teljes mélység napja csönd

A teljes, mélységes csönd napja. Nincs szentmise, szentáldozás sincs. Isten leszállt emberi életünk legmélyére: a halálba, a sírba, a poklok tornácára.

Húsvét éjszakáján az olvasmányok java része a katekumeneknek szól és az első húsvéthoz megy vissza: a nép szabadulása körül mozgunk; a körül, amint néppé válnak a Vörös-tengeren átkelve és megélve a szabadulást. Isten megszabadította őket: ez hatalmas élménye ennek a népnek. Most is ebből táplálkozik a zsidóság.

A keresztség által mi is ilyen felszabadított új nép leszünk, Isten gyermekeinek népe. Megéljük-e ezt a szabadságélményt, hogy mit jelent, milyen hallatlan szabadságot jelent a szeretetben Isten gyermekeinek lenni?

Húsvét éjszakájának sajátos jellege van. Még csak finoman közelít a nagy eseményhez, az üres sírhoz. Még nem értik az írásokat, de az üres sírból Péter már hisz. Hatalmas, robbanásszerű dolog történik itt, a húsvéti éjszakában, és az üres sírhoz futva szinte látják ennek a robbanásnak a nyomát, amint hallatlan erejű kéz eldobja azt az emberi sírokat lezáró követ. Ez a robbanás így megnyitja a halállal lezárt világot. És ott, a határon végre létrejön a kapcsolat az isteni és az emberi között.

Bámulva nézzük Isten művét. Ezen a nyitott síron, a húsvéti keresztáldozaton keresztül beáradnak ember-életünkbe, emberi lelkünkbe Isten hallatlan kegyelmei, új népének szánt kegyelme, az istengyermekség kegyelme.

A nagy, központi, minket érintő esemény húsvét éjszakáján a keresztségünk titka és a keresztségi fogadalmunk megújítása. Mert a keresztségünkön át – az is ilyen robbanás volt az életünkben – az emberi természetünkből eltávolította az akadályokat az isteni elől. Újjá vagyunk teremtve, szerkesztve.

A keresztségünket éljük meg a szertartás és az éjszaka során. Isten gyermekei lettünk és ránk áradnak az Isten országának javai. A paradicsominál is nagyobb közelségbe kerülünk Istenhez, a gyermeki szintre. Azért olyan természetes, hogy ujjongjunk és elidőzzünk.

Az egész húsvéti ünnepekre szóló nagy feladat ez: engedjük alakulni magunkban Isten gyermekeinek új öntudatát. Itt egy új nép született, keresztségünkből új nép tagjaként kerültünk ki. Húsvéti nép vagyunk. Tele kell lennünk ujjongással, hálaadással az Atya, a Fiú, a Szentlélek iránt. Olyan nép akarjunk lenni mindenképpen, amely nem hoz szégyent az Atyára, az Istenre, amely miatt nem gúnyolják, nem mondhatják gúnyolódva, hogy „Nahát, ez az Isten népe?!”

Újítsuk meg azt a keresztségi fogadalmat, az a nemet, a világ szelleme, a világ fejedelme, a test, a világ kívánságai felé. És újítsuk meg az igent Isten felé: hiszünk neki, föltétlenül, népe vagyunk.

Ezután következik maga a húsvéti ünnep mise, a húsvéti olvasmányokban, húsvét titkával közelebbről; amint a tanítványok, asszonyok lelkéig hatolnak ezek a dolgok.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

ma Jézus kereszt halálnak ülik meg

Elkezdőt tegnapi nappal nagy hét szent három napja első napon nagy csütörtökön délelőtt

meg szentlik az olaj-ott meg összes papok részt vesznek olaj szentelésén meg erős-tik

ami ilyenkor kel azon napon nagy csütörtökön Úrunk Jézus elfogyasztotta tanítványokkal

meg mosta nekik lábukat tanítványoknak mondták ma valaki közöltek elfog engem árulni

engem úgy ís történt Péter el árulja őt . Meg ünnepeli tanítványokkal az utolsó vacsorát

elkezdőt egy be Jézus szenvedése gondoljunk bele amikor szenvedik Jézus kereszten

szenved gondoljunk bele amikor ostorozták őt hány csapást adtunk neki mi vétkeinkért

hal meg kereszten szenved értünk kereszten ő szereltből hallt meg értünk kereszten

vállalta értünk kereszt halált ma ami Urunk Jézus kereszt halának napját öljük meg

mindenűt előtte utolsó vacsorát Ültük meg mi Urunk Jézus kínszenvedést ma

kereszt halának ünnepét üljük meg nagy pénteken délután 3koir meg hallt értünk

kereszten előtte fel ki állott Atyám bocsáss meg nekik meg hallat ki lehelte lelkét.

Meg hallt értünk kereszten ma legcsendesebb ünneplejük meg be menyük templomba

csendbe vonulnak be mai napon ülik meg kereszt halált nincsen mise mai napon csak

igeliturgia van Jézus kínszenvedést adják elő ezzel elkezdőt mai napon Jézus kereszt

hálát ünneplejük meg.nagypéntek Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának összeállítását olvashatják.

Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és keresztút-járást is tartanak.

Nagypéntek az egyházi év legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. De emlékeztethet ma az oltár a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata végbement.

A nagypénteki ősi szertartása már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.

A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota: lélekben odamegyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez.

Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Egyház, az emberiség nagy kéréseiért. Az egyetemes könyörgések az Egyház tagjaiért és az egész világért szólnak: minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért.

Ezután a pap a virágvasárnap letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az Üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert Ő meghalt az emberekért. Az oltár előtt álló feszülethez járulunk: nem egy fafeszület előtt hódolunk, hanem a Golgota keresztjén függő Megváltó előtt. Őhozzá járulunk, aki meghalt értünk, és aki ma is szenved Egyházáért. Meghív minket személyesen, hogy leborulva előtte megvalljuk, hogy Ő az egyedüli Megváltó és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkoznak.

Végigjárva Jézus keresztútját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a jók győzelme, mert ez a végső jónak, a végtelen jóságnak, Istennek a győzelme.

Böjtben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor Üdvözítőnk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését, tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon.

Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz, ezért arra kérünk Istenünk, Atyánk, Fiad kínszenvedése szeretetéért moss meg minket minden bűnünktől, öltöztess minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szeretetedet jelképezi.

A szeretet által Te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött Fia nevében. Az ítélet pedig ez: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mivel cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindaz, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy el ne marasztalják a cselekedeteit; de aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánosságra jussanak tettei, mert Istenben cselekedte azokat

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be véres áldozatát a kereszt oltárán.

Az egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció (Jeremiás siralmai) és keresztút-járást is tartanak.

Nagypéntek az év legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll. Az oltár üres: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. De emlékeztethet ma az oltár a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata végbement.

A nagypénteki ősi szertartása már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota: lélekben odamegyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez.

Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az egyház, az emberiség nagy kéréseiért. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak: minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért.

Ezután a pap a Feketevasárnapon (Nagyböjt 5. vasárnapján) letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszt előtti hódolat: a hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az Üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert Ő meghalt az emberekért. Az oltár előtt álló feszülethez járulunk: nem egy fafeszület előtt hódolunk, hanem a Golgota keresztjén függő Megváltó előtt. Őhozzá járulunk, aki meghalt értünk, és aki ma is szenved Egyházáért. Meghív minket személyesen, hogy leborulva előtte megvalljuk, hogy Ő az egyedüli Megváltó és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szentsír előtt imádkoznak és csendben virrasztanak.

Végigjárva Jézus keresztútját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem Húsvét. A Húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a jók győzelme, mert ez a végső jónak, a végtelen jóságnak, Istennek, a feltámadt Életnek a győzelme.

Három órakor megpillantottam a keresztre feszített Úr Jézust. Rám nézett, s azt mondta:,,Szomjazom!”

Ebben a pillanatban megpillantottam az oldalán a két sugarat, ami a képen látható. Lelkemben vágyat éreztem a lelkek megmentésére s a megsemmisülésre a szegény

bűnösökért. Felajánlottam magam a világért a haldokló

Jézussal az Örök Atyának. Jézussal, Jézus által,

Jézusban egyesülök Veled, ó, Örök Atya!

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

elmélkedésünk nagy csütörtöktől

A harmadik lényeges mozzanat ezekben az olvasmányokban az, hogy Jézus a hatalmának is a tudatában volt; annak, hogy mindent átadott neki az Atya. Hatalmat adott neki minden test fölött.
És ekkora hatalom birtokában, milyen kicsinek látszó, jelentéktelen dolgokat cselekszik Jézus: kendőt köt, aztán mosdótálat vesz, vizet bele, letérdel, megmossa a lábukat. Ehhez kellett az a nagy hatalom?
Bizony, mert ez egy mérhetetlen nagy ember-mosdatást jelent. Megmosni az annyira beszennyezett emberi természetet csak Jézus tudta, teljes hatalmával, fölhatalmazásával, az Atyától kapott óriási megbízatásával, áldozatával. És ugyanakkor példát is ad Jézus, hogy egymással szemben részint talán az is benne van, hogy ne egymás piszkolására, kárára legyünk, hanem szolgálatára, egymás tisztulására – szeretetszolgálatok útján. Az a nagyobb, aki kisebb.
Nekünk is hatalmat ad, adott, hogy így legyünk isten gyermekei. Különös, ahogy végighúzódnak az Egyház életében a kis dolgokon való viták, tusakodások, hogy szét tudták szabdalni az Egyház testét, a közösséget a viták, a doktrinális, elméleti megállapítások. Szakadásokat idéztek elő. De ha a szeretetszolgálatban követjük az Úr Jézus meghagyását, és egymás lábát mossuk, az egyesít.
Most legújabban a latin-amerikai egyház életében figyeltek föl erre a pueblai (Mexikó) konferencián is, hogy igen, kell a tanításbeli egység, de ez úgy van leginkább biztosítva, ha ugyanakkor a szegények szolgálatára szenteljük magunkat.

