a hálaadás

Az évnek ezen az utolsó napján nemcsak mi, hanem mindazok, akiknek ez az év jelenti az idő, az esztendő fordulását, megsejtenek valamit egy természetes titokból, az idő múlásából. Valami elemi érzés, szinte borzongás vesz ilyenkor erőt az embereken, hogy megélik: megint egy esztendőt fordult az életükben az idő; az a titokzatos folyamat, amibe Isten belesűrítette a történelmet, sok-sok egymás után kibontakozó dolgot, és azok között a mi életünket is.

Különös, hogy amikor az időre gondolunk, akkor Isten is eszünkbe jut. Érezzük, hogy nem mi szabtuk meg az idő és tér határát. Még azokat a határokat sem, amelyek közé a mi testünk, a mi lényünk van beszorítva.

Amikor ezekre a határokra gondolunk, ezeket jobban megérezzük, akkor Isten jelenléte is megborzongatja az embert. Áldott legyen az Isten. Mi áldjuk az Istent. Ha csak ezt az idő és tér határain túli Istent ismernénk, akkor mi is megborzongnánk, talán félelem hatna át bennünket, mert azért borzasztó dolgok tudnak lenni tér és idő határai között.

Ahogy a Szentírás mondja: egy emberen keresztül bejött ide a bűn, és a bűnön keresztül a halál. És az rengeteg szörnyűséget jelent: a kárhozat betörését az időbe, a térbe.

De mi másképp is ismerjük Istent, nemcsak így, hogy „áldott legyen az Isten, aki teremtett, aki az időt és teret határokkal látta el”. Mi ezek között a határok között azt az Istent is áldjuk, aki csodákat művel. Aki egy esztendőn keresztül, a tér és az idő határain át – amelyek bennünket körülvesznek – elhalmoz bennünket a természetes világ ajándékaival is.

Mennyi ajándék áradt ránk ebben az esztendőben, térben és időben! Ha csak egyet-egyet választanánk is ki… mondjuk azt, hogy itt meleg van. Ennek a melegnek a létrehozásában mennyi gondos közreműködése van Istennek, és sokaknak, akik Isten szolgálatában ezeket a dolgokat biztosítják. Elhozták az olajat, kiszedték a földből, a kazánt beállították, a tartályokat, és így tovább. Ebben az esztendőben a melegünk is jobban biztosítva lett. De napról-napra mennyi kimondhatatlan kedves részlete a gondviselő Isten jóságának! Ami ajándékok érkeznek, azok az Ő jóvoltából érkeznek. Áldott legyen az Isten!

Mindezért áldott legyen, és mindazért is, amit távol tartott tőlünk veszedelmet, szörnyűséget, amit hallunk más részein a világnak. Áldott legyen a mi Urunk, Istenünk, mert titok az, hogy miért részesít bennünket ennyi minden jóban, amikor egészen másképp is történhetett volna.

Szent Pál azonban nem áll meg itt, hogy „Áldott legyen az Isten!” Mindjárt átmegy arra, hogy „Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja!” Mindjárt azt az Istent áldjuk mi is vele, Szent Pállal, aki a mi Urunk Jézus Krisztus arcvonásain, szavain, életén keresztül, az idő és téren túli végtelenből kibontakozik előttünk mint Atya.

Vannak népek a földön, akik nem ismerik a személyes Istent. Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, hogy megismertette velünk az Ő személyes voltát – Atya voltát – Jézus Krisztuson keresztül. És ez sokkal többe került Neki, mint teremteni e világot. Hogy Jézus Krisztuson keresztül olyan pici gyermek lett, és a gyermek vonásain pillant ránk ez az Atya. Jézus Krisztuson keresztül fárad, küzd értünk, beszél, ellenségekkel tusakodik egészen a keresztig, és a kereszten onnan pillant ránk az Atya, mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus: aki engem lát, látja az Atyát.

törekdeni jó meg oldásra

Hányszor az embernél úgy van talpra kel esni úgy mondva olyan helyzet akkor ügyesen át

gondolva meg kel oldani embernek hányszor életünkbe amikor vívódunk dolgokon amikor

úgy van nagyon sok mára viseli éléterhét meg oldja ugye járt mindenki úgy be sokall be

dobja valamit amivel mást meg nevelni nem jó vége ez ördög csinálja dolgokat felénk

ügyesen meg kel oldani nem gondolkozni ilyen dolgokon ördög sugalmaz nekünk ő igen

rosszat akar nekünk le kel győzni meg kel ügyesen dolgokat oldani hányszor emberbe van

olyan ember más kénytelen meg oldani nincsen kedve dolgozni vagy épen lustaság fél ördöge

van az emberbe ilyenkor úgy mondva 2ember issza meg levét dolgoknak ő dolgozik törekszik

jóra az illető lehet jól érzi magát máshogy az csinálja ő issza levét a helyet de ez nem szép

dolog hallatom erről milyen lenne így állna dolgokhoz nagyon nagy káosz lenne biztos úgy

gondlom másik csinálhatja meg úgy dolgokat jónak látja .mégis kapna az ember nem dolgozik

egy biztos helyesen kapják hét körméről aki olyan ember segíthet meg oldani ne kapjon ki

ez úgy mondva jó szívég dolga ez segít másikon ilyen dolgokba .milyen mondjuk tönkre

megy eltörik lapát ami olcsó úgy van az ember nem fogja sajnálni ki kel cserélni ezt

embernek ügyesen meg kel oldani és szerűen úgy gondlom milyen mondjuk rossz lapát

és nem idő lemenni másikat venni így úgy gondolkozik nemtülkünk ere úgy van de nemtülkünk

jó meg oldás az kisebb értékű lapát gyorsan ügyesen cserélni kel ez helyes nem úgy mint

valaki úgy gondozik nem foglalkozna töréssel nem cseréli lapát meg ragasztaná cselukszal

milyen meg oldás kérdem nem ügyes meg oldás másik issza meg levét annak másik

így oldta az dolgot amit csak cserével lehet az és szerű meg oldás .

a szeretet himnusz

Szóljak bár az angyalok nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy mint a pengő cimbalom. És legyen bár prófétáló tehetségem, és ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincsen, semmi sem vagyok. És osszam el bár egész vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át testemet, úgy hogy elégjek: ha szeretetem nincsen, semmit sem használ nekem! A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha meg nem szűnik; a prófétálások – véget érnek, a nyelvek – megszűnnek, a tudomány – elenyészik. Mert rész szerint való az, amit megismerünk, és rész szerint való az, amit prófétálunk; midőn pedig majd eljő, ami tökéletes, véget fog érni az, ami rész szerint való. Midőn gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy viselkedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek; midőn pedig férfiúvá lettem, felhagytam azokkal, amik gyermekhez valók. Most tükör által homályban látunk; akkor pedig majd színről-színre. Most rész szerint ismerek, akkor pedig úgy fogom ismerni, amint én is ismert vagyok. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek között legnagyobb a szeretet.” (1 Kor 13,1-13)


