LUNA11 összes bejegyzése

értékes vagy

A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafaragó készítette őket és ugyanabban a faluban laktak.

A foltmanók egész életükben, minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra.

A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak.

A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas fa rudakat vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal.

Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították! Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.

Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott.

Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el.

Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán ezért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta.

– Sok szürke pontot érdemel – mondogatták egymásnak. – Ő aztán tényleg nem jó foltmanó!

Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt.

– Nem vagyok jó foltmanó – gondolta.

Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát.

Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat – csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta! Némely manó emiatt felnézett rá és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett! Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett!

– Én is ilyen akarok lenni! – gondolta Pancsinelló. – Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám!

Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem.

– Ó, nem nagy ügy! – válaszolta Lúcia. – Egyszerűen csak mindennap meglátogatom Élit.

– Élit?

– Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében.

– De miért?

– Majd megtudod! Menj el hozzá, fel a hegyre!

Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment.

– Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? – kiáltott utána Pancsinelló.

De Lúcia ezt már nem hallotta meg.

Így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. „Ez így nincs rendjén” – suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez.

Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe.

Szeme-szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé.

Ekkor meghallotta a nevét.

– Pancsinelló! – hallatszott egy mély, erős hang.

Pancsinelló megállt.

– Pancsinelló! Örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, hadd nézlek meg!

Pancsinelló lassan megfordult, és ránézett a nagydarab, szakállas mesterre.

– Te tudod a nevemet? – kérdezte a kis manó.

– Persze, hogy tudom! Én alkottalak!

Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra.

– Hm… – szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. – Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot!

– Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó lenni!

– Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók.

– Tényleg?

– Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy!

Pancsinelló felnevetett.

– Én értékes?! Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked?

Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt:

– Az enyém vagy! Ezért vagy értékes nekem.

Pancsinellóra még soha senki nem nézett így – különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjon.

– Mindennap vártam, hogy eljössz! – folytatta Éli.

– Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák – mondta Pancsinelló.

– Tudom. Mesélt rólad.

– Rajta miért nem tapadnak meg a matricák?

A fafaragó nagyon kedvesen beszélt:

– Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.

– Micsoda?

– A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted?

– Hát, még nem nagyon…

Éli elmosolyodott.

– Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem.

Éli letette Pancsinellót a földre.

– Ne felejtsd el – mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé –, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak! És én sohasem hibázom!

Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondolta:

– Azt hiszem, komolyan mondja!

És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

a szerelem

“Ez a legnyomorultabb érzés. Mikor hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtod kezed, egy pohár vizet keresel tétova mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van életedben, a tárgyak, a személyek, a megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. …S ha nagyon pontos és figyelmes leszel, ha idejében kelsz és későn fekszel, ha sokat vagy emberek között, ha elutazol ide vagy oda, ha belépsz bizonyos helyiségekbe, végül találkozol azzal, aki vár. Természetesen tudod, hogy ez a reménykedés egészen gyermekes. Már csak a világ végtelen esélyeiben bízol. Hol keressed? S aztán, ha megtaláltad, mit mondjál neki?… És mégis várod.””A szerelem túl van minden okoskodáson – felül áll minden értelmen. A szerelem fenn lakozik valahol a hegyormokon, magasan az értelem lapályai fölött. A lét önmaga fölé emelkedik a szerelemben, olyan magaslatokra, ahová csak ritkán jut el az ember. Az emberi szervezet a szerelemben jut el legfőbb céljának megvalósulásához, és ezért a szerelemmel nem szabad vitába bocsátkozni, hanem úgy kell elfogadni, mint az élet legnagyobb ajándékát.”

“Van egy mindenek fölött álló elementum, aki ura a józan észnek, győzedelmes ellenfele a logikának, zsarnoka a királyoknak és a népeknek, aki életet ad és elvesz, és nem osztogat kegyelmeket, – aki előtt a mathesis nem tudomány: sokszorozza a semmit a semmivel, s lesz belőle minden; aki előtt az erő nem hatalom, s az igazság nem törvény; aki teremti a bűnt és az erényt, s nem ismer különbséget a kettő között. E világbontó, világfenntartó elementum neve: a szerelem.”

“Mert ha vidám vagy, meg akarom kétszerezni vidámságodat; ha bús vagy, akkor meg akarom felezni veled a bánatot és így öröm lesz az néked, mélyebb az örömnél. És ha jól érzed magad, mulatsággal és változatossággal fogom üdíteni lelkedet; ha pedig beteg vagy, ápolni foglak; és ha fáradt vagy, a keblem lesz majd alvópárnád, hol nyughatol – s éjjel és nappal a lelkem a lelkeddel lesz és karom ölelni fog. És ha nem kívánsz, távol leszek; és ha ismét akarsz, ott leszek nálad. És ha előtted halok meg, úgy rendjén van és le kell mondanod rólam – ám ha te hagysz engem itt hátra, akkor követni foglak a máglya tüzén keresztül, mert nem akarok nélküled élni egyetlen napot sem.”

Aki szeret, az nincs többé egyedül, mert az, akit szeret, mindig jelen van. Aki szeret, az már nem akar többé a saját élte központja lenni. Engedi, hogy életének más legyen a központja, és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi. Feladja önmagát. Olyan lesz, mint egy nyitott kéz, amely kapni akar. Aki szeret, annak van bátorsága ahhoz, hogy olyan legyen, mint akinek szüksége van valamire.”

Haza szeretnék végre érni,
boldogságot adni és megélni.
Várom, hogy lelkünk összeérjen,
elveszett hitünk visszatérjen.

Mindennapjaink legyenek főként vidámak,
ha -időnként- mégsem, legyünk segítő társak,
fontos a megértő értelem,
s mindenképp a kölcsönös érzelem.

PÁRBESZÉD A SZERETETRŐL

  Tulajdonképpen hol terem a szeretet? – kérdeztem egyszer egy anyát.
– Magról vetik – nevetett rám.
– És honnan szerzik hozzá a magot?
– Nem kell azt szerezni. Belőlünk magunkból pereg.
S megfogan a tenyér simogatásban, a szem-pillantásban és minden ölelésben.
– Öntözni nem kell?
– Dehogynem. Jó szóval.
– Nem könnyel?
– Ments ég! A könny sós és kimarja a kis szeretet-palánta hajtásait.
– Hát palántázni kell a szeretetet?
– Palántázni bizony. Elültetni még a szikes talajba is.
Mert ha a szeretet nem terem, kihűl a föld.
– Úgy érted hasztalan a nap heve, ha belülről nem fűt, semmit sem ér?
– Igen, így értem, mert ember központú világban élek és emberként gondolkozom.
– Elsősorban mi hát a szeretet?
– Biztonság. Ha szeretsz és szeretnek, mindig van szövetségesed.
– És mi a szeretet másod-sorban?
– Erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra rakott.
– Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem.
Mégis érdemes szeretni?

– Csak azt érdemes.

egy áldás fajta

 

Mindenki sokkot jó kívánságot és áldás,kívánni embernek ha ép ünnepel valamit életbe legtöbb,

ember ha ép ünnep valamit azt nem szokta közzétenni nyilvánosságnak az illető ép ünneppel,,

valamit ,olyan is van amikor meg tudja másik ember az ember ép ünnepli születés napját,

de nem közli nyilvánosságnak ép ünnepel ha nem csendbe családjával meg ünnepeli,

azt ünnepet amit ép tart magának .vagy meg tudja közli ismerőse ,hogy ép ünnepli születés,

napját ,névnapját oda megy azt mondja Isten áldjon meg téged őrizzen téged meg jó ,

egészségbe ,ez egy fajta áldásnak mini-szül ,meg jó szándék van benne hogy amit mondott,

neki az szívből fakad ez a kívánság .azonban ez részemről nem lehet több ,mint puszta,

kívánság .Akkor azt mondaná hogy legyetek egészségesek ,azt mondaná legyetek boldogok,

csak földi életükre gondolna .nem egyszerűen csak kívánni akar az áldással ,ha nem talán,

egy haszonlattal így mondanám egy egész biankó csekket ,szeretne átadni .nem csak neki,

,

ha ha nem nekünk is olyan biankó csekket ,amelyet nap mint nap kitölthetünk ,és fel ,

használhatjuk. amire ép szükségünk van,ere biankó csekkről mondok gondolatot maguknak,

valaki ép végzi jó szánkból valamit másik ember felé ,meg köszönik ,neki ,képzeltbe,

kap biankó csekket gyarapodik jó tett képzeletbeli pénz is .de még több jó teszel az biankó,

csekken meg találják pénzt, de azt fentiek fizetik ki ,mi áldást kapunk munkalatokra fentről.

macska mérgezés?

 

Megint ritka esemény volt életemben pár napja ezelőtt vagyis hét elején reggel nem érezte,

magát jól egyik macskám ami nagyon ritka tiszta ,az macska ,mai világba nagyon ritka,

vártuk valamikor egyen macska ,valamit ,kicsit ,később evet ,de még mindig ,nem érezte,

jól magát .azzal vártak szüleim azon hét első estelén szóljunk állat orvosnak. ép haza értem,

fel hívtam őt nem haragudott este fél8kor zavarom őt ,ilyenkor ürül ember ha családjával,

lehet. Ő azért meg hallgatta mit mondok mi is panasza macskának ,mit veszünk észre. El,

mondtam neki ő azt válaszolta másnap fel kereslek meg nézem mi baja ,macskátoknak,de,

de mondta telefonon az nap hívtam ,lehet ,meg mérgezték ,de így nem tudom amíg meg,

nem nézem másnap eljött meg nézte macskát ,de nem evet addig szemit ,de rosszul nézet,

macskám meg hányatta anyám hát ha jobban lesz .meg érkezett állat orvos meg nézte adott,

injekciót, akkor látta torkát be van gyulladva ,és mérgezés jele .el látta őt pihent macska ,azután,

másnapig akkor jobban volt szókkal ,amikor előző macska javult állapota egész este,kedden,

reggelre ,meg mázli csicsám lett rosszul annyira hogy egy folytában nyavalygott,le est,

székről .délután jött állat orvos meg nézni őt másik csicsámat ,mázlit azt mondta ez csicsa,

sokall rosszabb állapotba van ,mit előző macskátok ,őt meg hánytatta anyám ez volt ,

szerencse mondta állat orvos meg nézte mázli csicsát őt is eláldta injekcióval ,pihent,

másnapig .közbe bizakodtunk orvossal együtt mi lesz mázli csicsámmal ,rá következő napra,

szókkal jobban volt tudtuk volna ennyire át vészeli nehezeket ,ez macska ,el mondtam ,neki,

ezt macskát látta el jó más fél évvel ezelőtt amikor autó át ment rajta,akkor ,bizakodtunk ,

mert szeme ép volt ,de idegrendszere hogy bírja szokott ki mint 2 élet veszélyen túl van,

Szerencse ilyen jó állat orvosok is vannak még ,meg mentették mind 2csicsamat .ma már,

jobban van ritka ,példányos macskám is mázlim is kint melegednek napon .

a változások

 