Az Úr ajándéka
Nagycsütörtökön az esti szentmise keretében emlékezünk meg az Úr Jézus utolsó vacsorájáról. Az evangélium segítségével felidézzük ennek az ünnepi étkezésnek a különleges eseményét, amikor Jézus megmosta apostolai lábát. Cselekedete önmagáért beszél, annak jelentőségét azonnal meg is értették az apostolok, de az Úr mégis szükségesnek tartja, hogy megmagyarázza azt. Nem uralkodni akar, hanem szolgálni, ezért vállalja a szolgák feladatát. És példát akar mutatni, hogy követői se uralkodásra törekedjenek, hanem mindenkor szolgáló lelkülettel, az Úr Jézustól tanult alázattal közeledjenek mindenkihez.
Az utolsó vacsora része továbbá az Úr másik cselekedete, az Oltáriszentség, az Eucharisztia alapítása. A vacsora közben Jézus a kenyeret saját testeként, a bort saját véreként nyújtotta a jelenlévőknek. Cselekedetét itt is az a parancs követte, hogy halálának és feltámadásának emlékezetére ugyanezt tegyék majd övéi. Nem tudhatjuk, hogy abban a pillanatban az apostolok, akik részt vettek az utolsó vacsorán, mennyit értettek meg a hallottakból. De abból, hogy már a keresztény közösség tagjai a kezdetektől fogva fontosnak tartották, hogy az Úr feltámadásának napján összegyűljenek és együtt adjanak hálát, közösen ünnepeljék az Eucharisztiát, vagyis a kenyértörést, arra következtethetünk, hogy megtették, amit Jézus kért tőlük, tehát kis idővel később, a húsvéti események fényében, a feltámadás ismeretének fényében már megértették mind az Úr cselekedetének jelentőségét, mind saját feladatukat.
Az Eucharisztia alapítása elővételezi a húsvéti eseményt, a Getszemáni-kertben kezdődő haláltusát, a kereszthordozást a Golgotáig, Krisztus halálát és feltámadását. Éppen ezért, amikor a szentmisében jelenvalóvá tesszük az utolsó vacsorán történteket, akkor felidézzük ezeket az eseményeket, hogy megváltásunk titka életté váljon bennünk.
Az Oltáriszentség jelentőségével kapcsolatban két dolgot jegyezzünk meg. Az első: az Eucharisztia Jézus üdvözítő jelenléte a hívők közösségében és a hívő egyénekben. Amikor ugyanis a szentmisét ünnepeljük és azon részt veszünk, akkor nem csupán emlékezünk a megváltás eseményeire, hanem megújul Krisztus áldozata az Egyházban és bennünk. Amikor a szentmisét bemutató pap kimondja az átváltoztatás szavait, megismétli ugyanazokat a szavakat, amelyeket az Úr mondott az utolsó vacsorán, akkor Jézus valóságosan jelenvalóvá válik testével és vérével a kenyérben és a borban. Ezt a titkot, ezt a valóságot azonban nem testi szemünkkel látjuk, hanem hitünkkel fogjuk fel. Az Egyház szolgálata, a papok szolgálata teszi jelenvalóvá az Urat, aki aztán a hívők életében is jelenvalóvá válik annak köszönhetően, hogy szent testét magukhoz veszik a szentáldozásban.
A második lényeges szempont: Az Eucharisztia, mint lelki táplálék mind az Egyház, mind az egyének számára a legdrágább kincs. Ebből él az Egyház közössége és ebből él a hívő ember. Úgy tekintünk rá, mint az Úr ajándékára, szeretetből adott ajándékára, amelyben nem a halott, hanem az élő, a feltámadt Krisztus van jelen, hogy minket éltessen, bennünk éljen. Valahányszor részt veszünk a szentmisén és magunkhoz vesszük Krisztus testét a szentáldozáskor, gondoljunk arra, hogy Isten szeretetből adja nekünk önmagát.

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és véredet adtad a kenyérben és a borban, és úgy rendelted, hogy életed és áldozatod folytatódjon tanítványaid életében. Szent tested az Atyának szóló áldozat és ránk bízott kincs. Hálával tartozunk azért, hogy jelenvalóvá leszel köztünk az Eucharisztiában. Te vagy életünk forrása. Táplálj minket testeddel! Élj bennünk! Segíts, hogy mi is felajánljuk életünket a mennyei Atyának!

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

egy részlet az alapítvány életébőlm ki volt nálunk

2016. augusztus 23-án debütált Tóth Zs Nóra színésznő a televízió
képernyőjén. Hosszú és nehéz út vezetett az áttörésig, egy népszerű sorozat
főszerepéig. Alázattal és kitartással járta végig Nóra az úgynevezett
szamárlétrát, azt az utat, amely a kamera hőn áhított oldalára vezette
Közel másfél éve minden nap láthatunk a tv képernyőjén.
A Jóban Rosszban sorozathoz kimondottam főszereplőket
kerestek, három fordulós castingon válogattak. Az
első és második körben két-három oldalas jelenetet kellett
megtanulni, színész trénerrel felmondtuk, ezt felvették és
megnézték. A harmadik körben már levittek a stúdióba és
megpróbálták a nagy kamerákkal felvenni velünk a jelenetet.
Ha jól emlékszem, az én szerepemre voltunk öten, nagy
volt a versengés, hiszen volt köztünk kamerákhoz szokott,
országosan ismert személy is. Én tulajdonképpen első bálosként
jelentkeztem a szerepre, a stúdióban mindenki ismert
mindenkit, én meg szinte senkit. Nem is nagyon reménykedtem,
de két hét elteltével telefonon értesítettek, hogy
megkaptam Meli szerepét – valamint egy tetemes mennyiségű
szövegkönyvet.
Hogy telt a boldog gyermekkor, „amikor még fiatalok
voltunk”?
Általános iskolában, 8-10 évesen csatlakoztam a Turai
Komédiásokhoz. Ez az időszak már gyerekként megerő-
sített abban, hogy ezt a szakmát szeretném csinálni. Mindenki
támogatott, mindenki hitt bennem, a családom és a bará-
taim is. Az Aszódi Petőfi Sándor Gimnáziumban töltött négy
év alatt kevesebb időm és lehetőségem volt a színészettel
foglalkozni, de az érettségi vizsgákat követően evidens volt,
hogy merre tovább. A színművészeti egyetemre többször felvételiztem,
de sajnos nem sikerült, a Ceglédi Patkós Irma
Művészeti Akadémiára viszont elsőre felvettek.
Az akadémiai vizsgákat követően a Jóban Rosszban
stúdióig sok év telt el. Hogy telt ez az időszak?
Amikor végeztem az akadémiával, Budapestre költöztem.
Elkezdtem mindenfelé menni, ügynökségeknél regisztráltam,
ezzel párhuzamosan igyekeztem olyan munkahelyet
találni, ahol kicsit közelebb kerülök a tűzhöz.
Sikerült elhelyezkednem egy produkciós irodában asszisztensként,
kávét főztem, de ott voltam végig a forgatásokon a
háttérben, beleláttam a folyamatokba, sokat tanultam, figyeltem.
Modellügynökségnél fotózásokon vettem részt,
sales-esként is dolgoztam. Csináltam közben az élő kirakatot,
egy-egy ilyen megrendelés mellékállásban nagyon jó, de
csak erre alapozni nem lehetett. A kreativitásomat ki tudtam
élni a kávéfőzés mellett. Sok mindent kipróbáltam, pincérMindig
egy órával korábban kell érkezni a stúdióba.
Smink, haj, öltözés, előkészületek, néha egy kis próba. A stú-
dióban is próbálunk egyet, felmondjuk 2-3x a szöveget, majd
csinálunk egy próbafelvételt, lejárjuk az útvonalakat, utána
főfelvétel.
A forgatási napok nagyon változóak. Van, hogy egy
órát fogatok, de van, hogy reggel 7-től este 9-ig, attól függően,
hogy vagyunk beosztva. Átlagban 5-6 órát forgatunk. A
rövidtávú memóriám jól beállt a szövegtanulásra, bár amikor
sok van, akkor nehéz észben tartani. Leállás előtt mindig nagyon
sokat forgatunk, duplázunk. Nálunk nincs olyan, hogy
szabadság, mindenki nyáron az egy hónap forgatási szünetben
intézi a dolgait és akkor pihen.
Melit milyennek látod? És milyennek látják a nézők?
Nagyon megosztó személyiség, szítja a kedélyeket a
kavarásaival, néha rosszindulatúságával. Sokan utálják Melit,
az elején kaptam hideget, meleget. Nehezen viseltem, de
pár héten belül sikerült ezen túllendülnöm, a családom is
nagyon sokat segített. Ez egy játék, egy munka, egy színház,
egy szerep. Megszerettem Meli karakterét, mert nagyon
nagy kihívás. Sokkal nehezebb ezt játszani, mint hogy mindig
jó legyek, mindig mindenkinek jót akarjak. Nagyon
izgalmas!
Azt gondolom, ha mindenki mélyen magába néz,
sokszor tudna azonosulni Melivel. Valóban vannak kavarásai,
és igen, néha rosszindulatú, de ami a szívén, az a szá-
ján. Őszinte. Meli nem foglalkozik azzal, hogy megbánthat
másokat. Elmondja, ha szarul nézel ki, mert szarul nézel ki,
mit szépítsen? Nyilván ez szemet szúr a nézőknek és nem
biztos, hogy szimpatikus lesz, de a visszajelzések alapján
egyre jobban kedvelik ezt a kevésbé diplomatikus, viszont
őszinte karaktert. Volt egy időszak, amikor az írók elvitték
Meli karakterét egy jótevős, segítőbb irányba, de a nézők
nem tudtak vele mit kezdeni. Meli a Dallas Jockey-ja.
Mérföldkő volt az életemben, amikor november vé-
gén velünk forgatták le a főcímet. Ez egy elismerés. Nem egy
biztosítás, hanem elismerés, hogy kellünk a nézőknek és
szeretnek minket.
Közel egy éve nagyot fordult veled a világ. Jut még időd
Nórára is, vagy Meli minden percedet lefoglalja?
Mindig is annak a híve voltam, hogy arra szán az
ember időt, amire igazán akar. A családomra én rengeteg
időt szánok. A testvéreim a legfontosabbak, ha van egy kis
szabadidőm, már próbálok közös programot szervezni.
Emellett hobbim a lovaglás, bár ez kicsit háttérbe szorult,
pesten nehezebb megoldani. Az sem jó, ha az ember csak a
munkát hajszolja, mert az értékes emberi kapcsolatok elvesznek.
Próbálok egyensúlyt tartani.
Nagyon sokan kérdezik, hogy én csak salátán élek?
Mindig elmondom, hogy nem. Kifejezetten utálom a salátát,
viszont imádom a tepertőt, kolbászt, disznótorost. Azt gondolom,
azzal tartom igazából karban magam, hogy figyelek
arra, hogy az a tepertő valóban tepertő legyen, ne tartósító-
szer és E betűk sorozata. Egészséges ételeket eszem, teljes
őrlésű kenyeret, sok gyümölcsöt és zöldséget. Nem veszem
meg a gyors, ipari élelmiszereket, inkább főzök. Emellett
imádom a zsíros kenyeret lila hagymával, de az egészséges
kenyér, zsír és rendes lilahagyma legyen. A vékony testalkat
nálunk családi vonás. Ami a sportot illeti, sok mindent kipró-
bálok, majd megunom. Speedfitness szuper volt, gyorsan
észrevettem a jótékony hatását, ezzel együtt el is vesztettem
a lelkesedésemet. Pedig valóban jól működött! A rúdtánc
szintén jó volt, de ezután is néztem új kihívást. Próbáltam az
aerobikot, az kicsit untatott. Mindig kipróbálok valami újat.
Az egyetlen sportág, ahol évekig kitartottam, az a szertorna
volt, nagyon szerettem. Figyelem az itthoni híreket is, örömmel
láttam a turai tornászpalántákat és gratulálok az eredményekhez!
Szárnyaid alá vetted és egy ideje patronálod a Mint a
Többi Ember Alapítvány fiataljait.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Turán ilyen alapítvány
működik. Korábban a színész kollégák támogatását
kértem szakmai vagy félárú jegyekért, nagyon sokan
megkerestek és segítettek. A közelmúltban pedig az alapítvány
fiataljai és kísérőik a Jóban Rosszban stúdiójában tehettek
látogatást, találkozhattak több kollégámmal is. A
kollégáim mindig nagyon elfoglaltak, de szakítottak időt a
fiatalok fogadására. Óriási élmény volt nemcsak nekik, nekünk
is! Itt vannak ezek a fiatalok, akik segítség nélkül nem
boldogulnának az életben, mégis igazi szeretetbombák!
Mindenkit ölelgetnek, mindenkit önzetlenül, bizalommal és
tisztán szeretnek, mesélnek, hogy mik történtek az életükben.
Ez a látogatás burkoltan egy másik üzenetet is közvetített.
Az emberek általában nincsenek megelégedve az életükkel,
sokan vannak úgy vele, hogy ez nem jó, az nem jó,
megy a panaszkodás. Ezeket a fiatalokat látva az ember
önkéntelenül is átértékeli az életét, mi a valóban fontos és mi
nem az. Nekik szükségük van segítségre, akár az adó 1% is
sokat jelent az alapítvány számára. Nagyon szeretném megkérni
a turaiakat, hogy ők is segítsenek. Jó lenne, ha az emberek
kicsit nyitottabbak lennének, megismernék őket és
azokat a segítőket, akik a fogyatékkal élő emberekért mindent
beleadnak. Tudok azonosulni velük, hiszen ők sem adják
fel!
T.A.
Soha ne add fel!
2016. augusztus 23-án debütált Tóth Zs Nóra színésznő a televízió
képernyőjén. Hosszú és nehéz út vezetett az áttörésig, egy népszerű sorozat
főszerepéig. Alázattal és kitartással járta végig Nóra az úgynevezett
szamárlétrát, azt az utat, amely a kamera hőn áhított oldalára vezette.
Kutyasétáltatás édesanyámmal és testvéreimmel
Story Gála – 2017
nőként is dolgoztam, mert az embernek vannak álmai, de
azok megvalósítása közben valamiből élni is kell.
Volt egy olyan szakasza az életemnek, amikor a
főállású munkámmal együtt minden megszűnt és ott találtam
magam a kis lakásomban megrogyva a kanapén a gondjaimmal.
Nagyon hiszek abban, hogy mi is tudunk alakítani a
sorsunkon, csak hinnünk kell benne. Amikor már nagyon
nem láttam új lehetőségeket, azt gondoltam, hogy le kell
mondanom a színészetről, fix megkeresés nem jött. Mindig
volt valami kis csepegtetés, pl. a Hakcion az m1-en egy
epizódszerep erejéig, színházi felkérések is voltak Kecskeméten,
Szolnokon, de nem volt stabilitást adó főfoglalkozásom.
Visszakanyarodva a kanapémhoz, ültem a kis laká-
somban és azt mondtam, hogy most eldöntöm magamban,
hogy elindulok másik irányba, vagy nem adom fel és megint
megpróbálok még egyet.
Oda értél, ahová indultál.
Mindenkinek csak ezt tudnám mondani, hogy
amikor tényleg az utolsó lehetőségeket is látod távolodni,
akkor is bele kell nézni a tükörbe és azt mondani, hogy nem!
Te azt, amit akarsz, meg is érdemled, megdolgoztál érte és ez
jár neked! Ezt akartad csinálni egész életedben, és ha nem
adod fel, meg lesz az eredménye, akárhány kávét is kell érte
főzni!
Beszélgetésünk elején említetted, hogy színházi szerepeket
is kaptál.
Az akadémia mellett volt lehetőségem. Az első évben
kiválasztottak Kecskemétre a Katona József színházba a
Hair című darabba. Rengeteget kellett dolgozni és énekelni,
de szenzációs élmény volt. Utána elkerültem a szolnoki
színházba, a Szentivánéji álomban tündérek voltunk. Itt igazából
a mozgáskultúrán volt a lényeg. Az utolsó évben már
nem játszottam színházban, az akadémiai vizsgákra koncentráltam.
Most köszön vissza az életembe Szolnok, hamarosan
megyek egy főszerep meghallgatásra. Sosem lehet
tudni! Oda már úgy megyek vissza, hogy ismerek sok embert,
nem vagyok már idegen a szakmában.
Nézzünk be a kulisszák mögé, backstage!

