szépet néztem meg

Ugye mindenki van úgy nem tud elmenni piheni valami miatt keresi azt dolgokat ha egy napra

el tud valakivel koncsorgini azt meg fogja el megy kimozdul egy kicsit félre teszi azt ami úgy

gondolja majd rá érnünk vele de meg oldható akkor fogja elmegy az illető és amit azon napon

ő nem tudta meg oldani azt egy más kori időpontra eltesszük én is úgy csináltam én dolgomat

itthonit ,mást csinálta meg elmondom én se tudok sehova menni idén nyáron hosszasabb időre

nincsen hely meg-többi így úgy voltam vele elmondom híredést hallgattam tereskére mennek

templomból tőlünk úgy voltam vele minden képen szeretnék elmenni oda ahova mentek

elmondom ősi régi templomot látogatunk meg ami szenté avátásank 835éve idén úgy

voltam vele ez szép lehet templom, illik részt venni kicsi piheni de egybe az embernek

szép látni való volt azt templomot meg nézni úgy voltam itenikel Turánról ,.Vácszentlászlóról

26mentünk elmenni azt tereskei templomot meg nézni9 ami most volt szentteavatásának835éve

ami nagyon szép templom belűről ős régi egy atya tartott reggel 9-11i elő adást elmondom

engem lenyűgözött beszéde 94éves atya nagyon szépen beszélt volt pár könny utána .11órakor

ünnepi szent mise tereskén ami tábori Mise volt szabadtéren volt templom előtt volt olyan

4000ezren ellátogattak megnézték azt csodálatos templom t nagyon ősi régi érdemes másnak

meg nézni .misét maga Váci püspök atya mondta vége misének azt követe díjak kiosztása .

Azt követe ebéd ami nagyon finom volt ebéd után 2órakor volt elő adás templomot

mutatákbe egyes dolgok most lettek fel újítva meg alsó templomot meg nézni ami nagyon

szép előadás után követe litánia jöttünk haza tereskéről buszal elmondom hogy jártam atya

hátra székmet pihenjek úgy volt nyújtóztam vissza állitaota buszékét be aludtam

én csak itthon keltem fel este 6kor értem haza azon napon 29én . Képet készült

templomról érdmes meg nézni .

 

Borbála Anna Berecz fényképe.

Dr Pálos Frigyes prépost,őrkanonok,egyháztörténész előadása a templomról: 94 éves; oroszlánrésze  van abban hogy ilyen csodálatos a templom

 

Borbála Anna Berecz fényképe.

ábrahám

Ekkor halt meg Sára Kirjat-Arbában, vagyis Hebronban, Kánaán földjén. Ábrahám elkezdte Sáráért a gyászszertartást és a siratást.
Azután Ábrahám fölkelt, eltávozott a halottól, és így szólt a hetitákhoz:
»Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok. Ezért adjatok nekem egy sírhelyet, hogy házam halottait eltemethessem.«
A hetiták így válaszoltak Ábrahámnak:
»Hallgass ránk, urunk! Úgy élsz köztünk, mint Isten főembere. Temesd halottaidat legjobb sírhelyeinkre. Senki közülünk nem tagadja meg tőled a sírját, hogy oda temesd halottaidat.«
Ábrahám erre fölkelt, meghajtotta magát az ország lakói, a hetiták előtt,
és így szólt hozzájuk: »Ha beleegyeztek abba, hogy házam halottait eltemethessem, akkor hallgassatok meg: járjatok közbe értem Efronnál, Cochár fiánál,
hogy a machpelai barlangot, ami az övé, és birtokának szélén fekszik, engedje át nekem. Adja el nekem jelenlétetekben teljes áron temetőhelynek.«
Efron éppen a hetiták között ült. A hetita Efron válaszolt Ábrahámnak az összes hetita jelenlétében, aki eljött a város kapujához:
»Nem úgy, uram. Hallgass meg engem. A telket neked ajándékozom, s neked adom a barlangot is, amely rajta van. Honfitársaim jelenlétében ajándékozom neked, temesd el halottaidat!«
Ábrahám meghajtotta magát az ország lakói előtt,
és így szólt Efronhoz az ország lakóinak jelenlétében: »Igen, ha te… De mégis hallgass meg engem. Én megfizetem neked a telek teljes árát. Fogadd el tőlem, hogy eltemethessem ott halottaimat.«
Efron ezt válaszolta Ábrahámnak:
»Hallgass meg engem, uram. Négyszáz ezüst sékel egy telekért: mi az köztem és közted? Temesd el halottaidat!«
Ábrahám elfogadta Efron ajánlatát és Ábrahám lemérte az árat Efronnak, amit az a hetiták jelenlétében megnevezett: négyszáz ezüst sékel, ahogy az a kereskedők körében járja.
Így Efron telke, amely Machpelában Mamrétól keletre feküdt, a telek a rajta levő barlangokkal, s körös-körül a telek egész területén levő fákkal
az összes hetita jelenlétében, aki a város kapujához jött, átment Ábrahám birtokába.
Ezután Ábrahám eltemette a feleségét, Sárát a barlangban, a machpelai telken, Mamrétól keletre, Kánaán földjén.
Így a telek a rajta levő barlanggal a hetitáktól jogszerűen Ábrahámra szállt, temetőhelyül.” (Ter 23,1–20)

Az ember egy ilyen sírvásárlás hallatára vagy semmi különöset nem gondol, vagy arra gondol, hogy milyen tipikus keleti szertartásos alkuról van szó. Kijönnek a város kapujába, ott szinte gyűlést tartanak a jogi ügylet lebonyolítására. Viszont ha a Szentírás szakembereinek a segítségével egy kicsit közelebb kerülünk a dologhoz, nagyszerű valami rejlik itt az egész sírvásárlásnál.

Önmagában az is érdekes, hogy milyen nagy terjedelemben számol be a sírvásárlásról az Írás. Később, a Teremtés könyvének 25. fejezetében Ábrahám halálát sem írja le ilyen részletesen. Még Isten Ábrahámnak tett első ígérete sem kapott ilyen sok helyet.

Szóval tipikus keleti alkudozásról van szó. Ravaszkodásról: egész másról van szó, mint amit a szavak mondanak. Majd lassan kiderül, hogy akkor még jobban föltűnne, hogy mi az érdemleges oka ennek, az indító oka, hogy ez az alku így bekerült ide a Szentírásba.

Mi a sírvásárlás előzménye? Sára 127 évesen meghal, és Ábrahám elsiratja őt idegen földön. Még nem az övé a föld. Isten neki ígérte, meg is mutatta neki – de még nem adta neki.

Nézzük a jelenet kezdetét: „Én csak vendég és jövevény vagyok nálatok.” Ez lényeges mozzanat. Ábrahámban ott dolgozik a törekvés, hogy megvesse a lábát az ígért földön. Az ottani fölfogás szerint: akinek sírja van, az már odavalósi.

legyetek szentek

Nem is tudja a mai ember, mi az, hogy szent. Mégis ez az Isten akarata: hogy szentté legyünk. Így várjuk az Ő jöttét.

Mi az, hogy szent? Ez Istennek fönntartott jelző. Egyedül Isten a szent. Olyan, akinek semmi szemrehányást tenni nem lehet. Akiben semmi kifogást nem lehet találni. Ha pedig valaki mégis pöröl, vagy kifogást tesz Istennel szemben, mint Jób, akkor az a végén kénytelen azt mondani, hogy Uram, ostoba voltam. Bocsáss meg.
Ez a szent. Isten a szent. És mindaz és mindazok, akik Istennel kapcsolatban vannak. Istenről mehet csak át a szentség tulajdonsága másra. Szentnek nevezzük az írást, az embereket, akik Istennel kapcsolatban vannak. És a tárgyakat is, amelyek Istennek vannak szentelve.

