LUNA11 összes bejegyzése

húsvét öröme

A húsvéti vigília szertartásához kapcsolódó evangélium és elmélkedés az asszonyok húsvéti élménye kapcsán talán felkeltette bennünk a vágyat, hogy találkozzunk a feltámadt Jézussal. Húsvét napján lélekben az ő keresésére indulunk. Még életében, amikor a városokat és falvakat járta, az emberek oly sokszor keresték, hogy meggyógyítsa a betegeket és hallgassák tanítását. Oly sokan keresték életében, és sokan keresték halálát követően is, amikor teste eltűnt a sziklasírból. De hiába keresték a sír őrzésével megbízott katonák, és hiába keresték azok, akik megöléséről döntést hoztak. Pedig mit meg nem tettek volna azért, ha keresésük eredménnyel jár és megtalálják a halott Jézus testét, s ezzel megcáfolhatták volna a feltámadás hirdetőinek szavát! Ők nem találkozhattak a Feltámadottal.
De mások is keresik Jézust. Mindenekelőtt az asszonyok, valamint az apostolok és a tanítványok. Ők is tudni szeretnék, hová tűnt a Mester holtteste. Tanúi voltak szenvedésének, egyesek egészen a Golgotáig, keresztre feszítésének helyéig kísérték, láthatták halálát, és ott voltak, amikor testét levették a keresztről és sírba helyezték. Mi történhetett? Erre a kérdésre keresik a választ, amikor Jézust keresik.
A húsvéti evangélium azzal kezdődik, hogy senki sem találja Jézust. Keresi őt Mária Magdolna, majd amikor hírül viszi az apostoloknak, hogy üres a sír, azonnal keresésére indul Péter és János. Ők is csupán egy üres sírt találnak és a sírt lezáró hatalmas követ látják elhengerítve a bejárattól. A halotti lepleket kívül mást nem látnak a sírban.
Nem elég jeleket keresni, a feltámadt Krisztust kell keresnem! Az ő megtalálása, a vele való találkozás annak köszönhető, hogy ő is keres engem. S ha rám talál, ha találkozok vele, vajon felismerem-e őt? Ehhez a felismeréshez elengedhetetlen a hit. A hit segítségével ismerhetem fel őt. Ebben az értelemben a hit érdekes, új látásmód, amelynek elsajátítása nem egyszerű. Mária Magdolna először csak egy kertészt lát, de amikor nevén szólítja őt az Úr, megnyílik szeme, megszületik hite és az előtte álló emberben felismeri Jézust. Jézus engem is nevemen szólít, személyesen szól hozzám, hogy felismerhessem őt. Vagy nézzük az emmauszi tanítványokat, akik a melléjük szegődő Jézust idegennek gondolják, s csak a kenyértörés pillanatában hull le a homály szemükről és ismerik fel útitársukban Krisztust. Az Úr számomra is megtöri a kenyeret, megtöri testét, hogy magamhoz vegyem, s ez a táplálék hitet ébresszen bennem. További példaként ott vannak az apostolok, akik szintén a találkozás, a megjelenés alkalmával ismerik fel, hogy Mesterük mutatkozik meg számukra élőként. Krisztus velem is találkozni szeretne, engem is keres.
A felsorolt példák mind azt mutatják, hogy senki sem a maga erejéből jut el a hitre. Valaki egyszer így fogalmazta meg Isten-élményét: Azt nem merem mondani, hogy megtaláltam Istent, de azt igen, hogy megtalált engem az Isten. A hit új látásmódját, a felismerés képességét, a megtapasztalás örömét mindenki Istentől kapja. A bizonytalanságot, a kételkedést, a félelmet, a csalódottságot egyedül Isten képes eloszlatni. Ő adja nekünk a bizonyosságot. Neki köszönhetjük a kételkedés és félelem nélküli hitet. Adja meg nekem is a húsvéti hit világosságát!

Imádság:

Feltámadt Urunk! Te húsvéti jelenéseid során megnyitottad az apostolok értelmét, hogy megértsék az Írásokat és küldetést adtál nekik, hogy hirdessék a bűnbocsánatot és legyenek a feltámadás tanúi. E megvilágosodás, valamint a tanúi küldetés volt számunkra az a jel, amely bizonyítja, hogy valóban veled, feltámadt Mesterükkel találkoztak. Nekünk is az a küldetésünk, hogy a feltámadásod hirdetői legyünk a világban. Segíts minket, hogy higgyük és hirdessük: Krisztus legyőzte a halált! Krisztus él! Krisztus feltámadt! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

húsvét titka

Ez derül ki abból a történetből, amelynek helye Cézareában volt, nem sokkal Jézus mennybemenetele és a Szentlélek elküldése után. Ez a nagy tengerparti város, amelyben a helytartó is lakott, mintegy harminc kilométerre volt Jeruzsálemtől. A főszereplő egy római százados, tehát nem zsidó ember, messziről érkezett zsidó földre, valahonnan Itáliából. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve igen szép jellemzést ad róla: ,,Egész házanépével együtt vallásos és Istenfélő ember volt, sok alamizsnát osztott ki a nép között, és szüntelenül imádkozott az Istenhez.” (ApCsel 10, 2) Hogyan lett Istenhívő ő és házanépe, erről semmit nem tudunk. A legfontosabb részletet azonban közli Lukács, a könyv írója. Kora délután lehetett, amikor Kornéliusznak angyal jelent meg és ezt mondta: ,,Imádságaid és alamizsnáid felszálltak Isten színe elé, és ő megemlékezett rólad.”(4.v.) A szöveg tehát világosan jelzi, hogy az imádságnak és a jócselekedeteknek kegyelmet kiérdemlő hatása van és most ennek konkrét tartalmát is jelzi: Hívd el házadba Pétert, szól az angyal üzenete. Ő nem is volt közel valahol a város egy másik utcájában, hanem egy másik helyiségben, Joppéban. Péter közben ugyancsak isteni megvilágosítást kap, amely arról tájékoztatja, hogy aki Krisztus-hívő akar lenni, nem kell se zsidónak lennie, se a zsidó vallás szertartási törvényeit nem kell megtartania. A Szentlélek pedig arra biztatja, ha követek érkeznek a kéréssel, hogy menjen velük, teljesítse kívánságukat. Így lélekben már felkészülve hallgatja meg a pogány, de Istenfélő százados követeinek beszámolóját: gazdánk ,,egy szent angyaltól parancsot kapott, hogy hivasson téged házába és hallgassa tőled az igéket.”(22.v.) A százados jámborsága tehát nem is akármilyen kegyelmet érdemel ki számára Istentől. Pétert hívhatja házába, Jézus apostolát, kereszthalálának és feltámadásának tanúját, aki Krisztustól kapott megbízással hirdeti a Megváltó eljövetelének és a megváltás megtörténtének örömhírét! Megkapja azt a kegyelmet is, hogy amikor Péter megérkezik és elmondja neki Jézus örömhírének tartalmát, a százados ezt házanépével együtt hívő lélekkel fogadja! Ez a szentírási történet számunkra is bátorító üzenetet tartalmaz. Bízhatunk abban, hogy a mi imádságaink és jócselekedeteink is felszállnak Isten színe elé. Érdemeket jelenthetnek ahhoz, hogy így kiérdemeljük mások számára a megtérés kegyelmét. Kiérdemelhetjük a kegyelem indításait másoknak ahhoz, hogy Isten szolgáitól meghallgassa és elfogadja az ,,igéket.”

c) Nagyon tanulságos az is, ahogyan Péter a századosnak és házanépének Jézusról beszél. Érdekes, hogy feltételezi, Jézus híre eljutott a századoshoz is. Isten elküldte igéjét Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, aki mindennek az Ura, mondja Péter, és utána jelzi: Ti is tudjátok, hogy mi történt Galileától kezdve egész Júdeában a János által hirdetett keresztség után, hogy miképpen kente föl Isten Szentlélekkel és erővel a Názáretből való Jézust, aki körüljárt, jót tett és meggyógyította mindazokat, akiket az ördög hatalmába kerített, mert Isten vele volt.”(38.v.) Mi pedig tanúi vagyunk mindennek és annak is, ami ezután történt. ,,Fára függesztve megölték őt. De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt tanuknak, minekünk, akik ettünk, ittunk vele, miután halottaiból feltámadt.” (ApCsel 10, 39-41) Péter tehát Jézus feltámadására helyezi igehirdetésében a hangsúlyt. Amit hirdetett, amit tett, annak igazságát az bizonyítja, hogy Isten feltámasztotta őt. Ám a százados igazi megtéréséhez még valamire szükség volt. ,,Miközben Péter ezeket a szavakat mondta, a Szentlélek leszállt azokra, akik az igét hallgatták.'(44.v.) Ez oly módon történt, hogy Péter és környezete számára is nyilvánvaló lett. (46.v.) A százados és házanépe számára nagy kegyelem, hogy szemtanúktól és Istentől kiválasztott tanúktól ismerik meg Jézus életének, kereszthalálának feltámadásának igazi valóságát, és az üdvösség titkát, amelyben ez által részesülünk. Ahhoz, hogy igazi hívők legyenek, szükség van a Szentlélekre is, aki ugyancsak rájuk szállt. Mindez együtt teszi lehetővé a századosnak és házanépének megkeresztelését. Bár mi nem lehetünk Jézus életének, halálának, feltámadásának szemtanúi, de azzal az öntudattal vallhatjuk meg keresztény hitünket, hogy az evangéliumokon keresztül és az egyház közvetítésével ezektől a szemtanuktól fogadtuk el mi is Jézus feltámadásának örömhírét. Ez bizonyítéka annak, hogy mindaz igaz, amit hirdetett, és diadalmas jele annak, hogy ő győzelmet aratott a halálon. Így ez számunkra is elvesztette fenyegető arcát. A halálban Krisztussal találkozunk, hogy örök életével ajándékozzon meg minket. Ha így élünk, és ilyen hittel beszélünk életünk értelméről, bízhatunk abban, hogy ez tanúságtétel lesz mások számára, és a Szentlélek erejével segítség a megtéréshez.

Juhász Gyula:
Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmuláson.

…………….

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

áldott húsvéti  ünnepeket  kívánok minden  kedves   olvasóimnak

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

nagy szombat rejtelme

Jézussal együtt járjuk az utat ezeken a napokon, egyben emberré válásunk útját is járjuk. Ez az út négy lépésben valósul meg: elfogadás (Nagycsütörtök), elengedés (Nagypéntek), eggyé válás (Nagyszombat) és újjászületés (Húsvét).

Nagyszombat az “eggyé válásról” szól

A Nagyszombat arról szól, hogy leszállunk Krisztussal saját árnyékunkba és hagyjuk felmerülni és felébredni mindazt, amit Isten lehetőségként nekünk ajándékozott. Nagyszombaton engedjük, hogy Krisztus élete testünk valamennyi halott részébe eljusson. Krisztus a sírban fekszik. Ez is éltünk szimbóluma. Mi is gyakran fekszünk a sírban, önsajnálatunk, rezignációnk, büszkeségünk sírjában. Gyakran csupán az élettel szembeni túlzó elvárások, tökéletességi kényszerképzet és a vereségtől, a megszégyenüléstől való félelem tart fogva a sírban bennünket. Nagyszombaton nézzünk szembe sírbeli helyzetünkkel és tartsuk a feltámadásba vetett hitet félelmünk elé.

Ezen a napon nincs szertartás. Régi hagyomány, hogy a keresztények elmennek a templomba meglátogatni a szent sírt, imádkoznak.

Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára

(PG 43, 439. 451. 462-463)

Az Úr leszáll a holtak országába

Mi történt? Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király. Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot. Először is az ősszülőket, mint elveszett, de megtalált bárányokat keresi fel. Azokat akarja felkeresni, akik a halál teljes sötétjében és árnyékában vannak fogva tartva, egyenesen a rabságban levő Ádámhoz és Évához megy, és megszabadítja a szenvedésektől Ádámot Isten, aki szintén az ő Fia. Elmegy hozzájuk az Úr, és magával viszi a kereszt győzelmi jelvényét. Mihelyt Ádám ősatyánk megpillantja őt, bűnbánón mellét veri ámulatában, és ezt kiáltja oda a többieknek: “Az én Uram legyen mindnyájatokkal!” Erre maga Krisztus felel így Ádámnak: “És a te lelkeddel!” Majd kézenfogva életre kelti őt e szavakkal: “Kelj életre álmodból, támadj fel a halálból, Krisztus rád ragyogott! Én a te Istened vagyok, én miattad lettem Fiaddá, teérted és ezekért a te ivadékaidért. Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! A halál tehetetlenségében levőknek pedig ezt mondom: támadjatok fel!

