LUNA11 összes bejegyzése

a szeretet

A világ nagy tanítóit hívtam segítségül, hogy az emberi kapcsolatok, az önismeret és a szeretet témakörében kibogozzák a szálakat. A mai világbanspirituális tanítónak nem azokat az embereket nevezzük, akik majd jól megmondják nekünk, mit és hogyan kell tennünk, és akiknek az útmutatásaitvakon követnünk kellene. Ha megfigyeljük, mindannyian csupán tanácsolnak, figyelmet hívnak fel, megmutatják, hogyan kell megismerkednünk saját magunkkal ahhoz, hogy ráébredjünk: a tanítókat nem kívülről kell várnunk, hanem a saját bensőnkben felfedeznünk.

Minden válasz a vágyainkra bennünk van. Így a karácsonyi időszakban is, amikor annyira szeretnénk, hogy szeressenek, szeretnénk, ha a környezetünkben béke és harmónia lenne, nem a családtagjainktól és a barátainktól kell elvárnunk azt, hogy elhozzák ezt a mi ünnepünkbe. Azt se felejtsük el, hogy ehhez nem csak másokat, hanem elsősorban magunkat kell elfogadnunk és szeretnünk.

Ha tudsz, segíts másokon. Ha nem, legalább ne árts nekik

A szeretet annak a képessége, hogy megengedem azoknak, akik fontosak számomra, hogy olyanok legyenek, amilyenek lenni szeretnének, függetlenül attól, hogy az engem boldoggá tesz vagy sem

segíteni kel másikon

Folytassuk ,elmélkedésünket napokba van Szent Erzsébet asszony ünnepe róla annyit lehet tudni

életébe sokat segített rászorult embereken ilyenkor Szent Erzsébet napjaiba meg emlékezzenek

rászorult emberekre .van olyan nem igazán fessük észre hogy ő rászorult ember lenne lehet

úgy éli napjait életbe nem vesszük észre ő rászorult ember lehet de mi nem vesszük észre úgy

éli lehet az ember életét hogy nem vesszük észre rászorult szegény ember lehet de mi észre

vesszük épen rajta oda kel menni segíteni rajta legyen kedves szó felé az illető felé jó fog

esni rajta annak embernek higgyék el .amikor értünk meg halt kereszten Jézus ő is szeredből

halt meg értünk neki amikor nehéz volt kereszt neki segített cinrei Simon keresztet vinni

segítsen rajta végül is mi bűneikért halt meg kereszten Jézus sokat okoztunk neki fájdalmat

életbe . Mi segítsünk ha tudunk rászorult emberen ha kel kenyér oda adni neki de ne úgy

mint egyesek úgy csinálják tudják szegény ember lehet rászorult ember oda megyek de

hajolok felé kicsit rúgok belé szavakkal ami nem fog jó esni neki biztos el fog keseredni

rajta így szegényen nem segítünk rajta még jobban fájdalmat okoztunk neki.. látunk

egy embert aki rászorult szegény ember segítsünk rajta mi előbb jobb élete legyen nekünk

segítsünk rászorult emberen kel életen át figyeljék meg nagyon hálás fog leni érte az illető

azért kel segíteni másikon ,

segíteni kel rászolult emberen

Egy évvel ezelőtt ilyenkor nyilvánította ki Ferenc pápa november 1ét szegények világnapja

ezt napot úgy mondva ember életébe mindig van olyan segíteni másikon épen rászoruló

ezt meg embernek észre kel vegye meg kel segíteni ezeket ő is szegény lehet de de úgy

él életbe nem vesszük rajta szegény de fülünkbe jut hírek igen szegény rászült ember az illető

ezen meg illik segítenők életbe ugye épen éhezik nekünk úgy mondva lekel hajolni hozzá

segíteni rajta ó szegény rászorult emberen ezzel úgy mondva jó cselekedsz életedbe segítettel

ráuszult emberen .milyen jó esik az égi atyáknak az mondjuk van olyan ember igen rászóló

és szegény de teszi jót életbe segíti másik ember társat aki még jobban ráuszult szegény

ilyenkor égi Atyának ezt jó cselekedet jóvá fogja írni fent menybe néked addig életedbe

szegényeket életedbe segíteni rajta biztos csinálja dolgát de nem jut végére segíteni

rajta elérje célját ő is rászorult ember lehet . Hány olyan életbe mi segíteni rajta de egyesek

másikba meg keresi rosszat és nem hogy segítenék neki rászorult mindnek mondjuk milyen

segítés másik ember társán ez cselekedet nem helyes dolog másik ember társunk felé segíteni

rajta rászorult ember társukon ő is szegény lehet életbe nekünk le kel hajolni másik

ember társunkon szegetni rajta lehet rászóló lehet segítenünk kel rajta élten át lehet tudsz

olyat nincsen senkije életedbe de figyelsz rá nem engeded meg fagyni él addig segítettel

nagyon jó fog ez neki esni te is ezzel segítettél ezzel szegény rászorult embern.

Üzenet egyik atyától .

Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” (1Jn 3,18). János apostolnak ezek a szavai olyan felszólítást fejeznek ki, amelyet minden kereszténynek meg kell hallania. A komolyság, amellyel a „szeretett tanítvány” a mai napig továbbadja Jézus parancsát, még hangsúlyosabb az ellentét révén: az ajkainkat gyakran elhagyó üres szavak és a konkrét tettek között, amelyek nekünk azonban mércéül szolgálnak. A szeretet nem enged kibúvót („alibit”): aki úgy akar szeretni, ahogyan Jézus szeretett, az ő példáját kell követnie, főként akkor, ha a szegények iránti szeretetről van szó. Másrészt jól tudjuk, hogyan szeret az Isten Fia, és Szent János világosan fogalmaz. Két tartóoszlopon nyugszik szeretete: elsőként Isten szeretett bennünket (vö. 1Jn 4,10.19); és úgy szeretett, hogy teljesen odaadta magát, még a saját életét is (vö. 1Jn 3,16).