Ilyen szempontból azért mégis, mintha valami haladás lenne a történelmen keresztül – a szentség szempontjából. Még a szentírásban is látni. Először csak egyes, egész, kivételezett helyeket mond a szentírás szentnek. Jákob, szent ez a hely, ahol részesült abban az álomban. Összeköttetés létesült közte és Isten között.

És szent volt a Sínai-hegy. S az egész választott népben csak hely volt szent, Jeruzsálem. És szent is kevés volt. A próféták tulajdonképpen. Bár a királyokat is fölkente a próféta, hogy Istennek legyenek szentelve, és Isten ügyét képviseljék. De ott már sok baj volt, hogy nem felelt meg az életük ennek. És kész.

Éppen ebben jelentett forradalmat a kereszténység. És jelentettek forradalmat a keresztények. Az Úr Jézussal a szentség, az összeköttetés Isten és ember között robbanásszerűen kiterjedt. Ő, aki izzó központként élte a lényében az Atyához való közvetlen odatartozást és kapcsolatot.

Az angyal előre mondta, hogy szent lesz. Isten Fiának fogják hívni. Még a gonosz lelkek is azt mondták: tudom ki vagy, az Isten szentje. Az Úr Jézusban ez az izzó központ, ez a kapcsolat az Atyával, s a Szentlélekkel.

Az Ő halálának és föltámadásának titkán keresztül forradalmasította az egész emberiséget. Mert olyan állapotba került a halálával és a föltámadásával, hogy ez a kapcsolat általános lett. Hozzáférhető lett Isten közelsége mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban és megkeresztelkedik.

Hinni Jézus Krisztusban éppen azt jelenti: hiszem, hogy a halálával és a föltámadásával az Isten országa eljött és az én keresztségemmel én is belépek ebbe az országba, én is szent leszek, részesülök Isten szentségében. És ez jellemzi a keresztényeket.

Ezt élték meg olyan elevenen az első keresztények. Hogy ők beléptek Isten életébe, ahol ők vannak, ott van Isten temploma. Ők Isten templomai, mert a Szentlélek eljött, megszenteli őket, jelen van, köztük és az Isten között. Állandó az összeköttetés, isten jelenléte kiterjed, ahol ők járnak-kelnek, ott van Isten jelenléte, szentsége. A keresztségben fölkente őket Isten. Királlyá, pappá, prófétává, szentté. Krisztusivá. Ők is Krisztus. Krisztus titokzatos testének tagjai.

Ez a forradalmi tudat elhalványult az idők során. Ahogyan a keresztség betemetődött. A keresztségi tudatból bontakozik ki az igazi keresztény öntudat és minden törekvés az életszentségre. Hiszen a fogadalmaink is a keresztségi fogadalomhoz járulnak.

Most mi a nagy feladat? Mert ezt Isten művelte. Ehhez minekünk nem sok hozzászólásunk volt. Készen kaptuk. A mi feladatunk az, hogy ahogy az Úr Jézus mondja, legyetek tökéletesek, vagyis szentek, mint a ti Mennyei Atyátok tökéletes. Vagyis, most már a mi öntudatunkkal, a mi cselekedeteinkkel ebbe be kell kapcsolódnunk, és ez a nehéz. Mert az ember Ádámmal kezdve valahogy nagyon ellenkezésbe kerül Istennel. És le kell ezt győzni. Ennek meg kell halni napról napra. Ha valaki meg nem tagadja magát minden nap, nem lehet az Isten országának a tagja. Nem tud belépni oda. Ha gyermekké nem lesz, nem bír belépni oda. Ha a szeretetet nem őrzi, nem bír Isten gyermeke lenni.

Csak azok az Isten gyermekei, akiket Isten Lelke vezet. Ha nem imádkozik az ember, nem tartja ezt az összeköttetést, a jelenlétét Istennek, akkor nem bír szent lenni. Ez állandó küzdelmet jelent.

És hibázunk és vétünk. A reggelt már úgy kezdjük, hogy beleharapunk egy kicsit a másikba. Figyelmeztet, zúgolódunk, nem értjük meg, kifogást teszünk. Küzdelmet, állandó küzdelmet jelent. Ezért nehéz szentnek lenni.

Jellembelileg is nagyon különbözőek vagyunk. Nagyon különböző az út a meglátás és a végrehajtás között. Mert van, aki elméletben nagyszerűen tudja a dolgokat. De kilométerekre van az az út, hogy átvigye gyakorlatba. Elméleti szentek vagyunk. Elméleti keresztények vagyunk.

Az igazi szentek, akinek az életét olvashatjuk, megnézhetjük, azoknál nagyon érdekes, hogy meglátni, megszeretni és megtenni: az egy. Összetartozik. Egyszerűek tudtak lenni.

Assisi Szent Ferenc: szinte primitív, mint egy bolond. Megszállja a gondolat és megteszi. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy boldogok, akik meghallják az Isten igéjét és megteszik. Nem spekulálnak sokat rajta. Meghallják.

A valóra váltás a titka az életszentségnek. Az az egyszerű gyakorlat. Hiába tudom én, hogy imádkozni kell mindig… mégsem imádkozom. Hiába tudom én, hogy a felebarátomban találkozom Istennel, Jézus Krisztussal… mégis, mikor látom, fintorítom az orrom. Nem, mégsem tekintem Krisztusnak.

hogy kéne hozzá álni dolgokhoz

Ki szokott meg fordulni pár helyen és meg tapasztalni dogokat valaki olyan pozitívan áll

dolgokhoz mondjuk valaki szívét lelkét beleadja jól menjen minden aki lehet úgy gondolkodik

dolgokhoz elvégzem gondlom többi csinálja más nem érdekel úgy gondolja ebbe az gond

vastagon szedi nem törődök tablettát és más öt nem érinti intézze el de ebbe az gond úgy

gondolom az többi ember is a meg levét mással el foglalva másik nem csinálta meg mondjuk

kényelmesen otthon van illető ő meg csinálta amit kel azon napon a helyen többi nem érdekli

mi folyik otthon nem foglalkozik kényelemesen van fel tesi lábát be kapcsolja tévét mert

ő eddig csinálta amit kel ahol volt otthon neki pihenés szórakozás van többi őt nem érdekli

ezzel az gondom el várja mondjuk legyen étel ház körül terem de ő nem segítene bele mert

ott csinálta dolgokat itthoni nem érdekli úgy van vele de ez nagyon rossz út felé haladás én

mondom így másik illető issza meg másik helyet meg dolgokat úgy gondlom pedig közösen

össze fogunk dolgokba mondjuk másiknak könnyebb és nem issza plusz dolgok levét közösen

meg oldották össze fogással meg oldottak .napokba voltam egy helyen úgy gondoltam meg

néztem szememet oda megyek ember elé; esik ez van mindjárt kérdezte fiatal korába használt

szemüveget mondtam igen ő folyatta evést de nagy nehezen rá beszéltem nézze meg nézte

igaza volt vissza tért fiatal kora újból hordani ezt csak akkor derült ki amikor nagy nehezen

rávetem nézze meg meg tette 5perc után pedig úgy gondlom illik annak ember felé késéggel

leni amit kért eleget tenni meg tette idő kelet neki . Pedig rugalmasban hozzá állna dolgokhoz

kérnek főleg ilyen estbe amit én meg tapasztaltam nagyon nem jó ellenkező lett jobban fog

derül hírek n agy világba pozitívan kel hozzá állni dolgokhoz úgy gondlom .nem úgy mint

egyesek teszik így más issza meg levét elmegy máshova ahol rugalmasban lesz vendég felé .