Az első korinthusi levél 13. fejezete összefüggésben áll Szent Pálnak a karizmatikus adományokról szóló tanításával. Szent Pál azt akarja a korinthusiaknak megmutatni, hogy ezek az adományok semmit sem használnak az őket birtoklóknak, ha nincsenek egyúttal a szeretettől áthatva. Az apostol ezen adományok felsorolását a nyelveken való beszéddel kezdi, mely a korinthusiak számára különösen kívánatosnak tűnt és ezért nagy hatást tett rájuk. Nyilván a vallási meghatottság legnagyobb kifejeződését látták benne (talán a misztérium-kultuszukban létező hasonló eseményekre való emlékezés miatt).
Szent Pál így válaszol nekik: Még akkor is, ha valaki ezen adománnyal a legmagasabb fokban rendelkezne, ha az angyalokhoz hasonlóan, akik látják Istent, ezzel fejezné ki meghatottságát és lelkesedését, szeretet nélkül olyan lenne csak, mint a zengő érc. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez adomány ilyen esetben teljesen haszontalan lenne, de tulajdonosának semmit sem használ, akkor sem, ha a csengés vagy a pengés másoknak hasznos ezen szólás szerint: A harang másokat hív templomba, ő maga azonban nem megy be.

Ugyanez vonatkozik a többi adományra is, melyek a legnagyobbakhoz és legfontosabbakhoz tartoznak: a prófétálás, a bölcsesség, a felismerés és a csodát előidézni képes hit. Szeretet nélkül semmit sem használnak birtokosaiknak, és Isten előtt semmilyen érdemet nem szereznek számukra. Mégha az emberek előtt valaki ilyenekkel is csillog, Isten előtt semmi sem lenne!

Még azok a kívülről oly csillogó jótettek, mint a vagyon szétosztása élelemért és az élet feláldozása, szeretet nélkül értéktelenek. Az akkori idő irodalmában található néhány olyan megható történet egyes személyekről, akik többé-kevésbé tiszteletreméltó indítékból önként kiszolgáltatták magukat a tűzhalálnak. Szent Pál teljesen világosan a korinthusiak ellen írja figyelmeztetését, akik nagyra értékelték a külső csillogást, miközben gyakran szeretetlenül viselkedtek egymással szemben, ahogy a levél többi része ezt elárulja.

Szent Pál a szeretet 15 ismertetőjelét sorolja fel, mégpedig úgy, hogy megszemélyesíti a szeretetet: „A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat, nem örvend a gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.”

őszinte embernek párja nincs

Hányszor az emberbe meg tesz mindent másik emberért mindent el kel fogadni úgy gondolja

rá kel hagyni dolgokat olyat mond az illető neki önuralom nagyon fontos másik ember felé

egy ember aki úgy mondva annyira mozog ki be vásor hallom másoktól őt látják

álladóan fent egy közönségi portálon de engem nagyon nem érdek fent van neki az

boldogsága egyet nem értek milyen gondolkozunk el vesz valaki tablatett tudja napi

híreket milyen lenne valakinek lejárt 2év úgy gondolja másikat vesz másik illetőnek

szerez örömet ilyennel elmondom segítem ilyenbe egy embernek öröme legyen ebe

de ehhez kicsi hozzá értés kel meg türelem ilyenhez be állítsa meg próbáltam neki

ezt majd nem sikerrel jártam lett egy kis öröme neki abba nettezhet fent találhatja

boldogságát fent azon közösségi oldalon ő mondta ő 4óránket van többről halottam

de nem érdekel de egyszer voltam olyan hogy őszinte ember ami szívemen azon számon

meg mondja ember igazat itt is figyelni kel ara meg mondod igazat óvatosan hogy

meg ne bántsam másik embert ezzel lehet viccel ezzel úgy kel mondani ne Bántsam

azt embert önuralom legyen felé ha mégse csipi valahogy azt illetőt örömel segít másiknak

ez is fontos dolog ind 2semsögből vicsnek legyen hátára másik ember felé.

a szeretet

Egy alkalommal, amikor a szeretetről beszéltem, valamelyik nővér megállított utána és azt mondta: „Atya, többet ne beszéljen a szeretetről!”

Egész meg voltam döbbenve. Egy pap, akinek hivatása az evangéliumot hirdetni? Hát az evangélium a szeretet evangéliuma! Hogy ne beszéljek a szeretetről? Akkor miről beszéljek? Ránéztem és látta, hogy nem tudok hová lenni a meglepetéstől. Magyarázatul aztán azt mondta, hogy most beszéltem a szeretetről, de utána XY ezt, meg ezt csinálta, és ez borzasztó dolog!

Ez a nővér megélte az ellentétet: vallunk valamit, valljuk a szeretet evangéliumát – és nem tesszük.
A pillanatnyi hatás alatt gondolkodott így. Biztosan mélyebb belátásra jutott aztán.

Mindenesetre itt, az evangéliumnak ezen a helyén vita van. Előzőleg is viták szerepelnek: a föltámadásról, meg hogy szabad-e adót adni a császárnak vagy nem.

Ez a vita a szeretetről, ez meddő.

Ha az Úr Jézus nem tett volna mást, csak eljön, és Isten nevében kihirdeti elméletileg, hogy mi a főparancs, hogy emberek így és így, tudjátok meg, vegyétek tudomásul, hogy az összes berendezkedéseiteken túl és azok előtt ez a legeslegfontosabb: Isten szeretete és egymás szeretete… ezzel nem jutottunk volna előre egy lépésre sem.

Ahhoz, hogy az Úr Jézus joggal, hivatali tekintéllyel valóban üdvösségünkre szólhasson a szeretetről, hosszú út vezetett. Hiába mondja, mondaná az Isten nekünk, hogy szeresd az Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Hol az a teljes szív, hol az a teljes lélek, az a minden erő, ebben a szétszórt emberiségben? Vagy bennünk?
Egy kicsit olyan komikusnak tűnik az Ószövetségben így kihirdetni, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből az Istent, és felebarátodat, mint önmagadat.

Hát hol vagyunk, Uram, ettől mi emberek?

Az Úr Jézus ennek a jóindulatú farizeusnak azt mondja, hogy nem vagy messze Isten országától. Tökéletes, amit mondott a farizeus, még sincs Isten országában, mégis csak a közelében jár.

A megoldása a dolognak ott van, hogy az Úr Jézus nem elméleti tisztázást hozott.

