt mentem el, egy öreg házaspár ült egy kis padon. Rájuk köszöntem: a másnapi ünnepről esett szó. Láttam, hogy keserű az arcuk, és az egyik el is árulta, miért: az ember fölfordul és vége. Azt hiszem, hogy kegyetlenebbet vagy borzalmasabbat nem lehet mondani. Ebben minden ott van: hitetlenség, reménytelenség, szeretetlenség. És nem igaz, hála Istennek. Ez sötét, tömény hazugság. Mint ahogy a szadduceusoké is.

Minden okoskodásukkal együtt, mert olyan bölcsen eszeskednek a halálról és az elmúlásról. Ezzel az ostoba esettel is, meg sok minden mással. Boncoltunk, hány embert fölboncoltunk már, egyikben sem találtuk a lelket… Persze, hogy nem.

De ha csak az egyszerű földi észjárással próbálnánk tovább gondolkodni, akkor sem erre a megállapításra jutnánk.

Ebben a zárt, érzékelhető világban sem tűnik el nyomtalanul semmi. Egy tudós fizikus arra az elméletre építve, hogy a világ egy robbanással keletkezett egy végtelen tömény, tömör anyagmennyiségből, arra a következtetésre jutott, hogy annak a robbanásnak rezgései kellettek, hogy legyenek, és azoknak itt kell lenniük. És kutatott a különböző rezgések között, és megtalálta azokat az ősrezgéseket. Minden szó, minden hang, minden kép, minden, ami rezgés, itt rezeg ebben az egyetlen anyagmennyiséget képező világmindenségben. És az élet is megszakíthatatlan láncolattal húzódik mögöttünk.

De természetes szemlélettel nézve is: egy író, akinek a fantáziája jár mindenfelé, elképzelheti, hogy lettünk, aztán megszűnünk. De ha a valóságot nézzük, ezt a mérhetetlen következetességgel az élet felé menő, emelkedő valóságot, azt látjuk, hogy hihetetlen munkával, okossággal, pontossággal évmilliárdok óta minden az élet felé mutat. Egy hallatlan nagy folyamban, mederben megy minden – emelkedve.

Egyre tökéletesebben szerveződik az anyag. Látjuk meglepő, csodálatos jeleit a mind magasabb tudatjelenségeknek, életnek, a mind gazdagabb tudatvilágnak, ami már egyetlen emberben is micsoda gazdag tud lenni! Belefér a tudatunkba az egész világ, az egész történelem. Az irány, ami felé az egész be van lőve – ahogy Teilhard de Chardin megmutatja hallatlan szellemi éllel. Az egész iránya a tudat teljessége, a személyes tudat teljessége.

Figyeljünk az Új Jézus szavára, hogy az eszeskedő szadduceusoknak mit felel, és mindnyájunknak mit mond. Azt a vigasztaló szót mondja, hogy Isten az élők Istene. Az élet Istene. Ugye van fogalmunk az életről? Végigtekintjük a parányi, kezdeti állapotától, az első sejttől. Micsoda hallatlan erő feszül abban az egyetlen élő sejtben, amelynek föl kellett bukkannia itt a földön egyszer. Mert biztos, hogy volt olyan, amikor nem volt élet. Micsoda erő van ebben a pici, parányi sejtben! Ha a föld ráébredhetett volna, hogy mi született itt, amikor az első sejt létrejött! Micsoda ünnepnapot jelentene ez az életében! Hogy ujjongana, hogy énekelne, muzsikálna neki; mint drága kincset dajkálná az egyetlen élő sejtet, mert abban már benne rejlik az évmilliók hosszú során a többi élet: mert abból bontakozhatott ki, ahogy most elgondolják.

Isten az élet Istene. S az élet további menetében jelentkeznek csodálatos dolgok: illatok, színek, virágok belső jelzésrendszere, összefüggései. A belső mozgás a növekvés felé, a sokszorozódás felé, a végtelen felé jelez.

Egy élő szövetekből, csontokból fölépült kicsi vagy nagy lény érezni kezd: milyen meglepetés az, amikor végigrándul az érzés az élő testeken. Az öröm, a fájdalom, a vágy… minden. És akkor az emberben megint új világ, a tudatos, okos szellemi létezés birodalma kinyílik.

Már az egész földet beszövi ez a tudatréteg. És mennyi csoda benne! Gazdagabb a tudatvilágunk, mint maga a lét, mint maga a föld! És ez a tudatvilág egyenesen egy beláthatatlan, további gazdagság felé mutat. Az élet ezt jelenti! Ezt mondja az Úr Jézus: Isten az élők Istene.

A valósággal teljesen ellentétes, durva, sötét, hamis dolog azt gondolni, hogy Isten körül halál van és halottak. Ez csak a látszat: ezt mi hoztuk be az Istentől eltérő szabadságunkkal. A bűnben rejlik ez, de Isten ezt is fölhasználta a további életre. Mert amennyire számunkra büntetés jelleget hordoz a halál és a betegség, annyira ajándék is: egy szegényebb állapotból a halál a sokkal gazdagabb felé mutat.

És még egy vigasztalót mond rövid szavakkal az Úr Jézus. Ő, aki magában hordozza az életet. Aki maga az élő Isten, nemcsak azt mondja, hogy Isten az élők Istene, hanem azt is, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene. Vagyis személyes Isten.

Pascal a naplójában 1654. november 23-án, Szent Kelemen pápa napján leírja, hogy este fél tizenegytől hajnali fél egyig – csupa nagybetűvel –: TŰZ! Mózes is tűzben látta meg Istent. TŰZ! S odaírja: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Nem a filozófusoké, nem a tudósoké.

Bizonyosság, látás, öröm, béke: ez Jézus Krisztus Istene. Ez szólal meg az evangéliumban, Jézus Krisztus Istene.

És nemcsak szóval mondta az Úr Jézus ezt, hogy Isten az élők Istene, hanem végigmenve a szenvedésen és a halálon elénk lép, az emberi természetünket hordozva. Annak előző jeleit és sebeit hordozva elénk lép – föltámadva.

Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.”

 Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

rendszeres torna milyen fontos

Húsvét utáni pihenő iskolákba nálunk most lett vége hétfői alkalommal kezdtük meg

foglakozást első foglakozás pihenő után először fogtunk napi egészséget bevezetni az

életünkbe rendszer torna az ki hagy hatatlan dolog azt már mindenki tapasztalta az

életébe milyen is fontos rendszeres torna az életünkbe aki mondjuk valami miaat

nem mozog ki hagyja ezt tornát vagy ami egészséges életünkbe mondjuk fúttunk naponta

azt rendszeres dolgot be vezetjük nem lankadunk el van rendszeres mozgás életünkbe

ez kihagyjuk pár sor rosszabb lesz lustább lesz ember meg fáradtabb lesz ember nincsen

meg neki rendszeres mozgás életébe mondjuk az iskolákba van olyan napi szinten torna

óra hogy meg legyen életünkbe az rendszeres mozgás és sport és torna ifjoncok és

felnőttek nek nagyon fontos egészséges torna vagy sport életünkbe ép egy este kint

látok olyan fiatalokat akik napi szinten futnak kört rendszeres spórt életébe meg legyem

rendbe legyen egészsége rendszeres tornát ,vagy sportol az ember ez egy nagyon fontos

életünkbe mindig ez legyen az első április 24ei húsvét utáni első foglakozást is tornával

kezdtük meg elmesélték kinek hogy teltek húsvéti ünnepek otthon április 24ei hétfői

foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak .

Hét elején még sajnos még mindig nem volt meg állapodva mikor anyák buli olyan

dátum volt május első vasárnap 7én akarják ez kérdő valakinek előtte nap jó pontos

dátumot meg tudok meg osztani önnőkel it .addig tartsanak velem midig itt .

.Àprilis 24.Hètfô Jelen voltak: Bagó Zoli, Szilàgyi Erzsèbet, Kovàcs Ferenc, Medveczki Zsanett, Nedveczki Làszló, Gerhàt Lenke , Horvàth Làszló. Ezen a hètfôn elsôkènt tornàztunk, gyakoroltuk a Brigitôl tanult mozgàsos-mondókàs jàtékokat. Rendet raktunk a teremben, h tudjunk kènyelmesen dolgozni.Fecó ajàndèkba szànt szönyegèt folytatta. Lackó rendelèsre fehèr- fekete szônyeget kezdett szôni a nagykereten. Erzsike a pancsó kötèsèvel szèpen halad. Zsani fejtörö feladatokat oldott meg, majd a konyhàban segített. Nyírsègi gombóclevest kèszítettünk.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

 

A leveshez

A krumpligombóchoz

 • 25 dkg burgonya (főtt, áttört)
 • 1 db tojás (kisebb)
 • 3 evőkanál finomliszt
 • 1 evőkanál búzadara
 • 0.5 csokor petrezselyem
  1. 1 db közepes fej vöröshagymát egészen apróra vágunk, és kevés zsíron megfonnyasztjuk. A hagymára rádobjuk az apró kockára vágott húst, egy kicsit pirítjuk, majd kb. 1,5 l vízzel felöntjük (beledobunk 1 db bio leveskockát, ha úgy érezzük, de anélkül is finom). Félpuhára pároljuk, és beletesszük a karikára vágott zöldséget, amikor ezek is félig puhára főttek, beletesszük a felszeletelt gombát és legvégül a zöldborsót.
  2. Amíg fő a hús és a zöldségek, elkészítjük a krumpligombócot.
  3. Ezt követően a két dl főzőtejszínt elkeverjük egy evőkanál liszttel, és óvatosan beleöntjük a levesbe, megfelelő mennyiségű vízzel hígítva. Szép lassan felfőzzük, amikor felfőtt, vizes kézzel apró gombócokat formálunk, és óvatosan belepottyantjuk a levesbe.
  4. Megfőzzük a gombócokat, amikor készen van, az egész lekapcsoljuk a tűzhelyet, és friss petrezselyemmel megszórjuk, és melegen tálaljuk.