Ilyen estbe nagyon fontos dolog úgy gondlom .

egy lakodalom

Volt egyszer egy elvarázsolt királyfi, aki egy tündérszép királykisasszony kezére pályázott. De csak úgy kaphatta meg, ha előbb legyőzi a hétfejű sárkányt, felépíti a kacsalábon forgó kastélyt, s felébreszti és megnevetteti a befalazott, alvó királykisaszszonyt. Sok-sok vesződség, kaland, hőstett, utazás és munka árán legyőzte hát a hétfejű sárkányt, felépítette a kacsalábon forgó kastélyt, és felébresztette az alvó királykisasszonyt. No, az mindjárt elmosolyodott, s megtartották a lakodalmat.

Aztán, hogy ez is véget ért, leültek egymással szemben, és mosolyogtak.

De eltelt egy nap, s még egy, még egy. Már az első is igen hosszú volt, mert sok órából állt, az órák meg sok percből, a percek sok másodpercből.

– Hát most mihez fogjunk? – kérdezte a királyfi.

– Most boldogok vagyunk – mondta a felesége.

– Igaz is.

De három nap múlva a királykisasszony szólalt meg.

– Mit is csinálunk most? – azt kérdi.

– Hát boldogok vagyunk – mondta az ura.

– Vagy úgy, persze.

Megint mosolyogtak egymásra egy napig, de akkor egyszerre felállt mind a kettő.

– No csak.

– Van egy ötletem – mondta a királyfi. – Befalazlak és elaltatlak megint.

– Jó!

– Lerombolom a kacsalábon forgó kastélyt, és föltámasztom a hétfejű sárkányt. Hogy újra legyen mit építenem, és legyen kit legyőznöm.

Neki is fogott mindjárt. Csakhogy ez nem volt már olyan egyszerű. Sem a sok vesződség, még több hőstett, sem kaland, jövés-menés árán sem bírta lerombolni a kastélyt – mert az mindig elfordult előle a kacsalábakon -, még kevésbé bírta helyére tenni a sárkány levágott hét fejét, s nem lehetett a királykisasszonyt sem befalazni, elaltatni többé. Teltek a napok, amikből hónapok lettek és rövid esztendők, s így küszködtek.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Az Úr Jézus úton van, igazi zarándokúton,

Az Úr Jézus úton van, igazi zarándokúton, föl Jeruzsálembe. Ez a földön az utolsó – emberileg az utolsó – útja. De ez az út csak jelzi Isten útjait közöttünk, emberek között: itt járt, végigment Jerikón is. Mindenütt végigmegy az Isten, mert jelen van mindenütt.

A döntő, és különösen figyelemreméltó ebben az evangéliumi jelenetben a találkozás az Úr Jézus és Zakeus között. Mindnyájunk életében az a döntő: van-e ilyen találkozásunk, igazi találkozásunk az Úr Jézussal?

Az evangéliumok elmondják, fölvillantják a legkülönbözőbb találkozásokat. Heródes is találkozott az Úr Jézussal. Igazán emlékezetes volt: az Úr Jézus hallgatott. Heródes meg sokat faggatta és sokat beszélt. Pilátus is találkozott vele, és Annás, Kaifás, Júdás is. De Péter is találkozott vele, az apostolok is mind, és Magdolna is, és a beteg asszony is. Mennyire különbözőek ezek a találkozások!

Most olyan találkozás van előttünk, amelyik szinte mintaszerű. Látjuk, hogy az Úr Jézus körüljár és jót cselekszik: ebből a találkozásból nagy jó fakad. Figyeljük meg, hogy Jerikóban zajlik le ez a találkozás. Jerikó volt Afrika és Európa között a vámszedő központ. Ott áramlottak a különböző fűszerek, cikkek, áruk: a vámosok paradicsoma volt a hely. Zakeus a vámosok között is fővámos volt, ő bérelte a fővámszedő helyet, és biztosan sok vámos tartozott alá.

Jerikó egyébként is sötét hely volt: már ismerjük máshonnan. Lent feküdt: a huszonhét kilométer távolság Jeruzsálemtől csaknem ezer méter szintkülönbséget jelentett. Mély hely volt, sötét hely volt, és rablók voltak a környékén. Itt zajlott le a találkozás.

Egész Jerikóból egyetlen személyt tart említésre méltónak az evangélista: Zakeust. Pedig sokan várták ott Jézust, egész tömeg kísérte. De csak ez az egy ember akarta látni Jézust, ez az egy akart vele találkozni.

Zakeusban különös vágy volt, hogy lássa Jézust. Zakeusnak a neve is tulajdonképpen Zakariás, azt jelenti, hogy ‘megemlékezik rólam az Isten’. Megemlékezett: Zakeus is akarta ezt a találkozót. Kíváncsi volt az Úr Jézusra. Hogy miért volt kíváncsi? Hallott róla. De nagyon kíváncsi volt, mert nem törődött azzal, hogy olyan akadályok vannak, mint a tömeg, ő meg kicsi, meg hogy mit szólnak majd az emberek. Ő szaladt előre. A gyerekek biztosan kiabáltak, hogy: „Nézzétek, ott szalad Zakeus!” És talán csúfolták is. Mászott a vadfüge fára, jól kinézte magának. Biztosan arra megy majd el az Úr Jézus.

A fa alatt zajlott le a találkozás legfontosabb része, mert Isten mindent tud. Az Úr Jézus mindenkinek belelát a szívébe. Nagyon jól tudta, hogy Zakeus látni akarja őt, és Isten senkitől nem zárkózik el, aki őt látni akarja és keresi. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák.

Ránéz. Igazi találkozás a tekintetük is. Elképzelem ott a fa levelei között Zakeus két szemét. Egyrészt kíváncsi szem, de most aztán csodálkozó, meglepetést eláruló, amint az Úr Jézus szemébe mélyed: Uram, te mindent tudsz, mennyire akartalak látni! És akkor sietve leszáll, és örvendezve fogadja.

Mennyire másképp fogadja a házába! Hét közben volt egy másik vendégség. Az Úr Jézus egy farizeus házába tért be, hogy egyék. Ott megfigyelték, nézték, szemmel tartották őt. Minden mozdulatát, minden szavát. Micsoda különbség a két hely között! Egy vámos lakása – és a farizeusi vendéglátás között.

 

Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr Jézus „katalizáj”. Azt jelenti: ‘föloldódni’. Betért föloldódni Zakeushoz. Ha betér hozzánk föloldódni egy vendég, vajon az neki igazán földódás? Egymás között találkozni, egymással beszélgetni: ez föloldódás? Jól érzi magát az Úr Jézus itt köztünk? Nem savanyú és unott a képünk, ha egymással találkozunk? Az Úr Jézus jól érzi magát, és pont a vámosnál érzi jól magát.