Az ilyen szeretet nem maradhat válasz nélkül. Még ha önzetlenül adja is, anélkül, hogy bármit kérne érte cserébe, mégis úgy lángra lobbantja a szívet, hogy mindenki úgy érzi, viszonoznia kell, korlátai és bűnei ellenére. Ez pedig úgy lehetséges, ha szívünkbe befogadjuk Isten kegyelmét, az ő irgalmas szeretetét, amennyire ez lehetséges, hogy irányítsa akaratunkat és érzéseinket is Isten és a felebarátaink iránti szeretetre. Ilyen módon, az irgalmasság, amely úgyszólván a Szentháromság szívéből fakad, mozgásba hozhatja életünket, együttérzés és irgalmas cselekedetek lesznek a gyümölcsei a szükséget szenvedő testvéreink felé.

2. „Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta” (Zsolt 34,7). Az Egyház mindig is felfogta ennek a kiáltásnak a jelentőségét. Az Apostolok Cselekedeteinek első lapjaitól kezdve tanúbizonyságát adja ennek: akkor Péter választ ott ki hét „jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit” (6,3), hogy vállalják a szegényekről való gondoskodást. Bizonyos, hogy ez volt az egyik első jel, amellyel a keresztény közösség megjelent a világban: a legszegényebbek szolgálata. Ez azért volt lehetséges, mert megértették, hogy Jézus tanítványai életének olyan testvériségben és szolidaritásban kell kifejeződnie, amely megfelel a Mester legfőbb tanításának, aki a szegényeket boldognak és az Isten országa örököseinek nevezte (vö. Mt 5,3).

Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek” (ApCsel 2,45). Ez a kifejezés nyilvánvalóan megmutatja az első keresztények élénk gondoskodását. Lukács evangélista, a szent szerző, aki a legtöbb helyet szenteli az irgalmasságnak, nem retorikai fordulattal él, amikor az első keresztények gyakorlatát írja le a javakon való osztozás területén. Éppen ellenkezőleg: amikor ezt elbeszéli, minden eljövendő nemzedék hívőjéhez, vagyis hozzánk is akar szólni, hogy tanúságával támogasson és tettekre sarkalljon minket a leginkább rászoruló embertársak felé. Ugyanezt a tanítást kapjuk Jakab apostoltól is, aki levelében erős és kemény kifejezésekkel él: „Hallgassatok ide, szeretett testvéreim! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek és hurcolnak benneteket a bíróság elé? […] Mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: »Menj békében, melegedj, és lakjál jól!«, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog” (ApCsel 2,5-6.14-17).

3. Voltak azonban olyan idők is, amikor a keresztények nem hallgatták meg teljesen ezt a felszólítást, és engedték, hogy a világ gondolkodásmódja megfertőzze őket. A Szentlélek azonban nem késlekedett figyelmeztetni őket, hogy tekintetüket a lényegre irányítsák. Olyan férfiakat és nőket támasztott, akik különböző módokon ajánlották fel életüket a szegények szolgálatára. Hány és hány lapját írták a történelemnek kétezer év alatt a keresztények, akik egyszerűen és alázattal, a szeretet nagylelkű képzelőerejével szolgálták legszegényebb testvéreiket!

nem szép dolog meg szólni másikat

Mai elmélkedésünket arról folytassuk hogy van olyan meg rögözött szokása az embernek hogy

képes megszólni másikat egyből véleményt mond neki szemébe nem tévőzik egyesek gyorsan

meg szolja azt illetőt olyan példa mondjuk valakinek legyen meg szokott dolga és abba örömet

találja de félig meddig legyen az Pót örömhöz nyúl egyesek de jól érzi magát mondjuk akkor

se szabad olyat mondani rá alkL .mert ugye úgy gondlom ez nagyon meg szolja ezzel

illetőt ami nagyon csúnya dolog mondjuk ő is abba hibába esik neki jól esik mért kel meg szólni

másik embert ezzel dologgal mindjárt meg lehet adni választ neki kezdte meg szólást te nem

nem csinálod ha te is ezzel hibába vagy akkor mért szóltam meg ezzel másik ember társunkat

nem szép dolog úgy gondlom én úgy vannak akinek ebbe örömbe találja boldogságot

inni nem szép dolog meg szólni máikat ezzel lehet hogy tudja hol határ ami jól esik azért

nem hívom úgy illetőt mert ezzel meg sértem azt illetőt az meg senkinek nem esik jól úgy

gondlom akinek mondjuk meg tudja az illető mind mondott az illető neki gyorsan meg történt

az szemébe mondja te nem teszed akkor te is csinálod akkor mért meg szólni másikat könnyen

meg lehet helyre rakják hogy nem tárgyalnak vele ez miatt igaza van ebbe illetőnek

úgy gondlom nem szép ilyet mondani ezt mondok valakire meg szólom mindjárt oda

van baráti kapcsolat is úgy gondlom ezért nem szabad másikat meg szólni ezzel mert nem szép

dolog akit ezzel meg bántottam elnézést kérek ezzel dologgal .azért mást nem illik meg

szólni nem szép dolog úgy gondlom.