Az Úr Jézus nem is igen szeretett beszélni a szeretetről. Az elején beszélt, a Hegyi beszédben, hogy az ellenségszeretetre vigyázni kell, ez az új rend, meg a végén, a búcsúzáskor beszélt, hogy az övéi szeressék egymást, lábat mosva szolgái legyenek egymásnak. Különben nem nagyon emlegette a szeretetet, de Ő hozta magában közénk Istentől magát a szeretetet, Ő a Szeretet.

szeret milyen fontos életünkbe

Folytatjuk a szeretetről 2elmélkedést ami életünkbe igen fontos jellemező lenne úgy kéne állnunk

néha mondjuk mi elmegyünk vendégségbe valahova meg tesszük tisztelet és szeret érte hogy

legyen az le utaznák oda és meg látogatjuk azt másik embert de van bennük olyan tisztelet

hogy meg látogatjuk azt embert aki mondjuk hozzá tartozó lenne de másik ott lenne 3ismerős

azon helyen de ő annyira foglalva dolgaival amitől lassan függ és arra nem lenne képes

hogy vendégségbe lévő emberhez kimennék utána biztos mondaná neki mért nem jött ő

be hozzánk itt volt egy úgy gondlom ha egy idős néni lenne mondjuk annak igenis tisztelet

jár másik ott lenne pár évvel fiatalabb de ő elmerült dolgaival nem kéne függeni attól ami

egyesek függ hanem veszek bátorságot és meg mutatom neki szeretem őt ki jöttem hozzájuk

meg látog minket ez nem történt meg ez fontos alap vető dolog legyünk életünkbe ez

úgy gondlom én akit szeretünk tisztelt vessünk le megyünk menjünk ki úgy van milyen

lenne valaki elmegy oda emberhez aki közel áll Szívéhez ahhoz elmegy de csak egy ember

jut be másik ott lakik azon helyen de ő úgy gondolkozik nem foglakozik azzal emberel

úgy van ő más érdekli,de ilyenkor ne ezen függjünk ha nem vegyünk tisztelet fel aki

eljött hozzánk meg kéne kérdezni mi újság hogy vagy utána ne azt mondjuk jött be

ha itt volt de ez néha meg szokott történni de ne engedjünk ennek dolog ez nem

igazi szeret lenne 2emberre aki meg néz minket nem tessem ki lábam, ő nem ér rá

más dolga van de ilyenkor pillanatot igenis szakítani kel arra embere aki meg látogatót

minket ő szeretet mutatott felénk szeretetből meg értünk valamit meg látogatott minket .

a szeret milyen fontos

Ma szeret ünnepét ünnepeljük világon amikor Urunk Jézus értünk emberé lett világon

be kéne fogadunk dolgokat ,és alkalmazkodni kéne meg tudjuk érteni mi is szeret valójában

hány olyan embert van világon vártuk Mi urunk Jézus születését ugye ezt tiszta lékkel illik

be fogadni kel szívünkbe Jézust aki úgy született meg világra 200ével ezelőtt kopogtatót

az ajtókon helyet kéne adni Jézus születéséhez de nem volt hely sehol így rongyos istállóba

született meg ég is földi királya az embereknek hányszor van az emberbe zörgetnek

keresnek valamit be kéne fogadunk egy embert de szívünk igen nem a felé hajlunk nem

akarná be fogadni kicsit világ olyan beteg hogy egyes emberekbe bele-van tápláva

a szertelenség ami nagyon nagy baj világ ki van éhezve szetterre és ezt nekünk karácsonykor

igen is ezt szeret tovább kéne adunk másik ember társunk lássák emberek szeret igen van

világon tovább kéne adunk azt bizonyos szeretet világba nem egészséges -nek kel orvos hanem

betegnek orvos hány olyan ember van szeretetre éhes emberiség ilyenkor karácsonykor

gyakoroljunk egy kicsit szeret tovább adást másik ember társunknak . Én 2011be kezdtem

járni karácsonykor elmegyek meg látogatom időseket otthonba részt vessek ott misén látni

lehet rajtuk ők minket nagyon szeretnek akár milyen beteg az ember lehet hogy karácsonykor

elmegy valaki hozzájuk ember társához aki idős beteg meg érzni azt szeret amit adnak nekünk

akik eljötek hozzájuk meg látogatni lehet várni meg lepetést azt ember meg tudja az

ember menyire szereti azt embert aki meg látogató őt ez igazi nagy szeret világon amit igen

gyakorolni kéne embernek.

A szeretet himnusza.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
Ha szeretet nincs bennem,
Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

 1. Legyen bár prófétáló tehetségem,
  Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
  Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem érek.
 2. Osszam el bár egész vagyonom a szegényeknek
  S vessem oda testem, hogy elégessenek,
  Ha szeretet nincs bennem,
  Mit sem használ nekem.
 3. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
  A szeretet nem féltékeny,
  Nem kérkedik, nem gőgösködik,
 4.  Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
  Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
 5. Nem örül a gonoszságnak,
  De együtt örül az igazsággal.
 6. Mindent eltűr, mindent elhisz,
  Mindent remél, mindent elvisel.
 7. A szeretet soha el nem múlik.
  A prófétálás megszűnik,
  A nyelvek elhallgatnak,
  A tudomány elenyészik.
 8. Tudásunk csak töredékes,
  Töredékes a prófétálásunk is.
 9. Mikor azonban eljön a beteljesedés,
  Ami töredékes, véget ér.
 10. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,
  Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy itéltem, mint a gyermek.
  De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.
 11. Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
  Akkor majd színről-színre.
  Most csak töredékes a tudásom,
  Akkor majd úgy ismerek,
  Ahogy én is ismert vagyok.
 12. Most megmarad a hit, remény, szeretet,
  Ez a három,
  De köztük a legnagyobb a szeretet.

szertve leni

Add meg nekünk Urunk a belülről látás adományát!
Karácsonyi Kisded, ezt a MÁSFAJTA látást kérjük:
hogy a rakoncátlan gyermekben meglássam a szeretetre-éhest, a sorsa ellen tüntetőt,
a szemtelen fiatalban az önmagát keresőt, a kiforratlant,
a dacoló felnőttben aki környezetén torolja meg elhibázott életét, balfogásait,
a csipkelődőben azt, aki megszólításra vár, kapaszkodót keres,
a tétovázóban, bizonytalankodóban, aki dicséretre, megerősítésre vár
a hibát hibára halmozóban, akit Isten még formál nagy türelemmel
a csendesen tűrőben, zokszó nélkül szenvedőben, aki társa lett Jézusának a világ „üdvözítésében” a tüsténkedőben, minden jóra készben azt, aki megtapasztalta már: nem kell félnünk szétosztani magunkat, mert mindig többet kapunk, mint amit adhatunk.
IGEN, ezért a látásért kuncsorgok majd a betlehemi jászol előtt és hiszem, hinni akarom, hogy imám meghallgatásra talál. Ámen
szót
szólni. Egy
beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani.
Megdicsérni az ételt. Nem
feledkezni
meg egy
közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni. Mindenért
hálásnak lenni. Jótanácsot adni. Egy levél
írásával örömöt szerezni. Apró
tűszúrásokon
nem évődni. Jogos
panaszt nem emlegetni
föl újra. Nem tenni szóvá,
ha a másik hibázott. Nem
fogni fel elutasításként, ha háttérbe
szorulunk. Levert hangulatot nem venni
komolyan. Nem sértődni meg egy
félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót
a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak,
egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az
elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni
a kellő időt és gondot.
És mindenben : szeretettel lenni

igazi szerett mi lene

Egyes emberek olyan gondolatba élnek ők igaziak teszik jól azt bizonyos szeret ők adják meg

jól kizárat dolog aki beteg olyan fogyatékos, lehet hogy nem egészséges de ere mondom idézem

egyik embert lehet atya mondta ezt dolgot az ember is Isten teremténye vagyunk ugyanúgy

csak ők betegségbe amivel született ők életen át hordják keresztet ,hányszor van az emberekbe

hogy az illető aki olyan betegségbe van fogyatékos az illető azokat illető ember számba nézni

lehet ők valamit jobban tud az életből mint az ember aki egészséges sok hírt mondtak egyesek

aki úgy gondolkoznak mi egészséges vagyunk aki fogyatékkal élőm nem tud dolgokat ,de