Ez udvarias ember. Mélyen emberi ember. Nem a hibákat leső, figyelő ember.

kölcsönös szeret másik társam felé

Napokba aki emlékszik volt szerelemről gondolatom most egy kicsit rá térek én úgy mondva

nem igazán tapasztaltam meg volt ilyen érzés aki emlékszik voltam fogorvosnál valakin

segítettem és gondolta 2ember ő meg én kölcsönös szeretjük egy mást ez addig tartott hogy

jött fény föntről sugározták hogy nem igazi barátok segítségével úgy mondva le ráztam

nem, az estem folyamatosan csörgőt azt hite az ember 89kilécsszer hívom és nem veszi nem

hív vissza egy szer illetőt ha nem ér rá biztos viasza hívom meg beszéljük dolgokat így

illő élő példa mondjuk valaki szerelmes ugye mindenki élt ilyen érzést át ugye ilyenkor

az ember igenis rozsin felhőket lát titokba feje főlőt elmondom ez se olyan rossz érzés

úgy gondlom hány olyan van akik nagyon kedvelik egy mást de nem mondjuk meg egymásnak

dolgokat valaki aki nagyon figyelmes biztos észre fogja venni amikor az 2iltő beszélget

hogy szeretik egymást nagyon amikor kéredznek valamit igenis az szó szeret erősebb foka

de nem válaszol lehet tényleg az van 2ember közt de úgy gondlom nem tartozik senkire

ara 2embre tartozik igenis az van köztük és tényleg szerelmesek egy más iránt de magán

ügy úgy gondlom hány olyan ember van akit úgy mondva ember nagyon szeretik egy mást

mindent meg teszik érte viszonozza dolgokat látni utána tényleg szeretik egy mást ilyenkor

úgy gondlom nem számít semmi csak 2ember vonzódik szeretik egymást nagyon ebbe

létezik lehet szerelem ha jó meg figyeli azt 2illetőt aki igen csak rozsin felhőkbe jár

lehet olyan szépet mond másiknak akik hal valamit mondjuk feleségem egyebek lehet

igen meg hűlni ők nagyon szeretik egy mást biztos nem az lehet annak embernek meg van

engedve de így szólítja biztos lesz az neki annak embernek idő kel hozzá lényeg kölcsönösen

szeretik egymást érezni lehet levegő másik észre veszi az ember menyire szereti őt de idő

kel jól meg ismerjék egymást lehet szerelem vége ahhoz idő kel másikat jól meg ismerjem

nem lehet elkapkodni dolgokat adig kölcsönös szeret legyen 2ember közt .

szerttel legyünk másikfelé

Hányszor emberekbe az valakivel nem igazán szeret együtt leni mert ő úgy gondolja

másik ember neki nem igazán szimpatikus így azt gondolja magába ő nem szeretne vele

együtt dolgozni ő ilyen típus mondjuk valaki vágja képet ezzel nem szeretek dolgozni ő ilyen

elmondom aki emlékszik tegnapi bejegyzésem nem ott kel hibákat keresni magukba néha lehet

ott van gondok azok sugárzónak olyan ellenkezőket agyunkba amitől másképp látjuk

dolgokat másik ember tárasunk felé egyszer úgy mondva leteszem azokat terheket

ami épen másik ember társunk okozott mondjuk azért van súrlódás másik ember felé

legtöbbe ilyen ok lehet azért nem szeret vele dolgozni azért nincsenek kibékülve fújnak

azért nem szeretnek dolgozni vele elmondom amik épen meg bántotta neki nagyon bántja

higgye el aki meg nagyon bántja ez dolog meg bocsátunk feléje utána másképp

látjuk dolgokat békébe fogunk együtt leni minden ember másikon segít tud és

nem ellenkezőt kel keresni ő rossz felém ez nagy hiba úgy gondlom leteszem azokat

fájdalmakat amit okozott másik biztos hogy másképp látjuk dolgokat emberbe igenis

fontos legyen szeretettel legyünk másik ember felé azt lépést meg tesszük másik felé

nem találjuk lehet azt hibát másikba ne rosszat keressük másikba ő is jót akar felénk

teni nekünk kel szívünkbe azt göröngyöket el távolítani rosszat másik társam iránt

meg történik ez utána úgy mondva könnyebb lesz máskép látjuk dolgokat úgy

úgy gondolom nagyon fontos szeretettel legyünk másik ember társunk felé és

ne média hallgazunk tápláljuk szeletlenséget táplájukl másik felé békét szeretettel

legyünk egymás s iránt nagyon fontos .

ne keresük másikba hibát

Hány olyan emberekbe keresünk valamit másik ellen ő tökéletes magunkba nem találunk

magunkba hibát így másikba mondjuk mindennek eltudjuk hordani gyorsan elkezdődik

az bizonyos nagyfokú harag meg többi dolog másik ember iránt ez nagyfokú önzés harag

máik ember társunk felé és ilyenkor az van ö tökéltess ember az gondolja ez is olyan

hiba másik ember felé nagyon nagy hiba amit úgy mondva lelki ismertbe meg báni ilyen voltam

másik árulkodás mondják önzés másik felé gondolkozunk kegy kicsit valaki úgy mondva így

tud dolgozni másik amúgy tudja csinálni dolgait és nem keresem azt dolgot hogyí amikor

nincsen háta mögött akkor eltudom mondani mindennek ez nagyon csúnya dolog másik

ember társunk felé úgy gondolom mondjuk úgy alakul igenis együtt dolgozni vele nem

förmedek rá meg beszélni dolgokat pont szemébe és nem mindennek el mondani úgy gondolom

én én se kedvelek valakivel együtt segíteni de meg mondták együtt kel békességbe dolgozni

ő segít rajtunk ő is úgy mondva rendes ember csak néha magukba kel rendet rakni lelkünkbe

ez nagyon fontos hogy tisztán lássuk dolgokat nem göröngyöket másik ember társunk felé neki

mi hiba úgy mindnek el hordom nagyon nagy hiba ezt igenis lelkünkbe rendet rakni és

meg báni milyen másik ember társam felé ne keresünk másikba hibát úgy mondva minden

embernek hibája és nem hordja el senki .ezen dolgon úgy mondva mindenki valami hibázik

valamibe ezen dolgon mindig csiszolni kel ne legyen annyi hibánk magunkba de másiknak

az dolog nem mondom mindennek milyen meg beszéljük dolgokat épen ő milyen hibát észlet

ezen javítanunk kel úgy gondlom el nem lesz elmondom minden hibáját nagyon csúnya

dolgozunk rajta le szokjunk erről együt kel békességbe lelnük és békégbe élni másik

ember társunk felé nagyon fontos szeret működjön másik ember társunk felé tisztál

látjuk útna dolgokat másik ember társunk felé .

mi ehelyes gondolkozás

Hány olyan életünkbe helyzet amikor úgy vagyunk nem értünk dolgokhoz és úgy van

keressük értelmét meg találjuk azt amit nem értünk keressük értelmét hogy meg értsük

ilyen dolog legyen mondjuk 2ember mondjuk nagyon szeretik egy mást úgy gondlom az

dolog 2emebere tartozik az szeret meg erősebb fonal van köztük legyen az szerelem

úgy gondlom az 2embere tartozik az is meg szülőkre közli vele igenis szeretik egymást

ez helyes gondolkozás mert idő után amikor úgy mondva igenis nagyon meg ismerik egy

mást ki ismerik egymást 2ilető látja mindenki kölcsönös vonalamat másik után higgyék

el mindenki látni fogja az egy pár akik nagyon szeretik egymást oda voltak egymásért