Hétfői foglalkozásról mentem haza ,ép mondta elnök asszony ,ha pedagógus Juditnak,

dolga lenne akkor üzenjek ,ö be fog ugorni hely-te,dolga lenne. Akkor, érdeklődni kezdetem,

pedagógus Juditnál hogy tud e jönni pénteken foglalkozást ,tartani ,még akkor nem tudta,

választ ,csak késő este 7után kaptam választ szóljak valakinek .és akkor üzentem elnök,

asszonynak jöjjön mert pedagógus ,nem ér rá .elérkezett pénteki foglalkozás reggele én,

szokott időbe érkeztem meg ,de fél, perccel korábban ,jöttem volna ,akkor én nyitottam ,

volna ki foglalkozásra ,termet ,kicsit ,az fél perc ,így is 7,50értem oda akkor már ott ,

volt elnök asszony , ahogy ,meg jöttem ,odaadtam fontos dolgot ,mert el kelt számolni,

egy két dolog van nálunk ,új ,azt elkelt vele számolni ,az meg történt ,de közbe meg,

jött Bagó Zoli ,el akart kéredzkedni ,dolga van ,de én éreztem azt akarja el is engedtem,

ki se mondta engedtem ,úgy végén elnök asszony menjél .de közbe meg érkezett ,Erzsike,

beszélgetek elnök asszonnyal ,amíg meg nem jött Ildi ,hozta Edinát ,de közbe meg érkezett,

Horváthné ,hozta Zsanettot,Lacikát Horváth Zolit ,beszélgetünk ,kicsit bele vágtunk mai,

napi foglalkozásnak ,én maradtam bent szövésbe ,segítem ,de közbe találós kérdéseket ,

tetem-fel ,de kicsit nevetségesre sikerült ,így jó éreztük magunkat .de kint konyhába ,

változott dolog nem zöldség levest készítenek ,ha nem elnök asszony hozott receptet,

zebra kalácsot készítenek el ,abba segített neki Erzsike ,Lacika ,nagyon finomra ,

sikerült ,el is fogyott .de azért fél10körül délelőtt be ugrott ,pedagógus Judit mindenki,

ürült neki ,bejött Lenke akkor már lük logika játékot oldott meg .be futott Tomi annak,

ürültek gyerekek .meg kosztoltuk kalácsot amit készítetek mindenkinek ízlett .iskolába,

őszi szünet lesz jövő héten ,így úgy határoztam ,meg beszéltük pedagógussal ,szülőkel,

jövő héten nem lesznek foglalkozások ,csak november4én lesz legközelebb foglalkozás,

addig magamról írok mi történik velem ,addig tartsanak velem minden nap. Délbe,

mentünk haza.

Hozzávalók

 • 20 dkg olvasztott Rama
  15 dkg étcsokoládé
  5 dkg darált mandula
  5 tojás
  22 dkg porcukor
  0,5 dl rum
  1,5 dl tej
  12,5 dkg liszt
  12,5 dkg étkezési keményítő
  1 cs. sütőpor
  1 evőkanál kakaó
  5 dkg fehér csokoládé

Elkészítés

1.A sütőt 175 fokra melegítjük, kikenünk egy 30 cm hosszú kalácsformát, megolvasztunk 10 dkg csokoládét. A tojásokat 8 percig keverjük a porcukorral, hozzáadjuk a tejet, rumot és a Ramát. A lisztet összevegyítjük a keményítővel és a sütőporral, majd habverővel beledolgozzuk a krémbe.

2.A tésztát kétfelé osztjuk: felébe belekeverjük a kakaót és olvasztott csokoládét. A kétféle tésztát váltakozva belekanalazzuk a formába, hogy zebramintát kapjunk.

3.60 percig sütjük, majd kivesszük, hagyjuk hűlni, és kiborítjuk. Miután egészen kihűlt, beborítjuk a gőz fölött megolvasztott maradék étcsokoládéval, a tetejét pedig megszórjuk reszelt fehér csokoládéval.

Mi lett volna ha…?

A kereskedő felesége reggeli áhítatra indult a templomba. Ahogy kilépett a kapun, megbotlott egy kőben és teljes hosszában elvágódott. Várandós volt, terhességének harmadik hónapjában.

Sikoltására kiszaladtak a cselédek, felemelték az úrnőt, bevitték és lefektették.

– Hívjátok az uramat… – suttogta az asszony, de alig mozdultak a szolgálók, már sietve jött a házigazda is. Leült az ágyra, megsimogatta az asszony lecsüngő kezét.

– Doktort! – parancsolta a tétován ott ácsorgó cselédeknek, aztán a feleségére tekintve ezt mondta: – Nincs semmi baj, kedves…

Amikor az öreg doktor megérkezett, a kereskedő kiment a szobából és a kapu előtt megkereste azt a vétkes követ. Nekigyürkőzött, kicibálta a helyéről, aztán teljes erejéből az utca kövezetéhez vágta. Szikrázva pattant apró. darabokra.

– Átkozott – lihegte a kereskedő –, és éppen az én kapum előtt… Kit okoljak érte?! Kit?!

Erőtlennek érezte magát, idegesnek, alig várta, hogy az orvos befejezze a mustrát. Legszívesebben berohant volna a házba, hogy minél előbb megtudjon mindent. Óráknak tűnő percek vánszorogtak ezalatt.

– Minden lehetséges – jelentette ki a doktor a vizsgálat után. – Világra hozhat egészséges gyermeket is, de éppenúgy esendően nyomorultat. Vagy akár halottat. Bízzunk Istenben, uram.

– Nem akarok nyomorékot! – kiáltotta a kereskedő. – Bizonyosságot szeretnék, tudni kívánom a valót!

– Istentől kérdezze… – tárta szét a kezét az orvos. – Tőle, aki látja a nem láthatót is.

Egy hétig feküdt a kereskedő felesége és amikor felkelt a betegágyból, igyekezett nem gondolni az esetre. De az ura szótlan volt, komor, csüggeteg. Többször elment otthonról, a barátok társaságát kereste. Aztán egyszer maga mellé ültette asszonyát és ezt mondta neki:

– Meglátogattam a menhelyet és szörnyű látványban volt részem. Megannyi torzszülött nyújtogatta felém a kezét, bambán rámmeredve, idétlen, makogó hangon kéregettek. Aprópénzt szórtam szét közöttük, de a kezem remegett és megszédültem attól a töménytelen nyomorúságtól.

Az asszony sírt. A kereskedő nem vigasztalta. Keményen, makacsul hallgatott. „Az ember – gondolta –, tudjon úrrá lenni még a legreménytelenebb helyzeteken is. A sírás a gyengék menedéke.”

– Lakik a városban egy nő – mondta –, Reginának hívják… Sok szerencsétlen asszony, megesett lány kereste már fel. Úgy hírlik jól dolgozik és segít a bajbajutottakon. Hallgass rám és ne ellenkezz. Amit kérek, annak az ártatlannak az érdekében is teszem.

– Négy gyermeket temettünk már el – nézett rá kétségbeesetten az asszony –, és most ezzel meg az angyalcsinálóhoz küldenél? Átkozott legyen a gondolat, mely az agyadban megfogant!

– Akkor hát megszülöd nyomoréknak?

– És ha nem lesz az? Honnan tudod te? Ki mondta ezt neked? A doktor? Ő sem tudja! Egyedül Isten a tudója! Mi vagy te? Isten?

– A fájdalom szól most belőled – csóválta fejét a kereskedő – de könyörögve kérlek, gondolkozz. Ha világ csúfjára nyomorultat szülsz, ítélet alá kerülünk egész életünkre.

Napokig kerülték egymást. Csak a pillantásukban megbújó néma vádaskodás ingerelte a lelküket. Az asszony gyűlölte az urát, de aztán egyre inkább bekerítette a kétségbeesés. A bizonytalanság. Hátha a másiknak van igaza. És a magzat, akit oly féltőn vigyáz a testében, nyomorék. Lefogyott, belesápadt ebbe a gyötrődésbe, míg aztán egy este felkereste azt az asszonyt.

– Már vártalak, lelkem – fogadta Regina és mosolygott rá bátorítóan. A kereskedő felesége nem ilyenre számított az álmokban fösvény éjszakákon. Csúfnak, boszorkánynak képzelte és mindenképpen öregnek. Ez meg csaknem egyidős vele, a háza mint bármely polgáré, a ruhája drága kelméből, ékszerekkel díszítve.

– Megértelek – mondta Regina –, hiszen magam is átok alatt voltam és nyomorékot szültem. Vízfejűt, torzat, ott van a menhelyen, megnézheted. Az uram elhagyott, egyedül maradtam, akkor határoztam el, hogy akinek tudok segítek.

Átvezette a kereskedő feleségét a másik szobába. Szerszámok, fogók, kenőcsök, gyolcsok mindenfelé. Középen dézsa állt. Regina forró vizet töltött bele, meg egy tömlőből valami sárga folyadékot. Az így elkészített lébe füveket, gyökereket, magokat szórt, fehér vászonlepedőt kerített elő. A gríz megizzasztotta a kereskedőné arcát, a növények fanyar, kesernyés szagától öklendezett.

– Vetkőzz le – mondta Regina –, és ülj bele a dézsába. Mindig mondani fogom, mit kell tenned. Ne félj, nem lesz semmi baj.

A kereskedőné szinte önkívületben bontotta ki a felső két gombot a magas nyakú zárt réklin, de a harmadikhoz érve elsötétedett előtte minden. A friss levegőn tért magához.

– Múló gyengeség – nyugtatta Regina –, mindenkivel megeshet ilyesmi. Bent majd pihensz egy keveset, aztán elkezdjük.

– Nem! – A kereskedő felesége úgy szorította a hasára a kezét, mintha máris a gyermeket ölelné. – Ez az enyém! Ha nyomorék, ha torz lesz, akkor is az én testemből, az én véremből való! Nincs olyan hatalom se égen se földön, aki ezt tőlem elszakíthatná!

Megfordult és csaknem rohanva tette meg az utat hazáig. Öt hónap múlva egészséges fiúgyermeknek adott életet. 1564 áprilisát írták ekkor az angliai Stradfordban. A gyermek a keresztségben a Vilmos nevet kapta.

nagy meg emlékezések

 

Ország szerte folynak meg emlékezések nagy október 23ai eseményről valaki kint,

emlékezik meg temetőbe lehet ott van elesve szerettei elhelyezve őrök nyugodalomra ,

el eset nagy október 23ai forradalmon ,sokan vesztették el ott szeretteit ,és nem tudtak,

lehet el búcsúzni szeretteitől amikor kimenetek harcolni hazáért ,valaki szerencsésen túl,

élték nagy eseményt ,azok tudnak mesélni nekünk hogy milyen volt nagy október23ai,

esemény valójában .olyan halódtam már szerette el ment harcolni ere eseményre ,ennek,

világnak világnak jobb legyen valamikor ,de nem tudta végig harcolni ,ezt eseményt és,

el est vala melyik vidéken ,és hozzá tartózója meg fog halni szereti bele fogja vésni ,,

nevét szerettei ,hogy emlékeznek rá hogy ő meg nagy október 23ai esemény eset el,

nem tudja valójában hol is nyugszik itt is állítottunk emléket ,mert felesége ép itt ,

nyugszik temetőbe férje október23ai eseményen elvesztette életét és nem tudni valójában,

hol nyugszik szerette olyan 4ével ezelőtt néha volt durrogtattak , azzal ez-közel amit,

sok ember életét vesztette .de akkor az 4 évvel ezelőtt úgy tudom ,nem vesztették életüket,

emberek harcoltak ,de féltek emberek akkor szeretteiket . Mai napon azért folynak ország,

szerte meg emlékezések nagy október 23ai eseményre . Ma este ilyen fog én részt venni,

meg emlékezésen nálunk ahol én lakok .akik ott vesztették életüket nyugodjanak békességbe.

csökenetet foglalkozás tegnap

 

Múlt hét pénteken amikor volt foglalkozás kérte pedagógus Judit ,beszéljek ,másik,

pedagógussal neki dolga van hétfőn gyerekével otthon ,mondtam beszélek vele amikor,

találkozok úgy is volt az nap pénteken délután össze futottam vele útközbe ,és meg,

mondtam üzenetet hogy hétfői foglalkozást ő fogja tartani ,de ő kérdezte ki lesz nekem,

segítségem ,te leszel Sanyi ,úgy néz-ki igen nem jön szemi dolog közbe .még vasárnap,

lányával üzentem hogy szólj anyukádnak ne felejtse el hétfő foglalkozást ő fogja tartani.