Mindig egy órával korábban kell érkezni a stúdióba.
Smink, haj, öltözés, előkészületek, néha egy kis próba. A stú-
dióban is próbálunk egyet, felmondjuk 2-3x a szöveget, majd
csinálunk egy próbafelvételt, lejárjuk az útvonalakat, utána
főfelvétel.
A forgatási napok nagyon változóak. Van, hogy egy
órát fogatok, de van, hogy reggel 7-től este 9-ig, attól függően,
hogy vagyunk beosztva. Átlagban 5-6 órát forgatunk. A
rövidtávú memóriám jól beállt a szövegtanulásra, bár amikor
sok van, akkor nehéz észben tartani. Leállás előtt mindig nagyon
sokat forgatunk, duplázunk. Nálunk nincs olyan, hogy
szabadság, mindenki nyáron az egy hónap forgatási szünetben
intézi a dolgait és akkor pihen.
Melit milyennek látod? És milyennek látják a nézők?
Nagyon megosztó személyiség, szítja a kedélyeket a
kavarásaival, néha rosszindulatúságával. Sokan utálják Melit,
az elején kaptam hideget, meleget. Nehezen viseltem, de
pár héten belül sikerült ezen túllendülnöm, a családom is
nagyon sokat segített. Ez egy játék, egy munka, egy színház,
egy szerep. Megszerettem Meli karakterét, mert nagyon
nagy kihívás. Sokkal nehezebb ezt játszani, mint hogy mindig
jó legyek, mindig mindenkinek jót akarjak. Nagyon
izgalmas!
Azt gondolom, ha mindenki mélyen magába néz,
sokszor tudna azonosulni Melivel. Valóban vannak kavarásai,
és igen, néha rosszindulatú, de ami a szívén, az a szá-
ján. Őszinte. Meli nem foglalkozik azzal, hogy megbánthat
másokat. Elmondja, ha szarul nézel ki, mert szarul nézel ki,
mit szépítsen? Nyilván ez szemet szúr a nézőknek és nem
biztos, hogy szimpatikus lesz, de a visszajelzések alapján
egyre jobban kedvelik ezt a kevésbé diplomatikus, viszont
őszinte karaktert. Volt egy időszak, amikor az írók elvitték
Meli karakterét egy jótevős, segítőbb irányba, de a nézők
nem tudtak vele mit kezdeni. Meli a Dallas Jockey-ja.
Mérföldkő volt az életemben, amikor november vé-
gén velünk forgatták le a főcímet. Ez egy elismerés. Nem egy
biztosítás, hanem elismerés, hogy kellünk a nézőknek és
szeretnek minket.
Közel egy éve nó

imádom a zsíros kenyeret lila hagymával, de az egészséges
kenyér, zsír és rendes lilahagyma legyen. A vékony testalkat
nálunk családi vonás. Ami a sportot illeti, sok mindent kipró-
bálok, majd megunom. Speedfitness szuper volt, gyorsan
észrevettem a jótékony hatását, ezzel együtt el is vesztettem
a lelkesedésemet. Pedig valóban jól működött! A rúdtánc
szintén jó volt, de ezután is néztem új kihívást. Próbáltam az
aerobikot, az kicsit untatott. Mindig kipróbálok valami újat.
Az egyetlen sportág, ahol évekig kitartottam, az a szertorna
volt, nagyon szerettem. Figyelem az itthoni híreket is, örömmel
láttam a turai tornászpalántákat és gratulálok az eredményekhez!
Szárnyaid alá vetted és egy ideje patronálod a Mint a
Többi Ember Alapítvány fiataljait.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Turán ilyen alapítvány
működik. Korábban a színész kollégák támogatását
kértem szakmai vagy félárú jegyekért, nagyon sokan
megkerestek és segítettek. A közelmúltban pedig az alapítvány
fiataljai és kísérőik a Jóban Rosszban stúdiójában tehettek
látogatást, találkozhattak több kollégámmal is. A
kollégáim mindig nagyon elfoglaltak, de szakítottak időt a
fiatalok fogadására. Óriási élmény volt nemcsak nekik, nekünk
is! Itt vannak ezek a fiatalok, akik segítség nélkül nem
boldogulnának az életben, mégis igazi szeretetbombák!
Mindenkit ölelgetnek, mindenkit önzetlenül, bizalommal és
tisztán szeretnek, mesélnek, hogy mik történtek az életükben.
Ez a látogatás burkoltan egy másik üzenetet is közvetített.
Az emberek általában nincsenek megelégedve az életükkel,
sokan vannak úgy vele, hogy ez nem jó, az nem jó,
megy a panaszkodás. Ezeket a fiatalokat látva az ember
önkéntelenül is átértékeli az életét, mi a valóban fontos és mi
nem az. Nekik szükségük van segítségre, akár az adó 1% is
sokat jelent az alapítvány számára. Nagyon szeretném megkérni
a turaiakat, hogy ők is segítsenek. Jó lenne, ha az emberek
kicsit nyitottabbak lennének, megismernék őket és
azokat a segítőket, akik a fogyatékkal élő emberekért mindent
beleadnak. Tudok azonosulni velük, hiszen ők sem adják
fel!
Tnagyot fordult veled a világ. Jut még időd
Nórára is, vagy Meli minden percedet lefoglalja?
Mindig is annak a híve voltam, hogy arra szán az
ember időt, amire igazán akar. A családomra én rengeteg
időt szánok. A testvéreim a legfontosabbak, ha van egy kis
szabadidőm, már próbálok közös programot szervezni.
Emellett hobbim a lovaglás, bár ez kicsit háttérbe szorult,
pesten nehezebb megoldani. Az sem jó, ha az ember csak a
munkát hajszolja, mert az értékes emberi kapcsolatok elvesznek.
Próbálok egyensúlyt tartani.
Nagyon sokan kérdezik, hogy én csak salátán élek?
Mindig elmondom, hogy nem. Kifejezetten utálom a salátát,
viszont imádom a tepertőt, kolbászt, disznótorost. Azt gondolom,
azzal tartom igazából karban magam, hogy figyelek
arra, hogy az a tepertő valóban tepertő legyen, ne tartósító-
szer és E betűk sorozata. Egészséges ételeket eszem, teljes
őrlésű kenyeret, sok gyümölcsöt és zöldséget. Nem veszem
meg a gyors, ipari élelmiszereket, inkább főzök. Emellett .

 

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

 

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány fényképe.

a szeret

elnézést kérek olvasoiktol pár nap szünet miatt nme fordúl elő dolgozok rajta tekhnika dolgok merültek fel mai nap meg oldodt meg értést6 előre köszönöm.
És itt van gyakorlatilag a mi életünk legnagyobb problémája is. Elérkeztünk a hétköznapi életünk legnagyobb kérdéséhez.
Az ember aggodalmaskodik: mi lesz, ha teljesen kiszolgáltatom magamat? Nem adhatom át a másik kénye-kedvére magamat! Mert az ember olyan, ha kicsit adok, akkor az egész kell. Jaj, mi lesz? Az egész életünk tele van ilyen dolgokkal: mindent… de azt már aztán nem. Azt már nem bírom, összeomlanak az idegeim stb.
Ez egy sajátos minden nap visszatérő problémája a szeretetnek. A főparancs itt bukhat meg: a mi kicsinyességünkön. Amikor nem megyünk át, mint az özvegy: az egyik is, meg a másik is.
A másik özvegynél ugyanazt látjuk. Az utolsója, amije volt az a két garas. Mégis odaadta – és mindenkinél többet adott.
A mai vasárnap ezt tárja föl: észre kell vennünk, hogy pontosan itt van az a titok, amit az Úr Jézus főpapként is megvalósított. Ameddig bőven van, ameddig gazdagok vagyunk, és sokat tudunk adni, addig nincs probléma. A probléma ott jön elő, amikor látszólag elfogy mindenünk. Ott köll a hit, ott köll a remény, ott van szükség a szeretetre, ott lehetünk nagyok. Ott tágul ki a nagy lehetősége az életünknek. Az öregségünk is ilyen, mikor már látszólag nem tudunk adni semmit, haszontalanok vagyunk, kifogy minden: éhség, szárazság.
A mai evangélium és az olvasmányok megmutatják, hogy nem fogyhat ki minden. Jön Jézus, a próféta és nemcsak a szavával, hanem az egész életével útbaigazítást ad, mond valamit. Azért van idetéve a két özvegyasszonyról szóló jelenet közé mintegy a harmadik olvasmány a főpapról, hogy egyszer s mindenkorra bement a nem kézzel épített szentélybe, megtanított bennünket mindent odaadni. Mert a fő törvény, a szeretetnek a titka itt kezdődik. Ez fejezi ki azt.
Más szóval az áldozat, itt van az áldozat. A mi főpapunknak nincs szüksége több áldozatra, mert Ő egyetlen áldozatával tökéletesen tudott adni, az adás legteljesebb művészetére jutott, mindent odaadott. Nem tett kikötéseket, hogy igen, de Júdást, azt nem… hát már mégse… hogy csókkal áruljon el, és úgy adjam oda az életemet? Vagy: ezeknek, a főpapoknak? Azt már nem! Nincs semmi kikötés az életében. Vagy: ilyen gyáva tanítványok között, akik megfutnak az ember mellől, pont, mikor a legnagyobb szükség volna rájuk? Látjuk, hogy ez teszi naggyá az áldozatát, ez jellemzi az Úr Jézus áldozatát. Itt van az az arany igazoló jegy, hogy ez isteni szeretet, ez végleges, teljes, maradéktalan, nincs szükség többre.
S az Úr Jézus a szentmise áldozatban napról-napra ide akar bennünket bevonni. A mi napi életünknek a nyikorgói, azok az elütő, disszonáns hangok mind itt vannak, itt jelennek meg: igen, odaadtam az életemet, de ezt már nem adom oda. Ezt már nem vagyok hajlandó elviselni, és ezt nem tűrhetem, nem bírom!
Ha sikerül a teljes halálugrás, a lesz ami lesz; ha Jézus Krisztusban teljes szívvel akarok szeretni, a Szentlélekben teljes lélekkel akarok szeretni, akkor megoldottuk a szeretet problémáját. A Rubiconon átmegyünk. A félelmekből – hogy: jaj, már csak ez a maroknyi van – itt van valami átmenet a hitéletbe, itt van a remény, és itt van az igazi szeretet.Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