Ehhez úgy gondlom nem igazán kel semmit közé tenni mondjuk közösség oldalra teni

úgy is úgy gondlom egyser életbe minden ki derül hírül megy nagy világba az 2ember együtt

vannak szeretik egy mást nagyon ehez úgy gondlom nem egy közösségi oldalra fel tenni ép

mi egy valakit nagyon szeretek oda vagyok érte nagyon nem oda kel közé tenni egy közszögi

tenni ezt dolgot úgy gondlom ez csak embere tartózik higgyék el idő után egyszer minden fény

derül és ahhoz nem kell az oldal úgy m gonlom én nem lebeszélni akarom erről magukról ez

helyes döntés 2ember szereti egy mást ara tartózik csak bocs ha valakit eszel meg bántottam volna

maguk döntenek de én így gondolkozok akik nagyon szeretik nem kel világra kürtölni minden

egyszer fény derül meg tudnak mindent az emberek azt is azn 2illető mondjuk fülig

szerelmesek de mondjuk nem teték közé idő után megtudta mindenki az 2ember együtt

jártak meg egy másért nagyon oda vannak és csak szűk kör tudta dolgokat és idő

után mindenki tudta világba akit érdekelte dolog hogy 2illető nagyon szeretik egymást

oda vannak egy más iránt ..

nagy változás bent

Aki észre vette változást tavalyról az alapítvány dolgai szempontjából ép befejezették tavaly

tanítást ugyanilyen időpontba befejezték elmentetnek nyári szűntre akkor volt mondat hogy

ők dolgoznak rajta hogy nyáron legyen 2htehnte össze jövetel találkozunk egymással nyáron

is tavaly ez dolog működőt pár hét volt eltérés de tudtunk találkozni de nyáron sokan

elmentek nyaralni tudtunk találkozni volt olyan havi szinten tankozni de én elmentem nyaralni

onnantól nem igazán tudtunk találkozni bent össze jövetelt tartani vagy nyarat mindenki épen

és csak onnantól volt egy kis szünet de próbáltunk hogy legyen havi szinten találkozni .idén

annyi változás történt eddig nyár elkezdőt június 14től 2ser találkoztak az alapítvány elmentek

siófokra egy napi kiábrándulásra ami nagyon jó sikerült meg juniús24én volt szert napra

meg hívásunk akkor találkoztunk és beszélgetünk egy jót meg július 13án csütörtökön volt

műv házba ruha dolog amivel úgy mondva evvel tudták segíteni az alapítvány dolgait

jobb legyen nekik helyzetük ami hálásan köszönjük aki már értesült dolgokról nagyon

meg szorongatva sok mindenen ami úgy mondva jó volt közösség formálta embert lhet

hogy fordult kocka nem tudja segíteni neki nagyobbak de ezt is meg lehet érteni úgy

gondolom imádkozni érte jobb legyen helyzet és jok ne szűnjenek meg .a július 13án amikor

volt ruha dolog ami nagyon jó sikerült köszönjünk segítették az alapítványon az óta

nem igazán tudtunk össze jövetelt szervezni bent mindenkinek dolgai vannak meg most

lassan itt lesz július vége augusztus vége sok szülök ilyenkor szoktak menni nyaralni dolgoznak

rajta legyen havi szinten össze jövetel bent meg tudtom mi helyzet meg tudom mikor lesz

össze jövettel bent nyáron idő pontját időbe fogom jelezni .

elgondolkodtató történet

Elgondolhatjuk azt a megjegyzést: nézd Mester, melyen gyönyörű kövek. Fehér márványkövek voltak ott, azokkal borították a templomot. Mi emberek úgy vagyunk, hogy a szemünk megakad annál, ami ott van. Az Úr Jézus azonban nem a közvetlen közelit látja. És nem is akarja, hogy az övéinek a szeme megakadjon a világ építőkövein. Messze áttekinti az egész időt, ami rendelkezésre áll, hogy az ő vetése megérjen. Hogy majd milyen időjárás jön. És amikor ebbe tekint bele, akkor azt mondja először az övéinek: olyan idők jönnek, amelyekben majd vigyáznotok kell, hogy félre ne vezessenek benneteket! Ne bolyongjatok! Azt mondja: planéte. Mi is használjuk ezt a szót: planéta, vagyis bolygó, amelyik körös-körül bolyong az űrben, össze- vissza megy, de sosem a középpontban van. Ti se bolyongjatok, tévedezzetek a dolgok körül a fölszínen!

Ha a magunk életéből, tapasztalatainkból leszűrjük: mennyi minden próbálja az Úr Jézus tanítványait félrevezetni, hogy tévedezzünk. Minden korszakban ez a helyzet. Az Úr Jézus tanítványainak ezen kell átmenni. Ez az érlelő idő. Ahogy őt is minden megpróbálta félrevezetni. A kísértő, a tömeg, az írástudók, a vezetők megfélemlíteni, félre vinni, még Péter is, meg a tanítványok várakozása is. De az Atya akaratát nézte, és nem engedte magát se jobbra, se balra, semerre félrevinni. Ezt mondja övéinek is: ne tévedezzetek!

Lukács korában is nehéz volt a keresztényeknek megtalálni az igazi utat, hiszen micsoda problémák álltak eléjük! A zsidóság felé próbáltak volna tájékozódni a zsidó keresztények. A pogány szokások felé a pogányságból megtért keresztények. És ugyanakkor kitört az üldözés. A zsidóság részéről is, meg már Róma részéről is. Borzasztó nehéz volt az első keresztényeknek! És közülük is támadtak, akik hamis tanításokat mondtak. Félreértették még azt is, amit az Úr Jézus az eljöveteléről mondott.

Lukács a Boldogságos Szűz meg az apostolok tanításából ezeket kiragadja. Egészen kiemelkedik ez a felszólítás az egész részletből: Ne tévedezzetek! Az ember értelmének ad támpontot. Mert mi lenne, ha akár csak egy-egy részegyház magára volna hagyva! Például a magyar egyház: amikor megfélemlítik, amikor ránehezedik az állam hatalmas nyomása, és mindenféle divat hatása. Hogy el tudna az igazság útjáról térni!

szeret gyakorlása

Most kicsi gondolkoztató dolgot hozt6am maguknak minden emberbe néha úgy látni

mai világba hogy hiányzik a szeret és minden ember dolga mai világba m a szeret

továbbítja másik emberek felé ezt szeret továbbítás dologba nem kel nagy erőfeszítést

tennünk másik-ember felé kedves mosollyal közeledünk vagy épen rá nézünk kedvesen

érez ő is szeretik hány olyan világba akit szeretünk mindent meg teszünk érte jobb

legyen meg tapasztalja ő t is szeretik nagyon ehhez szeretethez nem kel nagy dolgot

tennünk másik felé észre vegye őt szereti másik ember hány olyan mondjuk aki szereti

másikat előtte ilyen utána nincsen közelébe biztos más színre változik és azt érzi addig

tartott másik ember felé szeret el hűlt úgy gondolja az ember az szeretet másik ember

felé mindig fel kel eleveníteni az szeret öröké éljen tovább tudjuk adni minden ember

felé azt bizonyos szeret egy szép meg haltó gondolat jutott eszembe mondjuk szereti

másikat ugye van olyan pillanat össze tűzések vannak életükbe néha össze vesznek nem

tárgyalnak pár perc múlva minden jó vége nagyon szeretik egymást újból é az nagyon

szeretet úgy gondolom ez igazi szeret öröké élni fog ez szeret dolog 2ember közt ezt

szert továbbítást úgy gondolom, minden embernek érdemes gyakorolni másik ember

társunk felé így tudják majd szeret tovább adni mindenkinek . Az alapítványuk is

hivatalos volt szeretet dologra el fogatták meg hívást őszi rozsa nyugdíja otthon

Turán erről tartottak egy kis műsort alapítványt meg hívták ere ez juniús24én szombaton

volt elmondom én se tudtam jelen leni ezen nem tudtam róla hírek olvastam róla

akkor értesültem róla .