én merem mondani ők is Isten Teremténye ők tudnak szeretni elmondom aki olvassa

naplómat ugye én régen ilyen úton jártam igen foglalkoztattam ilyen sérült ifjoncokkal

ők igazán tudnak szeretni másik ember társukat át is adják azt nagy szeret amit ők

át adják emberiségnek ami nagyon fontos szeret át adása másik embernek ezek emberek

aki fogyatékkal élők hányszor van jobban tudnak szeretni én volt mer benne résem

meg tapasztaltam ők menyire igazán tudnak szeretni hányszor valaki úgy gondolkozik

ők mint betegek annyira lehet nem igazán úgy tudnak gondolkozni ilyenről halódtam

merem mondani egy fogyatékkal élő ember lehet többet tud mint másik ember aki

égéseges ember lenne nem szabad másikat meg szólni betegségé ért ők is tudnak nagyon

szeretni aki beteg én meg tapasztaltam ezt aki nem tapasztaltam meg érdemes olyan helyre

elmenni foglalkozni ilyennel meg tapasztalja az fogyatékos jól gondolkozik is meg tud is

szeretni igazán azok emberek.

készülödés ünnepekre bent

Hogy lassan itt van téli szünet iskolákba mindenütt ,meg közeledik karácsony nálunk

is így olyan ötletük volt bent így utolsó heti foglakozást nem igazán tartjuk meg készülődünk

bent is karácsonyra be jártunk utolsó hetekbe délután próbálni december 13-ai foglakozás

nem volt meg tartva ha nem délután mentünk próbálni karácsonyi ünnepségre ami

utolsó foglakozáson volt karácsonyi ünnepség most egy kicsit rend kívüli volt csak az

alapítványok szülök voltak úgy gondolom én .karácsonyi próbára rendszeresen mindenki

kivette részt minden ifjonc december13an már elérkezett téli szünet nálunk ők be jártak

karácsonyi próbára délután ként néha volt olyan is délután .és délelőtt próbáltak karácsonyra

advent utolsó hetét úgy volt délután ként jártak be az ifjoncok pedagógusok gyakorolni

karácsonyi ünnepségre így advent utolsó hetébe próbákon nem tudott részt venni próbákon

Horváth Zoli ők egy kicsit hosszú évek után most el tudtak menni piheni egy kicsit így

délutánként próbán nem volt részt december-18-20ai foglakozás csak bejöttünk délutánként

próbálni karácsonyra .karácsonyi ünnepség most szerdán volt december 20án hírek szerint

igen csak szűk kör volt ünnepségen december20ai ünnepségen bent mert elnök asszonynak

dolga volt azon napon meg nekem dolgom volt azon napon így csak pedagógusok,és

ifjoncok ,és szülök voltak karácsonyi ünnepségen ami december20án volt az volt náluk

utolsó foglakozás bent ami karácsonyi buli volt rés december18ai délután is próba volt

bent ami egybe fő próba volt bent karácsonyi ünnepségre .mert december20án karácsonyi

ünnepség ami most zárt volt sokan nem értek rá de az elnök asszony terve januárba valamikor

Pót karácsonyi bulit szervezünk mindenki eltudjon jönni de pontos időpontot még nem tudjuk.

A téli szünetbe se lesz szünet abba az időbe magamról meg gondolatimrol olvashatnak itt

minden nap legközelebbi foglakozás hír január3án lesz addig magról olvasatnak itt érdemes

velem tartani minden nap fris hírek várja olvasókat ünnepek alatt .itt ezzen helyen érdems velem

tartani itt .

ösze fogás milyen fontos

Aki éli az életüket nagyon benne van nagy világba azok igen csak meg tapasztalják

milyen fontos napjainkba az bizonyos össze tartás egy más közt anélkül úgy mondva

meg van halva az emberiség népe ha nincsen össze fogás egy más közt és szeret nem

uralkodik a helyen elmondom magam ezt igen csak meg tudom tapasztaltam itthon

voltam orvosilag ott is szeretettel vártak engem de amíg várakoztam rendelőbe órákat

csak néma csend volt azon helyen amíg ki várta ember sorsát .nálam most igen változás

volt aki olvasta nem vagyok orvosilag szomszédba járok ott amikor be megyek váró

terembe nagy beszélgetés folyik másik ember társsal ami igen csak másik embernek

jó esik ember számba nézik meg hallgatja másik ember jobban telik ideje ez nagyon fontos

ez jo szemszög másik ember felé beszélgetéssel várja időt ott jobban telik amikor oda

megyek ott is nagyon szeretettel várnak merem mondani ott segítenek másokon ha

olyan helyzet ezért fontos egy máson segítsünk érezni lehessen ot is működik az

össze fogás anélkül szét húzás van ami ma igen csak meg lehet tapasztalni pár helyeken

nincsen össze fogás széthúznak így van súrlódás egy más közt de össze fognák könnyeb

lene van egy alapítvány már13éve vannak együtt szeretettel egy más iránt . . dcember15ei

pénteki foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglalkozást ifjoncoknak nagyon

jól érzetek magát nagyon

december.15.péntek. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Horváth Zoltán,Orosz Tamás,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Megvartuk a hiányzó kellékeket.Átmentűnk a művelődési házba próbálni, zöldségleves készült amit jóízűen megettük.

 

 1. A zöldségeket megtisztítjuk, és kb. egyforma nagyságúra felkockázzuk.
 2. Az olajat megforrósítjuk, majd egyszerre rátesszük az összes zöldséget.
 3. Kb. 5 -6 percet kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, nagyon kevés vizet aláöntünk (kb. 1/2 dl).
 4. Ezután felöntjük 3,5 l forrásban lévő vízzel, borsot őrlünk, ill. szerecsendiót reszelünk rá. Ha kell, még tovább sózzuk.
 5. Lefedjük, és forrástól számítva kevés ideig, kb. 5-6 percig főzzük.
 6. Közben felaprítjuk a petrezselyemzöldet. Ha megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a leveshez, épp csak felforraljuk ezzel, és kész is vagyunk.

készülödés karácsonyra

Hamarosan itt karácsony így már múltkori december 6ai foglalkozáson készültek karácsonyra

ki díszítették az ablakukat karácsonyi diszkkel most nagyon szép az alapítvány ablaka tele

díszesítve régen én emlékezetem szerint papírból vágtuk ki karácsonyi mintás díszt volt

akkor az szép volt amit készítetek az ifjoncok meg még akkor pár évvel ezelőtt olyan

díszt késztetünk ami jelképezte valójában készülünk karácsonyra fenyőfát vágtunk ki

azzal falat díszítettük karácsonyra színes papírból késztetünk karácsonyfát azzal dekoráltuk

díszítettük az nagyon szép volt ez pár évvel ezelőtt volt az szokták mondani mindig kel

változást alkalmazkodni dolgokba lehet váltózás azon helyen jo végeredménye lesz

díszt más van évente ablakon bent én időmbe mindig elraktuk régi karácsonyi díszeseket

ezzel takarékoskodtunk egy kicsit jövő karácsonyra elővesszük mindig így gondolkoztunk

előre most ez múlté más karácsonyi díszeket késztetünk az ablakra az nagyon szép úgy

volt hogy nem tudják mikor lesz karácsonyi ünnepség bent ez volt pár héttel ezelőtt

lehet át tesik jövő évere karácsonyi év záró bulit ,de napokba kaptam egy telefont

utolsó foglalkozás december 20án szerdán lesz akkor lesz abba kertbe karácsony meg