jó időnk volt

Végre várt jó idő meg érkezett úgy vannak sok ember hideg időbe ami volt napokba meg

hetekbe vissza húzódtak szobájukba hideg téli időket éltünkbe meg pár napokat igen csak

sok hó lehullt ami egyszer amikor sok sor volt olyan idő másnapra amikor lehullt hó

másnapra kedvező időnk volt el is olvadt hó március2 heti pénteken nagyon kedvező

időnk volt és ennek nagyon örült mindenki .ifjoncok nagyon szépen fejlődnek egyik

ifjonc most csinálta első szövést amit kezdet szépen haladt vele múltkori foglakozáson

készültünk a Kodály zenével amit pályázaton akarják meg nyerni dalokat azokkal készültünk

vannak szép Kodály zenéik ami igen csak meg érinti lelket fel tudja üdíteni lelkeket március

9ei foglakozáson folytatták az ifjoncok szövést meg jó idő volt egy kicsit ki használtak dolgokat

elmentünk sétálni egy kicsit hogy jó idő volt azon napon ennek mindenki nagyon örült .

Március9ei pénteki foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást a

ifjoncoknak mindenki nagyon jó érezte magát ..2018.március.9.péntek. Bagó Zoltán,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma végre tavaszias időnk van,és eszt ki is használtuk egy nagy sétával.Megnéztük a Galgát,átsétáltunk a Galga-hídján is.Előtte a Háry János mesejátékot

néztük,hogy ismerkedjünk Kodály Zoltán zenéjével.Felvetettünk Bagó Zolival egy új szövést,Zsani a konyhában segített Manci néni már várt az ebéddel mire visszaértünk a sétából.Zöldséglevest kagylótésztával és csokis-mazsolás pudingot készített.

Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516 1 13

Nekik az Élet, tőlünk csak egy gesztust kíván…ne sajnáljuk hát megtenni! Itt igazán jó helyre kerül a pénz, figyelemmel kísérhető tartalmas tevékenységük. Elbűvölő fiatalok, elkötelezett segítőikkel, akik naponta megdolgoznak az élet méltóságáért nálunk sokkal nagyobb erőfeszítések árán! Tisztelet érte!

HELLÓ, CSAK EGY SZÁZALÉK!

Persze, hogyha a házad ég,

nem számít az egy százalék.

Ha magas a gyerek láza még,

kit érdekel egy százalék.

De tudd, hogy az egy százalék

másnak fasírt meg főzelék!

Meg új cipő meg tanulás…

Neked egy papír, semmi más!

Másnak segítség lenne, gyors,

neked semmi, őneki sors.

Piszok sok mindenre elég

lehetne az egy százalék.

Elég sok ember lélegez,

az emberség jele nem ez.

Elég sokak szíve dobog,

és persze ez is nagy dolog.

De ember lehet a köbön,

ki túllép a saját körön.

Ha befizetted az adót,

tegyél még egy körömnyi jót!

Keress hozzá egy jó ügyet,

minden sarkon eléd üget!

Öreg, ha nem rendelkezel,

megy darálóba sokezer.

Legyél ember, és ne adat,

itt az idő, dobd be magad!

Meg az egy százalékodat!

 

 • 5db sárgarépa
 • 5 db fehérrépa
 • 1 kis db zeller
 • 1 db karalábé
 • 250 g zöldborsó (frissen bontott )
 • 2 db újhagyma
 • 2 csokor petrezselyem
 • 4 ek olívaolaj
 • ízlés szerint (tengeri)
 • fekete bors ízlés szerint (frissen őrölt)
 • szerecsendió ízlés szerint (frissen őrölt)
 • 3.5 l víz (forró)
  1. A zöldségeket megtisztítjuk, és kb. egyforma nagyságúra felkockázzuk.
  2. Az olajat megforrósítjuk, majd egyszerre rátesszük az összes zöldséget.
  3. Kb. 5 -6 percet kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, nagyon kevés vizet aláöntünk (kb. 1/2 dl).
  4. Ezután felöntjük 3,5 l forrásban lévő vízzel, borsot őrlünk, ill. szerecsendiót reszelünk rá. Ha kell, még tovább sózzuk.
  5. Lefedjük, és forrástól számítva kevés ideig, kb. 5-6 percig főzzük.
  6. Közben felaprítjuk a petrezselyemzöldet. Ha megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a leveshez, épp csak felforraljuk ezzel, és kész is vagyunk

színházi nap után

Múltkor jó idő volt mindenki nagyon várta jó időt hamar vége tért március5ei foglalkozáson

kicsit kevesebben tudtak elmenni foglalkozásra korán kelet fel kelni későn feledtünk le mert

előző nap este március4én macska darabot néztük meg színházba elég későn volt az darab

mi alapítványuk azt darabot adtuk elő rövidebb változatát adták elő ifjoncok farsangkor műv

házba azt nézték meg hosszabb változatát Pesten március4én ami nagyon tetszett mindenkinek

arról élményről se kaptam híreket meg tudom róla be számolni önnőknek itt engem hívtak volna

ere színházi eseményre 2 dolog merült fel késő van mikor érek haza késői időkbe minden

járat gyengébben járnak jártok így sok ember úgy van nem igazán szert késő est járni sehova

nincsen olyan járat egyik félnek haza jönni késő én nem tudtam-hogy érnénk haza azért nemű

indultam útra másik másnap mentem helyemre segédkezni így ezért nem mentem velük azon

napon az óta se sincsen hírek mikor lesz össze jövetel rendszeresen ami régen volt törekszünk

ara néha össze jöjjünk meg beszéljük dolgokat-ez úgy gondlom nagyon hiányzik be fogjuk

pótolni .jóm közösségi hangulat ott .március 7ei szerdai foglalkozást pedagógus Judit Mancika

néni tartották foglalkozást ifjoncoknak nagyon jó volt hangulat.kelmárcius.7.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. A mai napon népdalokat énekeltünk ni.Társasjátékoztunk,mesét néztünk és segítettünk Mancikának zöldbabfőzeléket készíteni.

mivel,szeretnénk indulni egy pályázaton,amelyre Kodály Zoltán zenéjét kell felhasználni.A konyhában segített Zsani és Zoli krumplis tészta készült.Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 • 5 db burgonya
 • 0.5 ek napraforgó olaj
 • 25 dkg fodros kocka tészta
 • ízlés szerint
 • 2 ek mangalica zsír
 • 1 közepes db reszelt vöröshagyma
 • bors ízlés szerint
 • 3 teáskanál fűszerpaprika
 • 4 ek tejföl
 • 4 közepes db csemegeuborka
 • A burgonyát egy kis lábosba tesszük, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és puhára főzzük. Ha késznek ítéljük, tegyük jéghideg vízbe, így könnyedén le tudjuk húzni a héját.
 • Egy közepes lábosban vizet forralunk, sózzuk, hozzáadunk egy kevés olajat, majd 10 perc alatt kifőzzük benne a tésztát. Ha kész, leszűrjük, a főzővízből pedig félrerakunk egy keveset.
 • A meghámozott burgonyát krumplinyomón átnyomjuk (ha darabosabban szeretjük, használjunk krumplitörőt).
 • Egy nagy serpenyőben felhevítjük a mangalica zsírt, majd rádobjuk a finomra reszelt vöröshagymát, és üvegesre pároljuk. Mérsékeljük a lángot, és megszórjuk fűszerpaprikával.
 • Hozzáadjuk az átnyomott burgonyát, ráöntünk 1,5-2 deci főzővizet, sózzuk-borsozzuk, és az egészet összekeverjük. Ha nem érezzük elég paprikásnak, szórjuk meg még egy kanállal.
 • Hozzáadjuk a leszűrt tész
 • tát, és összeforgatjuk a krumplis pürével. Pár percet sütjük az egészet, az alját oda is piríthatjuk egy kicsit.
 • Tejföllel és csemegeuborkával tálal
 • tát, és összeforgatjuk a krumplis pürével. Pár percet sütjük az egészet, az alját oda is piríthatjuk egy kicsit.
 • Tejföllel és csemegeuborkával tálaljuk

meg figyelés

Most olyan találkozás van előttünk, amelyik szinte mintaszerű. Látjuk, hogy az Úr Jézus körüljár és jót cselekszik: ebből a találkozásból nagy jó fakad. Figyeljük meg, hogy Jerikóban zajlik le ez a találkozás. Jerikó volt Afrika és Európa között a vámszedő központ. Ott áramlottak a különböző fűszerek, cikkek, áruk: a vámosok paradicsoma volt a hely. Zakeus a vámosok között is fővámos volt, ő bérelte a fővámszedő helyet, és biztosan sok vámos tartozott alá.

Jerikó egyébként is sötét hely volt: már ismerjük máshonnan. Lent feküdt: a huszonhét kilométer távolság Jeruzsálemtől csaknem ezer méter szintkülönbséget jelentett. Mély hely volt, sötét hely volt, és rablók voltak a környékén. Itt zajlott le a találkozás.

Egész Jerikóból egyetlen személyt tart említésre méltónak az evangélista: Zakeust. Pedig sokan várták ott Jézust, egész tömeg kísérte. De csak ez az egy ember akarta látni Jézust, ez az egy akart vele találkozni.

Zakeusban különös vágy volt, hogy lássa Jézust. Zakeusnak a neve is tulajdonképpen Zakariás, azt jelenti, hogy ‘megemlékezik rólam az Isten’. Megemlékezett: Zakeus is akarta ezt a találkozót. Kíváncsi volt az Úr Jézusra. Hogy miért volt kíváncsi? Hallott róla. De nagyon kíváncsi volt, mert nem törődött azzal, hogy olyan akadályok vannak, mint a tömeg, ő meg kicsi, meg hogy mit szólnak majd az emberek. Ő szaladt előre. A gyerekek biztosan kiabáltak, hogy: „Nézzétek, ott szalad Zakeus!” És talán csúfolták is. Mászott a vadfüge fára, jól kinézte magának. Biztosan arra megy majd el az Úr Jézus.

A fa alatt zajlott le a találkozás legfontosabb része, mert Isten mindent tud. Az Úr Jézus mindenkinek belelát a szívébe. Nagyon jól tudta, hogy Zakeus látni akarja őt, és Isten senkitől nem zárkózik el, aki őt látni akarja és keresi. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák.