Neked, a halottnak, ezt parancsolom: kelj fel az életre, hiszen nem azért alkottalak meg, hogy a halál bilincsei között légy mindörökre. Támadj fel halálodból: hiszen én vagyok a holtak élete. Kelj fel, akit kezeim alkottak, kelj fel, akit saját képem hasonlatosságára alkottalak. Kelj fel, menjünk ki innen, hiszen te énbennem és én tebenned egy és osztatlan személy vagyunk. Én, a te Istened, teérted lettem a te gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel a szolgai alakot. Én, aki az egek felett vagyok, teérted jöttem a földre és az alvilágba. Teérted, az emberért lettem a holtak között is a saját erőmből élő emberré. Teérted, aki az édenkertből kijöttél, engem is kertből hurcoltak el a zsidók, és egy kertben feszítettek keresztre. Nézd, hogyan leköpdösték arcomat; ezt is érted vállaltam, hogy téged visszaállítsalak a régi életedbe. Nézd, hányszor vertek arcul; ezeket is érted tűrtem, hogy téged ismét a saját képemre formáljalak, hiszen ez torzult el nálad.

Nézd megostorozott hátamat, ezt is érted szenvedtem, hogy levegyem rólad a hátadat görnyesztő bűneid terhét. Nézd a teérted keresztfához szorosan odaszegezett kezeimet, hiszen te egykor vétkesen nyúltál kezeddel a fához. Teérted haltam meg a kereszten, teérted járta át oldalamat a lándzsa, teérted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Az én lándzsám semmisíti meg azt a lándzsát, amely téged rabságban tart. Kelj fel, távozzunk innen! A paradicsomkert földjéről ellenséged taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki innen téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig, nézd, én, maga az Élet, együtt vagyok veled. Odaállítottam melléd a kerubokat, hogy mint szolgák őrizzenek téged, és most elrendelem, hogy ezután mint Istent, úgy tiszteljenek ezek a kerubok téged. Áll már a készséges és szolgáló keruboktól övezett trónod, vár már lakásod elkészített eledellel, vár már örök hajlékod, díszes lakóhelyed örök javakkal telve, vár már az öröktől fogva számodra elkészített mennyek országa.”

nagyszombat

Hol van az Úr Nagyszombaton,
megtört teste sírban vagyon,
s az ő lelke tőlünk messze,
távozott a végtelenbe…?

Talán leszállt a pokolba,
s felszabadult a pokol ma!
Az ősi bűn eltörölve,
bátran néznek ott tükörbe…

Kárhozatnak helye néma,
távozik a sok rab még ma,
tárva van a menny kapuja,
rájuk vár az Egek Ura!

Vacsorára vannak hívva
élet könyvébe beírva,
holnap lesz a feltámadás,
él a Krisztus, halott Júdás!

Ott a sírnak mélye zárva,
Jézus nélkül népe árva,
nyitva a sír, s üres marad
majd ha reggel felkel a Nap…!

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

a Szent három nap

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg újra.

Az újtűz nagyszombati kultuszát előmozdította a pogány szakralizmus hagyatéka is. A germánok isteneik tiszteletére tavaszi tüzet gyújtottak, hogy elégessék a tél, sötétség, pusztulás démonait, és így földjeiknek termékenységét biztosítsák. Bonifác, a németek apostola, ezt az ősi szokást a nagyszombati tűzszenteléssel, és annak egyházias értelmezésével helyettesítette. Az egyházi szimbolikában a kialvó, majd újra fellángoló tűz jelképezi Krisztust. Más magyarázat szerint a kovakő, amelyből tüzet csiholnak: Krisztus, a tűz pedig: a Szentlélek, amelynek útját, kiáradását a Megváltó előkészítette.

A liturgikus gyakorlat ma is él: a gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét megszentelt tűz lángjánál gyújtják meg. Ez általában úgy történik, hogy a tavaly szentelt barkára tüzet csiholnak, és ennél gyújtják meg a gyertyákat, illetőleg az örökmécset. A templomi hagyománynak sajátos népi fejleményeként az istensegítsi asszonyok pimpóval, vagyis virágvasárnap szentelt ággal gyújtanak tüzet az elkészítendő húsvéti eledelek alá.

Nagy László: Pirosodik Húsvét

Nagyszombat sugároz
a feltámadáshoz,
selyem-zászlók akadoznak
bimbózó faághoz.
Alkonyatkor festek
piros tojást, kéket,
borozgatva megköszönünk
égi üdvösséget.

A “LEGNAGYOBB SZERETET” HÁROM NAPJA
Gondolatok Nagyszombatról

ézussal együtt járjuk az utat ezeken a napokon, egyben emberré válásunk útját is járjuk. Ez az út négy lépésben valósul meg: elfogadás (Nagycsütörtök), elengedés (Nagypéntek), eggyé válás (Nagyszombat) és újjászületés (Húsvét).

Nagyszombat az “eggyé válásról” szól

A Nagyszombat arról szól, hogy leszállunk Krisztussal saját árnyékunkba és hagyjuk felmerülni és felébredni mindazt, amit Isten lehetőségként nekünk ajándékozott. Nagyszombaton engedjük, hogy Krisztus élete testünk valamennyi halott részébe eljusson. Krisztus a sírban fekszik. Ez is éltünk szimbóluma. Mi is gyakran fekszünk a sírban, önsajnálatunk, rezignációnk, büszkeségünk sírjában. Gyakran csupán az élettel szembeni túlzó elvárások, tökéletességi kényszerképzet és a vereségtől, a megszégyenüléstől való félelem tart fogva a sírban bennünket. Nagyszombaton nézzünk szembe sírbeli helyzetünkkel és tartsuk a feltámadásba vetett hitet félelmünk elé.

Ezen a napon nincs szertartás. Régi hagyomány, hogy a keresztények elmennek a templomba meglátogatni a szent sírt, imádkoznak.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

szenvedés,orvosi szemmel

Jézus szenvedése orvosi szemmel
Sok keresztény használja a kereszt szimbólumát, arról azonban a mai embernek már kevés fogalma van, mit is jelentett valójában a kereszthalál, ez a római kivégzési mód. Számos történész és orvos munkája nyomán nagyjából rekonstruálni lehet, hogy pontosan mit álltak ki az így kivégzett emberek, közöttük a legismertebb, a názáreti Jézus. A Hetek szerzői az ő szenvedését követték végig orvosi szempontból. Az Evangéliumok viszonylag szűkszavúan beszélnek erről, hiszen megírásuk korában a Római Birodalom minden alattvalója pontosan tisztában volt a kereszthalál mibenlétével, látott már ilyet – ma azonban érdemes részletesen áttekintenünk mindezt.

Jézus fizikai és lelki szenvedése halálának előestéjén, a Gat-Semané („Olajprés”) nevű kertben kezdődött. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy az utolsó vacsora utáni éjjelen Jézus elkezdett „rettegni és gyötrődni” (Márk 14,33), „és haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak” (Lukács 22,44).
A Gecsemáné kert – itt kezdődtek Jézus szenvedései.

A képzettségére nézve orvos Lukács leírása a szakmájabeliek által ma is ismert jelenségre utal. A vérizzadás (haematohydrosis) csak különlegesen erőteljes stresszhelyzet, szorongás esetén lép fel. A verejtékmirigyek körül ugyanis összetett véredények hálózata található. „Nagy stressz esetén ezek a véredények erőteljesen összehúzódnak” – magyarázza dr. Frederick Zugibe főorvos, a halál előtti folyamatokkal foglalkozó kutató a Trinity Pictures által készített Crucifixion című ismeretterjesztő filmben. Majd amikor a fokozott szorongást felváltja a beletörődés, ezek a hajszálerek az elpattanásig tágulnak, a vér bejut a verejtékmirigyekbe, ezek pedig megrepednek, és igen nagy mennyiségű verejtéket termelnek, amely a vérrel együtt jelenik meg a bőr felszínén. A heves izzadás nagyfokú folyadékveszteséget és némi vérveszteséget is okoz: Lukács szerint Jézus véres verítéke nagy cseppekben hullott a földre.

A jelenség meglehetősen ritkán fordul elő. Ennek az az oka, hogy ennyire erőteljes szorongás, stresszhelyzet csak kevésszer éri az embereket. Az idegfeszültség mértékéről némi fogalmat alkothatunk, ha visszaemlékezünk arra, hogy stresszes állapotban tenyerünk izzadni kezdett, még erőteljesebb lelki igénybevételnél esetleg egész testünket kiverte a víz. Tulajdonképpen ugyanennek sokszorosan erőteljesebb megnyilvánulása a haematohydrosis, melynek során patakokban folyik a véres izzadság a testen – a sokszorosan hevesebb, hétköznapi életben elképzelhetetlenül nagy szorongás, szélsőséges rettegés, halálfélelem esetén. A vér- és nagyfokú folyadékveszteség, az átvirrasztott éjszaka okozta kialvatlanság, majd a hajnali hat óra körül megtartott pert lezáró halálos ítélet okozta további lelki stressz miatt dr. Zugibe szerint Jézus fizikai állapota már ekkor szükségképpen romlani kezdett. Ezt csak tovább fokozta, amikor az ítéletet követően fogvatartói megverték és leköpdösték.

Korbácsolás római módra

Ez a bántalmazás azonban messze elmaradt a Pilátus előtti tárgyalást követő korbácsolás szenvedéseitől, amely néhány óra múlva következett be. A római ostorozás során az elítéltet egy oszlophoz kötözték, karjait a magasba nyújtva, arccal az oszlopnak, teljesen meztelenül. Jézus esetében ez nagy nyilvánosság előtt történt, így a megszégyenülés pszichikai súlyát is figyelembe kell vennünk. Az ítéletet két katona végezte el felváltva ütve az úgynevezett flagrummal. Ez a rövid nyelű korbács két ágban végződő bőrszíjakból állt, amelyek végén mogyorónyi ólomdarabok vagy éles birkacsontok voltak. Ezek behatoltak a bőrbe és a húsba, és a korbács visszahúzásakor felszakították azt, rendkívül erős vérzést okozva. Az ütéseket módszeresen a vállaktól lefelé egészen a lábszárakig mérték ki, így a megkorbácsolt hátán és lábán gyakorlatilag nem maradt ép terület a bőrön.

A zsidó törvény és hagyomány ugyan legfeljebb harminckilenc csapást engedélyezett, s egyes tradíciók szerint Jézusra is ennyi ütést mértek, ám ezt az Evangéliumok beszámolói nem erősítik meg. A Názáretit rómaiak korbácsolták meg, akiknél nem volt felső határ: a csapások száma egyes esetekben a százat is elérhette, csak arra voltak tekintettel, hogy a halálraítélt még ne haljon meg. Dr. B. Smalhout holland orvosprofesszor szerint „az elítélt bőrének ily mértékű megroncsolása és izomszöveteinek ily mértékű összezúzása súlyosságában összehasonlítható az egész testfelület nagyon mély megégésével”, amely is néhány órán vagy napon belül önmagában is halálos. „Ilyenkor általában már nem maradt bőr az áldozat hátsó részén, és többnyire eszméletlenül függött a kötélen, nagy vértócsával körülvéve” – 1993/3).

Dr. Zugibe szerint a korbácsolás egy további következményeként a mellhártyaűrben a tüdő körül folyadék halmozódott fel. Feltételezi, hogy egy ilyen traumát követően Jézus testének később életveszélyes hypovolaemiás sokkal kellett reagálnia a nagyfokú folyadék- és vérveszteségre, valamint az erőteljes sérülésekre.

A korbácsolást követően – mintegy délelőtt tíz-tizenegy körül – Jézust tovább bántalmazták az őt őrző római katonák. Ennek legfájdalmasabb eszköze a töviskoszorú volt. A zizyphus spina nevű növény hegyes tüskéi két és fél centiméter hosszúak, amelyek könnyedén hatoltak be az elítélt fejbőrébe. A fájdalomérzettel foglalkozó specialista, dr. Bonica szerint az eleinte helyi jellegű fájdalom rövidesen az egész fejre, majd a nyakra és a vállakra is átterjedt. Ilyen esetben a fejet beidegző két idegpályában jelentkező erős, éles, szúró fájdalom idővel elviselhetetlenné válik, és ekkor a sérültnek olyan érzése támad, hogy borzalmasan fázik, ráadásul a kialvatlanság és a stressz jelentősen megnöveli a fájdalomérzetet. Bonica szerint hasonló esetben sokan öngyilkosságot követtek el a fájdalom hatására.