ünnepelve szerintem azon se tudnak sokan eljöni nagyon csak szülök és pedagógusok lesznek

ott azon ünnepségen meg ifjoncok olyankor másnak dolga van ők most így gondolták

érkezlésem szerint Pót buli is tartunk januárba csak idő pont nincsen le tisztázva meg

tudom előre jelezni fogom .december 11ai hétfői foglalkozást pedagógus Judit Mancika

néni tartották az ifjoncoknak foglalkozást mindenki jól érzete magát.

2017.december.11.hétfő. Bagó Zoltán,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Sára Edina,Horváth Zoltán,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Ma reggel egy kis játék után,megérkezett Dénes bácsi és Erika is,így indulhattunk próbálni a művelődési házba,Erika beállt Erzsike helyére,így segítette a próbát.Miután visszajöttünk felraktuk Dénes bácsi irányításával a madáretetőt a fenyőfára az ablak elé.Ma virslit főztünk és zsíroskenyér volt azoknak akik nem kértek.

betegség miat mardt el foglakozás

Ember akár hogy is szeretne elkerülni betegséget sok szor olyan helyzet jön össze neki

nem bírja elkerülni betegséget és bele esik egy betegségbe próbáljuk hogy nem szeretnék

bele esni ilyen betegségbe de sok sor úgy alakul helyzet hogy bele esünk betegségbe és

olyankor vehetjük be minden -féle gyógyszerereket el kerüljem dolgokat vissza ne eszék

betegségbe .hány olyan van életünkbe mondjuk nem vagyunk még betegek egy úgy vagyunk

vele elkérnék mondjuk orvosunktól azt inkeciót am meg vid minket influenza ellen meg

kaptuk mondjuk de hányszor van az meg kaptuk azt oltást de küszködünk bele neszünk

aba betegségbe és infulzát ellne kapjuk nekünk csak ellenkel állnunk védekezni kel

rengeteget szervezetnek hogy elne kapjuk betegséget valahogy hányszor valaki meg kapja

oltást influenza eln de mégis bele esik betegségbe ,mondjuk aki példúl betegségbe van

valamelyik be kevés ellenálló képessége betegség elen jobban elkapja betegséget higyék

el , november29-december 2-4ei foglalkozást is kénytelenek voltak el halasztani betegek

voltak ifjoncok ezen napokon azért martak el foglalkozás ezen napokon november29-

december2-4 foglalkozások elmartak betegség miatt decmber6án már valamennyire

minden ifjonc jobban volt meg tudták tartani foglalkozás december6ai szerdai foglalkozást

pedagógus Julika ,Mancika néni tartorták ifjoncoknak foglalkozást mindenki jól érzete magát

azon foglalkozáson .

2017.december.6.szerda.Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Kovács Ferenc,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Tótné Julika. A szülőkkel és Manci nénivel kimentünk a temetőbe Pali bácsi sírjához,virággal,gyertyával emlékeztünk rá.Karácsonyi díszekkel díszítettük a termünket. Szineztünk,a konyhába pedig készült a finom ebéd,Zsani segítésével,tepsiskrumpli készült.

elkészítés

A burgonyát és a hagymát megpucoljuk, és négyfelé vágjuk.
Tepsibe fektetjük, megszórjuk sóval, borssal, ételízesítővel, pirospaprikával, petrezselyemmel és a majorannával. Majd meglocsoljuk kevés olajjal, és átforgatjuk, keverjük, hogy mindenhol egyenletesen eloszlassuk a fűszereket.
Előmelegített sütőben majdnem puhára sütjük kb. 15 perc alatt. Néha átforgatjuk.
Amikor már majdnem puha a burgonya, rádobjuk a karikára vágott kolbászokat, és még 10 -15 percig sütjük, hogy átsüljön a kolbász is.

1 kg burgonya
5 közepes fej vöröshagyma
petrezselyem ízlés szerint
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
fűszerpaprika ízlés szerint
majoranna ízlés szerint (szárított)
ételízesítő ízlés szerint
0.5 dl napraforgó olaj
80 dkg debreceni kolbász (csemege)

sikerült meg állapodni buliba

Aki emlékszik ugye készültünk advent 3vasárnapjára ami egybe öröm vasárnapjának mondjuk .

Emlékezünk, hogy ugye pár héttel ezelőtt ünnepelték bent mikulás ünnepséget akkor felmerültek

hogy nem tudták pontos idő pontot mikor legyen karácsonyi év záró buli bent nem tudták idő

pontot fel merült az is akkor beszélgetésközbe lehet a karácsonyi év záró buli bent át lesz

téve jövő januárra ezen gondolkoztak bent de ők még akkor tovább egyeztetek mikor

legyen buli ma épen végeztem dolgaimat ere meg csörren telefonom meg született az

idő pont karácsonyi buli év záró buli bent ami lesz közlik hogy dcember20án lesz utolsó

foglalkozás bent az alapítványba úgy gondoltuk hogy most már sokan nincsenek H,Zoliék

sincsenek elvannak egy kicsit utazva és pihenek egy kicsit többieknek dolguk vannak

így karácsony előtt így gondoltuk hogy karácsonyi év záró bulit kicsit rend hagyó mondón

tarjuk meg össze vonjuk december20ai foglalkozás keretében s-ük körben meg tarják

karácsonyi év záró bulit engem hívtak erre nem tudok elmenni dolgom van .november 27ei

hétfői foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották az ifjoncoknak foglalkozást

mindenki nagyon jól érezte magát .

2017.november.27.hétfő. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Gerhát Lenke,Kovács Ferenc,Orosz Tamás,Sára Edina,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon 9 órakor indultunk próbálni Zsani később csatlakozott,mivel Budapesten voltak

csatlakozott,mivel Budapesten voltak reggel.Egyre jobban megy az előadás,de minden lehetőséget kihasználunk,hogy próbálhassunk.Már mindenkinek van macskafüle is.Zöldséglevest készítettünk,és hamar meg is ettük,mert nagyon elfáradtunk a táncba.

 

mit hogyan?