  A krumpligombóchoz

  1. Megfőzzük az előzőleg megtisztított, felkockázott krumplit, amikor puha, a főzőlevét leöntjük, és még melegen áttörjük.
  2. Ha kihűlt, adunk hozzá fél (vagy egy kicsi) felvert tojást, kb. két evőkanál lisztet (burgonyától függően ez lehet egy kicsit több is), egy evőkanál búzadarát, sót, borsot, aprított petrezselymet, és alaposan összekeverjük. Mire a gombócot összeállítjuk, addig a fazékban a hús és a zöldségek puhára főnek.

hallgatni arany

Hányan vannak úgy minden dolgokba amit ép olvasnak valamit egy helyen mondjuk közösségi

oldalon sok olyan talál az ember nagyon körül néz mi vel tudja ember fényesebbé tenni

dolgokat úgy gondolja végig olvassa az áll benne telelnél igazi életembe olyan mondja

aki nem ismer de meg mondaná ki lesz neked életebe ez egy olyan dolog nem mondja

meg olyan illető aki nem ismer ép szemembe nézet ép olvasót kártyát azok meg mindnet

rólad ez tudja mindenki ebbe sokan úgy mondva életükbe turkálnak ők igazi meg igazit

mi lesz életebe egyebek ez úgy mondva ebbe igen csak be esik dolgiot életről szol mi

lesz ilyenbe ne dőlnek be kívül álló ne mondja meg neked mi is életbe ki igazi mondjuk

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

ez tudja mi lenen sokan ahhoz mennek ők is először látnak minket nekem dolgokat ilyenbe

nem illő be dőlni embernek maga rendezze saját élete körül dolgokat én úgy gondlom

másik gondolatom erről aki meg igazit ő lehet olyan kívül meg olyat nem igaz? ne olyan mondja

meg úgy vagyok vele mondjuk ismerjük meg valakit életembe aki most ismerem meg és

csak most kap úgy mondva be járást szívemhez ez sok idő addig az embernek igen csak

van dolga főleg ismerkedés leg főbb dolog másik embert jól meg ismerjem lehet idő után

tényleg igazi lesz lehet de erről ne egy kívül álo mondja úgy vagyok vele . Ép hallottam

ugyanilyen dolog egy kívül álló meg valamit valakinek járni fogsz de ez 2ember dönti

el járnak e igazi lesz életebe vagy gondolat fordult agyamba ő igazi ez magam gondolata

úgy mondva és egy kívül állo nem mondjon szemit lehet nem jó eredmény jön ki azért

kel embernek maga életét rendezni akor lhet idő minden jól rendeződik életet be . minket

égiket mindent tudnak rólunk meg írva nekünk minden élet könyve . ne egy olyan mondja

aki ismer minket . bocs ezzel meg valakit ezzel bejegyzéssel maguknak éltünket rendzeni

úgy vannak egyes emberek ez helyes döntés .

nincsen meg álpodás

Még így húsvét előtt vagyunk kicsit de még anyák napi ünnepség sincsen meg tárgyalva

mikor legyen az ünnepség úgy szeretem mindig az én időbe amikor meg tudtam szervezni

bulikat aki emlékszik ugye pársor elő fordult hallatszottunk ünnepségeket toltuk mindig nem

volt időpont senkinek jó ez most annyi változás történt emlékszik meg beszélésünkre meg

tárgyaltam az Elnök asszonnyal úgy fognak bulik amikor ők gondolják ők bulizni

szeretnének de az ekekezdetet ünnepségeket én kezdetem pici változással működik csak

idő pontokat mindig ők mondják meg így hagyom ők szervezzék meg együtt könnyeben megy

ezt mindenki meg tapasztata közös össze fogásszal minden könnyebben meg ünnepségeket így

tudjuk majd meg rendezni április 1e óta amikor volt meg beszélés csöldögölőbe az óta

nem tudtunk össze jönni meg beszélni dolgokat de most hamarosan be kel ütemezni meg

beszélést anyák napi ügy sincsen le fixálva az hét amikor rövid volt nekünk is nagy

szerdán volt húsvét előtti foglakozások bent az alapítványba húsvét utáni első foglakozás

bent április 24én volt erről később beszámolni milyen volt április 12én szerdai

foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást az ifjoncoknak .közbe

készültek másnapi ruha vásárba ami volt müv házba jó sikerült köszönjük mindazoknak

akik tudtak kicsit segíteni az alapítványon az alapítványból mindenki előre köszöni

mindenki aki kivette ebe részt hálásan köszönik közösen minden könnyben megy aki még

tud adója 1szálékácal tud segíteni ezt meg találják itt adó számunkat fel tűntjük .ruha

vásár áprils13án volt jó sikerült délig tartott dolog aki tudott segíteni az alapítványon előre

köszönjük .. Àprilis 12. Szerda. Medveczki László, Medveczki Zsanett, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Sára Edina, Kovàcs Ferenc A mai nap a tavaszi szünet elötti utolsô nap a foglalkoztatôban. Kèszülünk a holnapi mûvelôdèshàzban tartandó alapítvànyos vàsàrra. Segîtettünk a pakolàsban. 10 ôrakor àtmentünk tornàzni. Ismèt a nagylabdàè volt a fôszerep. Meglàtogatott minket Dènes ès Julika is. Kaptunk Julikàtól mèzeskalàcsot. Ma kàposztàs macukàt fôztünk.

ön is az őröm hírt vigye el embereknek hogy létezik olyan alapítvány aki

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

80 dkg fejes káposzta

 • 30 dkg fodros tészta (vagy csavart durum)

 • 1 ek cukor

 • 1 tk só

 • 3-4 ek olaj

 • frissen őrölt bors

A káposztát négyfelé vágjuk, a torzsáját kivágjuk, és apróra vágjuk vagy lereszeljük. Megsózzuk, és kb. 15 percig pihentetjük, majd alaposan kinyomkodjuk.

 1. Egy nagyobb teflonserpenyőben felforrósítjuk az olajat, és megkaramellizáljuk benne a cukrot. Hozzáadjuk a kinyomkodott káposztát, majd erős hőfokon állandó keverés mellett kb. 20 perc alatt egyenletes barnára pirítjuk.

 2. Közben sós vízben kifőzzük a tésztát, 

leszűrjük, és összekeverjük a pirított káposztával. Megborsozzuk, majd megsózzuk vagy megcukrozzuk, ki hogy szereti

locsolkodo verset tanultunk

Épen tegnap indult el húsvéti szünet volt iskolákba sok helyen még most indultak el

foglakozás nálunk is még tegnap indult nálunk foglakozás de még én egy kicsit visza

megyek régi foglakozáshoz piciit el vagyok azért alakult így helyzet hogy húsvéti

szünetekbe tudtam írni foglakozásról így értem dolgokat próbálom helyre késését

amit előre köszönök meg értést még mi épen húsvét előtti készülődés volt nálunk

is az volt épen nagy hétfőn amikor ép húsvéti szünet elüt vagyunk 2vel akor hétfőn

nagy hétfőn meg nagy szerdán volt húsvét előtti foglakozás utána volt egy kis szünet ami

április 24én indult foglakozás az alapítványba de erről későbbi bejegyzésről írni most

egyenlőre még április 10ei foglakozásról be számolni önöknek nagyon jó remek

indünk volt akkori is de sétálni most nem tudtuk be ütemezni most ép foglakozás ideje

alatt most húsvétra készültünk ép locsolkodó verseket tanultak meg az ifjoncok foglakozás

közbe elmondom sokan hogy is vannak húsvéti locsolkodás dologgal aki emléklikszik

ilyenkor húsvét előtt mindenki nagy sürgés mozgás meg vesszük amit-kel ilyenkor ez van

picikét visszább ment nincsen az húsvét hétfőn hogy elemnek az emberek locsolkodni

ilyenkor húsvét hétfőn ezen napon ilyenkor úgy mondva az emberek be vannak zárkózva

és pihenek húsvét hétfőn az emberek így vannak most húsvéttal az egyes emberek ép

tárgyaltam egy emberel húsvéti locsolkodással közli nincsen ez be vannak zárkózva az

embrek úgy mondva hallatom egy két fiatalat úgy mondva szülei tanítja régi hagyomány

őrzést locsolkodást de ez most nagyon m,eg hallva , ép április 10ei foglakozáson vettük

locsolkodó verseket foglakozáson április 10ei foglakozást pedagógus Judit és Mancika

néni tartották foglakozást ifjoncoknak végig nagyon jó volt hangulat .délbe mentünk haza.