Ránéz. Igazi találkozás a tekintetük is. Elképzelem ott a fa levelei között Zakeus két szemét. Egyrészt kíváncsi szem, de most aztán csodálkozó, meglepetést eláruló, amint az Úr Jézus szemébe mélyed: Uram, te mindent tudsz, mennyire akartalak látni! És akkor sietve leszáll, és örvendezve fogadja.

Mennyire másképp fogadja a házába! Hét közben volt egy másik vendégség. Az Úr Jézus egy farizeus házába tért be, hogy egyék. Ott megfigyelték, nézték, szemmel tartották őt. Minden mozdulatát, minden szavát. Micsoda különbség a két hely között! Egy vámos lakása – és a farizeusi vendéglátás között.

Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr Jézus „katalizáj”. Azt jelenti: ‘föloldódni’. Betért föloldódni Zakeushoz. Ha betér hozzánk föloldódni egy vendég, vajon az neki igazán földódás? Egymás között találkozni, egymással beszélgetni: ez föloldódás? Jól érzi magát az Úr Jézus itt köztünk? Nem savanyú és unott a képünk, ha egymással találkozunk? Az Úr Jézus jól érzi magát, és pont a vámosnál érzi jól magát.

Ez udvarias ember. Mélyen emberi ember. Nem a hibákat leső, figyelő ember.

Most olyan találkozás van előttünk, amelyik szinte mintaszerű. Látjuk, hogy az Úr Jézus körüljár és jót cselekszik: ebből a találkozásból nagy jó fakad. Figyeljük meg, hogy Jerikóban zajlik le ez a találkozás. Jerikó volt Afrika és Európa között a vámszedő központ. Ott áramlottak a különböző fűszerek, cikkek, áruk: a vámosok paradicsoma volt a hely. Zakeus a vámosok között is fővámos volt, ő bérelte a fővámszedő helyet, és biztosan sok vámos tartozott alá.

Jerikó egyébként is sötét hely volt: már ismerjük máshonnan. Lent feküdt: a huszonhét kilométer távolság Jeruzsálemtől csaknem ezer méter szintkülönbséget jelentett. Mély hely volt, sötét hely volt, és rablók voltak a környékén. Itt zajlott le a találkozás.

Egész Jerikóból egyetlen személyt tart említésre méltónak az evangélista: Zakeust. Pedig sokan várták ott Jézust, egész tömeg kísérte. De csak ez az egy ember akarta látni Jézust, ez az egy akart vele találkozni.

Zakeusban különös vágy volt, hogy lássa Jézust. Zakeusnak a neve is tulajdonképpen Zakariás, azt jelenti, hogy ‘megemlékezik rólam az Isten’. Megemlékezett: Zakeus is akarta ezt a találkozót. Kíváncsi volt az Úr Jézusra. Hogy miért volt kíváncsi? Hallott róla. De nagyon kíváncsi volt, mert nem törődött azzal, hogy olyan akadályok vannak, mint a tömeg, ő meg kicsi, meg hogy mit szólnak majd az emberek. Ő szaladt előre. A gyerekek biztosan kiabáltak, hogy: „Nézzétek, ott szalad Zakeus!” És talán csúfolták is. Mászott a vadfüge fára, jól kinézte magának. Biztosan arra megy majd el az Úr Jézus.

A fa alatt zajlott le a találkozás legfontosabb része, mert Isten mindent tud. Az Úr Jézus mindenkinek belelát a szívébe. Nagyon jól tudta, hogy Zakeus látni akarja őt, és Isten senkitől nem zárkózik el, aki őt látni akarja és keresi. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák.

Ránéz. Igazi találkozás a tekintetük is. Elképzelem ott a fa levelei között Zakeus két szemét. Egyrészt kíváncsi szem, de most aztán csodálkozó, meglepetést eláruló, amint az Úr Jézus szemébe mélyed: Uram, te mindent tudsz, mennyire akartalak látni! És akkor sietve leszáll, és örvendezve fogadja.

Mennyire másképp fogadja a házába! Hét közben volt egy másik vendégség. Az Úr Jézus egy farizeus házába tért be, hogy egyék. Ott megfigyelték, nézték, szemmel tartották őt. Minden mozdulatát, minden szavát. Micsoda különbség a két hely között! Egy vámos lakása – és a farizeusi vendéglátás között.

Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr Jézus „katalizáj”. Azt jelenti: ‘föloldódni’. Betért föloldódni Zakeushoz. Ha betér hozzánk föloldódni egy vendég, vajon az neki igazán földódás? Egymás között találkozni, egymással beszélgetni: ez föloldódás? Jól érzi magát az Úr Jézus itt köztünk? Nem savanyú és unott a képünk, ha egymással találkozunk? Az Úr Jézus jól érzi magát, és pont a vámosnál érzi jól magát.

Ez udvarias ember. Mélyen emberi ember. Nem a hibákat leső, figyelő ember.

 

Most olyan találkozás van előttünk, amelyik szinte mintaszerű. Látjuk, hogy az Úr Jézus körüljár és jót cselekszik: ebből a találkozásból nagy jó fakad. Figyeljük meg, hogy Jerikóban zajlik le ez a találkozás. Jerikó volt Afrika és Európa között a vámszedő központ. Ott áramlottak a különböző fűszerek, cikkek, áruk: a vámosok paradicsoma volt a hely. Zakeus a vámosok között is fővámos volt, ő bérelte a fővámszedő helyet, és biztosan sok vámos tartozott alá.

Jerikó egyébként is sötét hely volt: már ismerjük máshonnan. Lent feküdt: a huszonhét kilométer távolság Jeruzsálemtől csaknem ezer méter szintkülönbséget jelentett. Mély hely volt, sötét hely volt, és rablók voltak a környékén. Itt zajlott le a találkozás.

Egész Jerikóból egyetlen személyt tart említésre méltónak az evangélista: Zakeust. Pedig sokan várták ott Jézust, egész tömeg kísérte. De csak ez az egy ember akarta látni Jézust, ez az egy akart vele találkozni.

Zakeusban különös vágy volt, hogy lássa Jézust. Zakeusnak a neve is tulajdonképpen Zakariás, azt jelenti, hogy ‘megemlékezik rólam az Isten’. Megemlékezett: Zakeus is akarta ezt a találkozót. Kíváncsi volt az Úr Jézusra. Hogy miért volt kíváncsi? Hallott róla. De nagyon kíváncsi volt, mert nem törődött azzal, hogy olyan akadályok vannak, mint a tömeg, ő meg kicsi, meg hogy mit szólnak majd az emberek. Ő szaladt előre. A gyerekek biztosan kiabáltak, hogy: „Nézzétek, ott szalad Zakeus!” És talán csúfolták is. Mászott a vadfüge fára, jól kinézte magának. Biztosan arra megy majd el az Úr Jézus.

A fa alatt zajlott le a találkozás legfontosabb része, mert Isten mindent tud. Az Úr Jézus mindenkinek belelát a szívébe. Nagyon jól tudta, hogy Zakeus látni akarja őt, és Isten senkitől nem zárkózik el, aki őt látni akarja és keresi. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák.

Ránéz. Igazi találkozás a tekintetük is. Elképzelem ott a fa levelei között Zakeus két szemét. Egyrészt kíváncsi szem, de most aztán csodálkozó, meglepetést eláruló, amint az Úr Jézus szemébe mélyed: Uram, te mindent tudsz, mennyire akartalak látni! És akkor sietve leszáll, és örvendezve fogadja.

Mennyire másképp fogadja a házába! Hét közben volt egy másik vendégség. Az Úr Jézus egy farizeus házába tért be, hogy egyék. Ott megfigyelték, nézték, szemmel tartották őt. Minden mozdulatát, minden szavát. Micsoda különbség a két hely között! Egy vámos lakása – és a farizeusi vendéglátás között.

Drága jó testvéreim!

Azt mondja a Szentírás, hogy az Úr Jézus „katalizáj”. Azt jelenti: ‘föloldódni’. Betért föloldódni Zakeushoz. Ha betér hozzánk föloldódni egy vendég, vajon az neki igazán földódás? Egymás között találkozni, egymással beszélgetni: ez föloldódás? Jól érzi magát az Úr Jézus itt köztünk? Nem savanyú és unott a képünk, ha egymással találkozunk? Az Úr Jézus jól érzi magát, és pont a vámosnál érzi jól magát.

Ez udvarias ember. Mélyen emberi ember. Nem a hibákat leső, figyelő ember.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

ne keressük másikba hibát

Hányan úgy vannak ők okosabbak és ne szóljon úgy van vele kezdi osztani azt bizonyos

észt hányan vannak úgy amikor tükörbe nézne magába nem találná hibát csak másba

keresi hibát pedig nem szép dolog egymásba keresni hibáját meg szólni milyen ő hogy

csak mondjuk tévét nézi csak amikor otthon pihen lehet azért épen napokat végezte dolgait

és neki kel úgy mondva azért pihen azért úgy mondva igen kel pihenő nem úgy kel meg

szólni másikat mondjuk ő igazgató úr mért igazgató kérdem én azért ő csinálja dolgát máshol

otthon ideje engedi akkor meg pihen ennyit úgy gondlom meg érdemmel az illető és hányszor

igazgató úr nem más mondjuk apja legyen illetőnek úgye az nem igazgató ha nem egy gyereknek

apja az nem igazgató úgy gondlom azért nem illik másikat meg szólni épen pihen nem szép

dolog kicsit bele nézünk tükörbe lehet ugyanabba esik bele ő is szereti tévét meg netet

óránként akkor meg ki is lehetne igazgató nő pedig más nő lenne az ezért nem szabad

meg szólni másikat ez miatt kölcsönösen vissza adható ez rang milyen lenne

olyan nevet találna ki az illető szét robban illető máris ugyanolyanban csípőbe

esünk ős szereti nettet tévét Ami úgy gondlom nem baj ezért nem illik meg szólni másikat

meg találni másikba hibát lehet ő is benne hiába mondjuk folytonos tévébe akkor mért

szólom meg másikat én benne vagyok . nem illik úgy gondlom másik szeméből kivenni

szálkát amikor magam szeméből nem tudom kivenni gerendát saját szememből ezért

nem illik másikba meg hibát mindenki be van hiba úgy gondlom .

 

Hányan úgy vannak ők okosabbak és ne szóljon úgy van vele kezdi osztani azt bizonyos

észt hányan vannak úgy amikor tükörbe nézne magába nem találná hibát csak másba

keresi hibát pedig nem szép dolog egymásba keresni hibáját meg szólni milyen ő hogy

csak mondjuk tévét nézi csak amikor otthon pihen lehet azért épen napokat végezte dolgait

és neki kel úgy mondva azért pihen azért úgy mondva igen kel pihenő nem úgy kel meg

szólni másikat mondjuk ő igazgató úr mért igazgató kérdem én azért ő csinálja dolgát máshol

otthon ideje engedi akkor meg pihen ennyit úgy gondlom meg érdemmel az illető és hányszor

igazgató úr nem más mondjuk apja legyen illetőnek úgye az nem igazgató ha nem egy gyereknek

apja az nem igazgató úgy gondlom azért nem illik másikat meg szólni épen pihen nem szép

dolog kicsit bele nézünk tükörbe lehet ugyanabba esik bele ő is szereti tévét meg netet

óránként akkor meg ki is lehetne igazgató nő pedig más nő lenne az ezért nem szabad

meg szólni másikat ez miatt kölcsönösen vissza adható ez rang milyen lenne

olyan nevet találna ki az illető szét robban illető máris ugyanolyanban csípőbe

esünk ős szereti nettet tévét Ami úgy gondlom nem baj ezért nem illik meg szólni másikat

meg találni másikba hibát lehet ő is benne hiába mondjuk folytonos tévébe akkor mért

szólom meg másikat én benne vagyok . nem illik úgy gondlom másik szeméből kivenni

szálkát amikor magam szeméből nem tudom kivenni gerendát saját szememből ezért

nem illik másikba meg hibát mindenki be van hiba úgy gondlom .