Szólt neki .eljött e hét hétfő ,én szokott időbe jöttem-be kinyitni foglalkozásra ,termet,

pár percig úton sétáltam ,nézelődtem .közbe pedagógus Marika ,meg jött vártuk többieket,

Bagó Zoli ,Erzsike jött pedagógus után pár perc elteltével meg érkezett Horváthné,hozta,

fiát Zolit Lacika ,Zsanett otthon valami dolguk akadt azért nem tudtak el jönni hétfői,

foglalkozásra ,de közbe meg érkezett Edina ,neki állt szőni segítségünkkel ,de mi kicsit,

el voltunk foglalva ,még pedagógus Marika többi gyerekkel ,de az Edina minden képen,

szőni akart ,de csinálta ,amíg szövő keretről le pattantak fonalak másik fonál sávba ,próbáltuk,

Horváth Zoli helyre rakni, tudjon szőni Edina nem tudtuk vissza rakni .így neki állt folytatni,

írás gyakorlást ,segítem benne ,annyi eredményt értünk el nem megy ki vonalból írással ,el,

lehet olvasni. angol feladat lapokat oldottak meg közbe, Dávid ,Lenke meg jött ők színeztek,

darabig neki álltak ők is angol feladat lapot meg oldani .közbe be látogatott ,negyed 11kor,

Tomi aki ő úgy érzi beteg ,azért nem jár még foglalkozásra .fél11kor mentünk haza ,mert,

kevesen jöttünk össze soknak otthon dolga .meg pedagógus Marika néninek orvoshoz kelet,

menni e így tovább nem tudtunk leni ,és nem is főztünk akkor pedig zöldség levest ,

késztetünk volna el de közös el határozással ,úgy döntünk hogy kevesen jöttünk el azon,

napon így nem főztük meg zöldség levest ,így pénteki foglalkozás alkalmára halasztottuk,

el zöldség leves elkészítését .

őrangyal

Halk, liliomos gyerekszoba. Az ágyacskában épp jóízű álomba merül egy fiúcska, elmulasztva esti imáját. A szoba sarkában röstelkedve, tenyerébe temetve szégyenpírban égő arcát, tanácstalanul áll az őrangyal.

A fiúcska megint bűnt bűnre halmozott egész nap: torkoskodott a befőttesüvegekből, görnyedten járt, nem figyelt, és futkározott. Az angyal hasztalan vette körül szárnyainak könyörgő fuvallatával, hasztalan suttogott fülébe útmutatásokat a tiszta és erényes életről. Görnyedésből görnyedésbe, futkározásból futkározásba, térdfelverésből ruhaszaggatásba bukdácsolt újra meg újra a kis szerencsétlen. Semmi nem tarthatta vissza. Nem hatott a figyelmeztetés, hogy apus soha nem tesz ilyet, sem a hivatkozás Piotrus Pokrowskira, a kis hősre, sem szelíd énekek dúdolása – sőt, a kerületben közismert púpos varga szakadékba taszítása sem, aminek meg kellett volna szabadítania a fiúcskát a rossz példa befolyásától.

Ott állt az angyal tehetetlenül. Íme, az őrangyalok megengedett eszközei mind csődöt mondtak. A jóság, nyájasság, szelíd rábeszélés, csillapítás… mind hiába. Íme, itt fekszik, megmakacsolva magát vétkeiben és kevélységében – nem imádkozott, süket a jó szóra, s álomba szenderülve bizonyára azon töri a fejét, hogyan fog holnap újra görnyedten járni.

Hírtelen túláradt az angyal szívében a keserűség. Hogyhogy? Vajon a Törvény a maga nemes fenségében nem ér semmit egyetlen poronty akaratával szemben? Hirtelen fölcsapott benne a Törvény iránti rajongás hulláma, s megindította a rossz iránti undor egyenletes hullámát. Eljött ama pillanat, mikor a szolga kicsiny szíve forróbb szeretettel dobbant meg az Ügy iránt, mint az Ügy nagy szíve maga. A Törvény iránti szeretetből megszegni a Törvényt! Ez az igazi önfeláldozás.

Elrántotta homlokáról a kezét, halkan odalépett az ágyacskához, s a fiúcskát teljes erejéből fültövön vágta.

Az ijedten pattant fel; az ütés hatására gyorsan ledarálta az imát, majd érthetetlen mormolás közepette lefeküdt újra, és elaludt.

Az angyal remegve és boldogan, hosszan, mozdulatlanul bámult az éjszakába.

Üdítő, friss reggel virradt fel másnap. Az álom eltörölte a fiúcskában az előző este emlékét. Behozták a reggelijét. Megint nem akarta meginni a tejet. Mindig rosszul lett tőle. De hirtelen célirányos rúgást érzett. Megértette. Szótlanul kiitta a tejet.

Elbúcsúzott anyuskájától, s elindult az iskolába. Szép rendesen ment végig az utcákon, nem ácsorgott, nem nézelődött közben. Résen volt. De még nem volt egészen biztos a dolgában. Mikor az üres fasorba ért, körülnézett, s villámgyorsan összegörnyedt. Egy erős kupán vágás nyomban rendre utasította. Nem lehetett kétsége: az őrangyal verte fejbe.

A jó szellem rájött az új módszer ízére: kápráztató könnyedséggel tudta elérni mindazt, ami azelőtt rengeteg jóakarattal és türelemmel is elérhetetlen volt. Csakhamar fölfedezte, hogy módszerét tovább tökéletesítheti : különféle ütésfajtákat dolgozhat ki, differenciálhatja őket, s ez olyasféle élvezetet nyújt, mint amit egy ájtatos kántor érezhet, ha ügyesen nyomogatja az orgona különféle billentyűit. Tehát: az ebéd végig-nem-evéséért farba rúgás, görnyedt járásért kupán vágás, imamulasztásért nyakleves, futkározásért és izzadásért horogütés, pocsolyába lépésért csavart horogütés, lármázásért apus munkája közben fültövön vágás, és a többi.

Ez a módszer szemmel láthatólag nagyszerű eredményre vezetett. Már nem kergette esténként a megaláztatás érzése sarokba az őrangyalt, hogy ott arcát tenyerébe rejtve szégyenkezzék. Épp ellenkezőleg: kényelmesen letelepedett, s jobb kezét dörzsölgetve, vagy ujjaival dobolva az asztallapon, elégedetten felügyelt az ima szófogadó, folyamatos elmondására. Sőt néha már-már el is unta magát, s ilyenkor kettőzött éberséggel ügyelt a fiú minden rebbenésére, égve a vágytól, hogy egyetlen, mesterien irányított ütéssel figyelmeztethesse: a jó uralkodik a rossz felett.

Sőt az is előfordult egynéhányszor, hogy amikor a fiúcska nem adott rá semmi okot, akkor is le-lecsapott rá a fenyítő kéz. Vagyis az angyal már csak úgy, a biztonság okáért is verte, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból.

A fiúcska nagyon megjavult. Nem futkározott, nem járt görnyedten, nem lármázott, rendszeresen imádkozott, mindent szépen megevett. Külsőleg is megváltozott: minthogy mindig végigette az ebédet, s rengeteg tejet ivott – a szülők ugyanis, látva, hogy mindig kiissza az egész pohárral azt hitték, hogy megszerette a tejet, s újra meg újra utánatöltöttek –, nagyon meghízott és megsápadt. Miután valamennyi szokásos gyerekbűnről lemondott, tömérdek szabad ideje maradt, s megtanulta, hogy a belső életre összpontosítsa erőit. Megkomolyodott. Figyelni kezdte környezetét. Érdeklődése azután a vegytan felé fordult.

Mikor kint ült a parkban egy padon, kövéren és nyugodtan, rejtélyesen magába zárkózva (meg se próbált futkározni, mert tudta, hogy nyomban lesújt rá az őrangyal ökle), míg más gyerekek vidáman kergetőztek a gyepen, ő többnyire a tankönyve fölé hajolt, s a molekulák titokzatos világába merült. Egy makacs, melyen rejlő gondolat szántotta fel gyermeki homlokát.

Már kezdett csodagyerek híre lenni, s nagyon örült mindenki. Ő pedig kitartóan dolgozott. Apuskája kis műhelyt rendezett be neki, s szerény anyagi eszközöket is biztosított számára.

Telt-múlt az idő. Egyszer egy éjszaka hatalmas tűzoszlop lövellt a város fölé, s fülsiketítő robbanás rázkódtatta meg az épületeket. A fiúcska szülőháza repült levegőbe – egy háztartási trotilból amatőr eszközökkel, de csodálatra méltó tehetséggel előállított akna robbantotta fel. A fiúcska a mezőkön át, sietve távozott a tett színhelyéről. Hátán előre összecsomagolt hátizsák, némi élelemmel és pénzzel, zsebében hajójegy Dél-Amerikába.

Az őrangyal loholt utána árkon-bokron át, hogy legalább egy horogütéssel büntesse.

holnap  lesz   írom   mi  történt  nappali foglalkozásba  ,türelmüket  elöre  is   köszönöm

össze foglalás elmart meg beszélésről sok dolgokrol

 

Össze foglalom egy kicsit dolgokat hogy ami óta nem tudunk össze jönni minden ,

szombaton meg beszélni dolgokat mi okokból .utolsó meg beszélés amikor össze jöttünk,

szombaton az szeptember19én voltunk együtt meg beszéltünk állat kerti eszményeket mi,

kor indulni csapat szeptember 23án hétfőn, nagyon tetszett mindenkinek állat kert sok,

élményekkel jöttek vissza akkor ifjoncok ,engem is hiányoltak akkor ép voltam bent,

kórházba .de előtte szombaton szeptember19 össze jöttünk meg beszélni dolgokat annyi látszott,

nagyon ki voltam fáradva ,de azért Fecó ,Zsanett ,én Lacika mit bíró kint fociztunk egy ,

kicsit amíg el nem mentünk haza ép azon szombaton 4órakor mentünk haza .délután.