ősszi szünet előtti foglakozás

Meg kezdték tanítási szünet az alapítványba oktober29-oktober31 én november2ai

napon nem volt foglakozás bent nálunk se mert őszi szünet kezdőt el hány gyerek

várja ezt őszi szünetet kicsit ők is pihenhetnek egy kicsit és úgy van úgy tölthetik

őszi. Szünet kicsit család tagokkal lehet gyerek pihenhetnek egy kicsit vagy épen

őszi szünet vége felé egy kicsit át veszik tantárgyakat ami nem úgy sikerült most

őszi szünet ideje alatt mindig egy kicsit azon héten van lehetősége lemaradt tantárgyakat

be gyakorolják sikerüljön az tantárgy amivel le volt maradva őszi szünet ere képes

sokan úgy vannak ifjoncok közül úgy zajlódíjon őszi pihenjenek jót őszi szünetet

újult erővel folytathassuk tanulást még nálunk őszi szünet előtti foglakozás oktober26án

pénteken volt pedagógus Judit Mancika néni tartotta foglakozást ifjoncoknak mindenki

nagyon jó érezte magát őszi szünet előtti foglakozáson .2.018.október.26.péntek. Horváth Zoltán,Orosz Tamás,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Csörgi Katalin. Mai napon Tamás befejezte a szövést.Horváth Zoli,Erzsike,és Lenke őszi képet készített vágás-ragasztás technikával.A munka közben őszi dalokat énekeltünk.A konyhában édesburgonya készült,Mancikával Horváth Zoli segített a fűszerezésben.

12pontot osztom meg önökkel ami október 23án szokott leni

 

Képtalálat a következőre: „12 pont”

meg emlékezés

Pár hete aki emlékezet most ünnepeltük meg a nemzeti ünnepünket ugye ilyenkor ezen

napon országba fel vonták nemzeti lobogót meg ezen napon meg emlékeztek elhunytak

áldozatáról aki ezen napon hunytak el 1958ba harcba erről emlékeznek november23aki ott

elhunytak harcba ők is szeretetből halt meg emberekért meg mentse nemzetet azért ezzen

napion sok ember meg emlékeznek elhunytak roll akik elesztek ebbe harcba nemzetért róluk

emlékezünk meg október 23ai napon ugye ilyenekkor sokan meg pihenek nem dolgoznak

október 23aki ingen annak meg jobban szokott járni több lové. Eről mondok valamit kicsike

poén kérdi hova mész október 23án át megyek elé végezzem dologim így ünnepelte október 23

dologgal neki fel vonult dolog helyre de akit ezzel meg bántam elnézést kérek érteni humort

sajnos sok ember ilyenkor dolgozik több pénzért . Meg október 23án hozták létre 12pontot

amit szokna biztos nem emlékeznek most meg osztom önökkel itt. Meg másnap október24eről

gondolkoztak meg beszélgetek erről foglakozás keretébe .oktober24szerdai foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartotta .2018.október.24.szerda. Bagó Zoltán,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Tóthné Julika. Ma,Bagó Zoli,Orosz Tomi és Gerhát Lenke folytatta a szövést.Erzsike befejezte a kötést.Julika néni rongyot vágott a szövéshez.A konyhában kelkáposzta főzelék készült Mancikával,Horváth Zoli segített a fűszerezésben.

 

hozzávalók / 6 adag

 • 500 g kelkáposzta
 • 200 g burgonya
 • 2 gerezd fokhagyma
 • 3 evőkanál finomliszt
 • 3 ek napraforgó olaj
 • 1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
 • ízlés szerint
 • A kelkáposztát vékony csíkokra, a burgonyát  kisebb kockákra felvágjuk.
 • Egy edénybe beletesszük a káposztát és a burgonyát, és annyi forró vízzel öntjük fel, hogy épp ellepje.
 • Megsózzuk, beletesszük az őrölt köményt is, és feltesszük főni.
 • Míg felforr, világos rántást készítünk az olajból és a lisztből, levesszük a tűzről, belenyomjuk a fokhagymát, és elkeverjük benne. Már nem tesszük vissza a tűzre.
 • Ha  megfőtt a burgonya is (ha apróra vágtuk, 3 perc alatt megfő!), felhígítjuk a rántást a káposzta levével, csomómentesre elkeverjük, és visszaöntjük az edénybe.
 • Újból felforraljuk, esetleg utána ízesítjük még.

keresük dolgok értemét

Hányszor kecsük dolgoknak értelmét életbe de mi néha úgy vagyunk vele nem akarjuk érteni

meg de néha azért kis idő után biztos meg értjük ha rá jövünk vagy segítséget kérünk rá

jöjjünk arra dologra amit nem értünk de keressük és kutatjuk az értelmét de nem találjuk

elmondom én vagyok ilyen estbe néha egy valaki mondja ő azt nem veszi meg ő inkább

máshoz van szokva ugye meg olyan inkább ember meg szokott dolgot be szerezni úgy van ember vele

de nem értjük meg rá 2hét múlva más hogy gondolkozik jó másik utána eltelik mindjárt megint

egy hét ahhoz kel meg szerezni nem kel mert másikihoz szokva ilyenkor az ember változtat

az illető néha mi se értjük dolgot mér-tis teszi azt utána biztos elmondja valaki neked és

meg fogod érteni dolgot mért történt úgy addig biztos te is fogod keresni dolgot értelmét

mér van így ez biztos kis idő után meg fogod érteni mért történt az ami történt keresed értelmét

mért történt az úgy idő után biztos rá jössz annak dolog értelmének nem keresed tovább értemét

mert rá jöttél dologra ugye érdemes várni rá jönni dolog értelmére lehet rá jövünk csak várni

de türelem kel várni rá jössz dolgok értelmére

élmény beszámoló

Egy kirándulás volt október 17én szerdán Gödöllőre a botanikus kertbe ami nagyon szép re

sikerült az kirándulás sok ifjoncnak van élménye erről botanikus kertről de hogy nagyon

ritkán találkozok velük meg nincsen szombaton ként össze jövetel így találkozok alapítvány

tagokkal meg fogom kérdezni hogy kinek hogy tetszett ez botanikus kertes kirándulás még

erről kirándulás élményről október 19ei pénteki foglakozáson arról beszéltek kinek

hogy tetszett ez botanikus kertes kirándulás .rá következő héten meg szokott rendbe volt

foglakozás az alapítványba vannak gondok amit meg oldják dolgoznak rajta .aki emlékszik