 • Hogyan készítsek otthon testradírt?
 • Meddig állnak el a száraz fűszerek?
 • Hogyan főzzek csicseriborsót?
 • A zöldségeket megtisztítjuk, a brokkolit apró rózsáira szedjük, a megpucolt brokkoli szárrészt, a répákat karikázzuk, a hagymát és a karalábét kockázzuk fel.
 • A hagymát kevés olajon csipet sóval üvegesre pároljuk, majd rátesszük s zöldségeket (először a répát, karalábét, majd a brokkolit) és felöntjük annyi (tisztított) vízzel, hogy ellepje.
 • Leveskockával, sóval, borssal, felaprított petrezselyemmel ízesítjük, majd fedő alatt főzzük (kicsit tovább, mint fogkeményre).

késíteni kel lelkünket ünnepekre

Advent 3madik vasárnapját üljük meg az vasárnap öröm vasárnapja van azért sokkot

ruha atyának rozsszínre váltani ez öröm jele hamarosan meg születik nekünk a meg

váltónk .nekünk az dolgunk ilyenkor kicsit elkel mélyedni magunkba csendet kel teremteni

magunk körül el kel gondolkozni mit köszönhetek meg égiknek igen csak minden embernek

van mit meg köszöni Amit kapott égiektől itt az alkalom kicsit meg kel állni csendet kel

termeltetni magunk körül hányszor van az emberekbe rohanunk minden felé csináljuk

dolgunkat néha úgy fel halmozzuk magunk körül a dolgainkat elfelejtünk csendet teremteni

magunk körül így folytatódik életharca és amikor ember kezd érzene valamit akkor gondolkozik

el igen is meg kel állni egy kicsit legalább egy 10percet csendet teremtsünk gondolkozzuk el

dolgokon mit kel máshogy tenni legközelebb vagy épen hegyet másunk épen tetején

vagyunk néha igen erőt kel venni magunkba sikerüljön elérni azt célt ami előttünk van

de ehhez igen kel pihenő erőt kel venni magunkba de ehhez csend kel ott szólal meg

az hang ami nekünk erőt fog adni nekünk de ez úgy működik rendbe kel tartani lelkünket

az hegy amit fel halmoztunk dolgokat bűneiket azzal fájdalmat okoztunk égi királyunknak

de mindig van idő ara picit meg álljunk hegyeket amit ösze halmoztunk lelkünkbe meg

álljuk kicsit egy jó gyónás segít nekünk rend legyen lelkünkbe de ehez nagyon fontos

csend ot segítenek helyre hozni dolgokat ott szolal lelki tanács adónk. Érmes gyakorni.

 

Ez már valamivel több, de a felismeréshez együtt kellenek ezek a dolgok: a belső kegyelmek, a szív, és a hivatás, amelyet János kapott, és amely megmutatta neki, hogy tűzzel keresztel a Megváltó. Az a belső hang, amely megszólalt benne, hogy Isten báránya ez, aki elveszi a világ bűneit – és a tettek, a jelek, együtt.

Két útja van annak, hogy fölismerjük Istent. A belső fejlődésünk útja az Isten kegyelmeivel, és a külső jelen. A kettő egybevetéséből jön létre az a csodálatos, nagy dolog, a fölismerés: tulajdonképpen a hit. Akkor, abba a pillanatba van belesűrítve az, hogy a sivatag kivirul. Virág virágot ér. Maga Isten jön el. Föloldódik mindenünk az örömben. Az a mélységes öröm a fölismeréssel, az Úr Jézus fölismerésével jár.

Ilyen szempontból korunknak is nehéz dolga van. Hiszen a mi korunkban, a mai embernek az egyházból kell fölismernie Jézus Krisztust, Istent. Hogy az egyház fölragyogjon az emberek előtt a maga igazi mivoltában. Mint elválaszthatatlan a Megváltótól, mint olyan, amiben Isten ott lakik. A teljes Szentháromság földi otthona. Isteni és emberi találkozása.

Ennek a felismerése a legnagyobb feladat!

Ehhez, drága jó testvéreim, kellünk mi is!

Kellenek azok a sánták, akik már táncolnak, meggyógyultan, örömükben. Lényeges a világ számára a keresztények viselkedése. Örülnek-e? Megoldódott-e a nyelvük? Szólnak-e és dalolnak-e? Ujjonganak-e? Látja-e a világ rajtunk az örömet, a boldogságot? A világnak kell, hogy tükröződjék előtte, az egyházon, Isten jötte. Maga Isten kell hogy itt legyen valamiképpen. Nem elég a tanítás! Kell a hívek élete, a keresztények élete, a keresztények egysége, szeretete. Drága testvéreim, egymás számára is kell hogy érződjék az a kegyelem, amely a másikban van. A másik fölismerése az Úr Jézusról; mindnyájunké.

Így áll össze az a kép, amelyet a próféta jelez. A pusztaság átalakul paradicsommá, mert Isten ott van. Ahol Isten van, ott már minden ujjonghat és örülhet, ott már minden megoldódik.

Mindennapi öröm: ez a feladatunk.

Emellett az is feladatunk, hogy a mai emberiségnek azt a belső oldalát, amely kell még a Megváltó fölismeréséhez, az Isten kegyelmének azt a belső működését is megmutassuk.

Itt a mi második nagy feladatunk. Ez az a titokzatos összefüggése ennek a belső kegyelmi világnak, működésnek, a kegyelmi erők munkájának minden egyes emberben. Ez összefügg a fölszabadultak imáival.

Tehát lássák az örömünket, és valahogy érkezzék el hozzájuk a mi imánk hatása, ereje! Így lesz az Úr Jézus jövetelének öröme fölismeréssé és valósággá a mi korunkban is. Keresztényként át kell éreznünk ezt a roppant feladatot! Mert mi, és az Anyaszentegyház minden tagja kovásznak van szánva. Fénynek, világosságnak van szánva.

Az egyház ennek az emberiségnek az egység-szentsége. Széttépett, gyötört, még megváltásra el nem jutott embertestvéreink számára az egyházban mi vagyunk a szentség, a kegyelemnek a jele, méghozzá hatékony jele.

Mindegyikünk hozzá tud ehhez járulni. Ez a mi érdemünk Isten előtt. Ez teszi a mi örömünket nagyobbá. Minden nap ilyen irányban éljünk!

Ez a harmadik adventi vasárnap. A harmadik gyertya lángja így gyulladjon ki bennünk, akkor lesz igazi. Ámen.

esti fény

Esti fényben
és csendességben
Gondolatokkal
magam vagyok
Halk zeneszó mellett
emlékezem
A régi szép időkről
elmélkedem
Szerették egymást
a jó emberek
Beszélgettek,csendben,
iszogattak
Egymásnak,
jó tanácsokat adtak
Segítettek egymásnak
ha kellett
Az utolsó falatot is
megosztották
Én gyerekként
közöttük éltem
Csak ott ültem,
néha én beszéltem
Kérdeztem,hallgattam
velük éltem
Szinte minden szavukra
figyeltem
Meséltek,beszéltek
én hallgattam őket
Aztán lassan csak
elszálltak, évek
A régi öregek már
mind elmentek
Emlékezem csendes
szép szavukra
Ahogy tanítottak
a világi dolgokra

igy zajlik meg beszélés

Hogy készültek már november 24ei napon akkor már én nem tudtam idő pontot de úgy

mondva tudni akartam róla mikor lesz úgy intézem dolgaimat de smsbe érdeklődtem úgy

gondoltam jó december6i nap délután jó mert nekem azon hétvégén nem jó mert dolgaim