2017.Àprilis 10.Hètfô Jelen voltak: Bagó Zoli, Szilàgyi Erzsèbet, Kovàcs Ferenc, Sàra Edina, Medveczki Zsanett, Nedveczki Làszló, Gerhàt Lenke. Locsoló verseket vàlasztottunk. Mivel remek idô volt, elsètàltunk a Galgapartra. Erzsike a kötèst folytatta, Fecô a szövést. A konyhàban hanis gulyàs kèszült.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

Hozzávalók:
5-6 dkg füstölt szalonna – apró kockákra vágva
2 evőkanál olaj
1 közepes vöröshagyma – finomra vágva
2 gerezd fokhagyma – zúzva, finomra vágva
1 mokkáskanál őrölt kömény
1 mokkáskanál őrölt feketebors
1 csapott evőkanál őrölt pirospaprika
4db db közepes burgonya
1 tojás
kb. 10 dkg liszt

A szalonnát az olajban kisütjük, megfonnyasztjuk benne a vöröshagymát, majd a fokhagymát. Köménnyel fűszerezzük, a tűzről lehúzva meghintjük pirospaprikával, azonnal felöntjük kb. 8 dl vízzel, felforraljuk. A burgonyát a fővő leveshez keverjük, sózzuk, borsozzuk, kb. 15 perc alatt puhára főzzük.
Amíg a burgonya fő, a tojással és liszttel csipet sóval és kb. fél dl vízzel galuskatésztát keverünk, szaggató segítségével a forró leveshez szaggatjuk, együtt készre főzzük.

táálalásnál aprított zöldpetrezselyemmel meghinthetjük!

régi pedagógus visza jött kicsit

Aki tudja tavaly szeptembertől egyel kevesebb pedagógus van nálunk mert pedagógus Marika

néninek nagyon sok otthoni teendői vannak így ő nem igazán tud be segíteni foglakozásokba

de pár hónapig nem váltat bent csak eljött ünnepségre de volt pár mondat cserém hogy

csak ünnepségre tud be menni pedagógus dolga van otthon . de most április 5én úgy

alakult helyzet bent hogy helyettesítőt kel be foglakozásra dolga akadt akkor pedagógus

Juditnak ilyenkor dolga akadni pedagógus Judit legtöbbször a Julika néni szokta helyettesíteni

pedagógus Juditot de neki közbe biztos valami azon napon április 5én szerdán így akkori

pedagógus helyettesítő pedagógus Marika néni volt nagyon örültek az ifjoncok Marika néni

vállalta akkori pedagógus helyettesítést ő volt helyettesítő pedagógus Marika néni így

kicsit változott helyzet bent eltértünk egy kicsit nem mentünk ki most kivételesen

vásárba mert bent tartottuk foglakozást ha judit és másik 2pedagógus tartja hónap első

szerdáján foglakozást akkor szoktunk kinézni vásárba körül nézni most elmaradt de hogy

még nincsen annyira jó idők így fagyizok sincsenek nyitva az elmaradt most idő járás miatt.

Április 5ei foglakozást pedagógus Marika néni és Mancika néni tarrtoták foglakozást

ifjoncoknak foglakozást mindenki nagyon jó volt hangulat öröm volt ifjoncoknak

azon napon kicsit bent volt pedagógus Marika néni tartotta foglakozást .

Àprilis 5. Szerda. Jelen voltak: Horváth Zoltán, Bagó Zoltán, , Medveczki László, Medveczki Zsanett, Szilágyi

Erzsébet, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Gergely Dávid, Sàra Edina. Ma Bodànè Marikàval ès Mancikàval

voltak a gyerekek. Marika mesèt olvasott, hùsvèti szinezôket szîneztek, majd 10 óràra fejlesztô tornàra

mentek a mûvelôdèsi hàzba.Ma nagylabdàn tornàztak. Mivel kevès idô jutott a fôzèsre, gyorsan sütöttek

tepsis krumplit, amiben Zoli segèdkezett

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

hozzávalók / 4 adag

Előkészítés után a burgonyát nagyobb darabokra vágjuk. Egy nagyobb zacskóban összekeverjük az olajat a paprikával, sóval, borssal és egy gerezd zúzott fokhagymával. Beleszórjuk a burgonyát, és jól összerázzuk.

 1. Kis kockákra vágjuk a bacont, tepsibe tesszük, főzőlapon megsütjük, majd amikor kész, beletesszük az egész paradicsomokat, amiket előzőleg bevagdostunk a csúcsán keresztben, és kivágtuk a zöld kocsánybemélyedést.
 2. A paradicsomok köré szórjuk a burgonyát, a megtisztított fokhagymákat, és sütőben sütjük, néha megforgatjuk, míg megpuhul, majd grillezzük, hogy ropogós legyen.

irgalmaság

Egy kicsit mai nap milyen ünnep van most arról osztok meg pár gondolatot ma húsvét 2hete

van de ez mai vasárnap Isteni irgalmasság vasárnapja ez mai nap ezen napon hallt meg pár

évvel ezelőtt egy hivatalos Aki ismeri dolgokat ő nevezte ki ezt napot el pár évvel történt

ez dolog amikor egyik hivatalos élt aki nem tudja annak fel világosítom ő volt fiatalok

hivatalos személye aki fiatalok őt nagyon is szerették őt ő nevzte el ezt napot pár évvel

ezelőtt Isteni irgalmasság vasárnapjának ő maga szenvedett az hivatalos személy mindenki

halott mi is történt vele de aki tette vele neki is meg bocsátott annak illetőnek . pár évvel

később olyan 2005be hunyt az hivatalos személy ezen elő estén hunyt ez nap pont szombat

volt de az is vasárnap elő estének szoktuk mondani ő is isteni irgalmasság napján hunyt el

az hivatalos személy nyilván itató ki jó pár évvel ezelőtt ez nap Isten irgalmasság vasárnapja

másik érdekes ezen napon emlék napon hunyt el pár évvel ezelőtt ma már szentnek tiszteljük

azt személyt Pesten is nevezetek el róla 4es metró állomás van nevezve róla ma úgy

Isten irgalmasság vasárnapja van erről irgalmasságról kéne gondolkozunk el egy kicsit

ugye az személy ajki fiatalok köz ismert személye volt történt vele mindenki olvasót

róla ő is meg bocsát az ellen vétkezőnek mi hányszor bántanak meg életünkbe és

nagyon nehezen tudunk meg bocsátani úgy vannak egyesek de az úr Jézús aki mindig

meg bocsát nekünk életünkbe ő is szeret minket kereszt halálon halt meg értünk ő is

mindig irgalmas felénk mindig bár mit teszel ő meg bocsát nekünk mi mért nem tudnak

egyesek meg bocsátani egymásnak pedig annyit kel tennünk másik ember társunk felé

én is meg bocsátok neked amit tettél velem mindig meg kel bocsátani tanulják meg ember

minden ember társára rá szorul ezért is egy másnak meg bocsátani életbe. Az ember életbe

nem élhet haraggal szívébe harag legrosszabb tanács adója az embernek tanulják meg életen

át azért kel mindig meg bocsátani minden ember társunknak .

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy lelki töltögetés

Kit szokott érni meg lepetés mert engem igen csak meg lepődtem egy dolgon el is

mondom hogy min és történet fogok beszámolni hogy mire hívtak engem el egy este

ép nagy csendbe voltam ép készülődtem hogy megyek aludni fel vettem telefont elmondja

nekem amit akar felém de amit mondott itteni fiatalokat értesültek és templomba meg

tudták hívta őket Vácra ahol olyan fiatalok lesznek akik igazáén közel állnak Úr Jézushoz

segítenek ott lévő Atyának Misén együtt vannak fent oltáron segítenek neki amit kel olyan

fiataloknak volt egy program Vácon mai nap folyamán volt ez nap .elmondom hogy
amikor hívott az ember egyik este engem nincsen kedvem velük menni akor igent mondtam

neki mindent félre tetem úgy voltam vele igen érdem lelek leki töltődést azért mondtam

igent meg hívásnak elmondom ezt napot nagyon vártam jó 3napja értesültem erről meg

hívásról ezt pillanatot nagyon vártam .ezen találkozóra én magam részt vettem és

nem bántam elmondom én is segít kezek ilyenbe itthon azért hívtak biztos engem erre

találkozóra reggelfél9kor indulás túráról Vácra busszal ment közbe imádkoztunk beszélgetünk

én egy kicsit pihentettem ment közbe fel kért az ember hangszere dolgit amit vitt segítsek

-neki ha meg érkeztünk oda elmondom azon helyen voltam aki igazán nem tud bemenni

engedély nélkül az nem más mint EGY hivatalos személy lakik egyházba Vácon van

oda tekintem meg egy kicsit nagyon szép élménybe úgy voltam ot segítő meg egybe

úgy voltam tekintve olyan fiatalok segítenek atyáknak ez találkozó úgy idult felnöteknek

volt azon meg lepetés ahova be hívtak pillanatra viszsa mentem felnőt többi fiatalok

azok váci székesegyházba leki program beszélgetéssel ismerkedéssel volt fenőtöknek

ugyanez volt azon helyen nem igazán tudnak be jutni be tekehetünk beszélgetünk

egy kicsit délbe mentünk vissza váci székesegyházba részt vetünk egy misén maga

püspök atya mondta ez nagy élmény sok embernek . Ennek vége volt 1órakor délután

követe egy kis ebéd galamb utcába fél3kor volt program váci székesegyházba beszélgetés

püspök atyával sok fital tett kérdést atyának jó élmény volt az neki 3órakor volt imádság

meg lepetés azoknak ott voltak azon találkozón én is kaptam olyat nagyon szép élménybe

volt részem ezen napon ezt halódtam amit önkel szívesen meg osztok olvassák el érdemes.

Ferenc pápa azt mondta, hogy megújítja az egyházat. Ez a jezsuita szellemiségéből fakadó kijelentés valóban rá is fér a régi szervezetre: nem megváltoztatni kell, hanem a XXI. századhoz alakítani. Az abszolút jó nem változik azért, mert a korszak szabadosabb, így nem magának az Egyháznak kell korszerűnek lennie. De korszerű válaszokat kell adnia a mai kérdésekre, hogy tanítása ne a valóságtól elrugaszkodott papolás, hanem a mindennapokat rendező életelv lehessen.