tudja milyen fontos egy közösségbe az össze fogás ami nálunk van már13éve mondjuk de

nem történt meg szét húzás leenne egy közösségbe helyre kel állítani gyorsan rendet abba

közösségbe ne haladjunk rossz felé mert az soha nem vezet jóra ahol szét húzás működik

mindenütt mai világba nagyon fontos össze fogás és a szeret egy közösségbe .oktober 19ei

pénteki foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartotta az ifjoncoknak..2018.október.19.péntek. Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Gerhát Lenke,Sára Edina,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Szépen gyarapodnak a szőnyegek,mert Tomi és Lencsi is és Bagó Zoli is szorgalmasan sző.Manci néninek beszámoltunk a szerdai botanikus kerti kirándulásról.Megmutattuk az ott gyűjtött terméseket,és a kipréselt faleveleket.Az ajándékba kapott növényeket átültettük,és az ablakba helyeztük.Az izsópot kiültettük a kis virágos kertünkbe.Mancikával zöldséglevest készítettünk,Horváth Zoli fűszerezte,Edina tálalt.

 

hozzávalók / 6 adag

 1. A zöldségeket megtisztítjuk, és kb. egyforma nagyságúra felkockázzuk.
 2. Az olajat megforrósítjuk, majd egyszerre rátesszük az összes zöldséget.
 3. Kb. 5 -6 percet kevergetve pirítjuk, közben megsózzuk, nagyon kevés vizet aláöntünk (kb. 1/2 dl).
 4. Ezután felöntjük 3,5 l forrásban lévő vízzel, borsot őrlünk, ill. szerecsendiót reszelünk rá. Ha kell, még tovább sózzuk.
 5. Lefedjük, és forrástól számítva kevés ideig, kb. 5-6 percig főzzük.
 6. Közben felaprítjuk a petrezselyemzöldet. Ha megfőttek a zöldségek, hozzáadjuk a leveshez, épp csak felforraljuk ezzel, és kész is vagyunk.

a szerelem mire képes

Még mindig nincsen kimerítve szerelem témája az olyan dolog úgy gondlom aki szerelmes

valakibe az ember úgy mondva mind2 félnek egymást kel szeretni nagyon oda kel érte leni

azért illető ért meg tapasztalja életbe megyeri szeretik egy mást olyan volt aki emlékszik

mondták az illető beléd szerelmes meg láttam kis idő után mindjárt ki ábrándultam és

nem akartam meg ismerni teljesen csak ö szeret csak az nem, kölcsönös szeretnek mondják

azt úgy gondlom egyik fél szereti azt embert azt szeret az illetőm érzi ,mondjuk legyen

olyan egy valaki össze hozna valakivel mást ugye azok se szermeszek egymásba lehet nem

szereti azt embert boldogságot akartak egymásnak szerezni lesz valakije lehet de meg nézte

és nem korabeli mindjárt nem tetszett és nem szeretik egy mást el beszélgetnek egy mással

jót lehet elbeszélgetnek életbe de nem szerelmesek egymásba csak szert él mind 2emberbe

mert minden ember társunkat kel szeretni .hányszor életbe az ember nagyon szerelmesek

valakiibe ugye olyankor az ember aki szerelmes valakibe sok sor annál az illetőnél igen

csak rosszain felhők vannak mert nagyon szerelmes másik illetőbe kölcsönös is ugye

ilyenkor aki nagyon szerelmes valakibe másképp látja dolgokat nagyon szerelmes valakibe

és az kölcsönös akkor igen csak ember meg tud változni jó felé nagyon szereti másik embert

ugye mire képes szerelem legszebb amikor beteg az illető ugye szeremét akkor se hagyja ott

betegen együtt vannak kitartanak és szeretik egymást ez igazi szeret másik felé..

irigység nem vezet jóra

Kicsit azon folytjuk ami nagy világba megy ugye ember legtöbbször meg teszi másiknak

jól menjen és lelki ismeretesen csinálja amit kel úgye van olyan mindig az ember életébe

hogy nem is akarja elismerni inkább azon van másik ember aki meg hallja tudja minek kel

az dolog neki életbe ő úgy gondolja az illető semmit nem csinál érte az illető még kapja azt dolgot

egyértelmű te-vett az asztalra csak másik annyira irigy-másik felé azért csínja ezt irigykedést

másik felé de ő igen tehet le az asztalra azért kapna valamit de másik meg kérdő jelzi

lehet irigy kezdni kezd másik felé ami úgy gondlom ez irigység főleg ha közösségbe kezdi

el ezt cselekedet nem jóhoz vezet úgy gondlom én egy közösségbe irigy keddünk másikra

az soha nem jóhoz vezet azt én mondom soha nem tudod másik társamra akire irigy- keddek

tett valamit asztalra azért kap valamit igen tett meg kel köszöni neki tette a dolgot lehet

közösség érdekébe csinálta dolgokat másnak igen jó legyen együtt tiszteljük meg másik

munkáját az ne féltékenykedjünk és irigykedjünk társunkra kapna valamit meg kel köszöni

hogy csinálta azt dolgot ha közösség érdekébe csinált valamit meg köszöni neki nem irigykedni

rá mért kap valamit tetet valamit egy közösségbe ami jó cselekednek mondják aki irigykedik

ere meg kérdezi mért kapja azt el kéne gondolkozni hogy lehet meg jön és esébe fog jutni

dolgok mért kapta dolgot az illető irigység tönkre teszi emberi kapcsolattatot nem

tud utána másik társára számolni. Nem tud melyik társad fog egyleten segíteni neked

rá így az illetővel eljátszod esélyt irigykedsz rá valami miatt jó lenne segítene neked

le kel tenni irigykedést életbe vele ki kel vele békülni és nem irigykedni rá mertű

az soha nem vezet jóra .

életről gondolat

 

 

 

Az életem felborult, de még élem az álmaimat.