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

jó idő érkezést várjuk

Hány ember örül dolgoknak valamit meg lát mi sokan annak örülünk ha végre eljön csodálatos

idő amikor ember kicsit le tudja vetni azt bizonyos kabátot magáról akkor meg érzi hogy

végre itt van kellemes idő amit minden ember nagyon várja jó időt ilyenkor amikor kicsit

jobb idő mondjuk embernek sokall jobb kedve hányszor ember észre veszi másik ember

társán ha szomorkás idő kicsit mi se vagyunk nagyon olyan-állapotba minket meg bolygat

ez folyamatos idő változás minden ember örül ha végre elérkezik egyszer majd bizonyos

jó idő amit minden ember nagyon várja jó idő elérkezést hány ember úgy van majd sándor

meg Józsi Benedek ŐK akiknek kéne zsákba hozni bizonyos jó időt meg tudják hozni

azt nem tudni annyira elvan csúszva ez idő járás dolog nem lehet kiszámolni néha mikor

érkezik el bizonyos jó idő amit minden ember nagyon várja mikor érkezik el kellemes

idő hozzánk pár héttel ezelőtt március5-9ig volt olyan időszak amikor mindenki jobban

érzete magát jobb idő volt kicsit ki tudtunk menni kertbe tudtuk végezni kerti munkákat

olyan jó időnk volt hányszor az ember életébe eltervezik hogy itt csodálatos idő

jó lenne kimozdulni jó időre ha időnk nem engedni de mégis figyeljék meg eltervezi másik

idő pont akkor reméli jó idő lesz kint akkor biztos jó időnk lesz de nem tudni előre.

március 9ei pénteki foglalkozáson pont nagyon jó idő volt .márciús9ei pénteki

foglalkozást pedagógus Judit Mancika néni tartották foglalkozást ifjoncoknak .

2018.március.9.péntek. Bagó Zoltán,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma végre tavaszias időnk van,és eszt ki is használtuk egy nagy sétával.Megnéztük a Galgát,átsétáltunk a Galga-hídján is.Előtte a Háry János mesejátékot

néztük,hogy ismerkedjünk Kodály Zoltán zenéjével.Felvetettünk Bagó Zolival egy új szövést,Zsani a konyhában segített Manci néni már várt az ebéddel mire visszaértünk a sétából.Zöldséglevest kagylótésztával és csokis-mazsolás pudingot készített.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

3

 1. Egy nagyobb lábasban a finomra vágott vöröshagymát, a közel egyforma méretűre aprított sárga-és fehérrépával, zellerrel az olajon megdinszteljük.
 2. Felengedjük kb. 2 l vízzel, hozzáadjuk a csokorba kötött petrezselymet, a babérlevet és a borsszemeket. Sóval ízesítjük.
 3. Közepesnél kicsivel gyengébb tűzön főzzük.
 4. Amikor a gyökérzöldségek már majdnem megpuhultak, hozzáadjuk a külső leveleitől megszabadított, félbevágott kelbimbókat és  a megpucolt, felkockázott karalábét.
 5. Tovább főzzük, míg az összes zöldség megpuhul. Szükség esetén utóízesítjük.
 6. Legvégül a maradék, fél csokor, egészen finomra vágott petrezselymet is beleszórjuk a levesbe.
 7. Tűzforrón tálaljuk.
 • Hozzávalók:
 • 2,5 dl tej
 • 5 evőkanál cukor
 • 2 evőkanál kakaópor
 • 1 evőkanál liszt
 • 5 dkg vaj

Elkészítés: A vajat a cukorral és a kakaóporral közepes melegségű tűzhelyen összefőzöd, majd felöntöd a tejjel. Összeforralod, kicsit főzöd, és máris kész az isteni, tartósítószer mentes házi puding. :)

látni ifjonc fejlödést

Kevés öntés ember így van olyan nap de nem nagyon sokszor fordul elő hogy elmaradnak

foglalkozások meg akkor szokták lefújni foglalkozásokat nincsen annyi létszám akkor le

szokták mondani foglalkozásokat aki értesült az tudta hogy február26án betegség miatt volt

elmaradva foglalkozás február28- marciús2án Pestre volt utunk-egyik a jobban rosszban

stúdióba volt meg hívásunk egyik szereplő volt már alapítványba meg látogatta AZ

ifjoncokat sikerült úgy alakítani helyeztet minket meg hívtak stúdióiba annak tettünk eleget

mindenki nagy élménnyel jött haza láthatott stúdiót ígérem ha valamelyik ifjonccal és

lesz össze jövetel meg kérdezem tőlük milyen volt neki stúdió belűről azt élményről

be fogok számolni kinek hogy tetszett meg tudom mikor lesz időbe jelezem március2ai

foglalkozás elmaradt pesti kirándulás miatt .annak élményt március5ei foglalkozáson beszélték

meg kinek hogy tetszett kiábrándulásos napok március5ei foglalkozást pedagógus Judit Mancika

néni tartották foglalkozást 2.018.március.5.hétfő. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Ma nagyon kevesen voltunk,mert a színház után kevesen tudtak korán kelmivel,szeretnénk indulni egy pályázaton,amelyre Kodály Zoltán zenéjét kell felhasználni.A konyhában segített Zsani és Zoli krumplis tészta készült.

Régi szép emlék ugye mindenkiben meg van ugye szokták őrizni én magam ezt csinálom napokba épen

napokba mondta valamelyik ember tudod hány éve alapítványnál 13közel úgye milyen szép évek velük

ezek szép idők látni ifjoncok fejlődést .kel március.7.szerda. Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. A mai napon népdalokat énekeltünk ni.Társasjátékoztunk,mesét néztünk és segítettünk Mancikának zöldbabfőzeléket készíteni.életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

 • 75 dkg zsenge vajbab (tisztítva, darabolva)
 • 2-3 babérlevél
 • 3 ek liszt (púpos)
 • 3-4 ek olaj
 • 1 mk őrölt pirospaprika
 • 2-3 gerezd fokhagyma (finomra aprítva)
 • 1 csokor petrezselyem (felaprítva)
 • 2-3 dl tejföl
 • 1 kevés ecet
 • 1 kevés cukor
 • A megtisztított, feldarabolt zöldbabot feltesszük főni annyi vízben, amennyi éppen ellepi. Megsózzuk, beletesszük a babérlevelet, és kb. 20 perc alatt puhára főzzük.
 • Közben a lisztből a zsiradékkal zsemleszínű rántást készítünk, és megdinszteljük benne a finomra vágott fokhagymát. A tűzről félrehúzzuk, megszórjuk pirospaprikával, megkeverjük, és azonnal hozzáadjuk a tejfölt. Kikeverjük vele a rántást, és fokozatosan hozzákeverünk kb. 2 dl hideg vizet (nem lesz csomós). A rántást a forrásban lévő főzelékhez adjuk, majd újraforrásig kevergetjük.
 • Ezután lassú tűzön pár percig főzzük, közben ha szükséges megsózzuk és egy kevés ecettel és cukorral ízesítjük. Végül hozzáadjuk a felaprított petrezselymet.

elgondolkodtatörténet

Most, ahogy Jerikóból kifelé megy, megint valaki látni akarja. Ez a vak koldus.

Jerikó, a pálmák városa, divatos üdülőhely volt abban az időben. Heródes kiépíttette fürdőkkel, színházzal, amfiteátrummal, versenypályákkal: a gazdagok laktak ott.

A vámosok feje volt Zakeus is, vagyonos, gazdag ember. Bizonyára megfordult ott sokszor Heródes maga, meg Pilátus is arrafele jött föl Jeruzsálembe, mikor jött húsvétkor az ítélő napokat megtartani.

Vagyis akik a földön berendezkednek, azok a jerikóiak. Az ő jelképük Jerikó. Aztán onnan kell elindulni Jeruzsálem felé. Jeruzsálem felé, a szent város felé, az Isten városa felé.

Mindnyájan itt helyezkedünk el mi emberek, akik a földön élünk. De mégsem rendezkedhetünk be teljesen a földön úgy, mintha becsuknánk a szemünket, és nem tudnánk, hogy ott lakni nem lehet örökre. Előbb-utóbb véget ér a pálmák tövében az emberi kényelem és divatos, kellemes csillogás. Nem lehet örökké ott maradni. Tovább kell menni.

Ha egy kicsit beleéljük magunkat a vak koldus világába, akkor rájövünk, hogy nem is volt azért ez olyan vak. Igen: egy réteget, egy héjazatot nem látott a világból. A nap fénye nem világította meg neki a dolgokat; a színeket, formákat nem látta.

De ott az út mentén azért hallott ő sokat, és fölfogott a világból annyit, amennyi neki köll. Úgy látszik, nagyon is fölfogott, mert az átmenőktől ő már ismerhette Jézust. Ha nem ismerte volna, akkor nem viselkedett volna így.

Kimaradt ebből a szövegből egy érdekes mozzanat. Amikor kiáltozni kezdett Jézus után, a tömegből sokan csitították őt, hogy „ne kiabálj már, hagyd nyugodtan, a próféta megy erre, Jézus; más dolga is van, minthogy veled törődjön; mit hívod föl itt magadra az egész nagy tömeg figyelmét”. Mert az is ott van az eredeti szövegben, hogy Jézus a tanítványaival ment arra, és velük nagy tömeg.

Tehát ennek a vaknak, aki kifelé nem sokat látott, a belső világa már gazdagodott annyival, hogy Jézusról hallott, és ki is alakított magának egy képet Jézusról: Dávid fia, a megígért, akit az írásokban a próféták jövendöltek.

Ez nagy szó. Bár ennyire látna minden ember, mint ahogy ez a vak koldus lát!

Mit látunk mi emberek ebből a világból? Mindenütt héjazat, mindenütt falak, mindenütt beleütközik a látásunk, a tudásunk valamibe. Látni igazán csak az lát, az mondhatja, hogy lát, aki a titkok mélyébe hatol, aki Istenig lát, aki Istenen át fogja föl a mindenséget. És ilyen egyetlen van: Jézus. Aki ugyanazon az úton megy, mint mi.

Ez nagy dolog: lejött hozzánk ez a Jézus, és azt az utat járja, amit mi. Istent nem valahol messze kell keresni; Isten itt jár velünk.

Azt mondja az Úr Jézus, hogy senki sem jöhet Hozzá, hogyha nem vonzza az Atya. Bartimeust belülről vonzza az Atya, és megérzett valamit Jézusban. Hogy itt van az, akit mindenki keres, aki mindnyájunk életének a megoldója. És kiáltozott, és csitították, és akkor még jobban kiáltozott.

Jézus megállt, és azt mondta: „hívjátok ide!” Akkor ugyanazok szóltak neki, akik addig csitították. „Hív téged!” – azt mondják neki. – „Bátorság, hív téged!”

Olyan gyönyörű az eredetiben: „Bátorodj föl, hív téged!”

Ez az életünk nagy pillanata: a vakságunk egyedüli gyógyítója Jézus Krisztus, akin keresztül Isten felé megnyílik a látás, aki tele van belső fénnyel, amely hívja az embert.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

Ezt a nagy pillanatot nem szabad elszalasztania senkinek. Bátorodjunk föl, Jézus hív minket. Mi is látunk már annyira, mint Bartimeus. Mi is tudjuk már, hogy Jézus a várva-várt, az eljövendő, és hogy itt jár Jézus. De még mindnyájunknak hátravan, hogy Isten

teljeség

istennek. Ez sötét, tömény hazugság. Mint ahogy a szadduceusoké is.

Minden okoskodásukkal együtt, mert olyan bölcsen eszeskednek a halálról és az elmúlásról. Ezzel az ostoba esettel is, meg sok minden mással. Boncoltunk, hány embert fölboncoltunk már, egyikben sem találtuk a lelket… Persze, hogy nem.