Via Dolorosa – a Fájdalmak Útja

Általános római szokás volt, hogy a megfeszítés helyére vezető úton az elítélt maga viszi keresztjének vízszintes fáját, teljesen meztelenül. Valószínűleg a zsidók szigorú erkölcsiségét ez utóbbi annyira megsértette volna, ami már lázongáshoz vezethetett, ezért Jézus felöltözve vihette a harminc-ötven kilogramm súlyú, durva, megmunkálatlan fából készült keresztfát. Ez szintén rendkívüli fájdalomkeltés volt – különösen, ha Jézus megkorbácsolt hátára gondolunk –, mivel az áldozatot legtöbbször mindkét nyújtott karjával a gerendához kötözték, így annak teljes súlya a legfelső hátcsigolyán és a legalsó nyakcsigolyán nyugodott.

Jézus a Fájdalmak Útján.

Ha az elítélt útközben megbotlott és elesett, általában nagyon megsérült, mert egyenesen az arcára esett a gerenda cementeszsáknyi súlyával a nyakában, és arcát nem tudta védeni, hiszen karjai széttárva a gerendához voltak kötözve. A kereszteket általában többször is felhasználták, és sok esetben a testeket elrothadásukig fent hagyták rajta, így a nyílt sebek érintkezése a fával esetenként hullamérgezést, vérmérgezést is okozhatott. Valószínűleg Jézusnak a sokk felé haladó állapota, lezuhant vérnyomása, nem pedig a rómaiak részvéte vezetett ahhoz, hogy egy idő után a keresztet másnak kellett továbbvinnie a római katonák kényszerítésére.

Nevéből ítélve a Golgota („Koponya helye”) dombja számos történész szerint a jeruzsálemi keresztre feszítések állandó helyszíne volt. Mivel a holttesteket a rómaiak sokszor elrothadásukig fennhagyták a kereszteken vagy temetetlenül a földön – a görög-római világkép szerint a temetetlenül maradtak büntetésből nem juthattak be az alvilágba sem –, valamint az ilyen helyekre hordták ki az éhen halt árvák, hozzátartozók nélkül elpusztultak testeit és a bűnözőkét, ezért csontok, bűz és patkányok fogadták a megérkezőket. (Ilyen hely a legtöbb ókori nagyváros közelében, de mindig a falakon kívül volt.)

Megfeszítése előtt Jézust mirhás borral kínálták, ami kábító, fájdalomcsillapító hatású, ám ő nem fogadta el. Ekkor letépték róla ruháit. Akinek már szakítottak le a testéről sebbe beleragadt gézt, az alkothat némi fogalmat arról, milyen égő fájdalommal járt ez Jézus egész hátán, amelyen a korbácsütésektől teljesen szétszaggatott bőrbe a ruha beleragadt. Újra teljesen meztelenre vetkőztették, ami a megszégyenítés egyik eszköze volt. Nyugodtan elfelejthetjük a feszületek ágyékkendős Jézusait: a rómaiak soha nem feszítettek keresztre senkit, csak meztelenül. Ezt egy utalással az Evangéliumok is megerősítik, amikor megjegyzik, hogy a Jézust követő asszonyok „távol megállva” követték csak az eseményeket, egyedül anyja ment később közelebb.

A Megfeszített

A keresztre feszítés kivégzési módját a rómaiak a perzsáktól vették át, de jelentősen megváltoztatták, szinte tudományos gonddal tökéletesítették olyan módszerré, amely maximális fájdalom előidézését és a haláltusa időtartamának adagolhatóságát tette elérhetővé úgy, hogy közben ne következzék be eszméletvesztés, amely csillapíthatná a fájdalmat, vagy meggyorsítaná a halált. A klasszikus római írók, például Cicero és Seneca megegyeztek abban, hogy ez a kivégzések között a legszörnyűbb halálnem. Az aprólékos figyelemmel kigondolt és kikísérletezett módszerhez külön eszközöket gyártottak, amelyek rendelkezésre álltak a római megszálló egységeknél.

A tizenöt-húsz centiméter hosszú, nyolc-kilenc milliméter széles, külön erre a célra készült szegeket a közhiedelemmel ellentétben nem a tenyéren ütötték át, mivel az nem tudta volna megtartani a test súlyát, mert szétszakadt volna, hanem pontosan a csukló közepénél, ott, ahol a kézfej átmegy a csuklóba, a hüvelykujj dombja alatt. A kézgyökcsontok ezáltal kificamodtak és eltolódtak, de nem zúzódtak össze. A csontok elmozdulásával járó fájdalom a csuklótörés vagy -ficam fájdalma volt, ezen felül azonban a szög érintette vagy roncsolta a nervus medianus nevű ideget is.

A kereszthalál sokkal véresebb volt, mint ahogy a mai művészi ábrázolások láttatják.

Az ilyen idegsérülés a létező egyik leghevesebb fájdalommal, úgynevezett égő idegfájdalommal jár együtt. Dr. Zugibe elmondása szerint az ezen a ponton golyótól vagy repesztől megsebesült második világháborús sérülteknél még morfiummal sem lehetett a fájdalmat csillapítani, hanem sokszor csak a gerincoszlopon végzett műtéttel sikerült megszüntetni. Az először csak a sérülés helyén érzett fájdalom az ideg sérülésekor villámcsapásszerű, heves, égető, perzselő érzéssel végigfutva a karon egészen a gerincoszlopig hatol, annyira, hogy amikor az ilyen sebesültek sérülésére csak ráfújtak, vagy a szellő megérintette azt, magánkívül kiáltoztak a fájdalomtól. A lábfejek átszögezése is ugyanilyen hatással járt a talpidegek sérülése miatt.

A nervus medianus ideg megfeszülésének vagy sérülésének másik eredménye Smalhout professzor szerint a hüvelykujj annyira erős görcse volt, hogy annak körme a tenyér közepébe fúródott, vagy pedig a hüvelykujj teljesen lebénult.

Ezután a keresztet függőleges helyzetbe emelték, ami által az elítélt teljes testsúlya a három szögre nehezedett. Ez a fent leírt elviselhetetlen égő idegfájdalommal járt.

A halál azonban nem emiatt következett be, hiszen ezek kevés vérveszteséggel járó, nem halálos sebek voltak. A felfüggesztett test mellkasa a kezeken lógó teljes testsúly miatt annyira kifeszült, hogy az elítélt csak belélegezni tudott, a levegőt nem tudta kifújni. Ez erőteljes asztmás rohamhoz hasonló állapot, mivel ott is a kilégzés válik rendkívül nehézzé, emiatt kezd fuldokolni a beteg.

Mintegy tíz perc után a megfeszítettnél is fulladozás lép fel, miközben a súlyosan megterhelt mell-, váll- és karizmok begörcsölnek. Mivel oxigénhiány lép fel, az izmok anyagcseréje fokozódik, s emiatt nagy mennyiségű tejsav termelődik, amely végül az egész testben elsavasodási folyamathoz vezet (metabolicus acidosis). A hétköznapi életben a tejsav felhalmozódását az izmokban mindenki ismeri: ez okozza az izomlázat. Ennek jóval hevesebb formája az a görcs, amely sportolók izmaiban lép fel, amikor túlterhelés miatt a teljes kimerültség állapotába kerülnek. A keresztre feszítettnél azonban a helyzet ennél is tovább romlik, mivel a kilégzés lehetetlensége miatt a test elsavasodása tovább fokozódik (respiratoricus acidosis). Emiatt az egész törzsben és minden végtagban minden izom állandó, szünet nélküli, erős görcsbe kerül az arra jellemző kínzó fájdalom kíséretében, miközben az áldozat annyira elkezd verejtékezni, hogy az izzadság patakokban ömlik a testéről. Erősen szédül, ajkai a fulladástól elkékülnek és megdagadnak, nyelve annyira megdagad, hogy a szájpadláshoz ragad, lába szintén megduzzad.

Ha a lábai nem kissé meghajlítva lettek volna felszögezve, az elítélt fél órán belül megfulladt volna. Ez azonban nem szolgálta volna a rómaiak érdekeit. Így viszont a biológiai életösztön ellenállhatatlan késztetésétől sarkallva az áldozat pokoli fájdalom árán lábával felnyomhatta magát, csökkentve a mellkasára és karjaira nehezedő súlyt, és kifújhatta jobban a levegőt. A fulladás és az egész testben jelenlévő görcs valamelyest csökkent, a lábakban és kezekben jelentkező, de a gerincoszlopig ható égő idegfájdalom azonban nem tette lehetővé, hogy sokáig így maradjon. Így csak szenvedése hosszabbodik meg: újrakezdődik a fulladás és a görcs. Még két napig szenvedő keresztre feszítettről is van híradás. Elfelejthetjük tehát a legtöbb evangélium-film mozdulatlan Megfeszítettjét is. A keresztre feszítettek szinte állandóan mozogtak, újra meg újra felnyomták magukat, majd visszazuhantak, és így tovább. Minden mozdulat, levegővétel és még a legkisebb szellő érintése is borzalmas fájdalommal járt. Jézus esetében mindezt tovább fokozta korbácstól szétszaggatott hátának állandó érintkezése a kereszt durva fájával.

Néhány óra elteltével – Jézus déltől délután háromig élt a kereszten – az elítélt testéről patakokban ömlött a víz, és testhőmérséklete magas fokra emelkedett (hyperthermia), mondhatni erős láza lett. A vérveszteség, a szélsőséges izzadás, a szomjúság és a sérülések következtében keringési zavarok léptek fel. A vérnyomás erősen lezuhant, a vér elsavasodott, a szív elfáradt. Ilyenkor úgynevezett decompensatio cordis lép fel, folyadék gyűlik össze a tüdőkben (tüdőödéma), a lélegzés hörgéssé válik, a szív össze-vissza ver, s ez közvetlenül a halálhoz vezet.

Istentől elhagyva

Az evangélisták beszámolói szerint körülbelül délután háromkor Jézus hangosan felkiáltott arám nyelven: „Éli, Éli, lama sabaktáni!?”, aminek jelentése: „Istenem, Istenem, miért hagytál el!?” A teológusok felhívják a figyelmet arra, hogy Jézus a 22. zsoltár kezdőszavait idézte, valamint arra is, hogy az általa végrehajtott engesztelő áldozat érvényességéhez szükséges volt, hogy Isten teljesen elforduljon tőle bűneink miatt, amelyeket önként magára vállalt.

Jézus nem csak fizikailag, hanem pszichikailag is összeomlott a kereszten.

Emellett azonban most elsősorban orvosi szempontból megállapítható, hogy a fájdalom okozta idegi sokk az elképzelhető leghevesebb érzelmi, pszichikai összeomlás gyötrelmével is együtt járt: depressziós és skizofréniás betegek legszörnyűbb panaszai között hallhatunk az Istentől való elutasítottság, elvetettség érzésének szinte pokoli lelki szenvedéséről. A többek között ilyen állapotban lévő emberekkel foglalkozó lelkipásztor, teológus Derek Prince Krisztus szenvedései kapcsán jegyzi meg, hogy „az elmebetegek között találkoztunk olyanokkal, akik egy kis töredéket megízleltek abból, amit ez jelent”. Nem sokkal később – miután a katonák még ecettel próbálták szomjúságát „csillapítani” – Jézus egy hangos kiáltással kilehelte a lelkét.

A vélemények megoszlanak afelől, hogy halálát mi okozta. Egyes orvosok szerint a vér- és folyadékveszteség miatt hypovolaemiás sokk következett be. Az ilyen sokk hatására a vérnyomás drasztikusan, akár hetvenes-nyolcvanas mélységig csökken, a szív sokkal gyorsabban, de sokkal gyengébben ver. Mivel a szervezet a legfontosabb szervek működésének fenntartására koncentrál (szív, agy, tüdő), leáll a máj, a vese, a gyomor, a belek működése, és mivel ezek már nem kapnak vért, bizonyos idő után visszafordíthatatlanul károsodnak. A pupilla kitágul, remegés, szájszárazság, fokozott vészreakció indul meg, a sérült elsápad, hideg verejték jelenik meg rajta. Még érzékeli a környezetét, de reagálni nem tud rá; végül eszméletvesztés következik be, amely a szív megállása miatt bekövetkező halál pillanatáig tart.

Mások szerint az előbb említett pszichikai terhelésnek is döntő szerepe volt ebben, Jézus ugyanis jóval korábban meghalt, mint a mellette függők, akik még alkonyat előtt is életben voltak. Az Evangéliumok beszámolói szerint Pilátus annyira elcsodálkozott ezen, hogy ellenőriztette, valóban meghalt-e: a már élettelen test mellkasába dárdát döfött egy katona. János apostol beszámolója szerint ekkor Jézus testéből vér és víz jött ki (vízzel a mellhártya-izzadmány és a tüdőödéma következtében telt meg a mellkasa).