Szeptember 28án szombaton is akkor elmart össze jövetel hogy otthon erősödjek ,szülők,

így döntődtek közösen kértem én őket ,ezt jóvá hagyta elnök asszony ,így azon szombaton,

is elmart össze jövetel .október 5án azért is marat szombati össze jövetelünk ép azon,

szombat ,vasárnap otthonomtól távol voltam este jöttem haza .Nagymaroson ,Szentkúton,

Jártam az 2nap azért is nem jöttünk össze ,meg szülőknek dolguk volt otthonom ,

mindenkinek azért nem tudtunk meg beszélni dolgokat .október 12 én megint nem tudtunk,

össze jönni meg beszélni dolgokat sok helyen szülőknél ,és felnőtteknél ép őszi ,

betakarítások mennek azért nem tudunk össze jönni meg beszélni dolgokat . De hétköznap,

3sor össze jövünk vannak foglalkozások ott mindenki szépen fejlődik foglalkozás keretében,

én ,is elég sokat voltam ott ,meg győződtem szépen fejlődnek ,de otthoni munkámmal nem,

haladok ,de behozom ,temetői dolgokból muszáj voltam leadni nehéz dolgokat ,mert még,

egyszer nem akarok kibukni teljesen .így védem egészségem .aki hiányol ott kint néha meg,

fog találni kint temetésekor. El nézést kérek azoktól számoltak ott rám muszáj volt így meg ,

oldanom dolgokat. Tomi szeptember vége felé bent volt nálunk ,is bejött hogy ő darabig,

nem jön foglalkozásra meg van fázva de már ki gyógyult otthon segít szüleinek ,így azért,

nem tud közénk jönni semelyik foglalkozásra. Nővérke aki jött volna szeptemberbe segíteni,

pedagógusnak nem tudott jönni közbe jöttek nekik dolgok ,ő is beteg volt de már jobban ,

otthon van Pesten intézi dolgokat. Nappali foglalkozásba őszi szünet fog kezdődni október28ai,

hétfőtől ,péntekig azon héten nem lesznek foglalkozások mert pedagógusnak dolguk van ,

otthon gyerekeivel azért nem lesz foglalkozás azon héten ,így több hír lesz magamról,

azon héten tartsanak velem mindig .minden nap lesz akkor friss hírek itt naponta 1ser,

érdemes velem tartani akkor is .jó hétvégét kívánok mai-naphoz mindenkinek pihenjenek,

jót mindenki .újult erővel folytassák jövő héten munkálatokat .oktober28ái héten nem lesz,

foglalkozás .legközelebbi foglalkozás akkor november4én leszünk .de még jövő héten 2ser,

lesz nappali foglalkozás nekünk érdemes velem tartani mindig itt .

édes hét hétvége

 

Egész héten kitartó voltam majd nem végig tudtam vinni 3foglalkoztatást pedagógus Judit,

segítségével. azért majd nem végig mert közbe jött most pénteken halasztatlan dolgom amit,

el kelt intéznem pénteken reggel orvos kelet mennem vérvételre. így szerda délután kértem,

egyik szülőt meg telefonon, segítenél hogy pénteki foglalkozásba segítenél pedagógus Juditnak,

én nem érek-rá orvoshoz kel mennem az nap el vállalta szülő .meg is köszöntem ,neki .

Elérkezett az nap pénteki pedagógus Judit nyitotta ki termet foglalkozásra ,meg várták ,

hogy minden nappali foglalkoztatós meg érkezzen folytatta mindenki szövősét ,Lenke,

a lük logikai játékon mutatta fejlődést amit mi nem értünk csak le fordítják nekünk,ő ,

segítség nélkül meg fejtette ,manó élő világon játszottak ifjoncok ,de pénteki menüt,

el készítettük kicsit úgy voltam vele kedvezek 2ifjoncnak ,egyik Zsanett ,Edina olyan,

dolgot vetem ők ehetnek .de ez most édes hétvégének szántam ,azért ki egyik ifjonc,

aki hétvégén ünnepli születésnapját azért találtam ,ki süteményt ,ki az nem más CITROMOS,

TORTA TEJ ÉS TOJÁS NÉLKÜL ,így ünnepélysebé tenni napot ,de zárt körül buli volt el készítettük,

süteményt nagyon finomra sikerült ,egy kicsit az tortát meg bolondítottuk alma darabokkal torta,

tetejét nagyon finom volt. merem ajánlani ki próbálni torta recept .én is bejutottam az nap,

fél11körül délelőtt ahogy meg jelentem nagy öröm volt bent ,meg szollat egyik ,ifjonc ,

másiknak meg jött barátod ,az nagyon ürült nekem ,mindenki ürült meg jöttem azért .meg,

is jött arany beszólás .dőlt nevetés attól terembe .akkor derült ki nem bánnák ifjoncok ,ha,én,

2pedagógus tartanák foglalkoztatósokat ,én kapható nevető dolgokra ,hülyéskedni lehet velem,

ők nagyon szeretik az van jó hangulat bent mindig azért akarnak engem legtöbbször ,de csak,

tudtuk velük lenni időm engedi így el vagyok maradva dolgokkal ,be hozom valamikor .Lenke,

szőtt kicsit nagy szövőkereten ,ő segítséggel tudd szőni .Lacika be fejezete szövését ,kapott,

karítástól ,élelmiszerét alapítványuk köszönjük neki aki el juttatta aki adta annak köszönik,

szépen bentiek .délbe mentünk haza.

CITROMOS TORTA TEJ ÉS TOJÁS NÉLKÜL

Hozzávalók:

20 dkg liszt, 15 dkg (barna)cukor, 1 evőkanál ecet, 5 evőkanál étolaj, 1 dl víz, 1 vaníliarúd kikapart belseje vagy 2 csomag vaníliás cukor, 2 citrom leve és reszelt héja, 1 púpos teáskanál sütőpor.

Elkészítés:

A lisztet összeszitáljuk a sütőporral, összekeverjük a cukorral, aztán belekeverjük a többi hozzávalót. Nem szabad sokáig kevergetni, csak épen addig, amíg csomómentesen összeáll.

A tésztát egy sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük, és előmelegített 180 fokos sütőben tűpróbáig sütjük (kb. 25-30 percig). Ha túl hamar barnul a teteje, takarjuk le alufóliával.

Tipp:

Az így készült tortát rétegekre vághatjuk és megtölthetjük pl. lekvárral. Vagy bevonhatjuk kívülről citrommázzal, amit úgy készítünk, hogy finom szemű porcukrot jól kikeverünk nagyon pici citromlével, és az így kapott mázt a tortára csorgatjuk.

Hasonló módon készíthetünk tortát naranccsal is, csak akkor nem két citromot, hanem két narancsot használunk fel.

Egész héten kitartó voltam majd nem végig tudtam vinni 3foglalkoztatást pedagógus Judit,

segítségével. azért majd nem végig mert közbe jött most pénteken halasztatlan dolgom amit,

el kelt intéznem pénteken reggel orvos kelet mennem vérvételre. így szerda délután kértem,

egyik szülőt meg telefonon, segítenél hogy pénteki foglalkozásba segítenél pedagógus Juditnak,

én nem érek-rá orvoshoz kel mennem az nap el vállalta szülő .meg is köszöntem ,neki .

Elérkezett az nap pénteki pedagógus Judit nyitotta ki termet foglalkozásra ,meg várták ,

hogy minden nappali foglalkoztatós meg érkezzen folytatta mindenki szövősét ,Lenke,

a lük logikai játékon mutatta fejlődést amit mi nem értünk csak le fordítják nekünk,ő ,

segítség nélkül meg fejtette ,manó élő világon játszottak ifjoncok ,de pénteki menüt,

el készítettük kicsit úgy voltam vele kedvezek 2ifjoncnak ,egyik Zsanett ,Edina olyan,

dolgot vetem ők ehetnek .de ez most édes hétvégének szántam ,azért ki egyik ifjonc,

aki hétvégén ünnepli születésnapját azért találtam ,ki süteményt ,ki az nem más CITROMOS,

TORTA TEJ ÉS TOJÁS NÉLKÜL ,így ünnepélysebé tenni napot ,de zárt körül buli volt el készítettük,

süteményt nagyon finomra sikerült ,egy kicsit az tortát meg bolondítottuk alma darabokkal torta,

tetejét nagyon finom volt. merem ajánlani ki próbálni torta recept .én is bejutottam az nap,

fél11körül délelőtt ahogy meg jelentem nagy öröm volt bent ,meg szollat egyik ,ifjonc ,

másiknak meg jött barátod ,az nagyon ürült nekem ,mindenki ürült meg jöttem azért .meg,

is jött arany beszólás .dőlt nevetés attól terembe .akkor derült ki nem bánnák ifjoncok ,ha,én,

2pedagógus tartanák foglalkoztatósokat ,én kapható nevető dolgokra ,hülyéskedni lehet velem,

ők nagyon szeretik az van jó hangulat bent mindig azért akarnak engem legtöbbször ,de csak,

tudtuk velük lenni időm engedi így el vagyok maradva dolgokkal ,be hozom valamikor .Lenke,

szőtt kicsit nagy szövőkereten ,ő segítséggel tudd szőni .Lacika be fejezete szövését ,kapott,

karítástól ,élelmiszerét alapítványuk köszönjük neki aki el juttatta aki adta annak köszönik,

szépen bentiek .délbe mentünk haza.

CITROMOS TORTA TEJ ÉS TOJÁS NÉLKÜL

Hozzávalók:

20 dkg liszt, 15 dkg (barna)cukor, 1 evőkanál ecet, 5 evőkanál étolaj, 1 dl víz, 1 vaníliarúd kikapart belseje vagy 2 csomag vaníliás cukor, 2 citrom leve és reszelt héja, 1 púpos teáskanál sütőpor.

Elkészítés:

A lisztet összeszitáljuk a sütőporral, összekeverjük a cukorral, aztán belekeverjük a többi hozzávalót. Nem szabad sokáig kevergetni, csak épen addig, amíg csomómentesen összeáll.

A tésztát egy sütőpapírral bélelt tortaformába öntjük, és előmelegített 180 fokos sütőben tűpróbáig sütjük (kb. 25-30 percig). Ha túl hamar barnul a teteje, takarjuk le alufóliával.

Tipp:

Az így készült tortát rétegekre vághatjuk és megtölthetjük pl. lekvárral. Vagy bevonhatjuk kívülről citrommázzal, amit úgy készítünk, hogy finom szemű porcukrot jól kikeverünk nagyon pici citromlével, és az így kapott mázt a tortára csorgatjuk.

Hasonló módon készíthetünk tortát naranccsal is, csak akkor nem két citromot, hanem két narancsot használunk fel.

a tetes

Minden tárgy egy pici óra. Egy málnaszem éppúgy jelzi egy-egy nap elmúlását, akár egy torony. Egy kenyérmorzsában éppúgy benne feszül az éjféltől éjfélig lejáró huszonnégyes egység, akár egy gondosan fölhúzott Omegá-ban. A kavicsban is rugó működik, csak erősebb járatú. Példa rá a márványszobor: évezredekig elketyeg, igaz, olyan halk ütemben, mely már csak szemmel követhető. Így is megállapíthatjuk, mégpedig évezredekre visszamenően percnyi pontossággal, mikor húzták föl egy Ramszesz vagy egy elfeledett Tang-Csin szobájában.

Az időnek tehát nincs lakása. A tárgyakban vonja meg magát. Semmiképp se másként, mint a kukac a cseresznyében, a szú a szemöldökfában. Azaz nem mint lakó, hanem mint élősdi.

Helyesbítünk. Idő önmagában nincs is; sose volt. Így sose lesz. Az idő a tárgyak betegsége. Róluk harapódzott át reánk élőkre. Minden ragály a frissen megfertőzöttek közt pusztít leghevenyebben. Van vajon remény, hogy valamikor (mint valaha rég) ellenállóbbak leszünk a fertőzéssel szemben? A különbség a tárgyak és az élők között: másképp védekeznek a rontás ellen.