2017.június.24.szombat. A szeretet napra kapott meghívást Alapítványunk 10 órakor kezdődött a rendezvény az Őszirózsa nyugdilyas házban. Halhattunk verseket,gitármuzsikát,klarinét játékot. Az előadások mellett megnézhettük a Cserhát müvészkör müvészeinek kiállitott munkáit és textilszobrokat is megcsodálhattuk. Az ebédet követően / marhapörkölt tésztával/még volt lehetőségünk hallgatni az előadást és beszélgetni a meghívott vendégekkel. Nagyon jól telt ez a rendezvény. Jövőre is szeretnénk részt venni

 

 1. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
 2. Legyen bár prófétáló tehetségem,
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem érek.
 3. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
  S vessem oda testem, hogy elégessenek,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem használ nekem.
 4. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
 5. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
 6. Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
 7. Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.
 8. A szeretet soha el nem múlik.
  A prófétálás megszűnik,
  A nyelvek elhallgatnak,
  A tudomány elenyészik.
 9. Tudásunk csak töredékes,
  Töredékes a prófétálásunk is.
 10. Mikor azonban eljön a beteljesedés,
  Ami töredékes, véget ér.
 11. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
  Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
  De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
 12. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
  Akkor majd színről-színre.
  Most csak töredékes a tudásom,
  Akkor majd úgy ismerek,
  Ahogy én is ismert vagyok.
 13. Most megmarad a hit, remény, szeretet,
  Ez a három,
  De köztük a legnagyobb a szeretet.

vak szerelemről gondolat

A halálos szerelem, egy nagyfokú egzaltáltsággal azonos, ahol a józan ítélőképesség megszűnik. Ebben az egzaltált állapotban az ember tudatával nem, vagy csak alig képes kordában tartani az ösztön által diktáltakat.

A szerelmes emberek agyában lejátszódó folyamatok kutatási eredménye hideg vizes zuhanyként hűtötte le az ősidők óta dédelgetett romantikus elképzeléseinket. Helen Fisher (Rutgers University, New Jersey) antropológus által vezetett kutató csoport felkért hét férfit és tíz nőt – akik azt állították magukról, hogy halálosan szerelmesek – hogy nézzenek meg szerelmükről egy fényképet, illetve más ismerős személyről, miközben rá voltak kötve egy mágneses-rezonancia erősítés elvén működő leképezőre (MRI). Ebből a kísérletből a következőket állapították meg:

Egy szerelmi viszony elején az indítékkal és jutalommal asszociált, dropaminben gazdag agyterületek nagyfokú aktivitást mutatnak, amikor szerelmük fényképét látják. És persze minél mélyebb a kapcsolat, annál nagyobb az aktivitás.

A kutatókat meglepte az, hogy bár hitünk szerint a szerelem nagyfokú érzelemgazdagságot jelent, ennek ellenére az agy érzelemért felelős részében az aktivitás nem növekedett meg. Ezek a részek mind addig nem aktiválódtak, amíg a kapcsolat nem ért el egy későbbi, érettebb szakaszt.

Az eredmények azt sugallják, hogy a romantikus szerelem mindössze egy indíték, egy ösztönző erő, mint amilyen az éhség vagy a szomjúság. Egy kapcsolat elején az agy, tervezéssel van elfoglalva és az élvezet megszerzésére hajt. Csakhogy a „ráhajtással” foglalkozó agyterület akkor aktiválódik, amikor az ember például csokoládét majszol, élvezkedik.

a jó termés

Egy kicsit ma az evangéliumról fogok elmélkedni ma a bő terméről szolt evangélium

emberbe el van vetve mag nekünk az dolgunk ápolgatni kel lelkünket az hozza gyümölcsöt

magukba azért kel ápolni lelkinket igazán hogy rossz mag ami véletlen be férkőzik szívünkbe

igazán ne terjedjen tovább az rossz ami elkezdőt bennük lelkünkbe hány olyan én beszélek ű

úgy ahogy tudok de tudja csúnya és nem szép dolog és lelke ugye rossz útra tért de

nem szabad úgy csinálni hogy magamra hagyom dolgokat csinálom úgy tovább mert az

rossz mag ami elkezdőt benne csak fertőződik tovább az mag lelkünkbe csak egyszer

csak idő után az mag amit rá hagytunk teljesen elfedőzött rossz felé de abból fel tudunk

kel ni és újból kel kezdeni lelkünket ápolgatni jó felé ne fertőződjön tovább lelkünkbe

és jón termést hozzon lelkünkbe az bizonyos mag lelkünkbe minden ember csinálja

dolgait ahogy lelke és fönök meg írta neki és re veszi ember csináljuk jót jó termés van

ember szívébe és úgy mondva gyarapítani kel jó magot lelkünkbe és egyszer minden ember

észre veszi milyen jó lelke van biztos jó mag lelkébe ápolgatót hogy jó termés legyen mag

ból de sok idő jó mag legyen bennük de nem szabad soha elkanyarodni rossz felé mert

rá hagyjuk rosszat az fertőződik tovább magunkba ami nem jóhoz vezet .egyszer csak

rossz útra tértünk nem szabad engedni jó van fől kel kelünk belőle rosszból egyből

jó termés folytatódjon lelkünkbe .úgye gyümölcsöt meg figyeltük már amikor mell-te

van rossz gyümölcs másik mellet el rohad szagot hagy maga után .ezért kel nekünk

mindig jó felé haladunk jó termés legyen lelkünkbe de ezt mindig ápolgatni kel

jó termés érjen lelkünkbe .

Jézus példabeszédei azért könnyen befogadhatóak és érthetőek a hallgatóság számára, és azért tudnak hatást kiváltani, mert a szereplők helyébe képzelheti magát az ember. A példabeszéd tehát megszólítja a hallgatót, bevonja az események menetébe, s ennek köszönhetően a példázat középpontjában találja magát, nem érzi magát idegennek vagy kívülállónak, hanem megérti, hogy a tanítás róla szól, őt akarja átalakítani, átformálni. A magvetőről szóló példabeszédre is igaz mindez. A történet nagyon egyszerű: a magvető mindennapi munkáját végzi, elveti a földbe a magokat, amelyek egy része terméketlen talajra, útszélre, kövek vagy éppen bogáncsok közé hullik. Ezek nem fognak termést hozni, de emiatt nem aggodalmaskodik feleslegesen a magvető, hiszen a magok nagyobb része jó földbe, termékeny talajra hull, s joggal remélheti, hogy majd bőséges termést hoz. A példabeszéd jézusi magyarázata szerint a jó mag az Isten tanítása, az üdvözítő igazság, amit ha szívébe fogad az ember, sok lelki gyümölcsöt hoz, a legfőbb pedig az, hogy az örök életre jut. A hagyományos magyarázat előnyben részesíti azt az elképzelést, miszerint mi vagyunk, a mi lelkünk és szívünk a talaj, ahová az igazság örömhíre hull. Gondoskodnunk kell arról, hogy lelkünk ne legyen terméketlen föld, a gonosz kísértései ne fojthassák el benne a növekedést, a bűn ne akadályozza meg törekvésünket az üdvösségre. 
Bár helyénvaló ez a magyarázat és megfelel az evangéliumi lelkületnek, van egy olyan érzésem és bizonyára ezzel nem vagyok egyedül, hogy Jézus egykori hallgatósága más füllel hallgatta ezt a példázatot, más szempontból közelítette meg a mondanivalót. Ők talán szívesebben képzelték magukat a magvető ember helyébe, aki munkáját végzi. Ebben az értelemben más üzenet kristályosodik ki a hasonlatból, amely így felszólító, cselekvésre buzdító értelmet nyer. Legyél magvető! Legyél Isten munkatársa, aki az igehirdetést végzi! Isten azt a feladatot szánja neked, hogy tanításának hirdetője legyél! Ne aggódj amiatt, hogy hová hull a tanítás jó magja és ne törődj azzal, hogy hoz-e majd termést, hanem csak végezd el a rád bízott feladatot! Ha megtetted a kötelességed, akkor bízhatsz abban, hogy Isten majd gondoskodni fog a mag kikeléséről és növekedéséről. 
Úgy gondolom, hogy ez az értelmezés közelebb áll ahhoz, amit Jézus mondani akart. Persze könnyebb volna egy passzív helyzetbe képzelni magunkat, amikor kevesebb a teendőnk, de Isten többet vár tőlünk. Korunkban is szükség van arra, hogy legyenek olyan fiatalok, akik vállalják az igehirdetés feladatát, mert megértik, hogy Isten ezt a hivatást adja nekik. Természetesen igaz az, hogy csak az válhat magvetővé, az végezheti hitelesen az igehirdetést, aki előzetesen befogadta a krisztusi igazságot, azaz az ő szívében jó talajba hullt a tanítás. Különböző szintekről van itt tehát szó, először saját magunknak is meg kell értenünk és követnünk kell a tanítást, hogy aztán annak hirdetői, továbbadói lehessünk, de ne rettenjünk meg ettől a feladattól sem! Jézus egyértelmű kívánsága az, hogy ne csak követői, hanem tanúi is legyünk! Tanúskodjunk arról, hogy az örök élet igéi nála vannak és őt követve juthatunk el az örök életre. 