De ha csak az egyszerű földi észjárással próbálnánk tovább gondolkodni, akkor sem erre a megállapításra jutnánk.

Ebben a zárt, érzékelhető világban sem tűnik el nyomtalanul semmi. Egy tudós fizikus arra az elméletre építve, hogy a világ egy robbanással keletkezett egy végtelen tömény, tömör anyagmennyiségből, arra a következtetésre jutott, hogy annak a robbanásnak rezgései kellettek, hogy legyenek, és azoknak itt kell lenniük. És kutatott a különböző rezgések között, és megtalálta azokat az ősrezgéseket. Minden szó, minden hang, minden kép, minden, ami rezgés, itt rezeg ebben az egyetlen anyagmennyiséget képező világmindenségben. És az élet is megszakíthatatlan láncolattal húzódik mögöttünk.

De természetes szemlélettel nézve is: egy író, akinek a fantáziája jár mindenfelé, elképzelheti, hogy lettünk, aztán megszűnünk. De ha a valóságot nézzük, ezt a mérhetetlen következetességgel az élet felé menő, emelkedő valóságot, azt látjuk, hogy hihetetlen munkával, okossággal, pontossággal évmilliárdok óta minden az élet felé mutat. Egy hallatlan nagy folyamban, mederben megy minden – emelkedve.

Egyre tökéletesebben szerveződik az anyag. Látjuk meglepő, csodálatos jeleit a mind magasabb tudatjelenségeknek, életnek, a mind gazdagabb tudatvilágnak, ami már egyetlen emberben is micsoda gazdag tud lenni! Belefér a tudatunkba az egész világ, az egész történelem. Az irány, ami felé az egész be van lőve – ahogy Teilhard de Chardin megmutatja hallatlan szellemi éllel. Az egész iránya a tudat teljessége, a személyes tudat teljessége.

 

ha teheti és segíteni szeretne egy fogyatékkal élő fiatalokon hogy boldog életük legyen

adója 1% kával támogassa

támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

befogadás

nem az a nehéz, hogy ezt a világot létrehozza, hogy létezzen, hogy ilyen nagyszerűen létezzen, ilyen színesen, változatosan, bámulatosan, hanem az igazán istenien nehéz dolog az, hogy miután van ez a világ és mi emberek ezt a világot magunkban összefoglaljuk, a tiszta szeretet Istenének az a nehéz, hogy bennünket felemeljen arra a tiszta szeretetre, hogy mi a tiszta szeretet emberei legyünk.

Miért olyan Istenien nehéz föladat ez? Azért, mert ahhoz, hogy ilyen tisztaszeretet-emberek legyünk, vagyis Istennel teljesen kapcsolatban álló emberek, nemcsak kapcsolatban, teljes egységre jutott emberek legyünk Istennel, ahhoz nekünk embereknek magunkból kell kilépni. Istennek ki kell csalogatni bennünket valahogy magunkból, hogy túl lépjünk magunkon és Istent fogadjuk be. Ez a nehéz az egész dologban! Ez ami fölülmúlja az embernek még a gondolatát is! Teremteni olyanokat, akik magukat elfelejtik teljesen és maguk helyett az Istent fogadják be. Ezért nem lehet önmegtagadás nélkül, áldozat nélkül, önmagunknak meghalás nélkül szeretni. Ezek a dolgok elválaszthatatlanul összetartoznak.

Ez a mai három olvasmány a szeretetre akar nevelni. Egészen gyakorlatian, az Isten bölcsességével.

Az első olvasmányban a próféta szeretetre van fölszólítva: arra, hogy a népének gondját magára vegye, lépjen ki annyira önmagából, hogy a népe gondját vegye magára, hogy ha vét az a bűnös, merje figyelmeztetni Isten nevében, a bűnös saját érdekében. Még akkor is, ha a Próféta életét is kockára teszi. Amilyenek az emberek: ha figyelmeztetjük őket, a vad ember mindjárt nekimenne annak a figyelmeztetőnek.

A másik olvasmány is így érthető: csak szeretetre vagyunk kötelesek egymás iránt, semmi másra. Szép. Jól hangzik, hogy semmivel se tartoztok, csak a szeretetettel. Hiszen a szeretetben minden benne van. Az egész törvény, minden benne van, ez is innen érthető. Mert ha csak szeretettel vagyunk egymásnak adósak, akkor az azt jelenti, hogy magamnak meg kell halni, és a másikat be kell fogadnom mindenestül. Csak szeretetre, semmi több? Csak mindenre…

Isten eljárása, hogy bennünket szeretetre emeljen, igazán mesteri. Mert ott kezdi, hogy az emberbe beleidőzítve, betáplálva ott van a szerelem. Az egyedüli ember először csak egyvalakire lobbanjon lángra, gyulladjon föl, hogy magát is felejtve, legalább azt a másikat befogadja.

De hogy csalogat Isten erre! Ráhangolta már az embert kezdettől fogva a másikra, hogy az kedves legyen előtte, ne olyan mint ő, hanem másféle. Szép legyen, valami vonzó legyen benne, akkor majd csak kilép magából az ember érte. Aztán azt a kettőt úgy rögzítette, azt úgy időzítette, hogy befogadjanak egy harmadikat, akit nem nehéz befogadni, mert a testükből való, az életükből, az emberi természetet átadják neki, közvetlen közelségben van hozzájuk, hát ez csak nem nehéz.

És akkor valahogy a család érdekében már a szomszédságot is be kell fogadnia az embernek magába: mindig kijjebb és kijjebb csalogatja az embert az Isten önmagából. Csak így jön aztán Isten

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

meg emlékezések

Ma 1848as szabadság forradalom ünnep napja van ilyenkor ember meg áll át elmélkedik azon

48as forradalom harcsasok menyit viselték azt nehéz keresztet amit nemzetért tetetek hogy

jobb legyen életünk de sokan ezen napon forradalom napján elesztek életüket vesztették

illő úgy gondlom ezekről meg emlékzeni erről emberekről akik értünk életüket vesztették

ezen napon azok emberek akik48as forradalomba voltak sokan elesztek ebbe harcba

elesztek és életüket vesztették ezen jeles napon illik róluk úgy gondlom meg emlékzeni

róluk országba fel vonták nemzeti lobogót meg szólal himnusz ezekről emberekről emlékeznek

meg országszerte akik élet6üket vesztették ezen jeles napon ilyenkor ezen napon egész-nap

mindenütt meg emlékeznek szabadságág harcban elesztek emberekről ők tenni akartak

valamit országért védték nagyon életüket vesztették ezen napon illik meg emlékezni róluk

ilyenkor mindenütt országba fel vonják lobogott és meg emlékeznek erről mi történt

48as forradalom napján nekünk csendebe át elmélkedve meg emlékezünk azokról

emberekről elesztek ezen napon .Az 1848/49-es forradalom és szabadsághgarc a magyar történelem talán legfontosabb eseménysorozata volt, hiszen először mutatkozott meg markánsan népünk összetartó ereje, nemzettudata, szabadságszeretete és büszkesége. Olyan hősök és hazafiak küzdöttek a szabad, önrendelkező, új Magyarországért, mint Kossuth Lajos, Petőfi Sándor vagy Damjanich János. Harcuk 1849 tavaszán győzelmet aratott Ausztria felett. A küzdelem mégis vereséggel zárult mégpedig az orosz beavatkozással kialakuló túlerő miatt. Nem szabad azonban soha elfelednünk legnagyobbjaink történetét, azokat az éveket, melyek a magyar történelem legkiemelkedőbbjei közé tartoznak.

Ennek a bizonyos “programnak” nyolc legfőbb eleme a következő volt: a magyar nyelv hivatalossá tétele, a közteherviselés bevezetése, a jobbágyfelszabadítás végrehajtása, az önálló, magyar országgyűlésnek felelős nemzeti kormány megteremtése, az Erdéllyel való unió, a királyi városok egyenlő szavazati joga, a sajtószabadság, és a feudális kötöttségek – mint az ősiség, a 9-ed, 10-ed és robot – végleges eltörlése. A felsorolt reformokért folyó harc az egymás után zajló négy országgyűléseken zajlott, az 1830/1836 –os, az 1839/1840-es az 1843/1844-es és végül az 1847/1848-as diétákon. A liberális reform nemességnek az országgyűléseken azonban nem sikerült megvalósítaniuk a kitűzött célokat, az egyetlen igazi eredmény csupán a magyar nyelv hivatalossá tétele volt az 1843/1844-e országgyűlésen.

Azonban Kossuth Lajos (1802-1894) a sátoraljaújhelyi megyeháza jegyzője, majd az első reformországgyűlésen távollévő főrendi követ, új lendületet adott a küzdelemnek, amikor 1841-től 3 éven át a Pesti Hírlapban mutatta be az ország népének a reformokért folyó küzdelmet.A reform kor legfontosabb országgyűlése az 1947 novemberében kezdődő diéta volt. Az alsóházban Kossuth, a felsőházban pedig Batthyány Lajos vezette, reformokért küzdő képviselők törekvései azonban megint elakadtak, az udvarhű konzervatívok ellenállásán. Az első áttörést az 1848 március 1-én Pozsonyba érő párizsi forradalom híre hozta, mert ezt követően Kossuthék végre összegezhették, és írásba foglalhatták legfőbb követeléseiket. Ezután a Bécsben is kirobbant forradalom hírére megijedt konzervatívok jóváhagyták a követeléseket az alsóházban, majd a felsőházban is. Azon a napon – 1848 március 15-én – mikor a pozsonyi magyar országgyűlés 72 tagú küldöttsége Kossuth és Széchenyi vezetésével ünnepélyes keretek közt indult el Bécsbe, hogy a királlyal hagyassák jóvá a Magyarország új polgári berendezkedését jelentő reformokat, Pesten is kirobbant a forradalom. A Petőfi Sándor és Jókai Mór nevével „fémjelzett” márciusi ifjakhoz csatlakozó liberális nemesek, mint Nyári Pál elérték, hogy a Helytartótanács átvegye a Kossuthék Bécsbe vitt követeléseit is tartalmazó 12 pontos petíciót és a cenzúra eltörlését.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépe12 pont.jpg

 

a szeret

Ne ítéld el az embereket. Inkább szeresd őket.

. Az igazi szeretet azt jelenti, hogy vége a harcnak, a kettő eggyé vált. A testük külön létezik ugyan, de a létük egymásba fonódott. Nincsenek határok, nincs szétválás. Nem létezik „én”, és nem létezik „te”, nem létezik egyikük sem.

Bármilyen is legyen a helyzet, a szeretet mindig szabad. Az sosem függ semmilyen feltételtől.
. A szeretet sosem birtokol. A szeretet az egymásnak nyújtott kölcsönös szabadságot jelenti. A szeretet egy feltételektől mentes ajándék, nem egy vásár. A te elmédben azonban a szeretet nem más, mint kevesebb gyűlölet, semmi több. Ugyanis minél többet töprengsz azon, hogy „El tudom viselni ezt a személyt? Nem tudom elviselni. Akkor szeretni sem tudom”, akkor az „El tudom viselni őt” örökké negatív ízű marad.
. Légy a szeretet nyelve. A cselekedetek rendben vannak, de csak rendben vannak. Ők nem teszik boldogabbá az életet, sem ünnepélyesebbé. Csupán jobb standardokat adhatnak neked az életedhez, de nem adnak szenvedélyt is hozzá vagy életkedvet. Minőséget sem adhatnak, csupán mennyiséget. Ezért kizárólag a szeretet nyelve képes téged elvezetni a másik dimenzióhoz.z én üzenetem a szeretetről nem az, hogy a gyűlölet ellentétes pólusa. Az én üzenetem az, hogy a szeretet képes magába szívni a gyűlöletet, és átalakítani azt.