A világűr csendjében – a teremtés elmebajos szótlanságában – mi emberek is csak ilyenféle időmérők: idő-ellenállók vagyunk, máris dicsérendő tartóssággal a túró és a piramisok között. Ez nem csüggesztő; bátorító. Hozzásegít annak a magányossági érzésnek a leküzdéséhez, ami az emberiségre szakadt – eddig föl nem mért pusztítást okozva – és szakad szünetlenül, hol hetes eső, hol világvégkezdő hegyomlás sötét óráit idézve tudatunkba mindazóta, amióta egy gyermeki hiedelem végleg eltűnt a képzelet zsinórpadlásán. Hogy mindezeket a rugókat valami atyai kéz húzza föl.

Atyánk nincs, ám testvérünk – velünk egysorsú – az rengeteg. Csak meg kell találnunk, ami rokonít. De önzetlenebbül, tágabban! Új helyezkedést kell keresnünk, új családkört? Nem; csak föl kell, el kell ismernünk újból régi jó rokonainkat, akiket hajdan letagadtunk holmi Zeuszok felé ácsingózva. Holott ők még a legjobb társaság számunkra ebben a hideg semmiben, ami az idő s ami – most már látjuk – mégis a legvalóságosabb haza. A legközösebb! Több benne a tanácsadónk, a kalauzunk, mint sejtettük valaha, annak a régi hiedelemnek a gőgjében. A világ testvéribb – népesebb –, mint föltételeztük. Hisz a szívünkben sem az idő jár. Hanem csak egy betegség. A ketyegő halál.

Ha a lélek főtulajdonsága, hogy örökidejűségre áhít mindennek, ami érzékelteti ezt az örök időt, köze van a lélekhez, ez csak természetes. Innen tekintve vajon ki győzi inkább az időt: Caligula-e, vagy a lova, vagy a tíz csöbör méreg, amit áldozataival az igényes császár megitatott, vagy éppenséggel áldozatai? Ennek akarata, annak okozója, amannak ereje az áldozatoknak rettegése volt.

Azzal jár, azaz hozzá tartozik, és attól jár, vagyis annak erejével mozog: a kettő közt a különbség nem csak a szótárban – minden nyelv szótárában – árnyalati. Valóságosan is. A vaj attól jár és azzal jár, sőt azzal jár le, hogy avasodik, az arc, hogy ráncosodik, a költészet, hogy ünnepi lesz, a szerelem, hogy beteljesedik s hálából el akar múlni.

A dobozban szikkadó cipőkrém épp oly viszonyban van a halhatatlansággal, mint a sarkcsillag. Más-más grádicson? Épp csak ebben – a dolgok, a tárgyak, a jelenségek viszonyában – kell rendet teremtenünk, s máris kezd alakulni egy új harmónia.

Rendet teremteni? Meglátni először is a rendet!

Tíz mondatban az olvasó elé helyezzük azt a legalább tízezer bölcseleti műböl fölterebélyesedett elméletet, a mind a mai napig a legésszerűbbet annak bizonyítására hogy van rend, azaz halhatatlanság. Hogy órarendszerünket személyes szándék húzta föl.

A tétel Szent Tamástól ered. Eszerint a tárgyakban végbemenő minden változás külső behatás eredménye. Minden behatás föltételez természetesen egy előző behatást. Ezek sorozata pedig szükségszerűen egy olyan változás-előidézőt tételeztet föl, amely úgy oka minden változásnak, hogy maga már nem változik. Nem lehet ez tehát sem afféle első szem a láncban, sem holmi időbeli kiindulópont. Mert hisz akkor is még az volna, mint a többi. Másfajta külsőből kell ezekre hatnia. A véges, változó, létrenden kívül pedig ilyen eredménnyel csak egy nem-véges egy nem változó ható- vagyis teremtő-erő működhet.

A falatnyi fagylalton át tehát, melynek lágy megroskadásán lenyelte előtt egy pillanatra megállt a szemünk, a Teremtő trónusához száguldhat a tekintet.

Magára adó, fölnőtt embert zavarba ejt bármily ilyen Első Atya későbbi fölfedezése. Mintha már férfikorba jutott törvénytelen gyermek ajtaján kopogtatna valaki éjszaka, viharban: Én nemzettelek!

Vagyis azért tartasz igényt a födélre, melyet én készítettem? Sőt azért akarsz ura lenni? Késő. Bárhonnan kerültem is ide, itt már én vagyok a gazda.

Rég többet tudva, mint te.

A társaimtól.

Rég nem tőled remélve védelmet.

A társaimtól.

A tárgyak közt foglalni megfelelő helyet nem lefele haladás a lépcsőn; nem lefokozás. Ez a szerénynek tetsző helyünkrehúzódás óriási térhódítás. Megvethetjük a lábunk; az alakítható sárban, e kemény talajon.

A továbbiakról legközelebb.  pénteki  foglalkozás  eseménye  holnap  osztom  meg  önökkel elöre  köszönöm  meg  türelmüket  változás  ügybe

egy nagy segítségem

 

Mindenki szokta osztani lapokat azzal játszik jót. Én elmondom hogy osztottam lapot ,hogy,

múlt hét szerda óta minden foglalkozást sikerült 2elvinni pedagógus Judittal ,ez hogy,

teszem segítek foglalkozáson egy fel töltődés lelkileg számomra ,ifjoncoktól ,minden ,

foglalkozáskor kapom szeretet ,már ezért is meg éri el vállalni velük törődést ,minden,

áldott foglalkozás keretében .másik segítek pedagógus Juditnak foglalkozásba ,ki melyikünk,

hol legyen ifjoncokkal ,nekem legtöbbször belső foglalkozásba jut segítség szövések .néha ,

van pillanat amikor végzet szakmámám hoz kel be ugorni ,segíteni ,ifjoncoknak ,konyhába,

mit csináljanak, amit ép elkészítenek .tegnap szerda hivatalosan én vagyok pedagógus Juditnak,

segítője ,azért tetem így dolgot szerdán én legyek ,mert van pihenő nap másik helyemen,így,

léptem azt szerdán foglalkozásba segíttek ,nagyon jó lelkileg feltöltődik ilyenkor ember azért,

vállaltam el ezt dolgot ,de most nehéz dolgok kint másik helyemen lekelt mondanom ,

betegség ezt diktálta hogy könnyűk pl segítés foglalkozásba. időbe jöttem tegnap meg .,

beszélgetünk pedagógus Judittal amíg többiek meg nem érkezetek foglalkozásra ,Edinának,

tegnapi foglalkozásból ,hiányzott ,dolga akadt ,Zsanett meg fázott otthon marat ki kúrálni ,

magát. többiek voltak ,mesével kezdtem ,Erzsikének kedvencével ,a kis herceg mondtam el,

egy két tálalós kérdést tetem fel kimentünk helyre rakni hirdető táblát ,abba nekem ,Laci,

bagó Zoli segített tartani táblát amíg fel-nem csavarom helyére kis időt vet igénybe. Aztán,

konyhába voltam be osztva kérte pedagógus oda menjek kért 2ifjoncal készítsük aznapi,

menüt most nagyon könnyűt készítünk el meleg szendvics krémes kenyeret hamar készen,

lettünk vele nagyon finomra sikerült el is fogyott ,addig többiek szőttek ,játszottak ,

manó élő világon .Lenke lük logikai játékon fejlesztette magát ámultunk be múltunk nehéz,

angol feladatokat milyen könnyen meg fejti .

nagy élmény beszámoló hétvégéről

Hétvégén kereszt pedagógus Marika engem mentünk volna ünnepségre ,de fel hívott hogyHétvégén kereszt pedagógus Marika engem mentünk volna ünnepségre ,de fel hívott hogy,

lánya el van foglalva így nem tudunk menni mondtam neki hétfőn ,nem kel jönnöd ,

be én rá érek ,elvisszük 2pedagógus Judittal ezt napot .ere mondta telefon pedagógus,

Marika jaj de-jó mert nekem most sok dolgom ,be takarítás ügybe utol érem magam így,

el köszöntünk egy mástól .az nap közöltem hírt pedagógus Judittal ,hogy ő meg én leszünk,

hétfőn .elérkezett az nap ugyanúgy készültem fel mint többi napra hogy milyen mesét át,

mi a hétfőn étel azt levenni tudjak segíteni benne. hétfőn kezdtünk össze jönni foglalkozásra,

elmeséltük hétvégi élményeket ,aztán neki álltak sóska elkészítésébe ,de konyhába ,pedagógus,

Judit volt 2ifjoncsal ,én meg többinek meséltem ,segítettem szövésbe .hétvégén be fejezte ,

Edina kis szövő kereten munkát ,és nagyon tetszett neki munka ,neki áll hétfőn közepes,

szövő kereten szőni .de előtte fel vetették neki tudjon szőni ,alig várta pillanatot mikor,

van neki föl vetve . jön pedagógus Judit kéne segítség sóska ügybe ,át adtam receptet,

nézze meg látta készültem ere is . De Zsanett be fejezte szövést ,nagyon szépre sikerült,

vitte haza .majd .nagyon jó sikerült sóska el is fogyott annyira finomra sikerült.fél12kürül,

közepes szövő kereten szőtt Edina ez is tetszett neki .közbe nekem kelt mosogatnom el ,

senki nem volt hajlandó el mosogatni ,nézték hogy dolgozik kis főnök. De mondtam Lacinak,

készüljél eleget vártam hirdető tábla ügybe fel rakják ,de közzel 3hetet vártam ara ki jön,

fel tenni senki nem jött mondtam hétfőn neki Lacinak táblát szerdán fel rakjuk ,nagyon örült,

hogy lesz egy olyan napja szerelhet .délbe mentünk haza ,hétfőn . szerdán szemvicc krémet,

esünk kenyérrel .

hozzávalók 2 főre

400 g sóska
400 ml tej

2 ek olaj
2 ek liszt

elkészítés

A sóskalevelek szárát lecsipkedjük, a leveleket alaposan megmossuk.
Sós, forrásban lévő vízbe dobjuk 1 percre, majd leszűrjük, kezünkkel jól kinyomkodjuk belőle a vizet és apróra összevagdossuk. A tej felével felöntjük kb. 10 percig főzzük, aztán berántjuk. (Rántás készítése: 2 ek lisztet világosbarnára pirítunk 2 ek olajon, a maradék hideg tejjel felengedjük.)
,

lánya el van foglalva így nem tudunk menni mondtam neki hétfőn ,nem kel jönnöd ,

be én rá érek ,elvisszük 2pedagógus Judittal ezt napot .ere mondta telefon pedagógus,

Marika jaj de-jó mert nekem most sok dolgom ,be takarítás ügybe utol érem magam így,

el köszöntünk egy mástól .az nap közöltem hírt pedagógus Judittal ,hogy ő meg én leszünk,

hétfőn .elérkezett az nap ugyanúgy készültem fel mint többi napra hogy milyen mesét át,

mi a hétfőn étel azt levenni tudjak segíteni benne. hétfőn kezdtünk össze jönni foglalkozásra,

elmeséltük hétvégi élményeket ,aztán neki álltak sóska elkészítésébe ,de konyhába ,pedagógus,

Judit volt 2ifjoncsal ,én meg többinek meséltem ,segítettem szövésbe .hétvégén be fejezte ,

Edina kis szövő kereten munkát ,és nagyon tetszett neki munka ,neki áll hétfőn közepes,

szövő kereten szőni .de előtte fel vetették neki tudjon szőni ,alig várta pillanatot mikor,

van neki föl vetve . jön pedagógus Judit kéne segítség sóska ügybe ,át adtam receptet,

nézze meg látta készültem ere is . De Zsanett be fejezte szövést ,nagyon szépre sikerült,

vitte haza .majd .nagyon jó sikerült sóska el is fogyott annyira finomra sikerült.fél12kürül,

közepes szövő kereten szőtt Edina ez is tetszett neki .közbe nekem kelt mosogatnom el ,

senki nem volt hajlandó el mosogatni ,nézték hogy dolgozik kis főnök. De mondtam Lacinak,

készüljél eleget vártam hirdető tábla ügybe fel rakják ,de közzel 3hetet vártam ara ki jön,

fel tenni senki nem jött mondtam hétfőn neki Lacinak táblát szerdán fel rakjuk ,nagyon örült,

hogy lesz egy olyan napja szerelhet .délbe mentünk haza ,hétfőn . szerdán szemvicc krémet,

esünk kenyérrel .

hozzávalók 2 főre

400 g sóska
400 ml tej

2 ek olaj
2 ek liszt

elkészítés

A sóskalevelek szárát lecsipkedjük, a leveleket alaposan megmossuk.
Sós, forrásban lévő vízbe dobjuk 1 percre, majd leszűrjük, kezünkkel jól kinyomkodjuk belőle a vizet és apróra összevagdossuk. A tej felével felöntjük kb. 10 percig főzzük, aztán berántjuk. (Rántás készítése: 2 ek lisztet világosbarnára pirítunk 2 ek olajon, a maradék hideg tejjel felengedjük.)

meg akart gyógyulni

Pár kilométerre a várostól, a dombon, a nagy lepratelepet magas kőfal vette körül, s tetején az őrszemek fel-alá járkáltak. Akadt köztük fennhéjázó, goromba, de többnyire megértőek voltak. Szürkületkor a leprások összeverődtek a bástya aljánál, és kérdezgették a barátságosabb katonákat.