Szent az, aki üdvösségre jut. Az Egyház tekintélyéből néhány emberről kijelenti, hogy bizonyosan a mennyországba jutottak. De minden hithű keresztény szent: az őskeresztények is szentnek nevezték magukat, hiszen Krisztus ígérete szerint az üdvösséghez az Ő elismerése szükséges. Ferenc pápa az alábbiakat mondta a mai szentekről:

Gondoljatok bele, hogy egy nem házas asszony bemegy a templomba, s azt kéri, hogy kereszteljék meg a fiát. És az, aki éppen ott tartózkodik, azt válaszolja: nem lehet, mert maga nem házas. Figyeljük meg, hogy az az asszony, akinek volt bátorsága megtartani és megszülni gyermekét, mivel találkozik! Zárt ajtóval! Ha így folytatjuk, nem teszünk semmi jót az emberekkel, Isten népével. Jézus hét szentséget alapított, de mi ilyen magatartásokkal egy nyolcadikat találunk ki: a „lelkipásztori vám” szentségét!…

Aki közeledik az Egyházhoz nyitott ajtót kell, hogy találjon, és nem a hit ellenőrét…

Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül szentekre. Szükségünk van farmeros és tornacipős szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét hallgatnak, és barátakkal sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik Istent teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnnek. Szükségünk van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik…

Szükségünk van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre korszakra alkotják meg a lelkiségüket. Szükségünk van olyan szentekre, akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a szükséges szociális változások iránt.

Szükségünk a világban élő szentekre, a világban megszentelődő szentekre, akik nem félnek a világban élni. Szükségünk van kólát és hot-dogot fogyasztó, internetező és iPodot használó szentekre. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik az Eucharisztiát, és nem szégyellnek a hétvégén sört inni vagy pizzát enni barátaikkal. Szükségünk van olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, a zenét, a táncot, a sportot. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre, akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok.

Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak el… Legyünk hát ilyenek!

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

segitsünk másikon nagyon fontos

Április 1én szombaton volt rend kívüli meg beszelés kint csöldögölö házba oda sajnos nem

mentek ki meg beszelésre olyan helyzetek vannak mostanában ahol lakom hogy minden

hűlt helye van és pár pi lantokba tulajdonost cserél egy kerékpár mondjuk így úgy voltam

oda inkább nem megyek ki de értesítetek hogy mi lesz akkor azon meg beszélésen azon

csöldögöli házba volt meg beszelés terveztek egy ruha vásárt ami április 13án meg történt

mű v házba köszönjük mindazoknak akik vásároltak és segítették az alapítvány működést

és ezzel cselekedel segítették is hogy ifjoncoknak dolgaiba könnyebb életük legyen de ez

össze fogás nélkül nem érünk célt higgyék el ezért fontos aki tud az segítsen másoknak

közös össze fogással célt érünk másokon segítünk neki is kicsiikét könnyebb legyen az

élet egy kicsit ha egy valamit teszel másik ember társunknak az jó cselekedet azért

fontos ha tehessük egy máson mindig segítettünk soha nem tudjuk az életünkbe

hogy azon emberen akin segítettünk mikor fordulunk ő segítettségére ember tud

segítsünk nem tudjuk az életünkbe mikor fordulunk ő segítettségére mi is tudunk

segíteni neki életbe a alapítvány kéri segítsen rajta az áprils 13án ami volt aki tudot

segíteni nekünk előre köszöni az alapítvány lévő emberek , a április 13án volt műv házba

egy későbbi bejegyesét sáni milyen az műv esemény .. április 7ei foglakozást pedagógus

Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak jó hangulat foglakozás végig tartott..

2017.Àprilis 7. Pèntek. Jelen voltak: Horváth Zoltán, Bagó Zoltán, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Gergely Dávid Ma csibès hùsvèti meglepetèst kèszítettünk színespapírból. Az üveg kèszítèsèrôl olvastunk egy èrdekes cikket. Zsani a cikkhez tartozó feladatokat töltötte ki. Megbeszèltük közösen a megoldàsokat. Fecó folytatta a kèk-narancssàrga szônyeget.A konyhàban ezalatt torta kèszült Dàvidnak, mivel ezen a hèten volt 28 èves. Horvàth Zoli segített az elkèszítèsèben

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa

Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

A tésztához:

 • 20 dkg liszt
 • 1/2 csomag sütőpor
 • 1 púpozott evőkanál kakaópor
 • 20 dkg cukor
 • 4 egész tojás
 • 1/2 dl étolaj
 • 1/2 dl langyos víz
 • A krémhez:
 • 2 dl tejszín
 • 10 dkg étcsokoládé
 • 15 dkg vaj
 • 15 dkg porcukor

 sütőt előmelegítjük 170 fokra. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját habosra keverjük a cukorral, az olajjal és a langyos vízzel. A lisztet elkeverjük a sütőporral és a kakaóval, majd a cukros-tojásos-olajos-vizes keverékhez keverjük. Végül óvatosan beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét.

 1. Egy kapcsos tortaforma aljára kör alakú sütőpapírt helyezünk, és beletöltjük a tésztát. Előmelegített sütőben, 25-30 percig, tűpróbáig sütjük, amikor kicsit kihűlt, kiborítjuk, lehúzzuk róla a sütőpapírt, és teljesen kihűtjük.
 2. Míg a tészta sül, elkészítjük a krémet: a tejszínt felforraljuk, beleolvasztjuk a csokoládét, és hűlni hagyjuk. A vajat habosra keverjük a porcukorral. A teljesen kihűlt csokis tejszínt habverővel felverjük, és a vajas krémmel összekeverjük.
 3. A tortát 2 lapba vágjuk, és megtöltjük a krémmel úgy, hogy a tetejére és az oldalára is maradjon a krémből. Ezután jól behűtjük. 

égéseges élet mond

Ki szokott egészséges életmondót folytatni az tornával sok mozgás is nagyon egészséges

dolog ezt én úgy mondva ennyi évesen meg tapasztaltam de igazán nem sejtem csak

mondták nekem pár évvel ezelőtt amikor 13évesen úgy voltam vele meg kéne tanulni

kerékpározni az egészséges dolog azt mondták én fogtam és meg tanultam kerékpározni

és meg tanultam és pár évvel ezelőtt tanultam kerékpározni mindjárt jobb volt körzetem

és jobban éreztem magam kerékpároztam és az napi szinten volt pár kilo- méter ami

utána sport vált életembe ami igen csak egészséges dolog ezt én meg tanultam szinte

én 3-4kilométret le kerékpározom ha úgy van dolgom valahova kel menni egészséges

élet-mond minden embernek nagyon fontos hogy napi szinten meg legyen neki egészséges

élet mondja ez sok torna kel meg más mozgás is kel az embernek anélkül ha az ember

nem mozog és nemél egészséges életmondót sokall rosszabb embernek nem mozog eleget

kint sokall fáradt és nincsen meg neki egészséges élet-mondja nincsen meg neki egészséges

élet-mondja ami nagyon fontos embernek meg legyen neki egészséges mozgás életébe . aki

emlékszik iskolás korukra az tudja napi szinten volt torna óra embernek meg tudja milyen

fontos egészséges mozgás embernek mi is úgy gondolták március31ei foglakozáson

neki állnak egy kicsit tornázni ami minden ifjonc őrölt hogy tornázhatót egy kicsit részt

vetünk egy kicsit egészséges élet-mondj a máskor lesz ilyen érezzük egészséges élet-mondott.

Március31 ei pénteki foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották foglakozást

ifjoncoknak nagy-jó hangulat foglakozás végéig ki tartott .

március 31.. Péntek. Jelen voltak: Horváth Zoltán, Bagó Zoltán, , Medveczki László, Medveczki Zsanett, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Gergely Dávid

Minden foglalkoztató napon teszünk egy kiadós sétát. Ma a templomkertben tornäztunk is. Mindenkit jól átmozgattunk. Memóriafejlesztő játékot játszottunk labdával.

Meséltünk.

Krumplifőzelék készült ezen a napon. A konyhában Zsani és Lackó segített

ű

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

1 kg burgonya

 megpucolt, megmosott krumplit karikára vágjuk, és a babérlevéllel annyi sós vízben, ami szűken ellepi, megfőzzük.

 1. Az olajból a liszttel rántást készítünk, megszórjuk a majorannával és a pirospaprikával, és kevergetve berántjuk vele a főzeléket.
 2. Felfőzzük, hozzáadjuk a tejfölt, azzal is felfőzzük, és már kész is.

ember mindig félti amit kel

Aki emlékszik arra hogy április 1én volt rend kívüli meg beszelés a csöldögölö házba ahova

én nem tudtam ki menni mert nagyon kínt van zsámboki úton meg féltem is sok rossz hírt

hallatom menyi kerék pár tulajdon váltás történik más elvisi és csak akkor meg gazdája

lepődik nincsen meg neki kerékpárja tulajdon cserét váltott elvitték só nélkül ami igen lopásnak

mondják ami nem szép dolog ilyenkor az ember egyik félti dolgait ami az övé így lehet

nem történt meg vele ez de úgy van vele biztonság kedvért határozta el magát én így vagyok,

vele nem történt meg de nem adok esélyt rá úgy gondolom ördög úgy mondva nem alszik

mindig várja hol tud majd meg lepő dolgokat csinálni és ember életébe olyat csinálni ami

nem helyes gyorsan keresztül húzza ember dolgait és nem számít-rá mondjuk élő példa

mondjuk hagyunk ott valamit ami az embernek mondjuk olyan fontos kelléke az embernek

ami igen csak mellékes az életébe ami-nélkül nem igazán tud éli mert nagyon-fontos

ez lehet kerékpár ami olyan vesz ki az ember életébe hogy könnyebben elérünk ahhoz

célunk hoz ki tűztünk magunk elé mondom én aki napi szinten teszek kilométert anélkül

elmondom én rossz éltem lenne minden hova gyalogolni kéne és az több idő én nekem

meg hal kerékpárom Baja van nekem minden bajom van nincsen kerek-párom alig várom

meg javítsa így értem meg félti az ember kerékpárját ha nem lenne olyan helyen . Így ezért

úgy hogy nem tudtam elmenni a meg beszélésre meg értették de meg beszélést tömören

elmondták nekem beszóltak erről beszámoltam korábbi bejezésbe meg beszélés tartalmát aki

nem tud valami miatt elmenni az április 3ai hétfői foglakozáson értesítetek és elmondták neki.