Nehéz olyasmire várni, amiről tudod, hogy talán soha nem fog megtörténni; de még nehezebb feladni, mikor ez az, amit mindig is akartál.

Sohase értjük meg a másikat, sohase ismerhetjük meg akaratának, vágyainak minden hullámzását. Sohasem sejthetjük a másik lelkének misztériumát, bármily közel érezzük is hozzánk.”

Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap, hogy elmondd, amit el kell mondanod? Mondd, mit teszel, ha nem lesz holnap, hogy megtedd, amit meg kellett volna tenned? Mondd, mondd, mit teszel, ha hibázol, újra és újra, és nem lesz rá lehetőséged, hogy jóvá tedd? Mondd el, mire vársz, hogy lépj, hogy boldog légy? Miért élsz tovább úgy, ahogy soha nem akartál? Mondd, mit ér az élet, ha a boldogság messze jár? Mit érnek az évek, ha nem hiányzik, aki vár? Mondd el, mit kellett volna tenned, és mondanod, ha lett volna még egy holnapod?”

37.”Soha ne sajnáld azt a dolgot, ami valaha megmosolyogtatott.”

38.Néha az ember olyan dolgokhoz ragaszkodik, melyeket jobb lenne elengedni.

barátság magán úgy nem nagyon tartozik embere

Kicsikét úgy gondlom érmes dolgokon el gondolkozni amit épen ki mond egy illető másik

felé oda mondja egyik illető másiknak aki jóban van egyik illetővel fent van neked egy

barátnőd ugye nagyon könnyen vissza kerül fülébe hírek nem, kel híréteri gyorsan meg

tudja az illető mint mondtak neki te barátnőm vagy úgy gondlom ez 2embere tartozik

meg annak mondja az illető akinek akarja meg ügye ilyet mondunk másiknak nézzük

meg hogy ki mondja lehet aki mondja neked nem szíved csücske ilyenkor szí mán meg

kel adni választ nem kel félni gyorsan meg adni leehet hogy életbe nem is lesz ilyen

barátod néha mondja ilyeneket az illető féltékenységből mondja meg kel hallgatni és

eleged van ebből meg mondani neki dolgokat nem kel félni barátság téma 2embern

dől el az 2ember dolga kinek mondja el életbe úgy kel hozzá állni ők barátok úgy

kel élni te baráti kapcsolatba vagy igen jó meg figyeli életbe az ember legtöbbször

nagyon hálás lehet az ember akinek barátja van segítik mindenbe ezért kel úgy élni

mint barátja másiknak és az magán ügy barátság dolog nem tartozik senkire úgy

gondlom én mégis valaki mondja meg válaszolni neki lehet neked nem lesz ilyen

barátod életbe .életbe sok ember-aki irigy ilyet mond másiknak azért meg mondani

dolgokat leál dolgokról olyan .

kel káposztát

Kicsi hírekbe elessünk egy napokkal tévedve ahogy kapjuk meg Hireket néha későn kapjuk meg

elnézést kérünk október 19én pénteki foglakozás még mneg volt tartva de hosszú hétvége

elé-nézünk de meg Tartották október 19e i pénteki foglakozás de erről napról később

számolókba önöknek de hogy oktober23ai keld volt előző hetekbe meg sok helyen

le dolgozták október 22ei napot egyik szombaton dolgozták le egyesek mások okber22ei

napot pihenés képen tudják tölteni meg sokan ilyenkor Huszú hétvégeken el szoktak utazni

és ki kapcsolódni szeretteikkel együtt tölteni hosszú hétvégét családjával ingen is sok

ember alig várja legyen hosszabb hosszú hét végek együtt tud leni család mert 2nap nagyon

gyorsan eltelik az 2napos pihenő akinek annyi van .alapítványba nem szoktuk meg ezt

hét végen együtt vagyunk családdal mert nagyon rég óta nincsen össze jövetel bent az

alapítványba .oktber22ei hétfő napon hosszú hétvége volt azon napon nem volt foglakozás

bent az alapítványba de oktber24én szerdán már volt foglakozás bent az alapítványba

pedagógus Judit Mancika néni tartotta az ifjoncoknak..2018.október.24.szerda. Bagó Zoltán,Orosz Tamás,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Tóthné Julika. Ma,Bagó Zoli,Orosz Tomi és Gerhát Lenke folytatta a szövést.Erzsike befejezte a kötést.Julika néni rongyot vágott a szövéshez.A konyhában kelkáposzta főzelék készült Mancikával,Horváth Zoli segített a fűszerezésben.

 

hozzávalók / 6 adag

A főzelékhez

A rántáshoz

  1. A kelkáposzta torzsáját kivágjuk, a megmaradt káposztát elnegyedeljük, majd felcsíkozzuk.
  1. A hámozott burgonyát közepes kockákra vágjuk.
  1. A káposztát egy nagy fazékba tesszük, felöntjük 1,7 l vízzel, lefedjük, néha megkeverjük, majd ha felforrt, beletesszük a burgonyát, fűszerezzük sóval, borssal, majorannával, köménnyel. Lefedve, 20 percig főzzük.
  1. A zsírból, lisztből és a pirospaprikából elkészítjük a rántást, a főzelékhez keverjük. Az áttört vagy reszelt fokhagymát is beletesszük.
  1. Fedő nélkül 10 perc alatt késre főzőm
 1. A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és ülő emberek

kirándulás napunk

Szoktunk szervezni kirándulást az alapítvány csapatával idő pontot mindig meg beszéltük mikor

legyen egy valaki úgy akarta hírek szerint hogy ha tudunk Akkor mindig legyen foglakozás ideje

szervezve egy kirándulás valahova úgy mondva úgy gondlom elég pár alkalommal meg szervezni

kirándulást úgy gondlom ez helyes nem úgy mint gondolná valaki többi foglakozás kertébe

legyen csavargás kirándulás úgy gondlom pénz dolog amit igen csak be kel osztani ,..idén még

eddig változás ahogy meg történt bent az alapítványba 3ifjoncal kevesebb van így csak

Horváth Zolira maradt az aki össze fogják dolgokat meg nézi vonat közlekedést meg

hova szeretnék eljutni kikapcsolódni az alapítvány most Gödöllőre terveztek utat botanikus

ahol sok minden érsekséget meg lehet tekinteni ha legközelebb menne az alapítvány én

mennék velük meg nézni botanikus kertet meg nézni .most azért egy kicsit nehézkes

eljutni godőlőre mert pálya fel újítás folyik ezen szakoson így van egy kicsi fen-forgás

ment rend változás .de azért mi eljutottunk meg néztük Gödöllőn botanikus keretet .érdemes

meg nézni.

2018.október.17.szerda. Bagó Zoltán és anyukája,Horváth Zoltán és anyukája,Sára Edina és anyukája,Orosz Tamás,Szilágyi Erzsébet,Gergely Dávid,Gerhát Lenke és anyukája,Csörgi Katalin,Barnáné Sümegi Judit. A 7 óra 40 vonattal elindultunk Gödöllőre a Szent István egyetem botanikus kertbe.Igazi kirándulóidőt választottunk.Csodálatosan sütött a nap.A gödöllői Szent István egyetem botanikus kertjébe látogattunk el.A szakvezető nagyon kedves volt,és rengeteg új információt kaptunk tőle.Megismerkedtünk az ősi mamutfenyő egyik példányával,amelynek tűlevele van,de mégis lombhullatós és legalább 50 évnek kell eltelnie,amíg tobozokat terem,de egy-egy példány megérhet az 1000 éves kort is.Láthattunk húsevő növényeket is,melyek muslicákat ejtettek foglyul.A tízórainkat egy csodaszép vadkörte fa alatt tölthettük el,mely 2013-ban az év fája címet is elnyerte.Kati néni életében először fügét is kóstolhatott.A fűszerkertbe illatozott a kakukkfű,japánpetrezselyem,citromfű,izsóp,zsálya,tárkony,levendula,angyalgyopár,macskagyökér.

zöldséges pörköltet kíszitetünk

Hamarosan úgy mondva ünnepek lesznek ami már úgy mondva meg is volt ünnepke így úgy

mondva voltak így oktober 23 kedd ünnep volt másnap foglakozás meg volt tartva meg oktober

28án tól november 5ig azon napon ,november5én már lesz foglakozás bent az alapítványba

28-tól egész november 5ei rá eső napokba nem lesz foglakozás .vannak egy kis gondok bent

amit dolgoznak rajta rend legyen tovább rá össze fogás legyen bent az alapítványba meg

egyen lőre úgy néz-ki hogy aki el volt nagyon fáradva az erő jelet úgy mondva nincsen

ember aki csinálna de reménykedünk sokig élén leni az alapítványnak bízunk benne,más

egyéb változások nem nagyon lesznek meg egy dolog lesz ami alapítvány ifjoncait érti de

meg beszélték dolgokat ..idén sajnos úgy néz-ki még nem beszélték meg tartva alapítvány

14ev együtt működést nem tudom lesz ez ügybe buli nem beszéltük meg meg tudom előre

jelezni fogom önöknek időpontokról október 15ei hétfői foglakozást pedagógus Judit mancika

néni tartota foglakozást ifjoncoknak 2018.október.15.hétfő. Horváth Zoltán,Bagó Zoltán,Sára Edina,Szilágyi Erzsébet,Gerhát Lenke,Orosz Tamás,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma a művelődési házban megkezdett szövéseket folytattuk,Orosz Tamás,Gerhát Lenke,Bagó Zoli.Majd elsétáltunk a Boda Marikáékhoz a vasútra.Szépidőnk volt,jólesett a séta.Közben elkészült a zöldségpörkölt tésztával Mancikával.

1 kg vegyes zöldségkeverék (pl. mexikói)

 •    1-2 db paradicsom
 •    2 db paprika
 •    1 nagyobb fej hagyma
 •    4-5 gerezd fokhagyma
 •    víz
 •    ételízesítő
 •    bors/borsikafű
 •    piros fűszerparika
 • Az apróra vágott vöröshagymát vízen üvegesre dinsztelünk. Az átöblített fagyasztott zöldségkeveréket ráhelyezzük, megszórjuk ételízesítővel, átkeverjük, rövid ideig (1-2 perc) fedő alatt pároljuk. Megszórjuk fűszer paprikával, öntünk hozzá némi vizet, hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát, egy kevés őrölt fekete borsot vagy őrölt borsika füvet, a feldarabolt paradicsomot és paprikát. Medvehagyma szezon idején, feldarabolt medvehagymát is adhatunk hozzá. Addig főzzük, míg a zöldségek meg nem puhulnak. A legvégén egy kevés sörélesztő-pehely (ha nem vagyunk gluténérzékenyek) hozzáadásával még finomabb ízt érhetünk el. Míg a pörkölt megfő, elkészítjük hozzá a köretet. Egyszerűen csak alaposan meg tésztával etük .

a szeretet

A felnőtt ember arca sohasem lehet olyan őszinte, mint a kisgyermeké, éppen azért, mert a világ tükörrendszerében kialakult az egója, s innen kezdve – anélkül, hogy ezt észrevenné -…

A vallás elválaszthatatlan a csodától. És itt nemcsak a csodás tettekről és legendás eseményekről van szó, hanem az imádságról is. Imájában az ember azt kéri az Istentől, hogy…

Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az élete színes, és süt a napja. Aki nem szeret, olyan tájakon jár, ahol nem süt a nap.