A teológusok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy Jézusnak azért kellett hamarabb meghalnia, mert a húsvét ünnepének beállta miatt az alkonyatkor még élőket lábszáruk eltörésével ölték meg, neki azonban be kellett teljesítenie a húsvéti bárányra vonatkozó jövendölést, amely szerint a csontja nem törhet el. A lábszár eltörését a többiek esetében egy külön erre a célra készült eszközzel, a crurifragium nevű vasrúddal végezték. Ez a halált azáltal gyorsította meg, hogy az elítélt nem tudta többé feltornázni magát a kilégzése érdekében, és így fél órán belül megfulladt.

Jézus különösen gyors halálával kapcsolatban a Szent Pál Akadémia bibliafordító bizottságának tagjai érdekes adalékra hívják fel a figyelmet. Az ezt leíró részekben a görög szöveg mintha azt sugallná, hogy Jézus egy nagyon hangos kiáltással tudatosan „kibocsátotta/kidobta szellemét” (Máté 27,50), „kilélegzett” (Márk 15,37; Lukács 23,46), „átadta szellemét” (János 19,30), miután hangosan megállapította, hogy „elvégeztetett”.

Különösen Márk jegyzi meg, hogy „a vele szemben álló római százados, amikor látta, hogy ily módon kiáltva bocsátotta ki szellemét, így szólt: >Biztos, hogy ez az ember Isten Fia volt!<” (15,39) Mit láthatott a százados, hogy erre a következtetésre jutott, és mit az addig gúnyolódó tömeg, akikről Lukács azt írja, hogy valamennyien a mellüket verve megtértek? A feltételezés szerint Jézus halála saját döntése folytán akkor következett be természetfeletti módon, amikor ő akarta. Halála előtt közvetlenül még beszélt, tehát az eszméletvesztéssel járó teljes hypovolaemiás sokkos állapot még nem állhatott be, így ez nem okozhatta közvetlenül a halálát. Mindezzel egybevág saját korábbi nyilatkozata is: „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt.” (János 10,17-18)

„Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfija és betegség ismerője! Mint aki elől orcánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” (
EZ EMBER ISTEN FIA VOLT!

A munka kész, megváltásnak
csodája elvégeztetett.
A megváltó az átok fáján
nagy kínok közt kiszenvedett.

A gúnyolódók ajka néma,
szemük merően rámered.
Előbb még büszkén gúnyolódtak:
Most rémtől gyötört emberek!

A nap eltűnik fájdalmában,
a föld remeg és zeng az ég.
A bátor harcos félelmében
reszket s a szeme tűzben ég.

S a marcona és érzéketlen
katona szíve feldobog:
,,Az Isten Fia volt ez ember!
– Ennél többet nem mondhatok!’’

Az Isten Fia volt ez ember!
– száll messze időn, téren át.
Az Isten Fia volt ez ember!
– ki viselt töviskoronát.

Az Isten Fia volt ez ember!
– harsogja tenger és szelek;
ki parancsolt a hullámoknak,
s az orkán néki engedett…

Az Isten Fia volt ez ember!
– kiáltják százan, ezeren,
ki engemet is meggyógyított,
mikor feküdtem betegen.

Az Isten Fia volt ez ember!
– ki az életnek Ura volt;
és feltámadván a halálból,
legyőzőt Sátánt és pokolt.

Az Isten Fia volt ez ember!
– ki néked, bűnös, megbocsát…
Ó jöjj, s borulj a keresztfához
és ingyen örök üdvöt ád!

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy szenvedés büneinkért

Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.”
Jelenések 5:12
„Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő s…ebeivel gyógyulánk meg.
Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” – Ézsaiás 53: 4-6 –
„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.”-Kolossé2:14-
Nagypénteken arra emlékezünk, hogy Jézus Krisztus magára vette bűneink büntetését, meghalt helyettünk és érettünk. Isten gyűlöli a bűnt, Ő Szent és Igaz, a tulajdon Fiának nem kedvezett, amikor bűneinket rajta látta, és amikor Jézus magára vette bűneinket, Isten igazságos ítélete Őt súlytotta helyettünk. Amikor az Éden kertjében megígérte, hogy lesz szabadulás, azzal azt is mondta, hogy a bűn nem marad büntetlenül. Talán felmerül benned a kérdés, hogy hogyan lehet egy személy halálával számtalan másik ember életét megmenteni? A válasz: Jézus Krisztus többet ér, értékesebb mindannyiunknál. Ő az egyetlen út az Atyához, az egyetlen lehetőség az életre. Már itt a földi létben kell Őt választanunk, ha az örökkévalóságot is szeretnénk Vele, Nála eltölteni. Isten kegyelmét kínálta és kínálja fel ma is a mi számunkra. Aki ezt a kegyelmet, ezt az Áldozatot megveti, a kárhozatba jut. Áldjuk Istent, a felkínált kegyelemért, és szeretetéért, mert Jézus Krisztusban utat nyitott a mi számunkra az Ő trónusához. Az a kérdés, te mihez kezdesz a felkínált kegyelemmel?
“Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.-JÉZUS KRISZTUS

Fájdalmak férfia,
Isten dicső Fia,
keserves halállal
várt a Kálvária.

Te szelíden álltál
gyűlölőid között,
irgalmad nem vártál,
míg véred gyöngyözött.

Ó, de nem a tested
sebe volt legmélyebb:
míg vitted kereszted,
sírt benned a lélek.

Kereszted tövénél
arcomon könny pereg.
Én szórtam utadra
a rút töviseket.
Gerő Sándor
Mustármagok c. verskötetből, 195.old

EZ EMBER ISTEN FIA VOLT!

A munka kész, megváltásnak
csodája elvégeztetett.
A megváltó az átok fáján
nagy kínok közt kiszenvedett.

A gúnyolódók ajka néma,
szemük merően rámered.
Előbb még büszkén gúnyolódtak:
Most rémtől gyötört emberek!

A nap eltűnik fájdalmában,
a föld remeg és zeng az ég.
A bátor harcos félelmében
reszket s a szeme tűzben ég.

S a marcona és érzéketlen
katona szíve feldobog:
,,Az Isten Fia volt ez ember!
– Ennél többet nem mondhatok!’’

Az Isten Fia volt ez ember!
– száll messze időn, téren át.
Az Isten Fia volt ez ember!
– ki viselt töviskoronát.

Az Isten Fia volt ez ember!
– harsogja tenger és szelek;
ki parancsolt a hullámoknak,
s az orkán néki engedett…

Az Isten Fia volt ez ember!
– kiáltják százan, ezeren,
ki engemet is meggyógyított,
mikor feküdtem betegen.

Az Isten Fia volt ez ember!
– ki az életnek Ura volt;
és feltámadván a halálból,
legyőzőt Sátánt és pokolt.

Az Isten Fia volt ez ember!
– ki néked, bűnös, megbocsát…
Ó jöjj, s borulj a keresztfához
és ingyen örök üdvöt ád!
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

nagy csütörtöki eseménye

És ekkora hatalom birtokában, milyen kicsinek látszó, jelentéktelen dolgokat cselekszik Jézus: kendőt köt, aztán mosdótálat vesz, vizet bele, letérdel, megmossa a lábukat. Ehhez kellett az a nagy hatalom?

Bizony, mert ez egy mérhetetlen nagy ember-mosdatást jelent. Megmosni az annyira beszennyezett emberi természetet csak Jézus tudta, teljes hatalmával, fölhatalmazásával, az Atyától kapott óriási megbízatásával, áldozatával. És ugyanakkor példát is ad Jézus, hogy egymással szemben részint talán az is benne van, hogy ne egymás piszkolására, kárára legyünk, hanem szolgálatára, egymás tisztulására – szeretetszolgálatok útján. Az a nagyobb, aki kisebb.

Nekünk is hatalmat ad, adott, hogy így legyünk isten gyermekei. Különös, ahogy végighúzódnak az Egyház életében a kis dolgokon való viták, tusakodások, hogy szét tudták szabdalni az Egyház testét, a közösséget a viták, a doktrinális, elméleti megállapítások. Szakadásokat idéztek elő. De ha a szeretetszolgálatban követjük az Úr Jézus meghagyását, és egymás lábát mossuk, az egyesít.

Most legújabban a latin-amerikai egyház életében figyeltek föl erre a pueblai (Mexikó) konferencián is, hogy igen, kell a tanításbeli egység, de ez úgy van leginkább biztosítva, ha ugyanakkor a szegények szolgálatára szenteljük magunkat.

Nagycsütörtök olyan mélységesen megjelöli a Krisztus-hívőlelkét, érzésvilágát, de még a testét is, hogy ne is merjen vállalkozni senki se papságra, se szűzi életre, se házasságra anélkül, hogy bele ne merült volna a mai estén és éjszakán megnyilatkozó misztikus szerelembe, annak a titoknak végtelen gazdagságába, hogy a mi Urunk, Jézus szeretetének legnagyobb jelét adta. Az Úr vacsorájának bensőséges édessége és a véres haláltusa magánya összetartozik. Ez az igazi szeretet ára, s ha a szereteté, akkor az emberségé is. Légy pap vagy szerzetes, házas vagy egyedülálló, ha életedben nincs jelen ez a felbonthatatlan szeretetszövetség és ugyanakkor a végsőkig való magára hagyatottság és a vérrel verítékezés lehetősége, még nagyon az elején tartasz a Krisztus-követésnek. Jó azt tudatosítanunk magunkban, hogy a gyertyafényes, meghitt templomi virrasztás mögött valójában életünk legsötétebb órái húzódnak. Mosni kezdte tanítványainak a lábát. Szellemünk és szívünk mindig lemarad az igazán jelentős történések fönséges nagyságához, drámaiságához képest. Péter és a többi apostol csak az Úr Jézus halottaiból való feltámadása után visszatekintve érezhette át ennek az estének és történéseinek egyedülálló voltát. Így vagyunk mi is mindannyian. Csak halálunk után, amikor eláraszt bennünket a dicsőség világossága, fogjuk megpillantani földi életünk eseményeit, többek között ezt a mai napot is, és látjuk, hogy Isten szent Fia nem a lábunkat, hanem a szennyes lelkünket, legbenső énünket mosta meg. Látni fogjuk, hogyan kezdte mosni első bűntudatunk és szentgyónásunk óta, és hogyan mosta utolsó gyónásunkig, és mi még csak nem is szabadkoztunk, mint Péter. Szinte természetesnek vettük, hogy van szabadulás a bűntől, amit a világ nem ismer, hiszen csak az önfelmentés hazug ideológiáiról és pszichológiai praktikáiról tud. „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” Jöjj el, Szentlélek, és segíts rajtam! Egyedül te ismered Isten mélységeit és az én mélységeimet is. A mai nap legszebb titka éppen a két mélység találkozása. Itt most a végtelen isteni mélység az emberi mélységet, az én elesettségem mélységeit hívja, szólítja. Segíts, Szentlélek, hogy meg tudjam köszönni mindazt, amit ezen az estén kapott az Anyaszentegyház: az apostolok utódait, a püspököket és a papokat, a szentmisét, a szentáldozást,és a megmaradó krisztusi jelenlétet az oltáriszentségben. Nincsenek szavak megköszönni azt a végtelen, szerelmes isteni gyöngédséget, melyet ez a legszentebb szentség jelent. Emiatt otthon nekem ez a világ. Elvonulnak lelki szemeim előtt szentségimádásaim oltárai – gyermekkoromtól mostanáig. Micsoda gyönyörűséges belsőtörténet ez! Miért nem ismeri föl ezt a titkot az emberiség? Majd felismeri az utolsó nap éles ragyogásában mint elszalasztott legnagyobb kegyelmet, és akkor, és éppen ezért „sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk.” (Pilinszky János) Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban imádkozott: verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Megfosztják az oltárokat díszeitől, mert Isten oltárát, Jézus arcát véres veríték borítja. Az apostolok alszanak, míg az Isten Fia szenved. Ez az alvás jellemző ránk; nem bírjuk elviselni, felfogni Isten szenvedését, és félünk Isten szeretetétől. Jézus ártatlan emberi akarata is vérrel verítékezés árán igazítható az Atya akaratához, hát akkor hogyne lenne nekem is nehéz egész vallási életem, hitem legnagyobb feladatát megvalósítani: Isten szent akaratába belevetni akaratomat? Jézus azonban kiérdemelte nekem, hogy ne legyen olyan nehéz. Ő egyedül szenvedett – én nem vagyok egyedül: ő maga van velem, bennem. Édes titok ez! „Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!” Virrasztani és imádkozni: egy és ugyanaz. A test imádsága a virrasztás, a lélek virrasztása az imádság. Testestül-lelkestül kell megnyílni Isten előtt: ez a győzelem útja minden kísértés felett. A mai éjszakán a legnagyobb kegyelmet kérem: a mindhalálig tartó állhatatosságot… Azt kérem, hogy amikor elérkezik az én magamra hagyatottságom és gyötrődésem órája, Olajfák hegyi éjszakámban ragyogjon az én fénylő csillagom, Krisztus, és vele tudjam mondani: „Atyám, legyen meg a te akaratod… Bocsáss meg nekik, mer nem tudják, mit cselekszenek…”

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

harangok rómába mennek mainap folyamán

húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagyhét legfontosabb napjai a nagycsütörtök, a nagypéntek és a nagyszombat. Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, „a harangok Rómába mennek. Ettől kezdve a húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól” legközelebb csak nagyszombaton.

Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep, és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeink sorában.
A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja.Nagycsütörtökön van az ünnepélyes Krizmaszentelési mise, melyet a püspök papságával celebrál. Ez azt a kapcsolatot fejezi ki, amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. A papok együtt miséznek püspökükkel, tanúk és segítők a krizmaszentelésnél, mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek.

A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a szent háromnapot. A legteljesebb figyelmet fordítjuk azokra a titkokra, amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az eukarisztia és a papság megalapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa. A tabernákulum a szentmise előtt teljesen üres.
Nagycsütörtökön van az ünnepélyes Krizmaszentelési mise, melyet a püspök papságával celebrál. Ez azt a kapcsolatot fejezi ki, amelyben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében püspökükkel állnak. A papok együtt miséznek püspökükkel, tanúk és segítők a krizmaszentelésnél, mint ahogy mindennapi szolgálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspököknek.

A nagycsütörtöki esti szentmisével megkezdi az egyház a szent háromnapot. A legteljesebb figyelmet fordítjuk azokra a titkokra, amelyeknek emlékezetét ebben a misében ünnepeljük: az eukarisztia és a papság megalapítása, valamint a testvéri szeretet parancsa. A tabernákulum a szentmise előtt teljesen üres.

Az ünnepélyes esti misén a Glória hangjaira megszólalnak a harangok, az oltárcsengők és az orgona. Ettől kezdve a húsvéti vigília Glóriájáig sem harang, sem csengő, sem orgona nem szól („A harangok Rómába mentek…”). Az oltárcsengőt kereplő, vagy fakalapács helyettesíti a szomorúság jeleként. A homília után lábmosás következhet, majd hitvallás nélkül mondják el a hívek könyörgését. A hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmisén konszekrálják, az áldozás általában két szín alatt történik. Az Oltáriszentséget innen az oltárról viszik a betegeknek is ezen a napon, és annyit konszekrálnak, hogy a nagypénteki áldoztatáshoz is elegendő legyen. A mise a könyörgéssel zárul, nincs áldás sem elbocsátás. Mise után az Oltáriszentséget tabernákulumba zárják, majd az oltárfosztás következik.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy kivánság teljesítve

Amikor ezt, hírt én meg hallottam hogy az  ember  jött  vendégségbe  hozzánk  ,úgy,

Éreztem  ha  fel hozódik  le  közelebbi  foglalkozáskor  ,szeretném  le  tisztázni és,

Tudni  hogy   mi  történt  valójában  akkor  ,mert  távol  voltam ,dolgomat  intéztem.

Pénteki foglalkozásra ,ez  ügy   nem  hozódott   fel  így nem  bolygattam   fel  dolgot.

Kicsit rá kérdezetem, Erzsikétől erről ő más kép hallotta dolgokat, így  sok  minden,

Nem  derült  ki .közbe  ott  volt  Bagó  Zoli  aki  ott  volt  amikor  Erzsikével ,

Beszélgettük  meg  dolgot .pedagógus  Judit  ott  volt   ő most  hamarabb  befejezte,

Dolgát  mint  kéne így  ő  nyitott ki .közbe  meg  érkezet  Horváthné ,Piros, hozta,

Lacit  ,Zsanettot  ,Horváth  Zolit  foglalkozásra  .közbe  meg  beszéltem  szülőkel,

Azt  váratlan  látogatatott ,és amit  hallottam  azt  mondtam  nekik  de   ezt  nem,

Engedjük vártan vendég, aki előttem volt. Szülőkel   meg   állapotunk  nem engedjük,

Hogy  rendetlenség  legyen  lelkébe .minden  vendéget  szeretettel  várunk ,ha ,

Bejelentkezik. Közbe  Kati  is  meg érkezet   fecóval,  ő is  beszállt  beszélgetésbe.

Dávid anyukája meg hozta, Dávidot  azután  neki  álltunk  elkészíteni  paradicsomos,

Penne tésztát mindenki kivette  részét  munkába  hamar  el is  készült  nagyon  finom,

Lett  . el  is  fogyott  ,én  csak   este  mise  után  meg kosztolni  ,nekem addig   dolgaim,

Voltak .amit  hagytak  jó  nagy  adag  volt. Bagó  Zoli  ,Lacika  szőttek  egy  kis láb,

Törlőt  ,mert  meg  adta  szövő  keret  magát  szétjött   újra  kel  ragasztani .fecó  is,

Folytatta  szövést  nagy  szövőkereten  elég szépen  halad  vele .fél12kor  mentünk,

Haza .következői  foglalkozáson  pizzát  készítünk  el. fecó   kérésznek  teszünk  eleget,

Evvel ,ő  ezt  szeretnék  ha  készítenék   el. Amikor  mentek  haza  mondta  hétfőre  ,

Amikor  le közelebbi  foglalkozás  lesz  ő  hozza   sonkát  ,sajtot  pizzához. alig  várja,

Azt  napot .

Tejszínes-paradicsomos penne
Hozzávalók 4 személyre:

25 dkg penne
5 paradicsom
2 dl főzőtejszín
10 dkg mascarpone
1 gerezd fokhagyma
1 teáskanál oregánó
1 teáskanál bazsalikom
1 kiskanál majoránna

fehérbors
olívaolaj

A paradicsomokat mártsd néhány másodpercre forró vízbe, húzd le a héjukat, és kockázd fel őket. Pici olívaolajon fonnyaszd meg a kockákat a zúzott fokhagymával együtt.

Ízesítsd a felsorolt fűszerekkel, majd add hozzá a sajtot. Amikor megolvadt, szórd bele az olívabogyókat. Húzd le a tűzről, és öntsd fel a tejszínnel, valamint kevés vízzel. Tedd vissza a tűzre, és hagyd felfőni. A kész szószt keverd össze a kifőzött tésztával, és már tálalhatod is.
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

Egy nagyon zsúfolt napom

Egy nagyon zsúfolt  napomat  osztom  meg  önökkel .éreztem  előtte  napokba,

Az  napba hogy   múlt  hét  szerda  nagyon  zsúfolt  és  hosszúnak  tűnt  és  úgy,

Is  volt .mert  előtte  napokba  hívott  egyik ember  kéne  segítséged  nekem  délelőtt,

11re  mert   fát 60máza  fát  kéne  adni  favágós  embernek  szét  vágja ,oké  mondtam,

de  érzetem  nagy  meló  az 60máza  nagy  gurigát  szét  vágásba el  dobálni .mondtam,

illetőnek  nekem  délután  2máshova kel  segítségem  ,de  mondhatom  kicsit  később ,

tegyűk át  úgy  is  történt  át  rakattam azzal  emberel  találkozást délután 3ő  is fát,

ki vételébe  kelt  segítségem  máshol Turán lakászon .el  is tudtuk tenni délután 3ra,

szerencsére .mert  előző   helyen  délután  fél3kor  be  annyira  el húzódót  idő meg,

3ember  végzi  azt dolgot  1gyik  adja másik  vágja ,3el veszi  és  máshova  viszi  és,

fárasztó  egy folyamatosan  ezt  tenni  azért  voltunk  meg állni kicsit  inni  ,és úgy,

folytatni  dolgokat na így  lett délután  fél3aról  helyről  elmenni  haza meg ebédelni,

gyorsan mert  várnak  3ra  másik  házhoz  ahol  fa  kivétel  nagyon észnél kelet mert,

húzni  kelet  ne  másik  kerítésére menjen .ezt  fa  kivételt 3ember  oldotta  meg ,ez is,

fárasztó  de  1sőr  vállaltam  ilyet  de nem szemi  bajom  mindent jól végeztem  .este,

5után  végzetem ,de  már   szemit  nem  akartam  annyira fáradt  voltam  ,ép  géphez,

akartam  ülni  dolgozni  de  egy gyors  dolgot  elintéztem  és  jöttem is  el  kezem egy,

Folyamatosan remeget annak nem értelme, ott dolgozok remegő kézzel, annak nincsen,

értelme  mondták nekem  régen ahhoz  tartom  magam .

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

Így szeresd gyermekedet!

Tedd a Bibliádba ezt a levelet, szülőtestvérem, s ha gyermekedért imádkozol, ne felejtkezz el azért könyörögni,
hogy hited soha meg ne rendüljön a gyermek Atyjában, akié gyermeked, a teremtés és a megváltás jogán, akinek célja van vele – s veled. S hogy megértsd azt a célt, amit Ő tűz ki gyermeked elé – és nem te.
Hogy hosszútűrő türelmed soha el ne fogyjon gyermekeddel szemben. Hiszen Ó is eltúr téged. Hogy tudj újrakezdeni, el nem fogyó szeretettel szeretve!
Hogy tudj várni! Várni és újra várni: a megfelelő pillanatra a nevelésben. Olyan türelemmel, ahogy az Atya várakozott a tékozló fiúra.
Hogy mindig megtaláld az Ő segítségével a megfelelő szót és cselekvést minden alkalommal, s éppen akkor, amikor kell! Hogy ne mondj, cselekedj se többet, se kevesebbet, mint kell. Nem később és nem előbb, mint amikor kell.
Hogy soha ne ingadozz az Igében, ha szól gyermeked felől!
Hogy mindig megtaláld a megfelelő büntetést s elkerülhessed azt, ami nemcsak többet árt, mint használ, de amit Ő sem cselekednék!
Hogy tudj megbocsátani kevés szóval, vagy szó nélkül – bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd’ mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben – te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel válaszolnod. Mert a hasonló csak fokozza a hasonlót, míg a szeretet felold. Az öröm: gyógyít. A jóság: fölemel. Mert Jézus is így cselekednék!
Hogy mindig le tudd győzni magad, amikor úr akarsz lenni az Úr helyett. Hogy bálvány ne légy otthonodban. Hogy soha el ne felejtsd: Néki növekednie kell, neked pedig alábbszállanod.
Hogy vegye el a kaszárnyahangot és beszédet, hogy megtanulhass Jézustól röviden, világosan, melegen, szívvel beszélni gyermekeiddel.
Hogy gyakran legyen erőd az 1. Korintusi levél 13. fejezetében leírt szeretet himnuszának mérlegére tenni szülői szeretetedet, mert ez az Ige. Jézus azonnal megmondja az így kérdezőnek: hol a baj. De azt is – újra és újra -, hogy a mi nevelésünk elsősorban: szolgálat. Mégpedig mentőszolgálat. Odamentés az Orvoshoz, Jézushoz, aki meg is tudja menteni gyermekünket. Erre és az örök életre, velünk együtt.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

Így szeresd gyermekedet!

a nagy rend rakás bent

Egy vár várt nap Ferinek eljött, azért várta  hétfőt,  mert   ép  ő  kedvencét  készítettük,

Ő  menője  amit  ő kért   készítsük  el  pizza .hétfő  reggel  szokás  szerint  nagyon  ,

Korán  jött   Bagó  Zoli  ,ő  most  Toldi  Utcába  várja  hallgatja  rádiót  hogy mikor lesz,

8óra reggel, amikor foglalkozó terem nyílik. Sikerült pedagógus Juditnak előbb  érkezni,

így  ő nyitotta  termet  ki  ő  8előtt   10percel  ott  volt ,úgy  inttet  Bagó  Zolinak  jöhet,

foglalkozásra .8órára  én  is  meg  érkeztem  beszélgetünk  addig   amíg   nem  jött  piros,

Kati  aki   hozta  Lacit  ,Ferit  foglalkozásra ,most  mind2 szülő  ,én  is  maradtam  ,úgy,

Határoztuk  el  2hétel  ezelőtt ,kicsi   rendet  kéne   tenni  bent  ,de  hogy  mindenkinek,

Annyi teendői voltak hogy most hétfőre sikerült be iktatatni rendrakást bent, alapítványba.