Április 3ai hétfői foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni tartották az ifjoncoknak

foglakozást aki tudja az iskolába is nagy péntektől nálunk nem lesz foglakozás égésen

április 24ig szünet van de naplóm megy további korábbi foglakozást elő venni maguknak

ez idő alatt tartsanak akkor velem .április 3ai hétfőn játszottak készülődtek anyák napi

meg lepi -vel .

2017. Április 3. HétfőJelen voltak: Horváth Zoltán, Bagó Zoltán, , Medveczki László, Medveczki Zsanett, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Gergely Dávid

Ma megint a templom kertben labdáztunk! Ez már elmaradhatatlan. Ma is meglátogatott bennünket Dénes bácsi , egy kicsit szereltek Lackóval. Fecó és Lackó festett az anyáknapi ajándékokhoz. Zsani fejtörő feladatlapokat töltött ki. Horváth Zoli a legújabb recepteket írta le a füzetébe. Mancikával paradicsomos penne tésztát készítettek virslivel és sajttal.

Hozzávalók:

 • 25 dkg penne tészta
 • 4 evőkanál olívaolaj
 • 1 nagy fej vöröshagyma
 • 4 gerezd foghagyma
 • 15 db közepes méretű paradicsom
 • 1 teáskanál bazsalikom
 • 1 teáskanál oregano
 • 1 teáskanál kakukkfű
 • bors
 • sajt a tetejére

Elkészítés: A hagymát felkockázzuk, és az aolajon megfonnyasztjuk. Majd a szintén kockára vágott paradicsomot hozzáadjuk, és addig főzzük, míg némiképp be nem sűrűsödik. (Aki nem szereti a paradicsom héját, az a felkockázás előtt dobja bele pár másodpercre a paradicsomokat forró vízbe, s ezután könnyen lehúzható a héja).

Amikor a paradicsom megfelelően összefőtt, rátesszük a fűszereket és összeturmixoljuk a még egyben maradt kockákat.

Közben a tésztát sós vízben kifőzzük, s amint a paradicsomszósz elkészült, csak rászedjük a tésztát, beleforgatjuk, majd reszelt sajttal, esetleg bazsalikomlevéllel tálaljuk.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

ösze tartás milyenfontos

Nagyon fontos egy közösségbe is össze tartsanak mindenkit és szeretettel legyünk egy más

iránt ez így működik egy közösségi helyen akkor minden könnyebben megy higgyék el

élő példát mondok hogy én ott vagyok eleje óta hányszor merültek kételyek magamba

ezt nem tudom meg oldani ilyen internetes ügy segítettem mások nettezésbe ere kéretek

fel sok biztatás az elő vezeti az embert igazán az előre ki tartanak másik ember felé

segítenek baja van embernek azért össze tantatsark és segítsenek egy máson mondjuk

aki úgy gondolja ő totúm f aktunk neki nem mondjon semmint meg igen fontos az

szeretett és össze tartató kapocs egy közösségbe illik egy mást szeretni de nem úgy

mint egyesek tesik meg látom azt illetőt mindjárt nem álok velő sóba meg fújók rá

mert nem az én esetem meg bántott engem így úgy gondolja nem ide közösségbe való

lehet ha oda való lenne az ember mégis itt az alapítványa is össze tartó és szeretett kapocs

van nincsen széthúzás ezt ennyi idő meg tapasztaltam nem engedjük széthúzás legyen

fújunk egymásra nincsen ilyen ebe az alapítványba szeret uralkodik az ember nem

tudja mikor szorul másik ember társa segítségére ezért fontos hogy szeresük egy mást

ösze tartsuk szeretett abba kisközösségi helyükön ez nagyon fontos ezen embereknek

dolgozni kel össze tartsunk mindent egy közösségbe utána minden könnyben megy .

Március29ei foglakozáson hogy nagyon jó idő volt ki mentünk kónya tóhoz sétáltunk

ehhez van térfa pont ott szoktam leni azon környéken vagyok ott lakom most úgy

alakult hogy nem találkoztam az alapítvánnyal láttam őket oda mentem volna kicsit legközelebb

be pótlójuk. . március29ei foglakozást szerdai foglakozást pedagógus Judit és Mancika néni

tartoták foglakozást ifjoncoknak .

2017. március 29. szerda. Jelen voltak: Horváth Zoltán, Bagó Zoltán, , Medveczki László, Medveczki Zsanett, Szilágyi Erzsébet, Gerhát Lenke, Kovács Fecó, Gergely Dávid

Ma nagyot sétáltunk, és a kónya tónál sokat időztünk. Mindenkinek jólesett a szabadban sütkérezni, pihenni a napon. Mancikával zöldségleves készült. Szerencsére már Fecó is csatlakozott hozzánk, és már szépen helyrejött a mandulaműtét után. Készítettük tovább az anyák napi meglepetéseket, nagyon lassan készülnek… De májusig meg lesz

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 

hozzávalók / 6 adag

 1. A zöldségeket megtisztítjuk, és kb. egyforma nagyságúra felkockázzuk.
 2. Az olajat megforrósítjuk, majd egyszerre rátesszük az összes zöldséget.
 3. Kb. 5 -6 percet kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, nagyon kevés vizet aláöntünk (kb. 1/2 dl).
 4. Ezután felöntjük 3,5 l forrásban lévő vízzel, borsot őrlünk, ill. szerecsendiót reszelünk rá. Ha kell, még tovább sózzuk.
 5. Lefedjük, és forrástól számítva kevés ideig, kb. 5-6 percig főzzük.
 6. Közben felaprítjuk a petrezselyemzöldet. Ha megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a leveshez, épp csak felforraljuk ezzel, és kész is vagyunk.

egy hagyomány nem müködik

Meg ünnepeltük a fel támadás ünnepét amikor a mi Urunk Jézus első ként támadt fel

hallottai közül .ma húsvét 2napja hétfő amikor úgy mondva régen ilyenkor mentek locsolkodni

lányokat és nőket locsolták mert ez volt hagyomány amit egy évekig őriztek hagyományt

húsvét hétfőn férfiak elmentek locsolkodni ismerősöket fel kereszték és meg locsolták

őket hogy ellne hervadjanak nők de egy darabig nagyon ment locsolkodási hagyomány

mert kaptak érte fiúk piros tojást azt nagyon szerették ahogy mentek idők locsolkodási

hagyomány oda fele tartott hogy nem piros tojás gyűjtöttek pénz gyűjtögetés felé ment

locsolkodási hagyomány ma már sajnos másról szol locsolkodási nap ital és élvezetek

gyűjtéséről szól húsvét hétfő meg ép közösségi dolgot néznél ilyenkor már18karikát simán

kirakhatod arról húsvét úgy gondolják egyesek ezekért igen imádkozni kel ezekért emberekért

meg térjenek és húsvét hétfő ami hagyomány volt locsolkodás vagy az legyen vagy inkább

maradjon ember otthon pihenésen töltse húsvét 2napját most évek óta az hagyomány működik

ilyenkor emberek pihenéssel töltik időt húsvét 2napját nincsen nagyon mozgás utakon

mindenűt nagy csendesség folyik úton nincsen olyan ember ép locsolkodni menne valahova

ezt évek óta meg figyelem ezt locsolkodás napján nincsen mozgás utakon ha nem nagy

csendesség megy utakon .pár évvel eszelőt húsvét hétfőn mentek emberek locsolkodni úton

vettük észre másik emberek ép locsolkodni volt mint kapott másik illetőtől ürültünk mindenek.

Most elnézed utakat nincsen mozgás sehol húsvét hétfőn nagy csend mindenütt húsvét hétfőn

mert ez locsolkodási hagyomány nagyon meg van halva ezt meg lehet igazán tapasztalni

ha jól meg figyeli az ember .törekedjünk húsvét hétfő locsolkodási hagyomány egyszer

újra éledjen az emberbe ápolják ezt hagyományát örökre ..