voltak így úgy gondoltam egy hét múlva jó lenne nekem december16ai nap ez csak

tervembe volt csak ők ahogy meg szervezik dolgokat kicsit rugalmasan neten keresztül

működik meg beszelés mert régen amikor úgy mondva úgy oldtuk mm meg ezt ünnepi

bulikat jó pár héttel eszelőt készülődtek foglakozás keretébe bulikra .meg pár héttel

ezzel-őt meg beszéltük akkor ez nap buli így együtt voltunk egy kicsit a csapat most

fejlődő világ már úgy működik közösségi portálon folyik buli időpont meg beszélés akkor

le tisztázták dolgokat mikor lesz így buli tartva ez legtöbbször úgy van utolsó pillantókba

tudjuk meg bulit mikor lesz valójában buli egy pár évvel ezelőtt sokszor nem jó időpont

egyeseknek így el halasztottuk más kora ez ment darabig egy év végén úgy döntöttek

legyen egy buli rögtönzött buli legyen amikor mindenkinek majd nem jó akkor legyen

buli aki meg nem tudna eljönni máskor eljön így működik meg én már nem szervezem

bulit nincsen nagyon időm meg közösen meg szervezik bulit jobb mindenkinek ez megoldás

működik aki meg nem jön akor bulira máskor elmegy én úgy intéztem, mikulás ünnepségre

nagy nehezen tudtam menni sok tenni vallom .november 24ei pénteki foglakozást pedagógus

Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak .nagyon jó hangulat volt .

2017.november.24.péntek. Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Orosz Tamás,Gerhát Lenke,Sára Edina,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. A mai napon 9 órakor elmentünk a művelődési házba próbálni a macskatáncot.Azután vissza mentünk és segítettünk manci néninek elkészíteni a kelkáposztafőzeléket és jó étvágyal megettük.Elkészültek a cicafarkak is.

1kg

A rántáshoz

  1. A kelkáposzta torzsáját kivágjuk, a megmaradt káposztát elnegyedeljük, majd felcsíkozzuk.
  1. A hámozott burgonyát közepes kockákra vágjuk.
  1. A káposztát egy nagy fazékba tesszük, felöntjük 1,7 l vízzel, lefedjük, néha megkeverjük, majd ha felforrt, beletesszük a burgonyát, fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, köménnyel. Lefedve, 20 percig főzzük.
 1. A zsírból, lisztből és a pirospaprikából elkészítjük a rántást, a főzelékhez keverjük. Az áttört vagy reszelt fokhagymát is beletesszük.

el csúszik meg beszélésünk

Meg figyelte sokan épen mi napokba volt pár perces meg beszélésem volt napokba

az elnök asszonnyal mert engem amikor ép bent jártam ünnepségre meg hívtak meg

lepődtem egy szolosán amit mondtak mondtam igen be öltözök mikulásnak ha már örökös

tag mikulást képviselem illő be öltözni úgy gondolom de fájó volt egy kicsi ami volt ott

volt ugye mi 13éve vagyunk együtt szeretetbe élünk az alapítványba néha van olyan picit

történik dolgok de meg beszéljük dolgokat össze kel fognunk és olyan történne ami

szeret ellen van szeret-el kel meg oldani béke legyen úgy mit 13éve élünk szeretetbe az

alapítványba .igen csak vannak változások bent nálunk olyan 2éve úgy működik a

buliik meg beszélése ki tűznek egy időpontot bent szülök meg pedagógus meg beszélik

a többi dolgokat világhálón késen állnak bulira bent ez utolsó 2hét lenne bulira mondjuk

akkor tudjuk meg 2hét buli mert mikulás ünnepséget 2hétel ezelőtt kérdezett dolgokba smsbe

rá válaszolták ők december10tereveztékm ki bulira .hogy itt van lassan karácsony ugye

ilyenkor amikor én bulit szerveztem előre tudtunk dolgokról most így van de ők szervezik

meg közösen és amikor kedv ük van buli van most még az alapítványi karácsonyi évet

el köszöntő buli időpontja sincsen meg lehet át tesik jövő évre bulit meg tudom előre

jelzem nincsen nagyon meg beszelés bent az alapítványba senkinek nincsen ideje

őszi meg beszélést is csúszik nagyon és már nagyon meg kéne beszélni dolgokat

tervezzük eljön idő ha meg tudom előre jelezni fogom.november20ai hétfői foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak nagyon jó hangulat volt

egész foglakozás időbe .

2017.november.20.hétfő. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Horváth Zoltán,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Mai napon elmentűnk

próbálni a művelődési házba.Reggel indultunk,mert jöttek a szülők is segíteni,Dénes bácsi és Manci néni is.Amikor visszalyöttünk,segítettek Manci néninek elkészíteni a krumplistésztát.Majd folytattuk a macskaelemek varrását.

 • 1kg krumpli
 • 25 dkg tészta
 • 1 fej vöröshagyma (nagyobb)
 • 1 ek zsír vagy 2 ek olaj
 • 2 tk pirospaprika
 • bors
 • A hagymát kockára vágva a zsíron világosra pirítjuk, hozzátesszük a pirospaprikát, a kockára vágott krumplit, és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, majd sóval, borssal ízesítjük, és lassú tűzön megfőzzük.
 • Amikor már puha, összetörjük krumplinyomóval, de úgy, hogy kissé darabos maradjon, ne legyen teljesen pépes.
 • Közben kifőzzük a tésztát, de nem teljesen puhára, majd a tésztát a tört krumplihoz keverjük, és lefedve hagyjuk állni fél óráig. Tálaláskor ízlés szerint
 • borzosuk

büntetés

Bizony sok keresztény nagyon laza elképzeléssel él, elhiteti magával, hogy az ő szénája rendben van. És nem nagyon erőlteti meg sok keresztény magát, hogy áldozatot hozzon. Hogyha végigtekintjük a milliárdnyi keresztényt: mi mindent össze nem egyeztetünk az életünkben… Vegyük csak a nyugati kereszténységet, a régi keresztény országokat.

Vegyük csak a családi életüket, a válások arányát. Nem vállalják a kellemetlenséget, ami azzal jár, hogy kicsit erőt vegyenek magukon, ha a házastársukat nehezebb elviselni. Inkább elválnak. A szűk kapun nem akar bemenni. Nem akarja magára venni azt az áldozatot, amellyel a keresztény élet jár.

Aztán ott van, hogy amikor jönnek kereszteltetni a szülők és keresztszülők a gyermeket, olyan nyugodtan válaszolják a kérdező papnak, hogy aztán úgy is nevelitek a gyermeketeket? Keresztény módon? Igen, vállaljuk! Aztán egy lépést sem tesznek azért, hogy valóban keresztény nevelést adjanak neki. Nem is nagyon néznek utána, hogy mit is kívánna az a keresztény nevelés. Hány család járatja hittanra a gyermekeit, vagy törődik azzal, hogy ők maguk egy teljes keresztény oktatást, bevezetést adjanak a gyermekeknek a keresztény életbe…

Folytathatnám, hogy ráismerjünk: széles úton hömpölyög a nép és próbál bemenni Isten országába, és bizony sokszor éppen az az oka, hogy fiatalok, vagy más nemzetbeliek, vagy nem keresztény nemzetek – úgy, mint Gandhi is – végignéznek a keresztények életén és nézik az Evangéliumot, összehasonlítják vele – és elmegy a kedvük az Evangéliumtól a keresztények laza, gyönge, erőtlen élete miatt.