Nagyon  nagy  munka  volt  végre  4éve   várt  ágy  akinek  kelet  ,nem  vitte  el  most úgy,

Döntőtűk hogy vigye el valaki, és   ne  foglalja  el  helyet  már  ,itt ,de  még  sok kacattól,

Is  meg  szabadultunk  .de  pizza  alapanyagát  otthon  meg  kelesztette pedagógus  Judit,

Mert  haladjunk  munkával ,pizza  közbe  készül  ,ifjúság  2részen ál ma helyet ,pakol ,

Pizza  ,alapanyagát  gombát ,hagymát  vágja  ,tojást  mossa  meg .pizza  déllőtt  10óra,

Készen  volt  ,választék  is volt  ananászos  ,gombás   egybe ,vagy  tojásos  ,kolbászos,

Egybe  ,mekszikói  külön  volt  .pizza  nagyon  finomra  sikerült  ,még felnőttek  is  meg,

Tudták  kosztolni  el  is  fogyott  .  Feri  4db  nagy  pizzát  et  meg  annyira   ízlett  neki  .

Rendrakás  is  fél12kor  fejeztük be . pakolásba  aki  szeret  volna  ,az nem  tudott  jönni,

El   ment  tanulni  már  .de   nekünk  felnőtteknek  most  volt jó  kicsi volt  idő ,ez  is ,

Rendbe  legyen . még  mindig  lesz  pakolás  belső  terem ami  félnapos  meló  ott  marat.

1igyik  szülő  fel  dobta  mi lenne  ha  játszó  szobát  is  alakít  valaki  ki  .gondolkoztam,

egy  kicsit  jóvá  hagytam ,azt  is  létre  hozom  ha időm engedi ,evvel  szülőkel  kedveznék,

mert  ők  beszélgetnének  ifjúság, bent   játszadozna  ,de  ez öt  lett  nyárra  oldodik meg .

szerdai  foglalkozás  hogy  vásár   van . Katinak  dolga  akadt  ,így  maradt  el  Dávidnak,

vér  vételre  kelet  menni azért  is  fújtuk  le .pénteken  darálós  süti készítünk  el ,hogy,

nő  nap  volt  pénteken  egybe  akartuk  hogy  ünnepeljük  így  át  raktam  szombatra,

amikor  minden  nő  bent  van  fel  tudják  köszönteni  ,ifjúság ,ara készül  darálós,

süti .

hozzávalók 3 főre

Tésztához:

560 g liszt BL-55
360 ml víz
2,25 tk só
2 tk száraz élesztő
1 ek olaj

Feltéthez:

15 dkg gépsonka
2-3 fej gomba
5 dkg paprikás szalámi
10-15 dkg sajt
oregano
paradicsompüré

elkészítés

A tészta alapanyagot összegyúrjuk, megdagasztjuk, majd kelesztjük (én kenyérsütőgépbe szoktam tenni).
Amíg kel a tészta, összevágjuk a sonkát, gombát, szalámit megreszeljük a sajtot.
Amikor a tészta megkelt, 3 egyforma részre osztjuk, és egyesével vékony kerek formára nyújtjuk .
A tésztát rátesszük a pizzaformára, paradicsompürével megkenjük, megszórjuk oreganóval, rátesszük a sonkát, szalámiszeleteket,  gombát, majd a tetejére a reszelt sajtot szórunk.
Előmelegített sütőben megsütjük.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy szenvedés értünk

Ma   egyházi  ünnephez  csatlakozok  ,keresztre  feszített  Jézusnak  ünneplik meg,

Országszerte. Menyi  kínt   szenvedet  értünk  elmélkedjünk  el ,ha  ép  szeretlen,

Vagy  másik  ember  társaddal  ,vagy  más  ép  6parancselen  vétkezel  ,kit  bántass,

Meg  Jézust  ,őt  ostorozták  mi  hibáink  ,bűneink  ellen  ,durva ,vagy  másik emberel,

Ugyanúgy ő kapja ostorozást helyettünk. Térjünk parancsokhoz bármelyik  ellen,  vétess,

Ő mindent  lát  ,ő szenvedi  el értünk .amit  mi  vétünk  másik  ellen  ,így  gondolkozunk ,

Elmondom én igaziból, láttam Passió filmet, mell  gibzon főszereplő. Ki látta azt jelentet

Amikor ostorozzák őt. Én végig néztem és annyi  vér ót  folyt  ,ott  csak  könnyek  voltak,

Emberektől ,moziba akkor  mondták  nekünk  akár  mint  hibázol  ő  kapja ostorozást .ő,

Halt  meg  értünk  kereszten. Így  elmélkedjünk  el  kicsit  .amikor  vége film akkor ott,

Éltük  mi  kint  menyit  szenvedet  Jézus  értünk  .ki  fele  mentünk  .

imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet! Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
Nagyon meg lehet különböztetni, ha az ember odakerül, hogy elfogják és vezetgetik. Különböző őrökkel találkozik az ember. Micsoda különbséget lehet tapasztalni katona és katona, fegyőr és fegyőr, beosztott és beosztott között! De ott is lehet találni olyanokat, akik bámulatos módon, akaratlanul is megéreztetik, hogy emberek. Megtartják az emberi méltóságukat és nem igazságtalanok, noha abban a beosztásba vannak. Olyant is tapasztalt az ember, aki képes volt durva hangon rászólni az emberre, és mégis érezte az ember, hogy ez jó. Ezt most csak teszi, de amikor lehet, akkor segít. Például egy ilyen őr volt a Fő utcán, a budai oldalon – ahova először került az ember ilyen processzus nyomán –: hangos volt, rászólt az emberre, mikor meg a láthatár tiszta volt, akkor beadott egy remek könyvet: „Ezt olvassa!” És képzeljétek el, döbbenetes volt, hogy pont azt a könyvet kaptam elsőnek olvasni bent, amit kint Zaránkon, messze Pesttől elkezdtem olvasni, de nem tudtam befejezni: Reymont Parasztok című könyvét.

Tehát odabent is lehet emberekkel találkozni. Azért mondom el ezt, hogy ha szemlélődtök, akkor reálisan szemlélődjetek és próbáljátok az emberekből, ebből a katonából, vagy alárendelt, beosztott emberből, aki arcul ütötte az Úr Jézust, próbáljátok kiérezni, hogy mi van ebben az emberben.

És próbáljunk reflektálni magunkra is. Hogy viselkedünk mások szeme előtt? Nem vagyunk meghunyászkodók, mikor valaki felettesnek elkönyvelt jön? Mikor meg nincs ott senki, akkor nem vagyunk-e egész mások?

Arcul ütötte az Úr Jézust. A torinói halotti lepel tanúsága szerint az Úr Jézusnak a bal arcán, ami egy komoly arcul ütésnél számításba jön, valóban dagadt részek vannak a szeme alatt a csonton, meg lehet állapítani. Tehát ez az első arcul ütés nagyon durva arcul ütés lehetett. Most hallottam, hogy egy olasz professzor őt évi zseniális munkával eltüntette a torinói leplen ezeket a szenvedés okozta nyomokat és mindenféle számítással meg szakszerű módosítással visszahozta az eltorzítás nélküli arcot. Most kíváncsi vagyok rá, hogy – mert most fejeződött be ez a keresés –, milyen lesz az Úr Jézus az arca, amit a professzor helyreállított, a szenvedések okozta elváltozás nélkül.

Most itt a szemlélődésben valóban maradhatunk az Úr Jézus arcánál is. És reflektálhatunk a magunk arcára. Az én arcom nincs eltorzítva valamivel? Tiszta? Mi lenne, ha az én arcom az eredeti, igazi énem, személyem szerint látszana? Nem lehetne esetleg elképzelni, hogy az én keresztségem kegyelmének – ahol Isten gyermekének születtem újjá – megfelelő arc lenne az én igazi arcom? Nem lehetne aszerint gondolkodnom, éreznem, örülnöm, ahogy a keresztségben kaptam arcot Istentől? Egy témája a szemlélődésnek Jézus Annás előtt, ahol tanítása felől kérdezték, és ahol arcul ütötte a katona.

Aztán megkötözve Kaifáshoz viszik, ahol együtt voltak az írástudók és a vének. Ez olyan rokoni gesztus volt, mert Annás benősült Kaifás házába és az igazi öreg, aki intézkedett, az Kaifás volt. Ott voltak egybegyűlve az írástudók és a vének. Ott zajlott le Péter tagadása. Hát ez a Péter valóban megint olyan, hogy szemlélődhetünk, ahogy a tűznél ül. János írja ezt le olyan részletesen. És ahogy még mindig abban hiedelemben van, hogy őneki meg kell mentenie Jézust. Az elfogatásnál is ő akarta megmenteni Jézust, kirántotta a kardját. Érdekes, hogy nevelte az Úr Jézus ezt az embert, Pétert az egyház fejévé és az Ő utódjává.

Valóban olyan ambiciózus ember volt, aki – ha végiggondoljuk az élete jeleneteit, amiket megőriznek az evangéliumok – olyan volt, aki természetszerűleg vezető típus volt, ura a helyzetnek. Ő az, aki felel, hogy kicsoda, kinek tartják az emberek Jézust, és kinek tartja ő, és a vízre mer lépni és megy az Úr Jézus felé. Az Úr Jézus számára olyan valaki, aki lelkesedik, akiért az életét is odaadná.

De van benne egy alapvető hiba, ami a vezetés szempontjából nem maradhat meg. Nem ő menti meg Jézust, hanem Jézus menti meg őt. Ezt neki tudomásul kellett venni. Az Úr Jézus kénytelen volt ezt Péter életében nagyon kemény kézzel venni és kénytelen volt megtanítani Pétert rá, hogy nem te vagy a megváltó, hanem én váltalak meg téged. Mi lenne a világból, ha terád szorulnék én, hogy te ments meg engem.

És itt van a csúcspontja Péter nevelésének, amikor elveszti a fejét, és össze-vissza beszél már, és az Úr megfordulva rátekint. Itt egy szójáték van, a magyarban nem lehet vissza adni. Mert a ‘megfordulni’ az episztreferm. Ugyanaz a szó, mint megtérni. Tehát az Úr tett egy fordulatot Péter felé, ránézett, ugyanazzal a szóval van kifejezve, hogy az Úr megtért és Péter megtért. Szóval egy remek írói fordulat. Nem tudjuk ezt magyarul visszaadni. Péterre tekintett megfordulva és Péter is megfordult.

Mert a megtérés fordulat, belső fordulat és nem tudom, ti hogy vagytok, életetekben hol jártok, mint jártok, de az biztos, hogy döntő, hogy az ember ezt a belső fordulatot megtegye, amit látunk Péternél. És döntő, hogy az Úr Jézus megadja ezt a kegyelmet, hogy rátekintsen az emberre. Hogyan tekinthetett rá? Mi volt a tekintetében? Én biztosra veszem, hogy nem harag, nem szemrehányás, nem csodálkozás, hanem: Péter, én szeretlek téged így is, ne félj. Biztatás volt a tekintetében, teljesen elfogulatlanul, mert az Úr Jézus ártatlan. Nem egy ravasz, agyafúrt meg szemrehányó valaki. Tudjátok milyen az ártatlan ember? Isten is ártatlan. Nem ravaszkodik az emberrel. Tiszta jó.

Az Úr Jézus tekintetéből ez a tiszta jóság áradt Péter felé és az idézte elő ezt a nagy fordulatot: az egész világ nem kell nekem, csak te kellesz nekem. Megfordult, kiment, keservesen sírt. És ott maradt benne az Úr Jézus minden fölé való értékelése, helyezése. Ez a megtérés.

A megtérés fordítottja az Istentől való elszakadásnak. Mi szakít el Istentől? Csak az szakít el, hogy ebből a világból valami hatás, kábulat, varázs, bűvölet, valami vonzás a vágyainknak, vagy kívánságainknak, elképzelésünknek megfelelően az leköt, lebilincsel bennünket, és elfelejtünk Istent, embert, mindenkit. Egy pillanatért is képes az ember mindenről elfelejtkezni.

A megtérés pedig pontosan az ellenkezője. Egyszerre eloszlik a világból minden, amit én eddig nagyra tartottam. Ami fogva tartott, az alól felszabadulok, elenged engem és egyszerre nagyot fordul az ember és felfedezi, hogy egyedül az Úr Jézus több, mint az egész világ, mert Ő a Teremtő, az Üdvösség, az Igazság, a Boldogság, a Jóság, tehát semmi sem érhet fel ebből a világból Őhozzá.

Mondhatom nektek, tanúskodhatok az életemből, hogy ez sokszor egy életre terjedő dolog, hogy az ember így megforduljon, hogy megtérjen, hogy eloszoljék az emberben minden ilyen illúzió, ami odatapad a vágyaink, szenvedélyeink nyomán a dolgokhoz vagy személyekhez vagy bármihez, az az illúzió, hogy ott a boldogság, annak el kell oszolnia és ez sokszor hosszú időt vesz igénybe.