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

a fel támadás

Meg ünnepeltük a mi Urunk Jézus kínszenvedést a mi nagy pénteken történt meg a mi ,

Urunk kínszenvedése és kereszt hála a mi gecámi kertbe volt ahol sok kínszenvedés útán,

ki lehelte lelkét és meg halt de ő halála kor meg mondta ő 3madnap ra fel fog támadni,

de mindenki úgy mondva kételkedtek benne így ahova temeték el zárt hegybe mondták,

,

őrözik sírt ahova temeték a Jézust úgy volt őrizték de húsvét vasárnap oda mentek és,

sírhoz üresnek találták sírt mert fel támadott sírból . nekünk is éltre kel támadni és ,

és élő Krisztust kel hordozni lelkünkbe mások meg lássák rajtunk élő Krisztus van,

lelkünkben azt hordozzuk aki értünk meg halt kereszten most húsvétkor fel támadt ,

és tanítványaival van és meg mutatta tanítványainak kezét amit át szúrták kezét élő,

Krisztus aki köztünk van mindig életbe van mi életünkbe is támadjon fel Krisztus aki,

mindig köztünk van életünkbe csak néha van olyan sötétség lelkünkben mint nagy, pénteken ,

volt néha az van pár helyen sok bűn és vétek amit lelkünkben hordunk az elnyomja és,

nem engedi éljen bennük a Krisztus de nekünk dolgozni kel keményen nálunk az Krisztus,

aki húsvétkor fel támadt halottak közül nekünk ne csak akkor támadjon fel hanem öröké,

éljen Krisztus lelkünkben egy életen át dolgozni kel ezen nekünk az Krisztus aki halottai,

közül elsőnek támad fel népnek nekünk annyi dolguk van azt Krisztust hordozni kel ,

lelkünkben öröké éljen az Krisztus aki húsvétkor fel támadtat népnek nálunk,

az Krisztus öröké éljen bennünk lelkünkben lássák rajtunk az emberek az Krisztus,

öröké él bennünk lelkünkben . csak húsvéti hitel rendelkező ember igazán boldog miért ,

mert csak az ilyen ember számára oldott meg halál rejtélye ,és eltűnt szívéből az a,

fajta félelem amely mindent meg olvaszt mindent meg szemisit .és ha az eltűnt ,

akkor ezzel lehetősége nyílt egy félelemmentes teljes boldog életre .Krisztus valóban,

fel támadt köztünk . Verset hoztam .

Egy érintés mi simogat
barkán ha pelyhek bomlanak
kő alól leskődő bogarak
rejtőző könny ha felszakad
félszeg mosolyon átszalad
egy emléket hozó pillanat
megérinti az arcodat
folyó-fodorhoz őz szalad
kenyér a terített asztalon
kalácsillat mi átoson
a fölfakadó bánaton
simuló ránc a homlokon
gyermek szemében képzelet
– csillag mi ott írt fényjelet –
csöppnyi dallamot énekelsz
egy rigó halkan trilláz veled
megcsodálod a zöld füvet
és elsimul a csend veled
ha szökik a fagy a hó alatt
éledő ágon rügy fakad
szó-virág bont új szirmokat
kikandikál a hóvirág
holtak emlékén ibolyák
tavasz
remény
feltámadás!

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a nagy szombati gondolat

A nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus sírban pihenésének emléknapja. A nagyszombat elnevezés a nagyhétre utal, mivel ez a nap is része a „három szent napnak”. A Fülöp-szigetiek fekete szombatnak, a csehek pedig fehér szombatnak hívják e napot. Ekkor ér véget a böjti időszak, a böjt örömteli befejezését követően sok keresztelési szertartást tartottak, azonban a nagyszombati istentisztelet egy időben nem volt része az egyházi liturgiának. A tűzszentelés, a templomba vonulás, a húsvéti gyertyaszentelés, a keresztvízszentelés pedig már a későbbi idők jellemző szertartásai. Régen húsvét vigíliáján megkeresztelték a jelölteket, megáldották a keresztutakat és a szentelt vizet.

A nagyszombati örömünnep este a tűzszenteléssel kezdődik, a fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, meggyújtják Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyát. A misén felhangzó Alleluját harangzúgás, csengőszó és az orgona hangjai kísérik, majd felcsendül a Glória. Ezt követi a keresztvízszentelés, majd az éjszakai virrasztó mise, a vigília is a feltámadást ünnepli. Noha a körmenet nem része a vigíliának, a mise végén a 11. század óta az esti órákban elindul a feltámadási körmenet. Ezzel hirdetik a világnak, hogy feltámadott Krisztus. 1955-től a római katolikusok és a keleti ortodoxok húsvét előtt ismét virrasztanak.

Nagyszombatnak így sajátos képisége, szimbólumai vannak. Már ekkor a feltámadás fényébe öltözik az Üdvöztő, aki bedöntve, a szó szoros értelmében sarkaiból kifordítva az alvilág kapujának tábláit, megáll a holtak, a megváltás műve előtt élt igazak előtt. Lába alatt megkötözve fekszik a halál, körülvéve mindenféle kínzóeszközeitől, láncoktól, csípőktől és fogóktól, amelyekkel a rabságába esett lelkeket, a megváltást nélkülöző, az ősbűn miatt halálra ítélt embereket gyötörte.

Talán mitikusnak, meseszerűnek hat ez az elgondolás, mégis alapvető fontossággal bír – nem véletlen, hogy legősibb hitvallásszövegünkbe már bekerült. Nagyszombat teljesíti be Nagypénteket, s nyitja meg a kaput Húsvétvasárnap előtt. Miért? Azért, mert a halál, az emberi elveszés, homályba hullás mélységeibe nem a puszta biológiai meghalás révén lépett be Jézus, hanem a pokolra való alászállással. A pokol, a holtak helye az a hely volt az Ószövetség szemében, ahol nincs Isten – hisz Isten élet, a halál pedig a teljes magány, elszakadás. A halottak földje ezért valóban árnyék-ország, szomorú, bús hely, amikor az ember kilép az élők sorából, s egy kietlen pusztaságban tengeti homály-létét. Ugyanakkor fájdalmas hely is ez, hiszen az ősbűn büntetéseképpen, Isten akaratából ide láncoltatik minden megszületett ember – már a bölcsőben is minden egyes pillanattal csak ehhez az elkerülhetetlen véghez kerülünk közelebb. Jézus emberré válásának utolsó lépése, a megtestesült Isten végső tette az, hogy ide lép be értünk. A kereszten meghalt testből nem kiszárnyal az Istenfiú a kéklő egek felé, hanem a testi halálon túl felvállalja a belső, lelki halál helyére való alászállást is.

Az Evangélium csak akkor hiteles tehát, a Megváltás ereje csak akkor ragyog teljes fényében, hogyha azt ide, ebbe az árnyékvilágba hozza el az Üdvözítő. Nagyszombat titka ez – és egyszersmind Húsvétvasárnapé is, hiszen a feltámadás is innen indul ki. Itt nyitja fel Ádám és Éva sírját Krisztus, itt szólítja meg az őelőtte élt igazak lelkeit, innen viszi ki őket az életbe, a megváltás kegyelmét itt árasztja ki elsőként az elhunytakra. Krisztus feltámadása tehát mintegy karon fogva vezeti ezeket az őelőtte élt kiválasztottakat Isten országa felé.

Ezáltal érthetjük meg igazán, hogy a pokolraszállás nem egyfajta kultikus harc élet és halál között – messze többről van szó. A Katolikus Egyház Katekizmusa ezt így fogalmazza meg:

“A pokolraszállás az üdvösség evangéliuma hirdetésének megvalósulása a beteljesedésig. Ez Jézus messiási küldetésének utolsó szakasza, mely az időben sűrített, ugyanakkor mérhetetlen jelentőségű, mert a megváltás művét kiterjeszti minden hely, minden idő összes emberére, mindnyájan ugyanis, akik üdvözültek, a megváltásnak lettek részesei” (634).

A szent napok mezsgyéin, a titkok találkozási pontjain így ér össze a nagypénteki kereszthalál, a nagyszombati alászállás a poklokra s a húsvétvasárnapi feltámadás. Elválaszthatatlanok ezek a titkok, egymás nélkül helyesen nem értelmezhetők.

Nekünk is, mai híveknek, meg kell tehát ízlelnünk a megváltás misztériumának ezt a liturgia nyelvén leírt folyamatosságát, folyamatos kibomlását. Belehelyezkedve az Egyház közös ünneplésébe, nekünk is részesévé kell válnunk halál, alászállás és feltámadás titkának – személyes életünk bukásai, kudarcai, gyarlóságai így gyógyulnak a feltámadás erejében. Krisztus nem “eltörli a múltat”, hanem belelép, s belülről ragyogja azt át kegyelmi fényével. A halált nem megsemmisíti, hanem legyőzi azáltal, hogy az élet távlatát nyitja meg előttünk. Értsük ezt meg, s váljék ez lelkiéletünk kincsévé – a fölfelé vezető út sokszor az alászálláson, a bukáson át vezet. Csak aki alászáll önnön mélységeibe, s hagyja oda belépni a Megváltót, az lesz képes fel is emelkedni vele.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

ma kínszenvedés napja van

Tegnap meg emlékeztünk az utolsó vacsoráról amikor a mi Urunk Jézus elötölte szeret

tanítványaival utolsó vacsorát .nap közbe papok meg emlékeznek olaj szentelésről és ,

közösség alkotásról emlékezünk meg ezen napon meg nagy csütörtökön Szent olaj amivel,

bérmálkozáskor ,meg minket meg kenek betegek kenetekor az az olaj szeret árad belőle ,

minket össze köt a mi Urunk Jézussal aki értünk emberekért meg hal kereszten nagy,

,,

és szenvedett értünk kereszten ezen napon hogy meg váltsa Világot mi bűneinkért ő ,

halt meg kereszten ,ő szeretetből halt meg értünk kereszten de sokat szenvedett a mi,

bűneikért .kicsit elmélkedjünk a mi Urunk Jézus szenvedéséről és ostor csapasiról amibe,

mi is részei vagyunk benne a mikor bűneinket halmozzuk hegyekre majd meg bánjuk,

de mi ezzel bűneiket elkövetjük mind egyes ért A mi Urunk Jézus ostor csapasiba vagyunk,

részek de nekünk ne így aljunk hozzá ő szeretetből halt meg kereszten ezen napon sok,

szenvedés után amit értünk emberekért meg tett hogy meg váltsa világot nagy pénteken,,

délután 3kor ki lehelte lelkét meg halt kereszten értünk emberekért halt meg kereszten,,