Az igazság kibírja a kételyt – sőt fölfedezése igényli is. Vakhit csak olyasmihez kell – de ahhoz nagyon-, ami nem igaz.

segítség mindenben

Elmélkedjünk mai napon egy kicsit segítségen arról még nem igazán elmélkedtünk el úgy

vagyunk soha nem igazán akarunk kérni dolgokat más segítségen mert úgy van hogy majd

meg oldja valahogy azt dolgot ami épen ki van neki adva életbe lehet hogy ember fáradtan

küzdelemmel meg mutatja neki ő ezt küzdelmet végig viszi meg csinálja amit ki tüzűt

magának célt de ilyenkor amikor meg csinálta az illető az baj elfeledkezünk meg köszöni

égieknek segítetek ebbe hogy véghez tudta vinni égi édes Anyák ,ÚR Jézus ők akik

minden ügyeinkbe segítenek rajtunk n bajainkba hányan vannak úgy előttük van

küzdelem de meg akarják csinálni de nem olyan könnyen megy akkor meg ijedünk

dolgoktól ami nehéz pedig annyi dolgunk lenne nagyobb erős akart kel egyes emberekbe

akik meg akadtak nehéz küzdelemben fel adná akarta szerint és nem akar segítséget kérni

inkább fel adja úgy vannak egyesek pedig egy ember aki erős akarta van az tud segítséget

kérni meg segítik majd őt célját elérni aki mondjuk ki tüzűt céljának egy zarándokember

ki tűz magának egy utat ilyenkor nagy erős elhatótározás van emberbe ő igen is véghez

viszi dolgokat tudja hogy sikerülni fog neki de ebbe úgy van igenis erős akart van

meg tudja csinálni véghez tudja vinni eredmény annak zarándok embernek meg csinálta

az úttat végig járta győzelem vége itt volt segítsége az embernek égiek közben jártak

úton elért ember céljához . Amikor zarándok utat járunk nefelejcsük el célt és meg van

meg köszöni égieknek közben jártak értük .egy zarándok úton voltam egy nap épen ez

ének hangzott fel Minden gyötrelmünkben Mária segíts!

s bajos küzdelmünkben, Mária segíts!

Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!

Hogy jót remélhessünk, Mária segíts!

s üdvös célt érhessünk, Mária segíts!

Ó segíts mirajtunk, kik hozzád sóhajtunk, Mária segíts!.

Ez úgy mondva egy ének fel hangzott lelkem szárnyalni kezdet

segítséget kérni égiektől mindig kel imádság lényeg mert égiek meg segítenek rajtunk

mindenben.

 

Nem található automatikus leírás.

meg emlékezünk szereteinkért

Mai elmélkedésünket halottak napjáról elmélkedjünk el egy kicsit ugye mindenki éltébe vesztet

el olyan embert aki úgy mondva igen csak közein állhatót szívünkhöz elmondom én nekm

1998ba volt egy nagy veszteség amikor betegségbe de épen aludta volna délutáni pihenőjét

papám és úgy hagytuk piheni egy kicsit kis idő után próbáltuk fel ébreszteni de nem sikerült

ő örök álmát aludja szeretem nagyon életünkbe biztos volt olyan közeli ismerős aki amíg

élt ő nagyon szerettük és el hívták őket élet pályáról valami miatt meg halt nincsen közöttünk

életével egy vegyünk egy nagyon ismert embert azok meg hallnak őket hallatok napján

sok ember fel kareszi lerúgja tisztelt feléje valaki aki igen csak közzel állt szívünkhöz

nekünk az nagy vesztettség ugye ilyenkor hallottak napján meg emlékszünk róla imádkozunk

érte lelki üdviért .egy ember aki Turán nagyon ismert volt ő Télapó volt nagyon szerették

őt itt ahol vagyok ezen napon illik róla meg emlékezünk nekünk mindent meg haltunkról

illik meg emlékzeni gyertyát gyújtani sírjánál nagyon szép dolog akit életünkbe szeretünk

meg emlékünk róla halatok napján értük és minden elhunyt ért ég gyertya jelzi tisztaság

jelképét megyeri szerették azt illetőt .de arról se feledkezünk meg eltemetik illetőt csinálnak

neki fényes sírkövet de utána nem akarnak nagyon kinézni rája ami nagyon nem szép

dolog úgy gondlom illik meg emlékezni elhunyt szeretteinkért főleg hallatok napján

emlékezünk meg róla lehet életbe sokat köszönhetünk meg neki ezért kel meg emlékezünk

róla hallatok napján gyertyát gyújtunk érte.„Volt emberek,

Ha nincsenek is, vannak még.

Csodák.

Nem téve semmit,

Nem akarva semmit,

Hatnak tovább

Halotti beszéd

 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szivünkhöz közel álló.
De nincs már.
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár.

Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.

Nézzétek e főt, ez összeomló,
kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz,
mely a kimondhatatlan ködbe vész
kővé meredve,
mint egy ereklye,
s rá ékírással van karcolva ritka,
egyetlen életének ősi titka.

Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt, ajka melyet mostan lepecsételt
a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja,
mint vízbe süllyedt templomok harangja
a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég:
“Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”,
vagy bort ivott és boldogan meredt a
kezében égő, olcsó cigaretta
füstjére, és futott, telefonált,
és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.

Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszülethet már, csak ő nem.
Többé soha
nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: “Hol volt…”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: “Nem volt… ”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Image result for halotti versek

minden szentek ünnepe

Mai ünnepről elmélkedjünk el kicsit ma úgy mondva egyház minden Szentek ünnepét üli

egyház ilyenkor szoktunk kimenni temetőkbe úgy mondva tisztelet meg adni elhunyt

szeretteink mellet ezzel hogy mi kimegyünk temetőbe imádkozunk érte be imádkozzuk

ember társunkat lehet menybe mi őt lehet, hogy úgy élte az életet kegyelmekbe élt

legtöbbször ők lehetnek majd szentek ők nem lesznek egyháznak szenté avatva életbe

de úgy élete életét szentnek minisül úgy élettét szent lesz majd de élebe meg hal és

úgy éli életét lehet vannak apró kis hibája nekünk keresztényeknek imádkozunk

érte lelki üdvéért be tud majd jutni mennybe szent is lehet nekünk úgy életét szent is

majd minősül ez csak utolsó órákba derül ki majd ő nekünk meg fentik járnak

közbe ő is szent lehet nekünk úgy életét . Mondjuk gyereknek nincsen nagy hibája

életbe meg hal valami miatt ugye egy anyának nagy veszteség de ilyenkor minden

szentek napján tiszta lékkel imádkozzunk egy szeretteink felé őt is úgy élete életért

meg van neki bocsátva amit elkövetett életbe őt is majd szent nek tisztelhetjük őt csak

úgy kel életét élni imádkozni érte be juthasson szentek társaságba .

A mennyország vonzásában
A hittanórákon szívesen rajzoltatok a gyerekekkel, főként a kisebbekkel. A rajzokkal, a rajzolással könnyebben megjegyzik a bibliai történeteket és kifejezhetik érzéseiket. Az egyik kislány minden rajzát azzal kezdi, hogy felülre rajzol egy kék vonalat vagy foltot, alulra pedig egy zöldet. Mindegy, hogy a csodálatos kenyérszaporítást, a tékozló fiú esetét vagy a keresztút egy állomását kell éppen lerajzolni, nála elmaradhatatlan a kék és a zöld színű vonal a kép tetején és alján. Mert minden az ég és a föld között történik. Minden esemény helyszínét alulról a föld, felülről az ég határolja. Egyszer a mennyországot kellett a gyerekeknek lerajzolni, mert éppen arról tanultunk, beszélgettünk az órán. Kíváncsi voltam, hogyan kezd most neki a rajznak, figyeltem munkáját. Felülre, szinte gondolkodás nélkül megrajzolta a kék vonalat, ahogyan máskor is szokta. Kezébe vette a zöld ceruzát, hogy megrajzolja az alsó vonalat is, de megállt, elgondolkodott, magában rájött, hogy ez így nem lesz teljesen jó, mert a mennyország nem az ég és a föld között helyezkedik el. Letette a zöld színest, gyorsan fordított egyet a lapon, hogy a kék vonal kerüljön alulra, és aztán az ég fölé elkezdte megrajzolni az általa elképzelt mennyországot.
Önmagunkat és szűkebb környezetünket mindig viszonyítva, a nagyobb világ kereteihez viszonyítva helyezzük el az ég és a föld között. Ettől az elképzeléstől felnőtt korunkban sem tudunk szabadulni, s nem is kell. De mi lesz a viszonyítási pont a túlvilágon? Elég-e annyi, hogy valahol az ég felett található a mennyország? Egy gyermeknek elég. A felnőtt már tudja, hogy a menny esetében nem helyről beszélünk, amelynek elhelyezkedését bejelölhetjük a csillagászati térképeken valahol a csillagok között fényévnyi távolságra. Mert a mennyország, az üdvösség, az örökké tartó boldogság nem hely, hanem állapot, amelynek viszonyítási pontja Isten. A hitében fejlődő ember nem ragad le a gyermekkori elképzelésnél, az ég és föld közti létezésnél, hanem már földi életében is Istent tekinti a viszonyítási pontnak és megérzi Isten vonzását, felébred szívében a vágy, hogy a mennybe jusson.

Istenünk, te a szeretet mindennapi megélésére hívsz minket. Segíts, hogy szeretettel, irgalommal forduljunk a szenvedőkhöz, a bajba jutottakhoz, a nélkülözőkhöz és a szükséget szenvedőkhöz, és bennük Krisztust vegyük észre. Segíts elkerülni azokat a veszélyeket, amelyek elvonják figyelmünket tőled, a te szeretetedtől. Adj erőt rálépnünk a szeretetnek arra az útjára, amely a sírást, a szelídséget, az éhezést és a szomjazást, az irgalmasságot, a tisztaszívűséget, a békességes lelkületet és az üldözések elviselését olyan értéknek tekinti, amely tehozzád vezet.

 

 

tiszten kel látni dolgokat

Hány ember-van úgy életbe hogy világgal és ember társaiba keresi azt dolgot hogy neki

baja van vele de picit beljebb nézünk meg érdeklődjük másik embertől vele semmibajom

veled aki keresnek másikba hibáját de nem tudja hogy magába és élettel vannak hiába

de ezt úgy mondva helyre kel rakni világba dolgait mi is akkor hibája az illetőnek érdemes

akkor az embernek maga körül rendbe rakni dolgokat és másikba nem meg találni egyből

hibát amit ő találta meg először mindig maguk körül legyen rend és akkor nem lesz világ

emberivel bajom hányan úgy másikba találják hibákat kiderül maga körül élettel van baja

sok ember másba látja meg először Gerendát és meg akarja ki venni belőle másikból de

nem sikerül neki másikba találja hibát ami nem igaz ő találta meg benne másik ember társunkba

ami nagy baj másikba táljuk meg hibát és gerendát akarjuk ki venni belőle de nem állunk hozzá

kivegyük szeméből másikba találjuk mindig gerendát és azt akarjuk eltávolítani de nem áll

hozzá kivenni él vele együtt de másik hibáját könnyen észre tudja venni mondja neki

változtasson dolgokon de nincsen hibája ilyenkor lehet az embernek maga körül vannak

hibák élettel gondja ezt ön magának helyre rakni dolgokat és nem másikba keresni rosszat.

Ezeket helyre magukba dolgokat könnyebben látjuk meg dolgokat ami lehet nem rossz

másik emberbe ő így fogta fel ilyenkor forduljuk tanácshoz másképp tisztán lásuk meg

dolgokat másik ember társunk felé.