– Gaspare – mondták például –, mit látsz ma este? Van valami az úton? Azt mondod, szekér? És milyen az a szekér? És a királyi palota ki van világítva? Meggyújtották a fáklyákat a toronyban? A herceg visszajött? – Ez így ment órákig, soha nem fáradtak bele, s bár a szabályzat tiltotta, a jólelkű örök válaszoltak, gyakran nem létező dolgokat találtak ki, elhaladó embereket, ünnepi kivilágítást, tüzeket, még az Ermac vulkán kitörését is, mert tudták, hogy minden hír kellemes szórakozást jelent ezeknek a bezártságra ítélt embereknek. A súlyos betegek, a haldoklók is részt vettek az ilyen összejöveteleken, a még jó erőben levő leprások hozták ide őket hordágyon.

Csak egyvalaki nem jött, egy fiatalember, nemes lovag, aki két hónapja került a leprakórházba. Nagyon szép férfi lehetett, már amennyire ki lehetett venni, mert a lepra elképesztő gyorsasággal fertőzte meg, rövid idő alatt teljesen elcsúfította az arcát. Mseridonnak hívták. – Miért nem jössz? – kérdezték, mikor elmentek a kunyhója előtt.

– Miért nem jössz te is hallgatni a híreket? Ma este biztosan tűzijáték lesz, és Gaspare megígérte, hogy leírja nekünk. Nagyon szép lesz, meglátod.

– Barátaim – válaszolta szelíden, egy fehér ruhával eltakarta oroszlánarcát, és kihajolt az ajtón –, megértem, hogy nektek vigasztalást jelentenek az őr hírei. Ez az egyetlen szál maradt számotokra, ami a külvilághoz, az élők birodalmához fűz benneteket. Igaz, vagy nem?

– Hát persze hogy igaz.

– Ez azt jelenti, ti már beletörődtetek, hogy soha nem kerültök ki innét. Én pedig…

– Te?

– Én pedig meg fogok gyógyulni, nem mondtam le, én olyan… értsétek meg, olyan akarok lenni, mint régen.

Ott ment el a többiekkel együtt Mseridon kunyhója előtt a bölcs, öreg Giacomo, a telep patriarchája. Legalább száztíz éves volt, és majdnem egy évszázada emésztette a lepra. Nem volt már felismerhető testrésze, nem lehetett megkülönböztetni rajta sem a fejet, sem a karokat, sem a lábakat, a teste egy három-négy centiméter átmérőjű póznává alakult, amit nem lehet tudni, hogyan egyensúlyozott; a tetején levő fehér hajcsomóval olyan volt nagyban, mint azok a légycsapók, amiket az abesszin nemesek használnak. Talány, hogy hogyan látott, beszélt, táplálkozott, mert az arca teljesen szétmállott, nyílások sem látszottak a fehér, nyírfakéreghez hasonló varon, ami borította. De ezek a leprások rejtélyei. Ami a járását illeti, mivel ízületei sem voltak, egyetlen lábon ugrálva vonszolta magát, az is olyan volt, mint egy bot, aminek lekopott a vége. De nemhogy borzalmas nem volt, hanem egészében véve kedves jelenség volt. Tulajdonképpen növénnyé változott ember. És jóságáért, okosságáért mindenki tisztelte.

Mikor az öreg Giacomo meghallotta Mseridon szavait, megállt, s ezt mondta:

– Mseridon, szegény fiú, én már majdnem száz év óta vagyok itt, és azok közül, akiket itt találtam, vagy később jöttek ide, senki sem került ki soha. Ilyen a mi betegségünk. De meglátod, itt is lehet élni. Van, aki dolgozik, van, aki szeret, van, aki verset ír, van szabónk, van borbélyunk. Boldog is lehet az ember, legalábbis nem sokkal boldogtalanabb, mint a kint élők. Minden azon múlik, hogy beletörődjünk. De jaj akkor, Mseridon, ha a lélek lázadozik, és nem nyugszik bele sorsába, ha a lehetetlen gyógyulásra vágyik, akkor az megmérgezi a szívet. – Mikor ezt elmondta az öreg, megrázta szép fehér bóbitáját.

– De nekem – vágta rá Mseridon –, nekem meg kell gyógyulnom, én gazdag vagyok, ha felmásznál a falakra, láthatnád a palotámat, két csillogó ezüsttornya van. Lent várnak rám a lovaim, a kutyáim, a vadászaim, és a fiatal kis rabszolgalányok is várják visszatérésemet. Érted, kedves bölcs pózna, én meg akarok gyógyulni.

– Ha a gyógyulás csak az akaráson múlna, nagyon egyszerű lenne a dolog – nevette el magát jóságosan Giacomo –, többé-kevésbé mindenki meggyógyult volna.

– De én ismerem a gyógyulás módját, amit a többiek nem – makacskodott a fiatalember.

– Ó, gondolom – mondta Giacomo –, mindig akad egykét csirkefogó, aki drága pénzért titkos és csodálatos kenőcsöket ajánl az újonnan érkezőknek. Én is beleestem a csapdába, mikor fiatal voltam.

– Nem, én semmiféle kenőcsöt nem használok, csupán imádkozom.

– Te Istenhez könyörögsz, hogy gyógyítson meg? És meg vagy győződve, hogy meg fogsz gyógyulni? De mit képzelsz? Mi mindannyian imádkozunk; nem múlik el egyetlen este sem anélkül, hogy ne fohászkodnánk Istenhez. Mégis, aki…

– Mind imádkoztok, ez igaz, de nem úgy, mint én. Ti esténként kimentek, hogy meghallgassátok az őr híreit, én azalatt imádkozom. Ti dolgoztok, tanultok, kártyáztok, ti úgy éltek körülbelül, mint a többi ember, én meg mindig imádkozom, kivéve azt az időt, ami feltétlenül szükséges az evéshez, egyébként még evés közben is, még alvás közben is; olyan nagy az akaraterőm, hogy egy idő óta azt álmodom, hogy térdelek és imádkozom. A ti imátok csak játék. Az igazi ima mérhetetlen erőfeszítés, és én estére teljesen kimerült vagyok. És milyen kínszenvedés hajnalban, alighogy felébredek, rögtön imába kezdeni; ilyenkor még a halál is elviselhetőbbnek tűnik. De aztán erőt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg és bölcs vagy, tudhatnád ezt.

Ekkor Giacomo imbolyogni kezdett, mintha elveszítené az egyensúlyát, és forró könnyek futottak végig a hamuszínű varon.

– Igaz, igaz – zokogta az öreg –, a te korodban én is… én is az imába menekültem, és hét hónapig kitartottam, a sebek már összeforrtak, a bőröm kezdett kisimulni… már-már meggyógyultam… de egyszer csak nem bírtam tovább, és az egész fáradság kárba veszett… látod, milyen állapotba kerültem.

– Tehát – mondta Mseridon – te nem hiszed, hogy én…

– Isten segítsen, nem tudok mást mondani, mint hogy a Mindenható adjon erőt neked – suttogta az öreg, és apró ugrásokkal elindult a falak felé, ahol már egybegyűlt a tömeg.

Mseridon bezárkózott kunyhójába, és imádkozott; érzéketlen maradt a leprások hívására. Összeszorított fogakkal, Istenre összpontosított elmével, az erőlködéstől átizzadva harcolt a betegség ellen, és lassan-lassan a piszkos var hámlani kezdett, aztán lehullott, a helyén egészséges hús nőtt. Közben elterjedt a híre, a kunyhó körül kíváncsi csoportok verődtek össze. Mseridon már szent hírében állt.

Győzni fog, vagy semmit sem ér a sok fáradozás? Két párt alakult, a kitartó fiatalember mellett és ellen. Mígnem aztán majdnem kétéves elzárkózás után Mseridon egyszer előjött a kunyhóból. A nap végre megvilágította az arcát, melyen már nem látszott a lepra nyoma, nem hasonlított az oroszlán képéhez, hanem szépségtől ragyogott.

– Meggyógyult, meggyógyult! – kiabálták mind, és nem tudták, hogy sírjanak-e örömükben, vagy irigyeljék. Mseridon tényleg meggyógyult, de ahhoz, hogy elhagyhassa a leprakórházat, igazolást kellett szereznie. Elment az orvoshoz, aki minden héten felülvizsgálta a betegeket, levetkőzött, és megvizsgáltatta magát. – Fiam, szerencsésnek mondhatod magad – volt a válasz –, meg kell vallanom, hogy majdnem meggyógyultál.

– Majdnem? Miért? – kérdezte a fiatalember keserű csalódással.

– Nézd, nézd ezt a csúnya kis vart – s hogy ne kelljen megérintenie, pálcájával mutatott rá az egyik lába kisujján levő hamuszínű pici pontra; nem volt nagyobb egy tetűnél.

– Ezt is el kell távolítanod, ha azt akarod, hogy kiengedjelek. Mseridon visszament a kunyhójába, és maga sem tudja, hogyan volt képes leküzdeni csüggedését. Azt hitte, hogy már egészséges, erejét ellazította, felkészült a jutalomra, és most elölről kezdődött a szenvedés.

– Föl a fejjel – buzdította az öreg Giacomo –, még egy kis erőfeszítés, a nagyja már megvan, örültség lenne éppen most lemondani.

Egy parányi ránc volt a kisujján, de mintha nem akarta volna megadni magát. Egy hónap, aztán két hónap megszakítás nélküli, kitartó imádkozás. Semmi. Harmadik, negyedik, ötödik hónap. Semmi.

Mseridon már-már fel akarta adni, mikor egy éjszaka, ahogy megszokta, a kezét gépiesen beteg lábára tette, s nem találta ott a kis vart.