ő szeretetből szenvedett értünk ennyit hogy meg váltsa világot nekünk bele gondolunk egy ,

kicsit dolgokba hogy ő menyit szenvedett mi bűneinkért halt meg nekünk jobb legyen.,

Életünk de ő nekik sokat szenvedett kereszten nekünk jobb legyen majd élünk ..nagy péntek,

a mi Urunk Jézus kínszenvedésről és kereszt halálról emlékezünk meg ezen napon ilyenkor ,

nincsen harang elköltöztek romába nagy csend mindenütt így emlékezünk a mi Urunk ,

Jézus kereszt halálról . Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő s…ebeivel gyógyulánk meg.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” – Ézsaiás 53: 4-6 –
„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.”-Kolossé2:14-

     Nagypénteken arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus magára vette bűneink büntetését, meghalt helyettünk és érettünk. Isten gyűlöli a bűnt, Ő Szent és Igaz, a tulajdon Fiának nem kedvezett, amikor bűneinket rajta látta, és amikor Jézus magára vette bűneinket, Isten igazságos ítélete Őt súlytotta helyettünk. Amikor az Éden kertjében megígérte, hogy lesz szabadulás, azzal azt is mondta, hogy a bűn nem marad büntetlenül. Talán felmerül benned a kérdés, hogy hogyan lehet egy személy halálával számtalan másik ember életét megmenteni? A válasz: Jézus Krisztus többet ér, értékesebb mindannyiunknál. Ő az egyetlen út az Atyához, az egyetlen lehetőség az életre. Már itt a földi létben kell Őt választanunk, ha az örökkévalóságot is szeretnénk Vele, Nála eltölteni. Isten kegyelmét kínálta és kínálja fel ma is a mi számunkra. Aki ezt a kegyelmet, ezt az Áldozatot megveti, a kárhozatba jut. Áldjuk Istent, a felkínált kegyelemért, és szeretetéért, mert Jézus Krisztusban utat nyitott a mi számunkra az Ő trónusához. Az a kérdés, te mihez kezdesz a felkínált kegyelemmel?

   “Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.”

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

nagy csütörtöki gondolat

Pár napig készülődünk lelkileg-húsvéti ünnepke-re így gondoltok is szent három napról és

erről fogunk elmélkedni és készülődünk húsvétra lelkileg .ma nagy csütörtök ünnepét

ünnepli az egyház amit azt jelenti a mi Urunk Jézus eltöltötte a tanítványaival az utolsó

vacsorát egy terembe fogyasztotta el velük amit ki tűzte hol lesz utolsó vacsora a szeret

tanítványaival meg történt meg mondta valaki majd elfogja a árulni őt majd de kérdezte

melyikőjük fog elárulni nagy csend és valaki őt el árulta utolsó vacsora után és Péter

volt őt elárulta ŐT ,. amikor meg történt lábmosás a tanítványaival . vacsora közbe vette

kenyeret kezéébe bort elfogyasztotta tanítványaival utolsó vacsorát szeret tanítványaival

többször meg kérdezte utolsó vacsora közbe tanítványaitól őt kifogja elárulni majd őt

de nagy csend volt Péter volt aki elárulta őt nagy napon .hányszor mi életünkbe is

lelkileg- rendbe rakjuk lelkünket ünnepke-re tiszta legyen lelkünk mindig ígérjük kerülni

bűnt hogy ne áruljuk el őt és ne verjük ostorral mi Urunk Jézust aki értünk szeredből

halt meg de mi sokszor vagyunk úgy mint Péter aki elárulta ,Mester bizonyos dologért .de

mi küszködjünk hogy életünkbe hogy ne igazán áruljuk el őt . És ne is verjük őt bűneinkkel.

Aki értünk szeretetből meg hal majd kereszten nagy pénteki napon most mi Ununk Jézus

nagy csütörtöki napját üljük ország szerette amikor egyik tanítványa el fogja árulni őt .

Bensőm legmélyéig felkavarodva jövök a nagycsütörtöki szentmiséről.

Szívem transzcendens boldogságban dübörgött, amikor a Glória közben megcsendülő csengők, a felzúgó harangok és a zengő orgonaszó egybekelve az emberi hanggal, valami hihetetlenül gyönyörű szimfóniává olvadva betöltött mindent. Mintha arra a néhány percre a menny és a föld összeért volna.

Aztán a harangok elmentek Rómába. A csönd annak tud igazán fájdalmas lenni, aki már megtapasztalta a lelket a szférákba emelő hangok áradását. A fények kialszanak, az oltárt lecsupaszítják, a templom homályba borul. A világra három napig az Isten-nélküliség csöndje telepszik. Félelmetesen üres, sivár ez a csönd: a halál csöndje. Ugyanakkor elgondolkodtató is. Azt üzeni: Isten nélkül árvák, elveszettek vagyunk. Minden nap, minden pillanatban szükségünk van a megváltásra. Ezért a remény csöndje is ez.

A húsvéti misztérium – az üdvösségtörténet középpontja és csúcsa – ünneplését az utolsó vacsorára emlékeztető nagycsütörtöki esti misével nyitjuk meg.

Az olvasmányok a húsvéti vacsorára összpontosulnak. Az első (Kiv 12, 1-8. 11-14) az első húsvétot idézi fel, amikor Isten elrendelte, hogy a zsidók minden családban áldozzanak fel egy „hibátlan bárányt”, hintsék meg vérével a házak ajtaját, hogy így megőrizzék a pusztulástól az elsőszülötteket, aztán útrakészen, gyorsan fogyasszák el. A bárányvére által megmenekült és húsával táplált zsidók még azon az éjjelen megkezdték vándorlásukat az ígéret földje felé. A szertartást minden évben meg kellett ismételniük. Ez az Úr tiszteletére megült húsvét, az Úr „átvonulásának” megünneplése (Kiv 12,11), annak emléke, hogy Izrael megszabadult az egyiptomi szolgaságból.

Jézus a zsidó húsvét ünnepét választja az új húsvét, az ő húsvétja megalapítására, amikor őt, az igazi „tökéletes bárányt áldozzák fel és emésztik el a világ megszabadulásáért. Miközben az asztalnál ül övéivel, megkezdődik az új szertartás. „Urunk Jézus elárulásának éjszakáján – olvassuk a második olvasmányban (1Kor 11, 23-26) – fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt: »Ez az én testem, amelyet értetek adok« … Ugyanígy fogta a kelyhet és így szólt: »Ez a kehely az én véremben.«“ A kenyér, ami csodálatosan Krisztus testévé változott, a kehely, ami már nem bort, hanem Krisztus vérét tartalmazza, külön-külön felajánlva hirdetik és elővételezik az Úr halálát, amelyben kiontotta Vérét; mindkettő ezt eleveníti meg. „Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Szent Pál az Eucharisztiát mutatja be, amikor ezt mondja: „Valahányszor e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek”. Az Eucharisztia az „elő kenyér” ami örök életet ad az embereknek (Jn 6, 51), ugyanis Krisztus halálának „emléke”, áldozatul „adott” Teste, a bűnök megbocsátásáért kiontott „Vére” (Lk 22, 19; Mt 26, 28). A Krisztus Testével táplált és Vérével meghintett emberek ki tudnak tartani a földi vándorút zord megpróbáltatásai közepette, a bűn rabságából átjuthatnak Isten gyermekei szabadságára, és a földi pusztaság fáradságai után eljuthatnak az ígéret földjére: az Atya házába.

 1. „Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én Testem… Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én Vérem kelyhe” (Misekönyv). Ha netán a szokás csökkentette volna a hívekben az eleven hitet, akkor ma, a liturgia sürgetésére, fel kell szítaniuk hitüket, mélyebbre kell tekinteniük a misztérium kimondhatatlan valóságában, ami először az utolsó vacsora termében, a megdöbbent apostolok szeme láttára ment végbe, és ma ugyanolyan kézzelfogható módon megújul az oltárokon. Szolgája személyében mindig maga az Úr Jézus végzi az átváltoztatást; ma, az eucharisztia megalapításának évfordulóján és az Úr halálának előestéjén, mindennek különös jelentősége van.

Jézus, „mivel szerette övéit… mindvégig szerette őket” – mondja János az utolsó vacsora elbeszélésének bevezetőjében (3. olvasmány: Jn 13, 1-15). „Azon az éjszakán, amikor elárultatott”, hangsúlyozza Pál az Eucharisztia alapításáról szólva. Félelmetes ellentét: Krisztus részéről végtelen szeretet „mindvégig”;”, egészen a halálig; az emberek részéről árulás, megtagadás, hűtlenség. Teremtményei árulására az Úr az Eucharisztiával felel. Szinte türelmetlen, hogy megmentse ezeket a gyönge és szószegő embereket, ezért titokzatos módon elővételezi halálát: táplálékul adja testét, amelyet rövidesen feláldoz a kereszten, és vérét, amit utolsó cseppig ki fog ontani. Néhány óra múlva ugyan a halál elragadja a földről, az Eucharisztiában azonban valóságosan jelen marad közöttünk, egészen az idők végezetéig.

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

érzékenység

Elsősorban ilyen a mi saját életünk. Nem tehetünk erről, ez itt van, ez adottság, részünkre kész adottság. És mindaz, ami ezzel összefügg. Hogy ki legyen az én édesapám, édesanyám, én nem választhattam meg, a rokonaimat nem választhattam meg, szülőföldemet, hazámat, a kort, amelyben telik az életem, hogy legyen egy két világháború, egymás után; az egyiknek az elején születtem, a másikat megéltem, fölfordulásokat… ezekről nem tehetünk. És rengeteg ilyen van. Milyen emberek kerülnek az én körömbe? A kor hol tart a kutatásaiban, színvonalán? Történik-e baleset például, mikor hazamegyek? Nem tehetünk róla, tőlem függetlenül így van.