Mint az egyik Evangéliumban van, hogy elmegy mindenki a maga dolgára és azt a hívást, az evangéliumi hívást a nagyobbra, elengedik a fülük mellett. A mai vasárnap indítást ad arra, hogy a keresztény élet bizony megköveteli mindnyájunktól, hogy erőt vegyünk magunkon.

És hozzátehetjük még azt is, amit a zsidókhoz írt levél szerzője észrevesz: az Isten szeretete nyilvánul meg sokszor abban, ha az ember erősebb lökést, fenyítést kap. Van egy nagyon közeli ismerősöm, pap testvérem: elmondta, hogy ő bizony már azon az úton volt, ami így visszatekintve egész biztos a hivatásának a teljes elhagyására vezette volna, mikor jött egy letartóztatás. És életében akkor jött rá, hogy Isten milyen erősen szereti őt, hogy mozgósította érte az államrendőrséget, mert ok nélkül tartóztatták le ugyan, de Isten ezzel kiragadta őt abból a könnyelmű játékból, amibe kezdett volna.

Isten erősen szeret bennünket mint gyermekeit. Bizony ma divat a nevelésben, hogy a szülők csak úgy mennek a gyermekek után. Mindent rájuk hagynak. A pedagógiából kikapcsolódott a fenyítés teljesen. Nincs büntetés. Büntetés a XX. században? És megkérdezhetjük: a szeretet szava ez? Mert maguk a szülők sem akarják az igazi javát annak a gyereknek… Akarják-e az egész életét tekintve olyanná nevelni, hogy megálljon a maga lábán?

Ahogy hallgattam reggel a kedves nővérek zsolozsmáját, ott hangzott el az a válasz: „mert örökké szeret minket”. Megéreztem, hogy Isten szeretete milyen erős, milyen halálosan komoly, az Úr Jézus is egészen a kereszthalálig szeret, hogy megmutassa, nem gyerekjátékról van szó. Egyetlen életünk van. És ha az ember azt az egyetlen életét elrontja, akkor már nem tér vissza az alkalom.

meg beszlést tervezünk

Elkészítés: Vegyünk elő egy kb. 2 literes lábost, és tegyünk bele 3 evőkanál olajat. Míg melegszik, vágjuk fel apróra a vöröshagymát. Ha az olaj felhevült, öntsük bele a tarhonyát, és magas lángon pirítsuk, amíg zsemleszínű nem lesz. Ez a lelke a levesnek, fordítsunk rá kellő figyelmet és időt! Ha ez kész, adjuk hozzá a hagymát, és pirítsuk kisebb lángon. Eközben pucoljuk meg a burgonyát, kockázzuk fel apróra. Ha a hagyma üvegesre párolódott, húzzuk le a lábost a tűzről, és kissé hagyjuk hűlni. Majd szórjuk meg 2 teáskanálnyi pirospaprikával, icipici borssal (ez elhagyható) keverjük el, majd amint visszatettük a tűzre, öntsük fel vízzel. Tegyük bele a krumplit, sózzuk (2-3 nagy csipettel), fedjük le, és főzzük 15-20 percig, vagy amíg a tarhonya meg nem puhul.

Amikor kész, kóstoljuk meg, és sózzuk még, ha szükségesnek érezzük. Fogyaszthatjuk friss kenyérrel, esetleg egy kanál tejföllel lágyítva az ízeket. Jó étvágyat hozzá!

 

A most vasárnap is amii volt ünnepség bent az ezt múlt hónap vége felé érdeklődtem

smsbe hogy mire számoljak ők már akkor el készültek döntést hozni december6át

szeretem volna akkor senkinek nem volt jó az nap mindenkinek dolga volt azon napon

úgy volt nekem az hétvége nem jó december9-10nap kicsit úgy alakítottam dolgokat

hogy velük legyek fél órát dolgom van ők elcsúsztak idővel alkalmazkodtam bent

maradtam tovább voltam de kicsit jó érezte magát engem ért valami de azt ügyesen

meg oldtam .de ami volt azt nem felejtem el de olyan in csináltam de nekem volt több

esem .úgy gondoltam azért gondoltam így sajnos aki észre vette dolgokat ugye volt

heti szinten volt meg beszélve dolgok bent az alapítványba de ez is olyan meg

beszélést ütemeznek bent világhálón beszélik meg dolgokat ilyen volt ez ünnepség

ami most vasárnap volt de dolgozunk rajta mi előbb legyen meg beszélés bent az

alapítványba sok mindent úgy mondva meg kéne beszélni de időt csak hallogósuk

meg beszélést bent .ezt beszélgetést ősz óta tervezik de mindig tolták mert mindig el vannak

foglalva emberek otthon dologival ezt be fogjuk ütemezni meg beszélést mi előbb nagyon

várjuk .november 15ai szerdai fogalakozást pedagógus Judit ,Mancika néni tartották

fogalakozást ifjoncoknak .

2017.november.15.szerda. Bagó Zoli,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Dénes bácsival madáretetőt készítettünk.Majd a macska jelmezhez vartuk meg a macskafarkakat

utána átmentünk próbálni a művelődési házba.Az ebéd grízestészta volt,tarhonyaleves.

 

 • hozzávalók:
 • 10 dkg tarhonya (nálam dörzs és nem sörét)
 • 50 dkg felkockázott krumpli (én sárga krumplit használok)
 • 1 kis fej vöröshagyma
 • kevés pirospaprika
 • bors (elhagyható)
 • kevés olaj

Elkészítés: Vegyünk elő egy kb. 2 literes lábost, és tegyünk bele 3 evőkanál olajat. Míg melegszik, vágjuk fel apróra a vöröshagymát. Ha az olaj felhevült, öntsük bele a tarhonyát, és magas lángon pirítsuk, amíg zsemleszínű nem lesz. Ez a lelke a levesnek, fordítsunk rá kellő figyelmet és időt! Ha ez kész, adjuk hozzá a hagymát, és pirítsuk kisebb lángon. Eközben pucoljuk meg a burgonyát, kockázzuk fel apróra. Ha a hagyma üvegesre párolódott, húzzuk le a lábost a tűzről, és kissé hagyjuk hűlni. Majd szórjuk meg 2 teáskanálnyi pirospaprikával, icipici borssal (ez elhagyható) keverjük el, majd amint visszatettük a tűzre, öntsük fel vízzel. Tegyük bele a krumplit, sózzuk (2-3 nagy csipettel), fedjük le, és főzzük 15-20 percig, vagy amíg a tarhonya meg nem puhul.

Amikor kész, kóstoljuk meg, és sózzuk még, ha szükségesnek érezzük. Fogyaszthatjuk friss kenyérrel, esetleg egy kanál tejföllel lágyítva az ízeket. Jó étvágyat hozzá!