A leprások ujjongva körülhordozták. Immár szabad volt. Az őrség előtt zajlott le a búcsúztatás. Aztán csak az öreg Giacomo kísérte ugrálva a külső kapuig. Ellenőrizték az iratait, a kulcs megcsikordult a zárban, az őrszem kitárta a kaput.

Elé tárult a világ a reményteljes, hűvös reggeli napsütésben. Az erdők, a zöld rétek, az éneklő madarak, és ott a távolban fehérlett a város csillogó tornyaival, kertekkel szegélyezett teraszok, lobogó zászlók, hatalmas, különböző alakú papírsárkányok, és ott lenn, ahová már nem lehet ellátni, ezernyi élet és lehetőség, nők, mámor, fényűzés, kalandok, az udvar, az intrikák, hatalom és fegyverek – az ember birodalma!

Az öreg Giacomo kíváncsian figyelte a fiatalember örömtől sugárzó arcát. Mseridon elmosolyodott a szabadság látványán. De csak egy pillanatig tartott, a fiatal lovag rögtön elsápadt.

– Mi bajod? – kérdezte az öreg; gondolván, hogy az izgalom miatt akadt el a lélegzete. Az őr meg:

– Na gyerünk, fiatalember, menj már, mert nekem azonnal be kell csuknom a kaput, remélem, nem fogsz könyörögtetni magadnak!

De Mseridon egy lépést hátrált, és kezével eltakarta szemeit:

– Jaj, de borzalmas!

– Mi bajod – ismételte Giacomo –, rosszul vagy?

– Nem bírom ki! – mondta Mseridon. Egy csapásra megváltozott előtte a kép. A tornyok és kupolák helyén most düledező viskók mocskos összevisszasága, trágyalé és nyomor özöne, a háztetőkön lobogók helyett sötét bögölyrajok, mint kórt árasztó porfelhők.

Az öreg faggatta:

– Mit látsz, Mseridon? Mondd: rothadást és szennyet látsz ott, ahol eddig minden csodálatos volt? A paloták helyén hitvány kunyhókat látsz? Így van, Mseridon?

– Igen, igen, minden borzalmas lett. Miért? Mi történt?

– Én tudtam – válaszolta az öreg. – Tudtam, de nem mertem megmondani neked. Ez a mi sorsunk, embereké. Mindenért drága árat fizetünk. Soha nem kérdezted önmagadtól, mi adta az erőt az imádkozáshoz? A te imáidnak az ég haragja sem tudott ellenállni. Győztél, meggyógyultál. És most fizetsz.

– Fizetek? Miért?

– Mert a kegyelem oltalmazott. És a Mindenható kegyelme nem fukarkodik. Meggyógyultál, de már nem vagy az, aki valaha voltál. Miközben eltöltött a kegyelem, lassan-lassan, észrevétlenül kihalt belőled a magad életének a szeretete. Meggyógyultál, de mindaz, amiért te a gyógyulást áhítottad, egyre távolodott tőled, álomkép lett, papírhajó az évek tengerén. Én tudtam ezt. Azt hitted, legyőzöd Istent, pedig ő győzött le téged. Így örökre elveszítetted önző vágyaidat. Gazdag vagy, de nem érdekel már a pénz, fiatal vagy, de nem érdekelnek a nők. A várost trágyadombnak látod. Nemes voltál, most szent vagy; érted, hogy billen át a mérleg? Végre a mienk vagy, Mseridon! Egyedül abban lelheted meg boldogságodat, hogy itt maradsz köztünk, s vigasztalsz bennünket, leprásokat… Őr, zárd be az ajtót, mi visszajövünk.

Az őr behúzta a kaput.

egy jó pénteki napunk

 

Úgy intéztem dolgaimat múlthét pénteken ,hogy megint mi legyünk pedagógus Judit ,én ,

segítsek foglalkozásba ,de elmondom őszintét bírom tevékenykedni pedagógus felé segítséget,

ifjoncok szeretik ,azt én vagyok velük pedagógus Judit ,fel váltjuk ki hol legyen én mese,

birodalomba csöppentem állandón mesélni kel jó fejlődnek bent ifjoncok belőle legtöbbször,

nép meséket meg történt est azzal fejlődik igazán gyerek .szokott időbe érkeztem meg múlt,

hét pénteken .ahogy mindenki meg jött beszélgetünk ,kérdezték ,ki lesz veled pedagógus ,

Judit ,úgy volt egyik szülő lesz azon pénteken ,de én vállaltam ,át ,hagy végezzék el ,

otthoni dolgát szülők más kora jó lesz segítség pedagógus Judit felé én nem érnék rá jöhet,

szülő segítség .beszélgetünk ,kicsit, kint konyhába készültek zabpelyhes keksszel ,de én többi,

ifjonccal segítettem szövésbe aki el akadt emlékeznek ara Edinának meg keresztem kis szövő,

keretet ,2hétel szombaton ,rá következő hét hétfőn fel vetettük neki szövő keretet az nap,

neki állt szőni pénteki foglalkozásra készen volt szövéssel mutogatta anyukájának ő szőtte,

többiek folyatták szövést .de jó volt hangulat de közbe meséltem , neki de konyhába készült,

zabpelyhes keksz ami nagyon jó sikerült hamar el is fogyott délbe mentünk haza.

hozzávalók 3 főre

1,5 bögre zabpehely

0,5 bögre barna cukor

5 ek kefír (amennyit felvesz)

75 g mandula

75 g étcsokoládé

elkészítés

A mandulát és a csokit kissé összeaprítjuk.

Összekeverjük a száraz hozzávalókat.

Hozzáadjuk a kefirt (lehet joghurt is), éppen annyit, amennyit felvesz.

Ha lágyabb kekszet szeretnénk, több kefirt adjunk hozzá, mint amennyit felvett.

Sütőpapírral bélelt tepsin korongokat lapítunk a tésztából.

25 percig sütjük 180 fokon addig, amíg a széle el nem kezd pirulni.

pihenős vasárnapom

 

Minden év október első vasárnapján t uraik el zarándokolnak 2fogadalmi napjára ,az ,

Mátraverebély Szentkútra zarándokol el .ha meg érkezünk Szentkútra több csoport is ,

érkezik ere zarándok helyre .én ilyenkor időm engedi elszoktam menni Szent László ,

fórászt de ott már nem folyik víz ,de van 2 másik szép látni való Szentkúton ,Remete,

barlangok ,Mária fórász ami nagyon jó ,ízű fórász víz ,sokan visznek haza ,jobb fórász,

víz mint hagyományos vizek ,azért látogatják ,meg fórász vizet .de aki nem akar nagyon,

mozogni ,,de teljes búcsút akar nyerni lelkének azok számára .lelküket rendbe rakják ott,

vannak lelki Atya nagyon sokan élnek vele ezzel .én szoktam élni ,de ilyenkor sokkot,

rengeteg dolgom .hova menjek ,ott néha nincs elég ember körmenethez ,vinni dolgokat ,képet,

és szuperált ,vagy ép ház keresztet vinni körmenetbe ,ezt szoktuk ,meg beszélni ,de azért ,

annyi időm van lerakjam hátizsákomat ,de azért Mamám meg kérdezi tőlem jó indulatból,

nem ölökle felelem neki nem érek-rá dolgom van .délelőtt 11órakor szabadtéri oltárnál Mise,

neki kezdtek templomuk renoválásnak, így ott volt Szent Mise .az délután 1ig volt Szent Mise,

akkor körmenet ,én voltam legelöl mi keresztünk el ,ház kereszt volt legelső ,úgy jöttem én,

többi kereszt ,vége volt egész ünnepi szent misének ,körmenetnek .kicsit enni tudtunk amit,

hoztunk magunkkal .lehetőség akadt hogy otthon maradt szeretteinkre gondoljunk és meg,

lepjük egy kis búcsúi ajándékkal .én szoktam gondolni otthon marat szeretteimre ilyenkor,

kis meg lepetés hozok .de legnagyobb ajándék ember számára másik iránt ha imádkozik érte,

ahova elment búcsúba misét részt venni ,imádság százezres többet ér mint másik embert,

meg lepném ajándékkal , és azért imádságért ,ha fel ajánlja magába Szent Mise elején ,máris,

meg leptem otthon marat szeretteimet ,én így szoktam tenni .délután 2óra kor volt ünnepi,

litánia szabadtéri oltárnál meg Áldották kegytárgyakat amit vásároltak ,gondoltak avval,

otthon marat szeretteimre .én azért szeretek ara helyre el zarándokolni nagyon jó levegő,

és fel töltődik lelkileg ,és minden ember rá fér ,fárasztok munkák után végez ,érdemes,

oda zarándokolni ,de most kegyhelyen fel újítások folynak így parkoló részbe tudnak el,

jutni meg hallgatni Szent Misét ,de azon helyen sok látni valók vannak érdes körülnézni,

szentkúton .nagyon szép vidék .kikapcsolódik ember és nem törődik ember azzal,

milyen dolga várja otthon épen fel töltődni jött el ara Szent helyre .

egész naposz lelki feltődés

 

Megint volt múlt héten szombaton amit nagyon vártam pillanatot ,Nagymaroson ilyenkor,

október első szombaton rendezik meg ifjúsági találkozott Nagymaroson ,az vidék azt merem,

mondani nagyon szép vidék. Én 2006óta járok oda ifjúsági találkozóra ott találkozik a 7-8,

osztály azokat amikor buszokkal ,meg érkezünk ,kinevez szerevező ahonnan jött az csoport,

az 7-8osztály vagy kisebb tagozat hova menjenek ,a kinevezett csoport vezető el viszi őket,

iskolába Nagymaroson ott is lelki feltöltődést várja őket egészen ,Szent mise végéig.16-18,

és többi évesek is akik eljöttek különböző helyekről ,ere ifjúsági találkozóra ,azoknak van,

csoport bontás ,de előtte reggeli imádság szabadtéri helyen van .ez meg történik akkor van,

csoport bontás többieknek .fent is van templom környékén lelki feltöltődés azoknak inkább,

20év felettik több Lelki vezető Atya mondja el ahhoz naphoz gondolatait .mű v házba ,

ott is Lelki Atya mondja gondolatait nagyon sokan vannak ablakba ülnek annyian érdeklődő,

van kis templomba van fakultáció emberek részére ,ott felnőttebbek vannak ott 30-60éves ,

azok is szeretnek eljönni ere ifjúsági találkozóra .valakinek kís időt szán magára ,kinéz ,

központ közepébe nincs mese ott vehet magának ,ajándékot ,gondolhat szeretetire aki otthon,

martak ,vagy ép magára ,gondol érzi helyben szült kürtös kalácsot vehet magának ,de ,

gondolhat ez ügybe otthon martaira is én így szoktam elmentem ara 7alkalomal vagyis,

2006óta amióta engem is visznek minden év ősszén egyet hagyok ki nagyon jó érzem,

magam jó fel tudok töltődni ,én gondolok szeretteimre ,meg lepem őket valamivel ,szüleimet,

egy kürtös kaláccsal ,nem lehet meg állni azt kísértést .akár menyien vannak kürtös kalács,

vevéskor ,mert mindig rengetegen állnak sorba jó meleg kürtös kalácsér .én ilyenkor ifjúsági,

találkozókor cd árulok ,de ilyenkor hallom fakultáció gondolait lelki-vezetőktől ,ki van ,

hangosítva udvara .délután 2óra fele kapom 2 pihenőt turai szervezetöl ,menjek sétálni,

akkor 1óra pihenőm van imádkozok lelkileg feltöltődök ,ki-menyek Duna partra piheni ,

és jó idő lábamat ásztatom ,de most kicsit hideg volt láb mosás volt ,meg ne fázzak. .