Urunk, Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az isteni üzenet! Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam Isten szavát! Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten országát, mint lelki valóságot! Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam mindazt, amit közölsz velem. Add, hogy küldetésemnek tekintsem az örömhír hirdetését!

egy élmény kedvére járunk gyerek

Kicsi elmélkedést hoztam maguknak ezen napon hány olyan helyzet van fiatalok szívébe

amikor nagy öröm van teljesen lelkesnek látszik közöli felnőtt fiatallal hogy most egy kicsit

neked is jár pihenő én ki megyek veled játszótérre kedvedben játszhatsz ez minden gyerek

kedvence az amikor kedvére tesznek neki felnőttek gyereknek de ez akkor tudják meg tenni

ha van egy kis idő neki elmehet vele mondjuk játszótérre elérkezett az pillant felnőtt

kedvébe járt fiatalnak aki meg figyelte dolgokat az igazán tapasztalata hogy ki mondunk

kulcsost fiatalnak mondjuk menyünk játszótérre mindjárt jobb kedve lesz ki értünk

játszótérre gyerek elmegy játszani mindjárt felszabadul benne dolgok és jobb kedve

lesz játszhat legtöbb fiatalnak van egy olyan kedvelt játéka az mondjuk legyen ugrálni

tud kedvére fiatal mindjárt jobb kedve lesz fiatalnak ép ugrál gyerek elnéztem

pársor ezt pillantott ugrál benne gyerek nagy élmény van benne mit próbált ki azt nézte

2fiatal meg nézik egy másnak ki milyen magasra ugrált fel ez nagy élmény gyereknek

elmondom láttam ilyet ugrál meg nézték ki milyen magasra ugrót fel nagy élmény

tetszett neki nagyon és élmény lesz ez neki annak fiatalnak úgy gondolom hány

olyan hely van nem igazán tudja elvinni fiatal gyereket játszani örül nekik ha

el tudnak menni felnőttel egy játszótérre jobb kedve lesz fiatal gyereknek ezt

érzést amikor gyerek és szülök kint gyerekével jobban érzik magukat kint vannak

játszhat .ez gyereknek mindig tetszik játszhat kedvére .amikor játszik jobb

kedve lesz amikor kint látjuk fiatalt játszani . És élményt fog elmesélni milyen

jót játszott fital.

kirándulásos nap

Nyarat úgy szokták kezdeni kicsi pihenővel szokták kezdeni az alapítvány is úgy kezdet

ide év nyarat hogy szerveztek egy kiindulásos napot siófokra tervezték kirándulásos

napot ép egy hét kezdetén volt ép juniús19én volt kínárulásos nap siófokra amikor

volt buli meg beszélték mindenkit várnak aki teheti azokat szeretettel várják erre

kirándulásos napra siófokra csak alapítvány tagok és szülők és ifjoncok mentek ere

kiábrándulásra siófokra elmondom még az alapítvány elnök asszonyt hívták erre napra

siófoki kirándulásos napra de ő se tud elmenni ere kirándulásos napra mert neki

is itthon volt dolga azokat intézte el kirándulásos napon ügyet intézet elnök asszony amit előre

köszönünk neki ennyit fáradozik értünk jobb legyen amíg alapítvány ifjoncok ép pihenek

siófoki kiránduláson az alapítvány elnöke itthon végzi dolgait most úgy alakult helyzet

most se tudtam velük menni ere kirándulásos napra siófokra én is itthoni segítő dolgaimmal

elfoglalva meg lehet érteni pedig az alapítvány kirándulásos napok mindig jó szokott

sikerülni és élménykel jövünk haza kirándulás után most úgy volt meg próbálok pár

kirándulásos képet meg osztani önnőkel itt érdemes tartani velem itt ..

.június.19.hétfő. 8,18 órás vonattal elindultunk a Balatonra. Aszódon átszáltunk a gyorsvonatra és 11,00 órakor megérkeztünk Siófokra. Ragyogó napsütéses időben felszálltunk a kalózhajóra, melyen egy kis játék után kalózavatás is volt. Utánna elmentünk

megérkeztünk Siófokra. Ragyogó napsütéses időben felszálltunk a kalózhajóra, melyen egy kis játék után kalózavatás is volt. Utánna elmentünk és egy nagyot fürödtünk a balatonba. Estefelé egy kicsit elfáradva hazaérkeztünk. Nagyon-nagyon jó volt ez a nap.

Este értünk haza nagyon jó érzték Magukat .

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

elérkzet nyári pihenő az alapítványba

Elérkezett nyári szünet mindenütt június közepe tájékán így iskolák egyéb foglalkoztatói

helyen kicsengtek és nyári szünet lépet életbe így nyár van ilyenkor van változás van naplóba ű

ha úgy mondva hely van és elvárják segítségem akkor eltudok menni nyári pihenőre

amit táborba szoktam menni de úgy volt idén egy-helyre kelek új dolgok szerint csak fiatalok

mehetek ez van életbe de úgy mondva hely lenne akkor eltud menni az ember piheni de manapság

túl jelentkezések vannak ezt meg lehet érteni úgy gondlom így ezen nyáron most magamról

és ami történni arról fogok beszámolna maguknak meg úgy alakul helyzet akkor nyáron

akkor lehet beszámolok ha lesz valami az alapítvány körül amit meg beszélés lesz bent időbe

jelezni fogok meg írom mi történik ott .lehet nem tudok elmenni de meg írni mi történik ott

meg beszélésen nyáron az alapítvány körül idén nyáron hírek szerint most értesültem hogy

lesz használt ruha vasár müv házba juliús13án lesz müv házba amivel segítik az alapítvány

dolgait jobb legyen amit az alapítvány tagok és szűlők előre köszönik a segítséget másoktól.