De örüljetek, ha minél előbb rátaláltok és minél előbb sikerül elszakadnotok ettől a világtól ilyen értelemben. Ahogy az Úr Jézus mondja: aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát és kövessen engem, és aki el nem hagy mindent, az nem méltó hozzám. Még a saját szüleit, testvéreit, ilyen értelemben az egész világot el kell hagyni, hogy az Úr Jézushoz forduljon az ember, hogy igazán Isten legyen a számára az Úr Jézus. Itt megállhattok a szemlélődésben. Nagyon termékeny, gazdag kincsek vannak elrejtve Péter tagadásának és megtérésének a jelenetében.

Aztán itt vannak utána a hamis tanúk. Hú, mi van itten! Hogy most hány hamis tanú jár két lábon keresztényeknek elnevezve, akik teljesen hamis képet adnak az Úr Jézusról… lehet szemlélődni és könyörögni: Uram, add, hogy ne hamis tanúd legyek, hanem igazi tanúd. Egyszerű, igazi tanúd legyek. Tanúsítsalak életemmel, szavaimmal, gondolataimmal őszintén.

A hamis tanúskodások után Kaifás házában az Úr Jézus csak hallgat. Mit csináljon? Mit csináljon most az Úr Jézus, ha ezer és ezer hamis tanúzó keresztény más képet fest róla, mint az igazi? Olyat, hogy a pogányok megbotránkoznak rajta… Az a sok szekta, az a sok széthúzás, az, hogy keresztények egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak és mindegyik megy a maga feje szerint.

Ugye mennyire kiemelkedik a korunkban is az a néhány igaz tanú, mint Teréz anya, Charles de Foucauld, akik nagyon egyszerű, alázatos emberek – és igazi tanúk. Sok-sok igazi tanú van. Vannak csöndes, egyszerű, igazi tanúk: férfiak, nők, édesapák, édesanyák, fiatalok.

Törekedjünk igazi tanúk lenni. És hogyha rajtakapjuk magunkat, hogy hamisak vagyunk, megtagadjuk az Úr Jézust, akkor csak tekintsünk az Úr Jézus szemébe, mint Péter, és gyerünk vissza, hogy igaz tanúk legyünk.

Itt hangzik el a döntő kérdés: „Te vagy-e az Isten fia? Valld meg nekünk!” Keresztségünk óta mi is Isten gyermekei vagyunk. Valljuk meg! Akármilyen körülmények közé kerülünk. Az Úr Jézus itt csodálatos példát ad nekünk. Ebben aztán nincs kec-mec. Ezek vagyunk, igen. Az vagyok. Még ha nem látszik is, még ha én magam próbáltam ezt valahogy radírozni, vagy nem annak megfelelően cselekedtem, de most ha kérdezed, tudatosan megvallom, az vagyok. Keresztény vagyok.

Érdekes: erre szabadulnak el az indulatok az Úr Jézus körül. Nem egyszerű dolog megvallani azt, hogy kik vagyunk.

ÉNEKEK
ÁLL A GYÖTRÖTT ISTENANYJA (SZVU.65.)

Áll a gyötrött Isten-anyja,
Kín az arcát könnybe vonja.
Úgy siratja szent Fiát,
Úgy siratja szent Fiát.

Gyász a lelkét meggyötörte,
Kín és bánat összetörte,
Tőrnek éle járta át,
Tőrnek éle járta át.

Ó mi nagy volt ama drága
Szűzanya szomorúsága
Egyszülött szent magzatán,
Egyszülött szent magzatán.

Mennyit sírt és hogy kesergett,
Látván azt a nagy keservet,
Azt a nagy kínt szent Fián,
Azt a nagy kínt szent Fián.

Ki ne sírna, melyik ember,
Hogyha ennyi gyötrelemben
Látja lankadozni őt,
Látja lankadozni őt?

Ki ne sírna Máriával,
Hogyha látja szent Fiával
Szenvedni a szent Szülőt,
Szenvedni a szent Szülőt?

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

Pár gondolat a segítségről

Van úgy, hogy segítséget kérek. Ha belegondolok, soha nem magamnak, mindig a Kutyatár ügyes-bajos dolgaiból kifolyólag. Mondjuk ha felszínesen nézzük, akkor ez valóban hozzám kötődik, hiszen sokszor én vagyok a lebonyolító, ellapátoló, kivevő, berakó, megfogó, stb. Elképesztő, hogy a semmiből hányan ajánlkoznak. Nem is ismerem őket, de ők megoldást nyújtanak. Aztán már ismerem és szeretem őket. Hiszen önzetlenül, haszonlesés nélkül, saját erőiket (szellemi, anyagi, fizikai, stb) mozgósítva ugyanazért a dologért odateszik magukat. Nem legyintenek rá, mondván, hogy: majd úgyis segít valaki más. Őszintén, szívesen felajánlják, amit tudnak. És hiszem, hogy ilyenkor Ők is átélik azt a kisebb, vagy nagyobb katarzist, hogy valami olyan dologban közreműködtek, melynek fókuszában a rászoruló állat (többnyire kutya) áll.
A morfondírozásom abból fakad, hogy kit mi inspirál ebben a dologban. Hiszen nap, mint nap olyan (addig) ismeretlenek bukkannak fel, akiknél nem ismerem a motivációt. Azt tudom, hogy vannak, akikkel papírforma szerint arra szegődtünk, hogy egyesületi formában – kis régiónkban – amit lehet, megtegyünk az állatvédelem frontján. Aztán jön egy probléma. Van a fejemben a megoldásra egy lehetséges személy, megkeresem, erre ő azt mondja nekem: miért segítsek? Azért, hogy neked jó legyen? Hát basszus! Ne nekem legyen jó! Ráadásul neki mi baja lesz attól, ha nekem jó? Ha rajtam tud segíteni? Az neki smafu? Hogy is van ez? Aztán mivel nem segít, ezért nem éli át azt az örömöt, amit az átél, aki viszont erre készen áll. Így egyre frusztráltabb, egyre magányosabb, egyre gyanakvóbb, hogy őt csak ki akarják használni. Aztán már rajta kéne segíteni. De ki a fene akar segíteni olyanon, aki amikor szükség van rá, félreáll, megszégyenít? Jó kis csapda ez!
Tegnap este tettem fel Suzie szállításával kapcsolatos kiírásomat. Jelentem ma délutánra .
Tehát köszönöm azoknak, akik nem tolongtak az elején tisztségért az egyesületben, hanem útközben csatlakoztak hozzánk, és csatlakoznak a mai napig – sokszor névtelenül, arctalanul -, bizonyítva, hogy méltók arra, hogy egyszer Nekik is segítsenek.
Pár gondolat a segítségről

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

a segítség egyes embereknél nem müködik

Kicsit  múlt hét  közepén  is  lebetegedet  egyik  ifjonc alapítványba .meg  többeknek,

Szülőknek dolga, akadt  így  kénytelenek    voltunk  el  halasztani  ezt  szombati  össze,

Jövetelt ,ezekbe  döntésekbe ,szülök pedagógus  meg  én  szoktam  el dönteni  és amikor,

Közös meg egyezés létre jön,  akkor  mondom le. egyszer  néha  jó  esik  le mondjuk ezt,

Össze  jövetelt  nagyon  fáradtnak  érzem  magam  de  muszáj  intézni  dolgokat  .nekem,

Heti 4alakalom  bőven  elég  le  menni  ,intézni  dolgokat  ,néha  többször  is  lekel meni,

Alapítványba  ,mégis  valami  lenne  .idő  után  persze  el fárad  ember  ,és  én estembe,

Hogy  nincsen  nagyon  segítségem  ,dolgokba  így  fáradtan   végeznem kel  .néha  az,

Érzésem egyes embert nem érdekli fáradtan, végzi ,de véghez  viszem .de  ebe  sincsen,

Igaság   hogy  én   végzem  dolgom  .szerintem  ritka  ez  ember. valaki  meg  várja ,

Szóljanak neki, ha kel. de  nekem  meg  mindig  ugornom  kel., baj  lenne  alapítványba,

Nem híjába én  kis  főnök ,akinek  fáradtan  segíteni  kel .

Gondolkodj pozitívan! – akár korunk jelszava is lehetne az előbbi mondat, legalábbis, ha a század mottóját a leggyakrabban elhangzó életvezetési tanácsok közül kellene kiválasztani. A derűs gondolatok előhívásának technikájával számtalan tréning, könyv foglalkozik – nem egy ezek közülük a népszerűségi listák élén tanyázik. Nagy tehát az igény életünk mosolygósabbá tételére, hiszen a jó gondolatok kellemesebbé és sikeresebbé teszik mindennapjainkat. De valóban nagyobb-e az esélye kívánságaink megvalósulására, ha a gondolatainkat igyekszünk jó irányba terelni?

„Az, hogy könnyebb és egyszerűbb lesz az életünk, ha pozitívan gondolkodunk, az egészen biztos, de manapság túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a tanácsnak. Nem lehet és nem is kell mindig derűsen szemlélni a világot: vannak helyzetek, amikor igenis a rossz érzésnek, a szomorúságnak van helye és ideje, ráadásul, ha állandóan azon erőlködünk, hogy elűzzük az agyunkból a negatív gondolatokat, az rengeteg energiát felemészt” – véli Rusznák Tamás életvezetési tanácsadó, mediátor. Majd folytatja: az, hogy alapvetően milyen a személyiségünk nagy részben attól függ, milyen genetikai állományt örököltünk, de a neveltetésünk és a későbbi személyes tapasztalataink is hozzátesznek ahhoz, milyen beállítottságú emberré válunk. Tudományos vizsgálatok során állapították meg, hogy az, miképpen reagálunk egy történésre, milyen módon gondolkodunk, milyen következtetéseket vonunk le egy-egy eseményből, nagyon jól és pontosan leírható különféle mintázatokkal, amelyek alapján besorolható az adott személy. Ezek a mintázatok olyan sémák, amelyek mentén az illető él és gondolkodik.

Az Élet himnusza
Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan,
Az Élet szépség – csodáld meg,
Az Élet boldogság – ízleld meg,
Az Élet álom – tedd valósággá,
Az Élet kihívás – fogadd el,
Az Élet kötelesség – teljesítsd,
Az Élet játék – játszd,
Az Élet érték – vigyázz rá,
Az Élet vagyon – használd fel,
Az Élet szeretet – add át magad,
Az Élet titok – fejtsd meg,
Az Élet ígéret – teljesítsd,
Az Élet szomorúság – győzd le,
Az Élet dal – énekeld,
Az Élet küzdelem – harcold meg,
Az Élet kaland – vállald,
Az Élet jutalom – érdemeld ki,
Az Élet élet – éljed!
Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

édes hetek folytatása köz kivánatra

Mindenki  szokott  hasára  gondolni  néha  mindig  valamit  meg  kíván, legyen,

Édesség  gyomrába  .én  is  így  voltam  régen  be  vezetem  alapítványba ,édes,

Heteket ,de  közel  2hétig  ment  rám szolt  elnök  asszony legyen  más is ne csak,

Édességgel , más  édes  formátumot készítsünk  el  foglalkozás keretébe. Egy ideig,

Meg is  álltuk  ne  készítsünk  ilyeneket  ami  nem édesség  legyen ez  mai  foglakozás,

Keretébe  meg  tört  képzeljék el. Amióta  előre  jegyzés  megy  sok előfog  fordulni ,

Édes hét  mert mindenki  szereti  bent  hasát. Ma nagyon  pontosan érkezetem  meg,

Ép  akkor  jöttek  Horváth  Gyuribá .piros hozta   Lacit, Zsanettot  ,Horváth  Zolit,

Foglalkozásra ,Gyuribá ,ment  is  tovább  haza  dolga  akadt. Közbe  pedagógus Judit,

Bagó  Zoli  ,Kati  ,meg hozta  Fecót   ,,foglalkozásra  de  foglalkozás  legelején   meg,

Beszéltünk  legyünk  e holnap  ,meg  beszélni  dolgokat  igent  mondtak ,el fogadtam,

Pedig  én nagyon  fáradt  vagyok  ,de  ezt  valahogy  ki pihenem  .mondtam nekik .de,

Ifjoncsakk  hétfői  ünneplett   emberkének festetek  tortát  ,ami ki van rakva oda néz,

Illető  tudni  fogja  szereti  őt  ifjoncsakk .ez biztos jó esik   neki .közbe  meg érkezet,

Dávid  neki is  álltunk  citromos parfé  el  készítésének  ,mindenki  kivette  részét  benne.