Közbe turai szervezetöl kapok meg lepetés ajándékot nyalókát ami mosolygást ábrázolja,

tudja aki néha szomorú vagyok mosolyogjak .délután 4kor közös mise ott 60pap misézik,

együtt ,fiatalok felnőttek együtt vannak már misén ott 3000-5000 ember van .de szabadtéri,

területen Szent Mise .2olyan pillant van misén ami lelket át járja nagyon szép ,egyik ,

MIATYÁNK imádságot elmondjuk közösen fogjuk másik ember társunk ,kezét ,egészen,

addig fogjuk másik ember társunk kezét ellnem hangzik az Mise közbe legyen békesség,

köztünk mindkor kezet rázunk ember társunkkal .legszebb pillanat az kis iskolásokat együtt,

bevezetik 2 atya segítségével szabadtéri területen ahol mise van. akkor jönnek kis iskolások,

jönnek együtt be 2atya segítségével olyan 100/200kis iskolást képzeljenek jönnek-be ,gitáros,

zenére ilyenkor ember lelkét kivan cserélve fel van töltődve lelkileg ,ez ifjúsági találkozó,

engem fel tud tölteni lelkileg .este 6órakor van vége egész napos ifjúsági találkozónak vége,

indulnak buszok haza ki honnan jött .egyét tréfát engedjenek meg kérdezi egyik turai,

gyerek busz Turán hol áll meg ere poénosan feleltük turai új temetőnél ,de nem mondtuk,

komolyan csak vicc volt egész busz megállsz nélkül nevetett,de mondtam másodjára busz,

régi temetőnél áll meg turán ez is vicc volt jött válasz vicc formába nincsen virágunk ,

álljunk virág boltnál is de az is be volt zárva meg temető is .így egész busz dőlt nevetéstől,

hazáig .közli turai szerevező itt ahol mi lakunk egy pontos ember van az én lenék ettől,

jótt nevet busz pedig több ember pontosan jelenik helyén ahova érkezik mi turaiak este,

negyed 8kor lakászon voltunk .

Megint volt múlt héten szombaton amit nagyon vártam pillanatot ,Nagymaroson ilyenkor,

október első szombaton rendezik meg ifjúsági találkozott Nagymaroson ,az vidék azt merem,

mondani nagyon szép vidék. Én 2006óta járok oda ifjúsági találkozóra ott találkozik a 7-8,

osztály azokat amikor buszokkal ,meg érkezünk ,kinevez szerevező ahonnan jött az csoport,

az 7-8osztály vagy kisebb tagozat hova menjenek ,a kinevezett csoport vezető el viszi őket,

iskolába Nagymaroson ott is lelki feltöltődést várja őket egészen ,Szent mise végéig.16-18,

és többi évesek is akik eljöttek különböző helyekről ,ere ifjúsági találkozóra ,azoknak van,

csoport bontás ,de előtte reggeli imádság szabadtéri helyen van .ez meg történik akkor van,

csoport bontás többieknek .fent is van templom környékén lelki feltöltődés azoknak inkább,

20év felettik több Lelki vezető Atya mondja el ahhoz naphoz gondolatait .mű v házba ,

ott is Lelki Atya mondja gondolatait nagyon sokan vannak ablakba ülnek annyian érdeklődő,

van kis templomba van fakultáció emberek részére ,ott felnőttebbek vannak ott 30-60éves ,

azok is szeretnek eljönni ere ifjúsági találkozóra .valakinek kís időt szán magára ,kinéz ,

központ közepébe nincs mese ott vehet magának ,ajándékot ,gondolhat szeretetire aki otthon,

martak ,vagy ép magára ,gondol érzi helyben szült kürtös kalácsot vehet magának ,de ,

gondolhat ez ügybe otthon martaira is én így szoktam elmentem ara 7alkalomal vagyis,

2006óta amióta engem is visznek minden év ősszén egyet hagyok ki nagyon jó érzem,

magam jó fel tudok töltődni ,én gondolok szeretteimre ,meg lepem őket valamivel ,szüleimet,

egy kürtös kaláccsal ,nem lehet meg állni azt kísértést .akár menyien vannak kürtös kalács,

vevéskor ,mert mindig rengetegen állnak sorba jó meleg kürtös kalácsér .én ilyenkor ifjúsági,

találkozókor cd árulok ,de ilyenkor hallom fakultáció gondolait lelki-vezetőktől ,ki van ,

hangosítva udvara .délután 2óra fele kapom 2 pihenőt turai szervezetöl ,menjek sétálni,

akkor 1óra pihenőm van imádkozok lelkileg feltöltődök ,ki-menyek Duna partra piheni ,

és jó idő lábamat ásztatom ,de most kicsit hideg volt láb mosás volt ,meg ne fázzak. .

Közbe turai szervezetöl kapok meg lepetés ajándékot nyalókát ami mosolygást ábrázolja,

tudja aki néha szomorú vagyok mosolyogjak .délután 4kor közös mise ott 60pap misézik,

együtt ,fiatalok felnőttek együtt vannak már misén ott 3000-5000 ember van .de szabadtéri,

területen Szent Mise .2olyan pillant van misén ami lelket át járja nagyon szép ,egyik ,

MIATYÁNK imádságot elmondjuk közösen fogjuk másik ember társunk ,kezét ,egészen,

addig fogjuk másik ember társunk kezét ellnem hangzik az Mise közbe legyen békesség,

köztünk mindkor kezet rázunk ember társunkkal .legszebb pillanat az kis iskolásokat együtt,

bevezetik 2 atya segítségével szabadtéri területen ahol mise van. akkor jönnek kis iskolások,

jönnek együtt be 2atya segítségével olyan 100/200kis iskolást képzeljenek jönnek-be ,gitáros,

zenére ilyenkor ember lelkét kivan cserélve fel van töltődve lelkileg ,ez ifjúsági találkozó,

engem fel tud tölteni lelkileg .este 6órakor van vége egész napos ifjúsági találkozónak vége,

indulnak buszok haza ki honnan jött .egyét tréfát engedjenek meg kérdezi egyik turai,

gyerek busz Turán hol áll meg ere poénosan feleltük turai új temetőnél ,de nem mondtuk,

komolyan csak vicc volt egész busz megállsz nélkül nevetett,de mondtam másodjára busz,

régi temetőnél áll meg turán ez is vicc volt jött válasz vicc formába nincsen virágunk ,

álljunk virág boltnál is de az is be volt zárva meg temető is .így egész busz dőlt nevetéstől,

hazáig .közli turai szerevező itt ahol mi lakunk egy pontos ember van az én lenék ettől,

jótt nevet busz pedig több ember pontosan jelenik helyén ahova érkezik mi turaiak este,

negyed 8kor lakászon voltunk .

Megint volt múlt héten szombaton amit nagyon vártam pillanatot ,Nagymaroson ilyenkor,

október első szombaton rendezik meg ifjúsági találkozott Nagymaroson ,az vidék azt merem,

mondani nagyon szép vidék. Én 2006óta járok oda ifjúsági találkozóra ott találkozik a 7-8,

osztály azokat amikor buszokkal ,meg érkezünk ,kinevez szerevező ahonnan jött az csoport,

az 7-8osztály vagy kisebb tagozat hova menjenek ,a kinevezett csoport vezető el viszi őket,

iskolába Nagymaroson ott is lelki feltöltődést várja őket egészen ,Szent mise végéig.16-18,

és többi évesek is akik eljöttek különböző helyekről ,ere ifjúsági találkozóra ,azoknak van,

csoport bontás ,de előtte reggeli imádság szabadtéri helyen van .ez meg történik akkor van,

csoport bontás többieknek .fent is van templom környékén lelki feltöltődés azoknak inkább,

20év felettik több Lelki vezető Atya mondja el ahhoz naphoz gondolatait .mű v házba ,

ott is Lelki Atya mondja gondolatait nagyon sokan vannak ablakba ülnek annyian érdeklődő,

van kis templomba van fakultáció emberek részére ,ott felnőttebbek vannak ott 30-60éves ,

azok is szeretnek eljönni ere ifjúsági találkozóra .valakinek kís időt szán magára ,kinéz ,

központ közepébe nincs mese ott vehet magának ,ajándékot ,gondolhat szeretetire aki otthon,

martak ,vagy ép magára ,gondol érzi helyben szült kürtös kalácsot vehet magának ,de ,

gondolhat ez ügybe otthon martaira is én így szoktam elmentem ara 7alkalomal vagyis,

2006óta amióta engem is visznek minden év ősszén egyet hagyok ki nagyon jó érzem,

magam jó fel tudok töltődni ,én gondolok szeretteimre ,meg lepem őket valamivel ,szüleimet,

egy kürtös kaláccsal ,nem lehet meg állni azt kísértést .akár menyien vannak kürtös kalács,

vevéskor ,mert mindig rengetegen állnak sorba jó meleg kürtös kalácsér .én ilyenkor ifjúsági,

találkozókor cd árulok ,de ilyenkor hallom fakultáció gondolait lelki-vezetőktől ,ki van ,

hangosítva udvara .délután 2óra fele kapom 2 pihenőt turai szervezetöl ,menjek sétálni,

akkor 1óra pihenőm van imádkozok lelkileg feltöltődök ,ki-menyek Duna partra piheni ,

és jó idő lábamat ásztatom ,de most kicsit hideg volt láb mosás volt ,meg ne fázzak. .

Közbe turai szervezetöl kapok meg lepetés ajándékot nyalókát ami mosolygást ábrázolja,

tudja aki néha szomorú vagyok mosolyogjak .délután 4kor közös mise ott 60pap misézik,

együtt ,fiatalok felnőttek együtt vannak már misén ott 3000-5000 ember van .de szabadtéri,

területen Szent Mise .2olyan pillant van misén ami lelket át járja nagyon szép ,egyik ,

MIATYÁNK imádságot elmondjuk közösen fogjuk másik ember társunk ,kezét ,egészen,

addig fogjuk másik ember társunk kezét ellnem hangzik az Mise közbe legyen békesség,

köztünk mindkor kezet rázunk ember társunkkal .legszebb pillanat az kis iskolásokat együtt,

bevezetik 2 atya segítségével szabadtéri területen ahol mise van. akkor jönnek kis iskolások,

jönnek együtt be 2atya segítségével olyan 100/200kis iskolást képzeljenek jönnek-be ,gitáros,

zenére ilyenkor ember lelkét kivan cserélve fel van töltődve lelkileg ,ez ifjúsági találkozó,

engem fel tud tölteni lelkileg .este 6órakor van vége egész napos ifjúsági találkozónak vége,

indulnak buszok haza ki honnan jött .egyét tréfát engedjenek meg kérdezi egyik turai,

gyerek busz Turán hol áll meg ere poénosan feleltük turai új temetőnél ,de nem mondtuk,

komolyan csak vicc volt egész busz megállsz nélkül nevetett,de mondtam másodjára busz,

régi temetőnél áll meg turán ez is vicc volt jött válasz vicc formába nincsen virágunk ,

álljunk virág boltnál is de az is be volt zárva meg temető is .így egész busz dőlt nevetéstől,

hazáig .közli turai szerevező itt ahol mi lakunk egy pontos ember van az én lenék ettől,

jótt nevet busz pedig több ember pontosan jelenik helyén ahova érkezik mi turaiak este,

negyed 8kor lakászon voltunk .