Még az alapítvány utolsó foglalkoztatásról fogok beszámolni ami juniús14én volt nyári

szünetek előtti utolsó foglalkozása bent utána majd csak szeptember elején lesz foglalkozás

bent az alapítványba meg tudom pontos kezdést foglalkozásnak meg írni mikor lesz kezdés

nyári szünet után addig is tartsanak velem minden nap itt friss híreket olvashatnak el .juniús14ei

szerdai foglalkoztatást pedagógus Judit Mancika néni tartották az ifjoncoknak ..

ha ránk lene bízva

Ha ránk volna bízva a dolog, milyen könnyen veszne el a mi kezünkön, amit az Úr Jézus az életében művelt, amit tett velünk. Az embernek szüksége van szinte minden nap, hogy a hitét újragondolja, hogy újra meggyőzze magát, hogy hát ez mind valóság, ez mind Istentől jön. Olyan végtelen bizonytalan lábon látszik állni bennünk a hit. Minthogyha valami kacsalábon forgó vár lenne. Olyan megalapozatlannak tűnik sokszor.

Hát a világnak az ellenkező viselkedése láttára, a tudomány láttára, a hatalom láttára, a fogható dolgok láttára a mi hitünk olyan foghatatlan. Hogyha az anyaszentegyház csak ezen a mi emberi ingatagságunkon meg a tanítványok gyöngeségén és vélelmein épülne, már rég elsodorta volna a történelem szele – ha nem lenne ott mögöttünk meg velünk ez a titokzatos, föltámadt Jézus, aki számon tartja minden tanítványát. Számon tartja mindazt a munkát, amit belénk ölt, ahogy szoktuk mondani. Életét ölte belénk! Hogyha ő mindennap nem állna itt velünk, azokkal az Írásokkal, amiket olyan csodás gondviseléssel a kezünkbe adott, az anyaszentegyház kezébe, amelyekből minden nap olvashatunk és végigvehetjük, hogy ez mind, Mózestől kezdve, a prófétákon keresztül, mind Róla szól.

És ő maga fejti ki a szentmisében az Ige istentiszteletében ezeket az Írásokat, mert a pap ilyenkor átadja magát az Úr Jézusnak, hogy Ő szóljon, mikor az evangéliumot olvassuk és halljuk. Mindig föleleveníti a szívünket, hogy egy kicsit az a tűz, a hit úgy kezdjen gerjedezni, parázslani, izzani, hogy mire a kenyér megtörésére kerül a sor, addigra fölismerjük, hogy Ő az. Ő van itt köztünk. Ez az anyaszentegyház titka.

Azt mondja a Szentírás, hogy „megnyílt a szemük”. Mi jut eszünkbe erről? Ugye, Ádám és Éva, mikor a bűn után megnyílt a szemük, de akkor egész másra nyílt meg a szemük: a maguk nyomorúságára, hogy egyedül vannak, hogy meg vannak fosztva Isten kegyelmétől. Már nem szólhatnak az Atyához úgy, mint gyermekek.

Itt egész másként nyílik meg a szemünk: a hit által. Megnyílt a szemük, hogy mindaz, amit ez a Názáreti, a szóban és tettben hatalmas próféta, az Úr Jézus, az igazi, egyetlen próféta mondott és tett, ez mind valóság. Csodálatos valóság, amely az emberi szívet fölizzítja, megváltoztatja.

Mert nézzük csak: az elejét ha összehasonlítjuk a végével, kicserélődtek ezek a tanítványok, egész újjászületve mennek vissza Jeruzsálembe. Ha az Úr Jézus nem volna itt velünk, a mi közösségünkkel, micsoda tűrhetetlen, micsoda keserves lenne ez a közösség! Hogy meg tudnánk egymásnak keseríteni az életet, ha az Úr Jézus mindennap nem találkozna velünk, és nem változtatna át bennünket. Mert ő ismer minket, minden szobát ismer. Tudja, hogy mi történik a szobában, milyen hangon szólunk egymáshoz, hogy próbálunk hatalmaskodni, türelmetlenkedni a másikkal, meg fölényeskedni, hogy „nem érdekel, csak ami én, az történjen, te nem számítasz”. Ez volna a mi hangunk. De aztán jön ez a názáreti Jézus és beszél az illetővel, és egyszer csak csodálkozva látjuk, hogy elmegy és bocsánatot kér a másiktól.

Mert ez a názáreti Jézus az Írásokat megfejtette előtte, és ő ráismert a kenyér megtörésében, és mikor odaértünk a szentmisében, hogy „szívből engesztelődjetek ki egymással,” akkor ez a názáreti Jézus ott valami változást idézett elő. Hogyha ez az Úr Jézus nem volna velünk, akkor mi bizony szétszélednénk, mint a pásztor nélküli nyáj. De így milyen kimondhatatlan jó íze van az együttlétnek, az ünnepeknek! Ahogy úgy szép rendben mindenki maga igyekszik. Elosztódnak azok a kis apró munkák, megoldódnak azok a kérdések, amik a közösség életével kapcsolatban nehézségként merülnek föl.

nagy meg lepetés

Ó egy hónapja mindenütt telnek nyári pihenések de én még egy kicsit vissza térek

a nyári szünetek a nyári szünetek előtti foglalkozásokra meg volt június 10én nagy

gyerek napi és tanév záró buli egy Dénes bácsinál volt meg tartatva buli ami nagyon

jó sikerült képeket láthattak itt meg van olyan közösségi oldal alapítványuknak akit

érdekel köz ismert oldal közösségi oldal meg keresik minta többi em,ber alapítvány zárt

részét csalatkoznak hozzá meg tudnak mindent az alapítványról naponta ahogy itt is

próbálok napi szinten beszámolni alapítvány dolgairól ígérem hogy ide meg osztani

ide én tagja és kis főnöke illik tudnom dolgokról majd itt tovább osztom mi zajlik az

alapítványba nyári szünetbe olvashatnak itt dolgozok ezen rajta működjön ez napi

szinten az alapítvány hírek úgy volt én is megyek pár napot augusztus 1én pihenni

de túl jelentkezés volt gyereknek lehet dolog így itthon maradtam ez t igen meg lehet

érteni úgy gondolom .még utolsó előtti nyári szüneti foglalkozás junius12én hétfőn

volt meg beszélték kinek hogy tetszett buli elmondom az buli érdkes dolgát egy

kicsit rá térek illik úgye meg lepni titokba azt szeretünk most szülök és pedagógus

judit férje ott volt bulin alkor volt szép meg lepi nem tudott róla pedagógus Judit

hogy valamire készülnek ere be hozták tortát azon bulin elmondom pedagógus Judit

nagyon meg lepődve szinte öröm könnye hullódtak neki ez nagyon szép pislant volt..

június 12ei foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglalkozást ifjoncoknak .

Krumplifőzeléket készítettünk,és még ebéd előtt a kis virágos kertet bekapáltuk.Krumplifőzeléket készítettünk,és még ebéd előtt a kis virágos kertet bekapáltuk.

2017.június.12.hétfő. Bagó Zoli,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Horváth Zoli,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Gergely Dávid,Gerhát Lenke,Kovács Fecó,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. A mai napon korán átmentünk a müvelődési házba,megnéztük a legújabb kiállítást,majd a szinpadon próbáltunk.

 

 1. Pucoljuk meg burgonyát, majd karikázzuk fel.
 2. Engedjünk rá annyi vizet, amennyi épphogy ellepi, majd adjuk hozzá a sót, és főzzük a burgonyát puhára.
 3. Adjuk hozzá a tönkölybúzaliszt és az olívaolaj összekeverésével létrejött habarást, majd a kurkumát és a majorannát.
 4. Egy-két keverés után adjuk hozzá a tejfölt. Miután szépen összerottyant minden hozzávaló, vegyük le a tűzről, és tálaljuk melegen. Jó étvágyat kívánok hozzá!