Olvastad már az 5 lépés a belső nyugalom felé című cikkünket?
Ha szeretsz, akkor szeress, és légy tudatában ennek. Ha úgy lenne, hogy taníthatnálak benneteket, nem mondanám meg, kit és miként szeressétek. Ezek mind értelmetlen dolgok. A szeretet a ti legbelsőbb értéketek. Vele együtt születtek, mint ahogyan mellette ott van a gyűlölet is. Viszont arra megtanítanálak, hogy legyetek tudatosak. Még mielőtt bármi is történne veletek – szeretet, gyűlölet, düh, szenvedély, harag, bármi –, legyetek tudatosak. És hagyjátok, hogy történjen, de úgy, hogy tudomásotok legyen róla.

A szeretetben nem kellene elvárásoknak lennie, ez ugyanis megöli a boldogságot. Ha elvárásaid vannak, jönnek a frusztrációk is. Senki sem tudja teljesíteni az elvásásaidat, és nincs olyan ember sem, aki azt várná el tőled, hogy teljesítsd az övéit! Ez csakis a mánia, a neurotikus elme szüleménye. Mert ha valaki tényleg eleget tesz az elvárásaidnak, a szeretet eltűnik. A másik személy pedig szükségletté, birtokolt tárggyá válik – értékes birtoklattá, viszont pont olyanná, mint a többi.

 

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

azért támogosa alapítványunkat.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

kirándulási hét utáni fogllakozás

Aki emlékszik február utolsó hetére úgy alakult helyzet az alapítványba a február hó utolsó

napokba nem volt foglakozás az alapítványba mert pedagógus Judit meg betegedet így nem

volt épen akkor helyettesítő pedagógus így azon napon február2án elmaradt foglakozás de

február28án meg Pestre mentek jobban rosszabban című stúdióba mehetek-be és tekinthették

meg ez egy szereplő által volt kapocs aki nem olyan rég volt az alapítványunkba és meg nézte

az ifjoncok fejlődését ő meg hívása által és bent stúdióba mehetek-be fogadták az alapítvány

Pesten jobban rosszabban stúdióba az ifjoncoknak nagy volt öröm ilyen helyre tekinthetek be

nagy volt nekik ám ez öröm e szemszögből eddig még úgy mondva nem tudtam beszélgetni egyik

ifjonccal se menyire tetszett nekik egy stúdió beszelje meg tudom azt élményről be fogok

számolni maguknak itt .márciús2án a foglakozás ismét elmaradt mert Pestre mentünk

a csapattal azon napon is délután így azért maradt március2ai foglakozás de már március5én

hétfőn már egy hét pihenés után március5ei foglakozást pedagógus Judit Mancika néni

tartotta foglakozást ifjoncoknak mindenki jól érzete magát .2018.március.5.hétfő. Medveczki Zsanett,Medveczki László,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Ma

nagyon kevesen voltunk,mert a színház után kevesen tudtak korán

A mai napon népdalokat énekeltünk ni.Társasjátékoztunk,mesét néztünk és segítettünk Mancikának zöldbabfőzeléket készíteni.

Édei évbe is támogosa alapítványunkat

sérült fiatalokkal foglalkoznak és meg kapják szeretet meg Boldoggá tenni akarjuk

életüket .adója 1%kát adományozza nekünk idei évbe is .

 

azért támogosa alapítványunkat.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen

 

hozzávalók / 4 adag

elkészítés

 1. A babot megmossuk, a végeit levágjuk, és felaprítjuk.
 2. Fazékba tesszük, felöntjük 8 dl alaplével, és lefedve kb. 20 percig főzzük, attól függően, hogy mennyire friss a bab.
 3. Közben az olajat felforrósítjuk, hozzáadjuk a lisztet, és kis lángon enyhén megpirítjuk, hogy elveszítse a nyers színét és ízét.
 4. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, 1-2 percig pirítjuk, majd rászórjuk a fűszerpaprikát, és 1 percig keverjük. Azonnal felöntjük hideg vízzel, és elkeverjük. Mehet rá a tejföl, azzal is elkeverjük, majd visszaöntjük a babhoz. Elkeverjük, és 5 percig főzzük.
 5. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, még egyet rottyantunk rajta, majd elzárjuk alatta a gázt.

meg emlékezés nőkről

Aki emlékszik az tudja napokba volt nő nap úgy emlékszünk rá hogy nemzetközi nőm nap az

nap úgy vannak egyesek azt napot nem igazán tartják meg az ösi idők ember tarja ez nagy

tévedés úgy gondlom sokan úgy állnak hozzá azt nő napot nem tartja az miatt az régi ember k

nap de nagy tévedés úgy gondlom kicsit gondolkozunk el ugye fordult férfi ember olyan

helyen ahol nők tudják meg oldani azt dolgokat de igen néha kel férfi erő amit ő meg tudja

oldani milyen jó esik annak nő nek épen nem párja illetőnek de mégis kap nő nap alakalmából

egy-szál virágot elmondom volt benne ilyen részem úgy gondolja az egyik nő ő biztos ahol

van semmit nem fog-kapni így is van gondolatába lehet az volt fejébe nem szerethetik azért

nem kap semmit nő nap alkalmából és amikor oda állt illetőm kapott tőle virágot másik illetőtől

megy csokit kapott nő nap alkalmából vagy épen oda megyek nőhöz kap azon napon szívet

csokiból ez nő napi jelkép kapott az nő ajándékot nő nap alakalmából ez nagyon jó esik annak

nő nek ha meg emlékeznek róla ezen napon ez szeret jelképe meg lepem másikat nőt valamivel

érezi szereti őt valaki és nő nap jelkép másik ember felé illető mondjuk nem élete társnak

vesz valamit nő nap alakalmából mondjuk legyen egy vendég vagy épen kolléga társa

de meg emlékeznek nő nap alkalmából arról nőről akivel éltébe napokba meg fordúl

többször de nem társa nem felesége csak meg lepem azt nőt valamivel épen nő napt

tart villág érze az nő nem férjétől kap valamit mások meg emlékeznek róla nő nap

alkalmából igen nők meg érdemlik nő napon meg emlékeznek róla szép esmény másik

nő felé így kel fel fogni úgy gondlom .

 

1% – éljetek vele, élnénk vele! Felhívással fordulunk Hozzátok. A Mint a Többi Ember Alapítvány egyike a térségünkben működő civil szervezeteknek. Alapítványunk felvállalta, hogy a fogyatékkal élő fiatalok önálló életvitelének kialakítását segíti. A kézműves tevékenységek (kötés, szövés, fazekasság,kosárfonás, stb), vásárlás, főzés, ügyintézés, kesztészkedés mellett nagy súlyt helyezünk a közösségi életre, hiszen társak, barátok, jó emberek nélkül minden sokkal nehezebb. Segítsetek nekünk! Most olyan időszak van, amikor mindenki megtehet, és meg is kell tennie egy lépést, hogy felelősségteljes embernek tudhassa magát.Senki nem gondolhatja, hogy ez fölösleges – mások úgyis megteszik -, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Kérjük az adózó állampolgárokat Turán, és mindenütt, hogy a Személyi Jövedelem-Adó 1 %-ával támogassák fenti tevékenységeinket, céljainkat, és ezáltal a fogyatékkal élő fiatalokat! Ez esetben a rendelkező nyilatkozatra ezt kell írni: “Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

kísértésbe milyen könnyen bele egyezünk

Életünkbe amit élünk sokat kel küszködni elnyerjük azt életet amit égért nekünk égiek

hányszor van életünkbe mondjuk könnyedén veszünk dolgokat így fél válón vesszük nem

foglalkozunk vele mit mond nekünk a z parancs amivel elnyerhetném azt bizonyos örök

életet amit minden embernek meg van ígérve ha úgy teszünk ahogy meg van írva nekünk.

De életünkbe van olyan pillant amikor fel adjuk bizonyos küszködést elkezdünk meg állapodást

kötni az ördöggel úgy kezdi el emberbe dolgozni most egyszer csináld amit mondok és nem

fogd meg báni meg csinálja az illető mondjuk ugye bele vett minket kísértésbe és késő

kapcsoltunk van lehetőség életünkbe helyre hozni és meg bánni dolgokat amikor ördög épen

meg kíséretet minket az igazi baj meg állapodást kötünk vele ez azt jelenti életünkbe nagyon

gyengék vagyunk nincsen igazán imaéletünk ami nagyon nagy baj elkel-kezdni rendszer ima

éltet és nemfogunk nagyon meg állapodást kötni ördöggel és ez kel ima élet emberbe ezt

én is meg tapasztaltam nagyon kel imádság életünkbe sokszor igen jön rossz amikor ördög

meg akar minket kísérteni és nem szabad meg állapodást kötni vele küszködni kell ellene

ellne vigyen minket rossz felé vezető útra meg kel tanulni égiket szeretni szolgálni kel

őt és nem ördögöt szolgálni egyszerre mind 2ttöt nem lehet. Ördög nagyon sokszor

meg kísérti az embereket sokszor nem is igazán vessük észre bele tud egyezni akkor

van az kígyó jelképe ördög kígyó amikor körbe teker minket bele estünk ő meg állapodásba

nem szabad engedi ördögnek könnyedén be csal rossz út felé többször kel imádkozni ne

vigyen minket ördög rossz út felé jó úton legyünk mindig .

 

kérik tergyen jót feléjük alapítvány felé így van jó cselekedet feléjük égiek többszörösen meg hálják neked,adója 1%kával támogasa
Mint a Többi Ember” Alapítvány Adószám:18711516-1-13

elmaradt foglakozások

Pici változás volt az alapítvány dolgaiba múlt hónap végébe e hónap elején aki emlékszik

arra hogy volt egy meg beszelés én meg az elnök asszony közt ne nagyon maradjon el

foglakozások ez úgy is alakul nem igazán marad-el foglakozások van annyi ifjonc meg tudjuk

tartani foglakozásokat volt pár alakalom idén is néha mégse tudjuk meg rendezni foglakozást

mert épen közbe jött olyan épen beteg lett az ifjoncok épen és nem tudtuk meg rendezni a

foglakozást .abba maradtunk 3ifjoncért nem tartunk foglakozást abba maradtunk ehhez tartsuk

dolgokat néha idén volt pár alakalommal kérdése s volt mikor mard el foglakozás mert kevés

önkéntes ember aki szívesen segít másikon. aki emlékszik az tudja pár évvel ezelőtt nem

tud egyik pedagógusunk rendszeren be segíteni ott honi dolgai vannak így pedagógus Judit

mancikai néni maradt de néha van ideje akkor be segít Julika néni ő is pár héttel ezelőtt

beteg lett farsangi buli február21e szerdai foglakozás kérdéses volt lesz e Juditnak épen

dolga akadt Julika néni épen beteg volt pedagógus Marika néni aki otthoni dolgai miat

nem tudja nagyon vállalni foglakozást meg tartani de mégis úgy alakult dolog mégis

eltudta vállalni Boda Marika néni meg tartsa azt szerdai foglakozást .február 23ai foglakozás

meg volt tartva .beteg lett pedagógusunk Judit azon hétvégén és nem gyógyult ki belőle nem

tudták meg tartani február26ai hétfői foglakozást beteg lett Judit nem volt helyesítő ember

meg tartja foglakozást nekik .utána következői foglakozást meg épen jobban rosszabban című

stúdiót be tekintetekbe az ifjoncok nagy élmény volt nekik az március2ai foglakozás kirándulásos

volt az elmaradt az foglakozás így csak március5én volt következői foglakozás aról amiről

be fogok számolni maguknak érdemes velem tartani itt minden nap .

segítenek fogyatékkal élő fiatalakon így támogassa adója 1% alapítványt .

Az adományozó szelvényre ezt írja:

Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18711516-1-13 előre köszönik szépen