Pedagógus  Marika ,be  futott .hozott  egy  csomagot  karítász  küldte ,köszönjük  nekik  ,

Gondolnak  ránk.  Tomi  is  pillanatig   itt  volt  meg  kosztolta  citromos  parfét  amit,

Készítetünk  nagyon  finom   lett  el  is  fogyott  ,manó  élő  világ volt  játszott Laci,

Ő állítása  szerint  le fagy  .kérdezetem  mástól is nem fagy le   ő nyomkod össze ,

Vissza gépet  .Horváth  Zoli  szőtt  nagy  szövő kereten egy  kicsit  meg  engedte ,

Fecó .többiek  készültek  kicsit  húsvétra  festetek  ,színeztek  tojást  papíron .ami,

Nálunk  meg  tekinthető  . délelőtt  fél12kor  mentünk  haza .

CITROMOS PARFÉ
Hozzávalók: fél liter Hulala tejszín, 12 dkg kristálycukor, 1 cs zselatinfix, másfél cs babapiskóta, 1nagy doboz tejföl, 1 nagy citrom,
A tejszínt a cukorral és a zselatinfixszel felverem, utána hozzáadok,1nagy doboz,tejfölt és a citrom levét.

Veszek egy jó nagy tálat,és bele rétegezem, alulra habot, rá a piskótát, arra a gyümölcsdarabot, megint habot, piskótát, gyümölcsöt, hab a tetejére. Hűteni kell, és lehet enni:)

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik

egy pontoság

Ugye mindenki  szokott  úgy  érkezni,  ahova  kel  segítsége  épen  pontosan  ,én,

Az  típus  vagyok  most tanába  ép  üti  ép   reggel  8órát  idő  pont   akkor  érek,

Ara  helyre  ép  kelek . tegnap  9óra kint   kelet  lenem   másik  helyemen  oda is,

Pontosan  oda  érkezetem  ,másod  perc  pontosan  mert  mindig  annyi  dolgom,

Ha legyen  ép  mással   kéne  segítségem  az  ügyébe  akarna  beszélni csak telefonon,

Vagy  ép  meg   beszélt  időbe  lehet  velem .tegnap  ép  foglalkoztatót  menetem  nyitni,

Előtte  8ora  előtt  10percel  dolgom  volt  mint   minden  embernek ,így  pontba  reggel,

8ora érkezetem, meg termet kinyitni foglalkozásra, épp beszéltek, Bagó Zoli, pedagógus,

Marika, engedje  el  őt  mert  rengeteg   papírozni  valója  van  neki  elengedte ,őt  de ,

Mondta  pedagógusnak  ,kerékpárján  rossz  tengj  gyere  el  hozzám  mondta  neki,

Majd  férjem  meg  javítja neked  ,Bagó  Zoli  ,reménykedjünk élt ezzel tanáccsal  ,

És  elmegy  valamikor  pedagógus  Marika férjéhez  meg  javítani  kerékpárját .ment,

Is  tovább ,Bagó  Zoli  ,Erzsike ,is  meg  érkezet  ,beszélgetek ,közbe Horváthné  ,Piros,

Hozta Lacit, Horváth Zolit, beszélgetünk, közeledik  ,nagyhét  és  mindenkinek  rengeteg,

Dolga ,takarítás  ,főzés  egyebek  úgy  döntöttünk  ,most pénteki  foglalkozás ,hétfői ,

Aztán  Április  3lesz  foglalkozás ,ezt  mindenki  tudja  jár  foglalkozásra ,elmondtam,

Épp akkor  jött  meg  Kati ,Fecó  ,ő hallódta  Dávid  is  pár  perc  múlva  jött  meg  el,

Mondtuk  mentek  tovább szülök  dolgokra  ,Ildi is  beszaladt  közénk  meg  nézni,

Ment  is tovább  .közbe   neki  álltunk  vizes  piskótát  ,elkészíteni  ,mindenki  ki vette,

Részét benne .de  pedagógusnak valamit ,közölt .,most  hétfőn  volt  ünnep  alapítványba,

Azt ünnepeltet   fel  köszöntötték ,de pár szülőnek ez  eszébe  jutott  írtak  üzenő  falra ,

Annak  ünnepeltnek. Vizes  piskóta  nagyon  finom lett ,közbe  elkelt  ugranom   ecetér,

Ifjoncsakknak  ők  később  festetek   verset   tanultak ,szőttek  délbe mentünk haza .

Pénteki  foglalkozáson ,citromos  parfé  lesz amit  hétfőn  késztetünk  volna   el de,

Hogy  pedagógus  Judit  meg volt  fázva ,de  hogy  jobban  lett  hét  közepére  ő  ,

Vele  fogjuk  el  készíteni    .

Hozzávalók:

kb. 56 darabhoz:
30 dkg cukor
10 dkg vaj, vagy Rama
2 tojás
10 dkg méz
2 dl tej
50 dkg liszt
1 tasak sütőpor
A mázhoz:
10 dkg kakaópor
1,5 dl tej
1/2 dl rum
25 dkg cukor
40 dkg vaj, vagy Rama
25 dkg kókuszreszelék

Elkészítés:

A tepsit kibéleljük sütőpapírral. A sütőt 160 °C-ra előmelegítjük.

A cukrot habosra keverjük a vajjal, a tojással. Hozzáadjuk a langyos mézet, a tejet, és végül a liszttel elkevert sütőport. A tepsibe simítjuk, és a sütőben kb. 20-25 perc alatt megsütjük. Amikor elkészült, kivesszük és félretesszük hűlni. A mázhoz csomómentesre keverjük a kakaóport kevés tejjel, majd beletesszük a többi tejet, a rumot, a cukrot, a vajat. Vízgőz felett, folyamatosan keverve 15-20 perc alatt összemelegítjük. A kihűlt süteményt 8 x 7-es osztásban felkockázzuk. A kapott kockákat alaposan megfürdetjük a mázban, majd meghempergetjük a kókuszreszelékben.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy elcsimzet levél

Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Floridába megy felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy tervezték, hogy ugyanabban a hotelben szállnak meg, ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt.

Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a következő napon repült Minneapolisból Floridába.

A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy számítógép is volt, nem úgy mint évekkel azelőtt, és eldöntötte, hogy küld egy e-mailt feleségének. Véletlenül azonban kihagyott az e-mail címből egy betűt, s anélkül, hogy észrevette volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre.

Közben… valahol Houstonban… egy özvegy épp a férje temetéséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott az ő dicsőségébe, egy szívinfarktus után. Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta az üzenetet, visított és elájult.

Fia berohant a szobába, édesanyját a földön találta, majd felpillantott a képernyőn található szövegre:

Drága szerelmem,

tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz tőlem. Már számítógépük is van az
ittenieknek és lehet szeretteinknek e-mailt küldeni.

Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden elő van készítve a holnapi
érkezésedre és már nagyon várom, hogy találkozzunk.

Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz, mint az enyém.

PS… Tényleg nagyon meleg van idelent!!!

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

Jóel halála

– ballada –

És Jóelhoz eljött a Daemon és így szólt:

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– Ha meg kell lennie: a szaglásról – mondta aztán.

A Daemon eltávozott, és Jóel nem érezte többé a szagokat.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani.

Jóel töprengett.

– Az ízlés képességéről – mondta.

A Daemon elhagyta és Jóel többé nem érezte az ízeket.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– A tapintásról – mondta végül.

A Daemon eltűnt és Jóel körül a tárgyak megnémultak.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, melyikről akarsz lemondani.

Jóel sokáig gondolkozott.

– A beszéd képességéről – mondta és felnyögött.

A Daemon elhagyta és Jóel többé nem tudott beszélni. Ha kedvese szólt hozzá, csak jelekkel válaszolt és szemével integetett.

Egy év múlva a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A látás, a hallás, a járás és a nevetés közül kell választanod.

Jóel a látásról és a nevetésről még nem tudott lemondani. Tehát a hallás és a járás képességéről gondolkozott. Szeretett sétálni a völgyben, s a madarak énekét és kedvese hangját is szerette hallani. Hosszas vívódás után, immár némán, így felelt:

– Lemondok arról, hogy halljam a madarak énekét, a fák zúgását és kedvesem hangját. Járni, látni és nevetni akarok.

A Daemon eltávozott, és Jóel nem hallotta többé a madarak énekét, a fák zúgását és kedvese hangját.

Elmúlt egy év s a Daemon megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy valamelyik képességedet elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A látás, a nevetés és a járás képességei közül kell választanod.

Jóel sokáig gondolkozott. Aztán jelt adott:

– Lemondok arról, hogy járjak.

A Daemon elenyészett és Jóel többé nem tudott járni. Csak ült a kertben és szemével nevetett, ha megjött a kedvese.

De elmúlt egy év és a Daemon újra megjelent.

– Sorsodhoz tartozik, hogy képességeid közül valamelyiket elveszítsd. Választhatsz, hogy melyikről akarsz lemondani. A nevetés és a látás képességei közül kell választanod.

Jóel maga elé emelte kezét és sokáig nézte szétnyitott ujjait. Aztán így szólt a szeme:

– Látni, látni akarok Daemon! A hegyeket, a fákat akarom látni, a lombon csillogó napsugarat és kedvesem arcát. Látni, látni akarok, mindörökké!

A Daemon eltűnt és Jóel látott ugyan, de többé nem tudott nevetni. Ekkor kedvese is elhagyta őt, mert nem szerette a komor arcokat. Jóel egyedül ült a kertben és nézte a fákat, a hegyeket, az eget, a völgyből felszálló párát és a lombon csillogó napsugarat.

De elmúlt egy év és a Daemon újra megjelent. Bejött a kertbe és így szólt:

– Eljöttem a szemedért, Jóel!

Jóel felállt. Tágra nyitott szemmel körülnézett. Látta a fákat, az eget, a hegyeket, a völgyből felszálló párát és a lombon csillogó napsugarat.

A Daemon eltávozott és Jóel többé nem látott semmit. Feküdt a lombok között, teljes sötétségben.

Aztán – nagy sokára – valami derengés támadt lényének középpontjában. A derengésből fény lett, a fényből ragyogás, s Jóel meglátta azt, amit eddig a hegyek, a fák, az ég színei és kedvese arca eltakartak.

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy fárasztó munka

Elszeretném  mondani  maguknak,  hogy  emlékeznek  ara, hogy  a  váratlan  vendég,

Felbukkant   és   kicsit   lehet  felbolygatta  rendet  ,de azt  mondták  hogy  nem  volt,

Szemi  rendesen  viselkedet  ahogy  vendégnek  kel .  de  én  akkor  is  féltem  ,mert,

Én,  meg   többi   szülő  nem  azért    jutunk  el  6év  küzdelme  hogy  minden  ifjonc,

Kinyílt  ahogy  kel  akár   versel  is  fel  kérem  ,valamelyiket  .ők  eleget  tesznek  ő,

Idejébe   ez  nem  volt  ellenkező   volt . ezért  is  nem  engedi ,se  szülök  se  elnök,

Asszony  ő   vissza  jöjjön   mert  hova   lesz  az  6évi  munkák  amit  bele  áldoztunk,

Közösen, ifjoncsakkba, mert ez küzdelmes fáradalmas munka, hogy ilyenek legyenek .

De  úgy    tapasztalom  6év  után   meg  érte  ennyi  időt.  Azt  is  elárulom  hogy  én,

Nem pedagógus vagyok, de ara szintre le tudok menni, és  legyen  ünnepség  igenis,

Ki  állok  segítek   ifjoncokon  ,ahogy  pedagógus  tenné  ,de  ez  rengeteg  idő  és,

Türelem  kel  ilyet  el  vállaljon  ember, látják  nekem ez  fáradalmas  munka  időt,

Igénylő  munka  nekem   bejött  ,és úgy  kinyíltak  ifjoncsakk  ahogy mi  szerettük,

Volna .ezért  is  nem  engedjük  hogy  váratlan  vendég  vissza  jöjjön  6évi munka,

Lehet el  úszik.   Nekem  munka  sok  sor  fárasztó   volt  mondtam  abba  hagyom,

De  voltak  ,vannak   mostanság  is  segítek  igenis  végez  tovább  munkád   igenis,

fárasztó    munka  végzel  de  százszor  meg  hálálják  fönt  ,ezért  folytattam  tovább,

rengeteg  eredményt  elértem  ilyenek  lettek  ők ,ezért nem hiányzik  váratlan  vendég,

aggódnék   értük  ifjoncsakkért  ez 6évi  munka  mindenkinek  rengeteg .és  ezért,

is  nem  szeretnék  elúszna  .

Kérem, adója 1 %-ával támogassa alapítványunkat!
Az adományozó szelvényre ezt írja:
Mint a többi ember Közhasznú Alapítvány
Adószám: 18711516-1-13   előre  is   köszönik   szépen

egy  fárasztó    munka