 

 

De vajon hogy találom meg ezekben Isten akaratát? Talán azt mondhatom, hogy elméletileg ez a legkönnyebb számomra: mindaz, amiről nem tehetek. De azért jól meg kell vizsgálnom: igazán nem tehetek? Igazán nem változtathatok valamin? Ha nem tehetek róla, nem változtathatok rajta, akkor ez Isten akarata az én számomra. És akkor én azt bizalommal, az Ő végtelen bölcsességére, mindentudására számítva elfogadom. Nem mindig könnyű: most halt meg egy 30 éves fiatal pap, az egyházmegyénk egyik legderekabb, legszentebb életű papja. Két fiatalember előzés közben nekirohant, vége.

Ezekben fölfedezni: Isten akarata előtt meghajlok, „a Te titkod, Uram, Te végtelenül bölcs vagy, szeretsz minket, ismersz minket…” Ide tartoznak a betegségeink, a halálesetek, még a háború is. Óriási segítség, ha erre valaki rátalál; ha az életem egy óriási területén megtaláltam Isten akaratát, az a föladatom, hogy megküzdjek vele, és teljesen elfogadjam: igen, nekem ez az üdvösség útja, Isten ezt bekombinálta az életembe, rendben van.

Érdemes az Úr Jézusra vetni egy pillantást: az Ő életében is ott van ez. Elfogadta azt a megváltoztathatatlanul ott levő világot: farizeusok, írástudók, Annás, Kaifás, Heródes, Pilátus, római megszállás, és így tovább. Nem ágált, nem lázított, nem lázadt, nem elégedetlenkedett. Találunk olyan embereket is, akik egész életükön keresztül elégedetlenek. Volt egy barátom, rendtársam, egész életében azt mondta: „ha én akkor…! Ha engem akkor a tanárom megértett volna! Az egész életem más irányba ment volna…” Hiába mondtam neki, hogy ez most már megváltozhatatlan. Vagyis Isten akarata. Fogadd el! Menj tovább!

A második kör a bennünket körülvevő emberi világnak a második rétege, amibe mindazok a dolgok és területek tartoznak, amikre nézve már nem mondhatom azt, hogy megváltoztathatatlanok. Lehet így is, lehet úgy is.

De hozzám érkezett el a kinyilatkoztatás csatornáin keresztül Isten kifejezett parancsa. Utasítást, parancsot kaptunk az élet legfontosabb, legkényesebb dolgaira. Éppen ezért óriási jelentőségű a második kör, mert az emberi életnek az ütőerei itt mennek. Ezeken a pontokon múlik, hogy az emberi világban rend van-e, hogy egészséges módon fejlődnek-e a családok, a társadalmak, államok. Isten ezekre a dolgokra vonatkozólag kifejezett parancsolatokat adott.

Ha mi magunk dönthetnénk el, hogy Istent hogyan tiszteljük, hogy szenteljünk-e egy napot az Ő tiszteletének, vagy nem, vajon mikor jutnánk dűlőre? A rengeteg okos ember mennyi vélekedést kockáztatna? Minden tíz évben megváltoztatnák.

Isten ennyire ismer bennünket: kimondta szépen, hogy szenteljünk hetenként egy napot. Elérkezett ez az utasítás hozzánk: egy napot az Ő napjának tartsunk meg. S milyen atyai szeretet van abban, hogy ezt az Ő tiszteletére szentelt napot egyúttal pihenőnapnak adta! És így van a többi is: a szülők védelme. Isten védelmébe veszi a szülőket a gyermekeikkel szemben is, még ha azok a szülők eljátszották is a tiszteletre méltóságukat. S Isten mégis védelmébe veszi őket: „Tiszteld atyádat, anyádat!”

Viszont ebben a parancsban a szülőknek is üzen: gyerekeiteket is annyira tiszteljétek, hogy ne rontsátok el előttük a becsületeteket. Az emberi természetet és értékeket adjátok át nekik. Óriási jelentőségű parancsa Istennek!

Aztán ahogy vigyáz az életünkre: „Ne ölj!”. Még így is mi van a világban… A testi-lelki épségünkre is vigyáz ebben a „Ne ölj!” parancsban.

Az életadásra szolgáló berendezéseinkre külön gondja van, mert az rettentő kényes, és ezt is szabályozza paranccsal.

Aztán a vagyonunkra vigyáz. Tulajdonjogra. Becsületünkre. A vágyainkra.

Ezek azok a dolgok, amiket Isten örökre paranccsal szabályozott. Ezekhez hozzájön még, amit az Anyaszentegyház szabályoz. Azt a napot, az Istennek szentelt napot szentmisével szenteljük meg. Legalább évente végezzünk nagytakarítást, és Húsvétkor is kosztoljunk, az élet kenyerét vegyük magunkhoz, mert ha már egy évben egyszer sem vesszük, akkor baj van. Aztán a házasságunkat vigyük az Egyház elé is és oda tartozik, úgy kössük meg, hogy rendben legyen. Az Egyház fölfogása szerint Isten védi a házasságainkat!

Aztán az is az Egyház utasítása, hogy az egyházi közösségek anyagi jólétére is legyen gondunk; és a péntekre. Ez az Egyház öt parancsolata most.

Más erkölcsi eligazítások is érkeztek hozzánk, amik nincsenek külön a tíz parancsolatban bent, ezek a főbűnök tájékán helyezkednek el: a nagy erkölcsi törvények, utasítások.

Hogyan találjuk meg ezekben Isten akaratát? Hát ezek a legvilágosabbak. Legföljebb arra kell vigyáznunk, hogy iparkodjunk utánanézni, mi van egy-egy parancsban, és hogy néz ki ez a dolog. Mi van első helyen, mi következik utána, ha ütközik a kettő. Ha megismerem ezekben a dolgokban, mi Isten világos akarata, az óriási megkönnyebbülés mindnyájunknak. Istenem, ha mi emberek annyira szeretnénk és becsülnénk és olyan komolyan megtartanánk az Isten világosan nekünk adott parancsait, akkor a problémáink legnagyobb része megoldódna.

De ha az egész világot nem tudjuk befolyásolni, legalább magunkat állítsuk rá, hogy szeresük Isten parancsait! Tartsuk magunkat ezekhez a parancsokhoz! Vegyük ezeket alapvető dolgoknak.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

a szeretet

Egész meg voltam döbbenve. Egy pap, akinek hivatása az evangéliumot hirdetni? Hát az evangélium a szeretet evangéliuma! Hogy ne beszéljek a szeretetről? Akkor miről beszéljek? Ránéztem és látta, hogy nem tudok hová lenni a meglepetéstől. Magyarázatul aztán azt mondta, hogy most beszéltem a szeretetről, de utána XY ezt, meg ezt csinálta, és ez borzasztó dolog!

Ez a nővér megélte az ellentétet: vallunk valamit, valljuk a szeretet evangéliumát – és nem tesszük.
A pillanatnyi hatás alatt gondolkodott így. Biztosan mélyebb belátásra jutott aztán.

Mindenesetre itt, az evangéliumnak ezen a helyén vita van. Előzőleg is viták szerepelnek: a föltámadásról, meg hogy szabad-e adót adni a császárnak vagy nem.

Ez a vita a szeretetről, ez meddő.

Ha az Úr Jézus nem tett volna mást, csak eljön, és Isten nevében kihirdeti elméletileg, hogy mi a főparancs, hogy emberek így és így, tudjátok meg, vegyétek tudomásul, hogy az összes berendezkedéseiteken túl és azok előtt ez a legeslegfontosabb: Isten szeretete és egymás szeretete… ezzel nem jutottunk volna előre egy lépésre sem.

Ahhoz, hogy az Úr Jézus joggal, hivatali tekintéllyel valóban üdvösségünkre szólhasson a szeretetről, hosszú út vezetett. Hiába mondja, mondaná az Isten nekünk, hogy szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Hol az a teljes szív, hol az a teljes lélek, az a minden erő, ebben a szétszórt emberiségben? Vagy bennünk?
Egy kicsit olyan komikusnak tűnik az Ószövetségben így kihirdetni, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből az Istent, és felebarátodat, mint önmagadat.

Hát hol vagyunk, Uram, ettől mi emberek?

Az Úr Jézus ennek a jóindulatú farizeusnak azt mondja, hogy nem vagy messze Isten országától. Tökéletes, amit mondott a farizeus, még sincs Isten országában, mégis csak a közelében jár.

A megoldása a dolognak ott van, hogy az Úr Jézus nem elméleti tisztázást hozott.

Az Úr Jézus nem is igen szeretett beszélni a szeretetről. Az elején beszélt, a Hegyi beszédben, hogy az ellenségszeretetre vigyázni kell, ez az új rend, meg a végén, a búcsúzáskor beszélt, hogy az övéi szeressék egymást, lábat mosva szolgái legyenek egymásnak. Különben nem nagyon emlegette a szeretetet, de Ő hozta magában közénk Istentől magát a szeretetet, Ő a Szeretet.

Tegnap hallottam egy kiváló szentírástanár szavát, aki azt mondta, hogy az egész Szentírásnak a középpontjában Isten szíve áll. Meglepett ez a tiszta látású összefoglalása a Szentírásnak. Hát rá köll jönnünk, hogy az Úr Jézus a teljes szív.
Ő pedig itt van: veletek vagyok minden nap; aki titeket hallgat, engem hallgat; ahol összejöttök ketten-hárman, ott vagyok köztetek; ez az én testem, ez az én vérem.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen