LUNA11 összes bejegyzése

a tetes

Minden tárgy egy pici óra. Egy málnaszem éppúgy jelzi egy-egy nap elmúlását, akár egy torony. Egy kenyérmorzsában éppúgy benne feszül az éjféltől éjfélig lejáró huszonnégyes egység, akár egy gondosan fölhúzott Omegá-ban. A kavicsban is rugó működik, csak erősebb járatú. Példa rá a márványszobor: évezredekig elketyeg, igaz, olyan halk ütemben, mely már csak szemmel követhető. Így is megállapíthatjuk, mégpedig évezredekre visszamenően percnyi pontossággal, mikor húzták föl egy Ramszesz vagy egy elfeledett Tang-Csin szobájában.

Az időnek tehát nincs lakása. A tárgyakban vonja meg magát. Semmiképp se másként, mint a kukac a cseresznyében, a szú a szemöldökfában. Azaz nem mint lakó, hanem mint élősdi.

Helyesbítünk. Idő önmagában nincs is; sose volt. Így sose lesz. Az idő a tárgyak betegsége. Róluk harapódzott át reánk élőkre. Minden ragály a frissen megfertőzöttek közt pusztít leghevenyebben. Van vajon remény, hogy valamikor (mint valaha rég) ellenállóbbak leszünk a fertőzéssel szemben? A különbség a tárgyak és az élők között: másképp védekeznek a rontás ellen.

A világűr csendjében – a teremtés elmebajos szótlanságában – mi emberek is csak ilyenféle időmérők: idő-ellenállók vagyunk, máris dicsérendő tartóssággal a túró és a piramisok között. Ez nem csüggesztő; bátorító. Hozzásegít annak a magányossági érzésnek a leküzdéséhez, ami az emberiségre szakadt – eddig föl nem mért pusztítást okozva – és szakad szünetlenül, hol hetes eső, hol világvégkezdő hegyomlás sötét óráit idézve tudatunkba mindazóta, amióta egy gyermeki hiedelem végleg eltűnt a képzelet zsinórpadlásán. Hogy mindezeket a rugókat valami atyai kéz húzza föl.

Atyánk nincs, ám testvérünk – velünk egysorsú – az rengeteg. Csak meg kell találnunk, ami rokonít. De önzetlenebbül, tágabban! Új helyezkedést kell keresnünk, új családkört? Nem; csak föl kell, el kell ismernünk újból régi jó rokonainkat, akiket hajdan letagadtunk holmi Zeuszok felé ácsingózva. Holott ők még a legjobb társaság számunkra ebben a hideg semmiben, ami az idő s ami – most már látjuk – mégis a legvalóságosabb haza. A legközösebb! Több benne a tanácsadónk, a kalauzunk, mint sejtettük valaha, annak a régi hiedelemnek a gőgjében. A világ testvéribb – népesebb –, mint föltételeztük. Hisz a szívünkben sem az idő jár. Hanem csak egy betegség. A ketyegő halál.

Ha a lélek főtulajdonsága, hogy örökidejűségre áhít mindennek, ami érzékelteti ezt az örök időt, köze van a lélekhez, ez csak természetes. Innen tekintve vajon ki győzi inkább az időt: Caligula-e, vagy a lova, vagy a tíz csöbör méreg, amit áldozataival az igényes császár megitatott, vagy éppenséggel áldozatai? Ennek akarata, annak okozója, amannak ereje az áldozatoknak rettegése volt.

Azzal jár, azaz hozzá tartozik, és attól jár, vagyis annak erejével mozog: a kettő közt a különbség nem csak a szótárban – minden nyelv szótárában – árnyalati. Valóságosan is. A vaj attól jár és azzal jár, sőt azzal jár le, hogy avasodik, az arc, hogy ráncosodik, a költészet, hogy ünnepi lesz, a szerelem, hogy beteljesedik s hálából el akar múlni.

A dobozban szikkadó cipőkrém épp oly viszonyban van a halhatatlansággal, mint a sarkcsillag. Más-más grádicson? Épp csak ebben – a dolgok, a tárgyak, a jelenségek viszonyában – kell rendet teremtenünk, s máris kezd alakulni egy új harmónia.

Rendet teremteni? Meglátni először is a rendet!

Tíz mondatban az olvasó elé helyezzük azt a legalább tízezer bölcseleti műböl fölterebélyesedett elméletet, a mind a mai napig a legésszerűbbet annak bizonyítására hogy van rend, azaz halhatatlanság. Hogy órarendszerünket személyes szándék húzta föl.

A tétel Szent Tamástól ered. Eszerint a tárgyakban végbemenő minden változás külső behatás eredménye. Minden behatás föltételez természetesen egy előző behatást. Ezek sorozata pedig szükségszerűen egy olyan változás-előidézőt tételeztet föl, amely úgy oka minden változásnak, hogy maga már nem változik. Nem lehet ez tehát sem afféle első szem a láncban, sem holmi időbeli kiindulópont. Mert hisz akkor is még az volna, mint a többi. Másfajta külsőből kell ezekre hatnia. A véges, változó, létrenden kívül pedig ilyen eredménnyel csak egy nem-véges egy nem változó ható- vagyis teremtő-erő működhet.

A falatnyi fagylalton át tehát, melynek lágy megroskadásán lenyelte előtt egy pillanatra megállt a szemünk, a Teremtő trónusához száguldhat a tekintet.

Magára adó, fölnőtt embert zavarba ejt bármily ilyen Első Atya későbbi fölfedezése. Mintha már férfikorba jutott törvénytelen gyermek ajtaján kopogtatna valaki éjszaka, viharban: Én nemzettelek!

Vagyis azért tartasz igényt a födélre, melyet én készítettem? Sőt azért akarsz ura lenni? Késő. Bárhonnan kerültem is ide, itt már én vagyok a gazda.

Rég többet tudva, mint te.

A társaimtól.

Rég nem tőled remélve védelmet.

A társaimtól.

A tárgyak közt foglalni megfelelő helyet nem lefele haladás a lépcsőn; nem lefokozás. Ez a szerénynek tetsző helyünkrehúzódás óriási térhódítás. Megvethetjük a lábunk; az alakítható sárban, e kemény talajon.

jó cselkedt

Szól az Úr: Gyermekem, hogy kedvemben járj, nem szükséges sokat tudnod; elég, ha engem igazán szeretsz! Beszélj velem egészen bizalmasan, akár a legmeghittebb barátoddal!
Van tán valakid, akit ajánlani szeretnél? Hogy hívják szeretteidet, testvéreidet, barátaidat, elöljáróidat? Mindegyiket néven említsd meg, mit szeretnél, hogy tegyek az érdekében? Kérj sokat, igen sokat; én nagyon szeretem a nagylelkű szíveket, akik mások kedvéért magukról szinte megfeledkeznek! Nevezd meg azokat a rászorulókat, akiken segíteni szeretnél; a betegeket, akiket szenvedni láttál; a bűnösöket, akiket megtéríteni szeretnél; azokat, akik ellenszenvvel vannak irántad, s akiket megnyerni szeretnél! Említsd meg kedves halottaidat, s én megenyhítem fájdalmaikat! Mindezekért mondj buzgó imát: figyelmeztess ígéretemre, hogy az én nevemben mondott imádságot meghallgatom!
Nincs szükséged valami kegyelemre? Ha kedved tartja, készíts jegyzeteket lelki szükségeidről, aztán jöjj és olvasd fel előttem. Mondd el őszintén, milyen érzékies, büszke, érzékenykedő, önző, gyáva és lanyha vagy!
Szegény gyermek! Ne borzadj vissza; számtalan szent van mennyországomban, akik éppúgy terhesek voltak hibákkal, bűnökkel, mint te, de hozzám fordultak, és lassan-lassan megszabadítottam őket.
Kérj bizalommal testi-lelki javakat is: egészséget, értelmet, jó előmenetelt! Én mindent megadhatok, meg is adok, ha lelked üdvösségére hasznos. És mit akarnál éppen most, gyermekem? Hisz tudod, mennyire javadat akarom! Nincs kívánnivalód? Mire gondolsz most? Mit szeretnél? Akarnál tenni valamit a szeretteidért, vagy tán másokért?
Gondolsz-e rám és az én tiszteletemre? Nem akarnál valami jót tenni azokért, akiket szeretsz, de akik énrám nem gondolnak? Mondd el mi van leginkább szíveden: mik indítóokaid; mik az eszközök, amiket alkalmazni akartál? Ha célhoz nem jutsz, panaszold el nekem, s én megértetem veled, hogy mi az oka! Kit szeretnél megnyerni az ügyednek? Én vagyok a szívek Ura, gyermekem, úgy hajlítom őket, ahogy nekem tetszik! Melléd állítom azokat, akikre szükséged lesz; bízzál bennem!
Vannak ellenségeid? Add elő őszintén bánatodat! Ki sértett, ki bántott? Emlékezzél az én ellenségeimre! Ugye, te nem vagy ártatlanabb nálam; ellenségeid sem gonoszabbak, mint az enyéim voltak? Gondold meg ezt, és meg fogsz bocsátani mindent mindenkinek! És én megáldalak érte!
Félsz valami szerencsétlenségtől? Van valami határozatlan aggodalmad, amely minden ok nélkül gyötör? Bízd magad teljesen gondviselésemre! Íme, én itt vagyok, mindent látok: nem foglak elhagyni!
Vannak környezetedben olyanok, akiknek a szíve már nem olyan odaadó irántad? Vannak talán, akik hibádon kívül elhidegültek tőled, idegenek hozzád? Imádkozzál értük, és én visszavezetem őket hozzád, ha ugyan üdvére válik lelkednek!
Nincs-e valami örvendetes közölnivalód? Miért ne részesítenél engem örömödben? Mondd el, mi vígasztalt meg, mi örvendeztetett meg tegnap óta? Tán valami látogatás, valami levél, vagy emlék, amit kaptál? Vagy kísértéseidnek tudtál ellenállni várakozásodon fölül? Mindezt én készítettem számodra, gyermekem! Miért ne lennél érte hálás? A hála új jótékonyságra indít. A jótevő szívesen hallja, hogy megemlékeznek jótéteményeiről.
Nem ígérnél-e meg újra egyet-mást? Tudod, hogy szíved mélyében olvasok; az embereket rá lehet szedni, engem nem; légy tehát őszinte. Elhatároztad-e, hogy kerülöd a bűnre vezető alkalmat, hogy azt a bizonyos valamit, ami rosszra vezet, eltávolítod? Hogy azt a könyvet, amely felizgatja képzeletedet, eltávolítod? Hogy azzal az ismerősöddel, aki zavarja lelked nyugalmát, teljesen szakítasz?
Akarsz-e ezentúl barátságos, szeretetteljes lenni azok iránt, akik megbántottak?
Jól van, gyermekem, most menj, láss dolgod után! Légy hallgatag, engedelmes; légy alázatos, szeretettel teljes! Szeresd nagyon a Szeplőtelen Szent Szüzet, hiszen ő az én édesanyám; szeresd védőszentedet és őrangyalodat! Holnap jöjj el ismét, s hozz magaddal még odaadóbb, még szeretőbb szívet!

Istenem segíts

Te adj erot, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy elturjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erosítsd meg erotlenségem,
Hogy hosként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom eros támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.
Te orizd meg gyengülo eszem,
Hogy éltem nagy teher ne legyen.
Ó adj azoknak szeretetet,
Akiknek én adtam életet.
Légy szívükben jóság, irgalom
Öregségemet érto szánalom.
Áldd, orizd oket, édes Jézusom,
Hogy találkozzunk Nálad egykoron.
Vezess, erosíts, oltalmazz,
A végso órámon irgalmazz.

Ámen

át mentileg szombaton ként magamról írok majd

 

Elnézést kérek alapítvány össze jövetel sajnos szeptember21től nem tudtunk össze jönni,

meg beszélni dolgokat ,mindig közbe jön valami mindenkinek ,otthoni dolgokkal vagyunk,

el foglalva ,így jó időkbe ,inkább kint dolgozik mindenki kertebe ,szeptember óta ,októberbe,

elején nekem volt dolgom nagy marost ,szentkúton voltam ,azért nem tudtunk össze jönni,

szülőknek otthon volt dolga őszi be takarítás volt hangsúly október 2hetét szombatjától,

egészen október 4hét szombatjával mindenki otthoni dolgát intézte ,családi dolgait intézgette,

így azért nem tudtunk igazán össze jönni meg beszélni dolgokat . November 1hét szombatja,

mindenki szeretetit látogatta temetőbe. úgy volt októberbe őszi szünet amikor elkezdőt hogy,

ünnepek után már elvileg le tudunk ülni össze jönni meg beszélni dolgokat ,de közbe,

jött mindenkinek dolga így el martak .össze jövetelek ,kérdeztem már november9én ünnepek,

el teltek jövünk össze jönni meg beszélni dolgokat még mindig elvagyunk foglalva ,így,

mindig pénteken-te amikor ott-voltak szülök röviden beszélgetünk ,így maradtak össze ,

jövetelek mert dolgunk akadt .tegnap is ,össze jövünk e most szombaton meg beszélni ,

dolgokat elég sok volt meg beszélni valónk ,mondták most szombaton se tudtunk lenni,

beszéljük meg most dolgokat foglalkozás elején úgy tudtuk meg beszélni ünnepséget,

mikor lesz ,meg hogy keresünk önkéntest embert ,hogy segítsen pedagógusoknak .úgy,

volt lesz egy régi ember nálunk aki jó ismer minket de neki közbe jöttek dolgok,

össze tud jönni egyen lőre sok dolga otthon. elnézést kérek alapítvány össze jövői olvasóktól,

való színű hogy decemberig ,nem igazán lesz össze jövetelülőnk szombaton ként dolga van,

embereknek ,így szombatonként alapítvány össze jövetel helyet én magamról fogok írni ,

bővebben olvasók tartsanak velem akkor is meg minden nap mert lesznek friss hírek ,

itt lukács naplóba .

ünnepségek meg beszélése

 

Folyamatosan történik dolog alapítvány életébe ,nincsen ,meg állás valami történik ,valakivel,

vagy ép beteg ,valaki intézkedni kel engem ,találnak ,meg én vagyok ,kinevezett kis főnök,

úgy is állok hozzá. tegnap keresnek hogy pedagógus Judit ,kis lánya ,nem igazi ,így hét elejét,

úgy gondolkoztam maradjon ,el de járt agyam ,meg tárgyaltam egyik szülővel telefonon ,

és meg beszéltük legyen ,elején foglalkozás ,eszembe jutott mi előtt tárgyaltam volna ,van ,

pedagógus Marika van ,de nincsen segítő ,így álltam véletlen úgy volt gondolatomba hogy,

szülök foglaltak mindig ütemezik dolgukat ,hogy segítsenek pedagógusnak,most is úgy lesz,

hétfőre fel kéretem pedagógus Marikát ,egyik szülővel akivel tárgyaltam ,mondott valamit ,és,

át gondoltam ,így hétfői foglalkozás meg lesz tartva ,pedagógus Marika ,egy szülőt kértem-fel,

segítsen hétfői foglalkozásba Marika néninek. ,ma elnök asszonyt kértem-fel legyen a ,

pedagógus Judit helyet ő neki lányával kel lennie el is jött ma elnök asszony foglalkozást,

meg tartani ,én voltam segítője mai-nap rá értem ,úgy ütemeztem dolgomat ,most ,nem volt,

temetés, így maradtam bent segítőnek .minden szülő gyerek be hozta ifjoncokat foglalkozásra,

beszéltünk jó lenne ha már szombaton ként össze jönnék ,mert itt vannak ünnepségek ,

nyakunkon azt meg kéne beszélnünk, de válasz mindig el vagyunk foglalva otthoni dolgokkal,

így abba maradtunk hogy most mindenki ,itt volt szülő foglalkozás elején neki álltunk meg,

beszélnünk ünnepségi dolgokat az egy órát el vett tüllünk ,addig gyerek foglalkoztató terembe,

beszélgetek ,amíg mi is beszélgetünk ünnepség hogy mikor legyen ,meg tartva . Meg jött ,

nap is december 8án lesz mikulás buli kivételesen megint vasárnap van akkor ér rá szülők.,

Ezt meg beszéltük mindenki folytatta szövést akinek el volt kezdve .Zsanett be is fejezte,

szövését ,ma elnök fel vetet szövő keretet ,Fecónak ,de én meséltem ,nekik ,találós kérdéseket,

tetem fel .fél11ig amikor zsíros kenyeret ettünk ahhoz volt kedvünk el készítsünk ,hamar,

készen volt én meg többiekkel bent foglalkoztattam őket készüljünk mikulásra csizmákkal,

én körbe rajzoltam ki is vágtam ,nekik ,csak színezni kelt .így ment délig mentünk haza.

Mindenki jó érezte magát .

egy fájdalom

 Abban a pillanatban szerettem volna visszamenni az időben, és újra átélni minden együtt töltött pillanatot. Még egy titkos mosolyt, még egy közös nevetést. Még egy izzó csókot. Őt megtalálni olyan volt, mint olyasvalakit megtalálni, akiről nem is tudtam, hogy keresem. Túl későn jött az életbe, és most túl korán megy el. 

~ Hogy szerelmes vagy, az nem ok arra, hogy szeressenek!

~ Abban az egyetlen percben benne volt életem minden boldog pillanata!:(

~ Amit érted teszek, azt nem tenném senki másért. Mindent feladok a biztos csalódásért. Amit érted megélek, abba már belehaltam volna. Ezerszer feladnám, ha nem rólad szólna. 

~ Kérem vissza szívemet te s*ggfej! És már nem érdekel, milyen édesen nézel…! 

~ Ahonnan én jövök, ott nem létezik fájdalom, ahol most élek, a lélegzet is fáj nagyon. 

~ Kezemben gyűrött képed, elmosódott arcod, úgy fáj, hogy ébren nem látlak már…

~ Találkoztam vele, és ez teszi a mostani életemet olyan különössé. Belé szerettem, amikor együtt voltunk, és még jobban megszerettem a külön töltött évek alatt. Történetünk három fő korszakra tagolható: volt eleje, közepe és vége. És bár így van ez minden történettel, számomra még mindig felfoghatatlan, hogy a miénk miért nem tartott örökké.:/

~ Amikor fuldokolsz a félelemtől, hogy eltűnhet az életedből…

~ Fogalmad sincs, hogy milyen, ez az érzés,
Amikor fáj lélegezni…

~ ‎Megint láttam gyönyörű szemeit és nem tudtam szólni egy szót sem. Csak álltam előtte és néztem.Arra gondoltam,mit vesztettem,hogy Ő nem az enyém.:/

~ Nem tudom, meddig élek, de ameddig még élek, meg kell tanulnom, milyen az, amikor az ölel magához,akinél ott felejtettem a lelkemet. 

~ Ennyire még sosem fájt, hogy nem én vagyok az a lány!

~Csak mert az arcomra fagyott a mosoly, még nem biztos, hogy boldog vagyok_!

~ Az idő, azt mondtad, begyógyít minden sebet… De ha a tükör előtt állok, csak a tükörképem nevet_! 

~ Bárcsak tudnád, hogy te vagy, kit szívem mindig keresett… Búcsúzom naplóm, de talán jön egy újabb fejezet!

~ Mert tudom milyen érzés az, amikor a közelében vagy, és annyira dobog a szived, hogy félsz, meg ne hallja.

~ Nem kell, hogy szeress, hisz úgyis elmúlik egyszer! Nem akarom, hogy keress, ha eltűnök egy reggel!

~ Mosolyogj! És mindenki azt hiszi majd, hogy boldog vagy…

~ Egy karnyújtásnyira voltál tőlem, mégis oly távol…:(

a szeretet

 

Szeretlek …

Volt egy nagyon gyönyörű pár, egy barna fiú és egy barna lány. Boldogok voltak hosszú éveken át, bár csak ilyen lenne az egész világ! Igen, de örökké semmi sem tarthat, a fiú útja másfelé haladt, szerelmük most már csak egy emlék maradt. Egy álomszép álom foszlott szerte, a lány zsebkendője könnyeit nyelte, körülötte megváltozott minden, sajnos ő nem felejt könnyen. Aki most ránéz az utcán, azt kérdi magától: “Miért? Hisz nemrég még majdnem repült a boldogságtól, most pedig épp, hogy nem hal a szomorúságtól.”

Már elteltek hosszú-hosszú hónapok, s a lány azóta is egy srác miatt zokog. Egy srác miatt, ki most másra mosolyog, s másnak küldözget óriási virágcsokrot. Szerették egymást hosszú éveken át, nem mondták, hogy elhervadt a virág. Fájdalom s könny ragyogott a szemében: “Hát nem jutottam eszedbe egyszer sem? Már mások ülnek kis piros padunkon, olyanok, akik szerelmesek és boldogok nagyon. Kár, hogy már engem nem tudsz szeretni, és sikerült ily hamar elfelejteni. Nekem ez nem megy ily könnyen, még most is emiatt folyik könnyem. Mire e levél hozzád elérkezik, a síró kislány már nem létezik. Nem láttál hulló csillagot? Én voltam az, ki eltávozott.”

A temetőben egy harang fájdalmában kondul, a sok kisírt szem a kis sír felé fordul. A sírban egy lány nyugodt, ki már hónapok óta nem mosolygott. Erdő mélyén, egy kis híd alatt találtak rá, de sajnos késő volt már…

A srác éppen kihívóan mosolygott egy szőke lány szemébe, mikor a postás levelet adott kezébe. A levél hangulata boldogtalan volt, egy lány szerelméről és haláláról szólt. A fiú könnyes szemmel meredt a papírra, őrülten futott a temetőbe, sírva. Zokogva rogyott a kis sír előtt térdre, ráborult bocsánatot kérve. Rájött, nem kellett más szerelme, csak azt az egy lányt szerette. Sírva átkozta magát, miért nem jött előbb erre rá. Szél fújt át az éji temetőn, és a fiú bánatosan fejét a kis sírról felemelte. Fájdalmas hangon valaki megszólalt: “SZERETLEK!”

ött let emberektöl

 

Ma egy olyan dolgot osztok meg önnőkel ,ami sok embert meg írén-ti mert ép kisebbik ,

fia ,vagy ép vagy lánya jár éppen iskolába ,ma erről mondok pár gondolatot maguknak,

mert sok embert ,meg érinti ,az mit tudnak ,ennyi időt foglalkoztatni gyereket ,bent ,

iskolába . Mindenki hallotta legújabb ötletet , emberektőlfüg ,hogy iskolába gyereknek,

délután 16óráig bent kel lenni foglalkoznak vele tanítok ,és ez jó dolog csak baj annyi,

evvel hogy gyerek ,ha ott van délután 4ig mikor ér haza ,ha nem itthon tanul másik,

városba idő hogy haza érkezik ,mert épen nincsen vonat csak óra múlva ép 2óra múlva,

lesz vonat haza neki ,álljon neki lecke meg oldásának ,amikor nagyon fáradtan érkezik ,

haza ennyi tanulást időt találtak ki nagy emberek . Bent iskolába és akkor folytatja itthon,

hulla fáradtan gyerek ,ezzel ötletel amit ki gondoltak nagyok ,sok embert meg érinti ez,

idegeskedik gyereke után ,hulla fáradtig tanul utána folytatja itthon leckét ,ez már ,

délután 4órsig tanulás ,sok embert ki tesz . Régi időkbe volt 6-7óránk és otthon voltunk,

3órára nyugodt volt szülő addig tanultunk ,meg mi is nem annyira fáradtak akkor . 3Óra,

otthon voltunk pihentünk kicsit már leckének állhatunk otthon meg legyen holnapra ,de ,

ez korszak elmúlt csak 1-2helyeken vannak 6-7órája gyerekeknek többi jön haza délután,

5kor mert délután 4ig foglalkoznak vele ,új ötletük emberektőlfüg. Pár gyerekeket látok,

haza jönni délután 4kor haza fáradtan .van egy még órási baj itt van hamar sötétség,

ilyenkor nagyon fél mindenki mi lesz gyerekkel ,amíg haza ér ,bármi történhet vele ,

sötétbe ,csak ne legyen semmi azért imádkozunk épen haza érkeznek gyerekek iskolából.

intézkedésem

 

Mindenki életébe történik hirtelenjébe valami lehet olyasmi fog életébe történni amit nem,

igazán vár hogy elközeledjen felé mert pár hétig nem lehet akkor számolni ara illetőre,

ha őt ép betegség ,kapja el azt ara soha nem tudunk készülni hogy mikor talál meg,

minket mert mindig váratlanul támad meg mindenkit ,és ha hogy el kaptuk ezt betegséget,

utána tudunk küzdeni hogy mi előbb jöjjünk i ebből betegségből .én ma szokott időbe ,

érkeztem meg akkor ott volt pedagógus Judit, mondta, nem tudja hogy lesz mai foglalkozás,

mert hirtelenjébe le beteget neki kis lánya reggelre ,ere nem számolt ,így nem értesíteni ,

hogy mi lesz mai foglalkozással . Meg jöttem mondtam én se birok maradni foglalkozásba,

segíteni mert temetőbe kelek .de el vitte lányát pedagógus Judit akkor látszott hogy nem ,

sittemmel valami lánya nem eszik szemi csokit ,meg semmit nem evet ,vissza jöttek addigra,

már érkeztek Horváthné, Piros, hozta Lacit ,Zsanettot ,Horváth Zolit Fecó, beszélgetünk mi lesz,

most hogy beteg lányod mondta pedagógus ,meg várjuk másik pedagógus Marikát ,el e

viszi egy maga mai foglalkozást, mert én csak reggel tudtam hogy lánya beteg pedagógusnak,

így nem tudtam segítségért folyamodni szülőkhöz ,meg mindenkinek dolga van ,nem érnek,

rá ha nem szolunk előre ,így volt most is .meg érkezett Erzsike ,Zoli ,Edina Dávid ,Lenke,el volt

keseredve ,Erzsike ,mert kapott fájó hírt . mi meg vigasztaltuk avval ,hogy mi barátok ,

melletted vagyunk.. neki kezdtünk szőni ,több-rengtem mi legyen hét többi foglalkozással,

fújuk le nincsen pedagógus Judit ,úgy volt agyamba el marad ,egyszer eszembe ,jutott ,

hogy szóljunk elnök asszonynak ,hívtam őt ez újság kéne segítsége most szerdára ,velem,

lenne segítő képen mint pedagógus .el kezdtem intézkedni ,de egyből nem tudta mi lesz,

szerdán rá ér elnök asszony ,mert neki dolga van ,hívjam 11óra fele vissza ma délbe úgy,

volt vissza hívtam mondta neki se jó szerda dolga, van így szerdai foglalkozást lekelt fújnom,

nincsen pedagógus .így hogy ma egyedül vitte foglalkozást pedagógus Marika mert nem ,

volt segítsége .mindenkinek dolga akadt ,így csak keveset foglalkoztunk benti szövésél ,

meg játékokkal egyedül volt pedagógus Marika ,így foglalkozás eleje ,vége szövéssel,

el foglalva többi részével ,meg kint voltunk konyhába el készíteni görödi levest el készíteni,

ami nagyon jó sikerült el is fogyott délbe mentünk haza ,legközelebbi foglalkozás pénteken,

lesz nálunk akkora tudtam pedagógus segítőt kérni .

Hozzávalók:

 • 2 fej hagyma

 • 1/2 kg krumpli

 • Vénusz olaj olaj

 • pirospaprika

 • 1 db paprika

 • 1 db paradicsom

 • 1 db leves kocka

 • egész fűszerkömény

 • 1 db tojás

 • 1/2 kg liszt

 • diónyi vaj

 • bors

Elkészítés:

Ezt a levest akkor érdemes elkészíteni, ha egyébként szilvás – vagy más – gombócot készítünk. Én a szakácskönyvektől eltérően nem héjában, hanem megpucolva, felkockázva főzöm meg a krumplit a gombóchoz, így hamarabb megfő, és a krumpli főzőlevét fel lehet használni a leveshez.

Tehát: a megtisztított, felkockázott krumplit felteszem főni, közben az apróra vágott hagymát olajon megpárolom, beleszóróm a köménymagot, hogy kipattogjon, majd lehúzva a tűzről meghintem pirospaprikával, felengedem vízzel, és többször visszapárolom, hogy a hagyma minél jobban szétfőjön, mehet bele a felkockázott paradicsom, paprika, leveskocka, só, bors ízlés szerint. Addigra valószínűleg megfőtt a krumpli. Az alapot a krumpli főzőlevével felöntöm, a krumplit melegen áttöröm, hozzáadom a vajat. A levest átszűröm, ha szükséges, felengedem még egy kis vízzel, rottyantok egyet rajta, majd el lehet alatta zárni a tüzet, mert a gombóc tésztájának összeállítása alatt esetleg túlfőhet. Tehát klasszikus krumpligombóc tésztát készítek: áttört krumli + vaj + tojás + annyi liszt, amennyit felvesz, ezt alaposan összagyúrom. Ennek a tésztának egy részét felhasználom szilvásgombóchoz, a másik részéből apró (5 forintos nagyságú) gombócokat formázok (közben a levest visszateszem a tűzre), lisztbe hempergetem, és amikor a leves forrni kezd, beledobálom a gombócokat. Amikor a gombócok feljönnek a leves tetejére, kész a leves.

a szeret átadása

 

Ember életébe vannak fontos dolog amit megkel hogy tegyen ez legyen szeretet átadása,

másik ember felé lehet ,az idős tesztvérünk aki ép rászorul szereltre épen rengeteg világba,

szettre éhező ember bárhova néz ember ,legtöbb ember ere éhes ,meg kapja szeretet ,ki van,

rá éhezve. Kacsolja gatya televíziót ember ,csak szertelenséget mutatják embereknek,

ép hogy verekednek embertársával ,vagy ép bokszolnak egymással 2ember egy mással ,ez,

bizony nem szeretetből tesz ilyet másik emberel ,ha igen milyen szeretet lenne ez el ,

mondom önöknek milyen szeretet lenne ez válójában .kényszer szeretet ez rá kényszerítik,

hogy szeresze másik embert de,válójában nem is szereti másik ember társát azért ,

bokszolnak egymással .egy érdekes szeretetről mondok pár gondolatot maguknak ,meg,

jelenik az emberek társa mutatja másik embernek ,mosollyal hogy őt szereti az ember,,

el megy távolabb tőle fúj-rá jó nagyot ,mert ki szem bírja állni azt embert .láttam már

ilyet sajnos nagyon sokat .nagyon fontos mi emberek szereszünk mindenkit .az idös

ember társunk is kivan éhezve szeretetre azt látni legtöbbet hogy bántják időset ,mert

nem szeretik őt eljárt idő mellette ,mi azért szereszük őket ilyenek ,mindent meg adnak

ilyenkor is idősek bármit kértek tőlük azért is fontos szereszük időseket ,meg mindenkit

életbe. Ezel szép imádsággal .

Uram ,nagyon fájó dolog látni testünk kopását ,szépségünk ,egészségünk eltűnését. Ezért

fokozottabban szükséges a te tanításodra figyelni ,és a test külseje alatt magamban és

másokban is a belső ember a személy szépülését segíteni . Nem felejthetem el, hogy

Te megígérted egykor bensőnkhöz méltó külsőt kapunk tőled feltámadásban . segíts

hogy téged szolgáljalak ,itt a földön ,hogy részem legyen ,a Te életeben az

örökkévalóságban .

a tisztelet

Halottak napjára

A halottaknak megnyugvást és lelki békét!
Az élőknek megbocsátást és emlékezést!
Halottaid Téged is a temetőbe siettetnek!
Ha nem jutsz ki, ne hidd, bárki kinevethet!

Azért gondolj rájuk, ha ma sem jutnál oda, mégse!
Gyújts egy gyertyát, bárhol vagy, hogy tövig égjen!
Tudod, hogy Neked is jobb legyen, Ők azért harcoltak!
Szomorúság helyett mosoly kerülhessen az arcodra!

Gondolj szeretteidre is, kik még élnek!
Kik jóban-rosszban együtt vannak Véled!
Bár testükkel távol vannak, szívükkel Hozzád érnek!
Gyújts újabb gyertyát, hogy egy a szeretetért is égjen!

a segítség kérés nálam hogy müködik

 

Nagyon zsúfolt hét nekem így időm engedi akkor be tudom ütemezni azt foglalkozás ban,

segítek ,pedagógus Juditnak ,úgy volt szerdán a foglalkozás vége felé ,lehet ,be tudok,

segíteni pénteken is foglalkozásnál. Szerda délután ki derült hogy van péntekre ,kelek,

másik helyre segíteni ,így kértem ,segítséget egyik szülőtől ,hogy tudnád vállalni ,pénteken,

segítettel ,foglalkozásba pedagógus Juditnak ,igen menjél intézd dolgod . Ma szokott időbe,

érkeztem meg reggel 8óráig egyedül voltam utána érkezetek többi ifjonc ,meg szülök aki,

el kísérte őket ,én lefőztem kávét ,egyik szülő aki helyettesíttet mai-nap annak nekem,

kávé hiányunk volt de bent folyt meg beszélés ,meg új nagy szövő kertet ,amit hétfőn ,

ígérték majd hozzák az szerdára bent is volt be vitték . ma foglalkozás elejét avval töltötték,

időt hogy 2nagy szövő keretet fel kelet vetni .többiek folytatták szövést ,írás gyakorlást ,de ,

amíg bent voltam jön 2ifjonc felém hogy veled mikor leszel foglalkozáson velünk ,mondtam

nekik jövő hét szerdán velem lesztek pedagógus Judittal ,ennek nagyon örültek .szeretnek,

velem leni pedagógus Judittal, én szoktam hülyéskedni viccelődni velük ők meg ezt nagyon,

szeretik .közbe belátogatót Ricsi mai foglalkozás keretében ,ő is dobbot kis humort mai ,

foglalkozásba . ma káposztás tésztát készítetek el ami nagyon finomra ,sikerült el is ,

fogyott .folytatták szövés ,írás gyakorlást mai nap játszották . manó élő világon . Délbe

mentünk haza .

Hozzávalók

Elkészítés

 1. A káposzta legyaluljuk, megsózzuk.

 2. Egy lábasba 1 kanál olajat teszünk, majd a legyalult káposztát kinyomkodjuk a sótól és a lábasba tesszük.

 3. A legyalult káposztát aranybarnára pirítjuk.

 4. Míg pirítjuk, közbe főzzük ki a tésztát és szűrjük le.

 5. Öntsük össze a tésztát és a káposztát, kavarjuk el. Tálalásra kész.

szeres ma

Szeress ma

Gondolj rám holnap

Emlékezz rám örökké”

 

“Az az igaz szerelem,amely mindig egyforma marad,akkor is,ha mindent megtagadnak tőle”

 

“Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.”

 

“Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént.”

 

“Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.”

“Gyűlölöm a napot, mert érinthet téged. Gyűlölöm a holdat, mert veled lehet éjjel. Gyűlölöm a vizet, mert ajkadhoz érhet. Elmondani nem lehet, úgy szeretlek téged”

 

“Egy tanács…vigyázz magadra.
Egy kérés…ne változz meg.
Egy kívánság…ne felejts el.
Egy hazugság…nem szeretlek.
És egy igazság…borzasztóan
hiányzol!”

 

“Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életed, hanem az, aki nélkül nem”

“Ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a tiéd marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd.”

“Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted”

“Olyan vagy, mint a nap. Akárhányszor feltűnsz boldoggá teszel ”

 

“Szeretnék könnycsepp lenni,szemedben megszületni,végigfolyni acodon,s meghalni az ajkadon”

“Az vagy nekem,mint földnek az ég.

Az vagy nekem,mint égnek a kék.

Az vagy nekem,mint télnek a hó

Az vagy nekem,mint csendnek a szó”

 

“Nyári melegben tavaszi lágy szellő
Kék óceánban éneklő szép sellő
Erdő mélyén pacsirta dalolása
Ez Vagy nekem:
Szívem ragyogása.”

 

“Csillag vagy az égen
térben oly távol,de
hozzám mégis oly közel.
Szerelmed hevét issza lelkem
érzem,mint közeleg a távol
semmit nem szépít a messzeség,
szemünket sem lepi fátyol.”

 

“Megszeretni valakit egy perc is elég, de elfeledni egy élet is kevés!”

 

“Tudod mi a szenvedés? Nézni ahogy szertefoszlik az álmod, de tűrni!”

 

“Nincs annál rosszabb, mikor azt érzed hogy nem voltál elég jó annak, aki neked az egész világot jelentette.”

 

“A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem – csak egy gondolat: “Szeretlek”.”

 

“Mindegy, mi áll előttünk. Működni fog. Mert túlságosan szeretlek ahhoz, hogy valaha is elengedjelek.”

érdekeségek

 

Szoktak mindenki életébe érdekesség történni amiről néha lemard és utólag tud meg mi is,

történt amíg távol volt ,most én ilyenről mondok párat hétfőn elkelt mennem ki temetőbe,

dolog volt kint azalatt foglalkozásra ,be nézet Tomi aki néha napján jön körbe nézni mi,

is történik bent velünk ő még mindig beteg szeptember óta ez így is van ,de utólag tudtam,

meg üzenet valaki 1emberen, keresztül nekem és ő meg nem adata át nem találkozott ,.velem,

nem adta üzenetet nekem így csak utólag tudtam meg mi is van hogy fel ajánlatok nagy,

szövő keretet alapítványnak ,ezt üzenet amit nem adták át hanem ,elnök tudtam ,ezt is intézi,

kel ugye milyen érdekes ,ara se képes az ember fel vegye telefont csörgessen meg engem ,

üzentek rajtam keresztül ,később tudom meg amikor beszéltem elnökkel. El romlott valami,

de mai foglalkozásra ,meg javították szülök nekünk amit köszönünk neki ,ere szakítót,

időt meg javítson .ami elromlott .szokott időbe érkeztem meg pár percig egyedül voltam,

8óra érkezett meg pedagógus Judit ,egyből érkeztek többiek ,Erzsike ,Horvátné, Piros ,

Hozta Lacit ,Zsanettot ,h,Zolit ,Edina ,Dávid meg érkezett foglalkozás ,elejét ,színezéssel ,

szövés folytatással folytattuk ,manó élő világ játékkal ,is közbe Lenke ,meg érkeztet ,utána,

komolyabb vettük dolgokat ,szerda lévén ,pedagógus ,Judit ,én vagyunk ,találós kérdések,

vannak amiből tanulnak ifjonc belőle ,de jót lehet nevetni rajta .ezzel telt idő fél11ig utána,

pedagógus elment pár ifjonccal elkészíteni párol káposztát ami nagyon finomra sikerült ,el,

is fogyott .többi ifjonccal ,én segítem dolgokba ,neki szövésbe ,írás ,gyakorlásba ,folytattuk,

találós kérdéseket ,meg humoros fajtámat elő vetem ,és ezen jót szórakoztak többiek el is,

telt idő .délbe mentünk haza.

Hozzávalók:

 • 1 közepes fejeskáposzta (vörös vagy fehér)

 • 1 nagy hagyma

 • 5 dkg (1 púpozott evõ

 • kanál) porcukor

 • 1 dl 10%-os ecet

 • 3 dl víz

 • 1 csapott mokkáskanál ôrölt kömény

 • Vénusz olaj olaj

Elkészítés:

A káposztát legyaluljuk és besózzuk, hogy *megizzadjon* (min.15 perc). A hagymát felkockázzuk. A vizet és az ecetet összekeverjük.

Olajon megkaramellizáljuk a porcukrot, hogy aranybarna legyen. Hozzáadjuk a hagymát, de nem pirítjuk meg, csak megfuttatjuk. Ha a káposzta sok levet eresztett, enyhén kinyomkodjuk, ha nem, akkor az egészet a hagymához adjuk, megszórjuk az őrölt köménnyel, és jól összekeverjük. Hozzáöntjük az ecetes víz 3/4 részét, a másik 1/4 részt félretesszük szükség esetére (ha elfőne a leve, és még nem puha a káposzta), majd megsózzuk. Kis-közepes lángon fedő alatt, gyakran kavargatva addig pároljuk, amíg a káposzta megpuhul, ez kb. 1 óra, de min. 45 perc. Ha a káposzta megpuhult, fedő nélkül még 5 percig pirítjuk. Sültekhez kínáljuk (liba, kacsa, sertés).

nem szégyen tanulás lesésből

 

Mindig tanul ember akárhol is van nagy világba ,sok mindent van nagy világba amit el,

tud sajátítani magának ,és egyszer kis idő után ,amit nem tudott eddig nagy világba ,másik,

embertől ,el leste ,és meg tanulta azt is magának ,avval gyarapodott tudni valója ,és ,

egyel-többet tud magának sajátítani tudásból .tudok mondni egy jó pár pl mondani ,

maguknak ,én ugye templomköröl forgolódok ,tevékenykedek ,és ezt se úgy tudtam meg,

ahogy meg születem szemit nem konyítódtam ehhez dolgokhoz hanem 23év amit ott ,

vagyok segítek templomkörnyékén el lestem ,sikerült azt is meg tanulnom avval gyarapodott,

tudni valóim ,mégis van pl nem értek hozzá konyítok hozzája ,de meg hozzá érteni ,de ez

is tanulásnak minősül próbálok hozzá érteni meg tanulni azt ,is egyszer azt is javamra tudjam

fordítani .emlékeznek hogy tudtam régen kerékpárt szerelni ,el lestem azt is próbálgattam ,

javításokat ,ha el akadtam telefonos segítség mindig ott volt ,sikerült meg tanulnom azt is,

ma már saját hasznomra forgatom azt tudni valót is .volt pár sörös dobozom úgy gondolkoztam,

le adom segítek benne ,akkor közlik velem az illető le kelet volna mágnesezni ,de ami előtt,

fel kértem őt azt se mondta ezt kel vele tenni ,utolsó pialantba közli az akit fel kértem ,le,

kelet volna mágnesezni,de honnan tudtam volna nem mondta csak utolsó pillanatokba ,

mondják nekem ezt ,ha nem mondták ezt se tudom és nem tanultam ezt. de el vittük le,

adni volt 2hiba kupak volt sörös dobozba üvegből vették dobták zsákba ,úgy tudtam,

fém az is le adom úgy volt .le adtam segítek benne .ere ma mondja másik ember aki,

engem ismer meg akit felkértem vigye el dobozt .ma mondja 3semélynek én nem tudtam,

mit kel csinálni sörös dobozzal .kicsit árulkodás fajta .hogy nem 2ember tudja én nem azt.

dolgot hanem 5emberke ezen csámcsog ezt nem tudtam ,nem szégyen valamit nem tudom .

hallotta most így kel tenni .máskor de nem 3dik 5dik emberkével ,ezt én nem tudtam.

Többi mi zajlott nem tudom elment addigra haza .tudják árulkodás szégyen .

élmény beszámoló

 

Mai nappal mindenütt vége-tért őszi szünet iskolákba ,így mi is nappali foglalkoztatást ,

meg kezdtük mai-nappal, időbe jöttem meg de pedagógus előttem meg jött ő nyitott ki

előbb érkezett meg meg beszéltük 2ten hogy nekem hogy telt őszi szünetem mondtam,

hogy nekem munkával zajlott pihenéssel mert temetőbe ilyenkor minden szentekkor ,

halottak napja előtt van mint tevékenykedni ,meg tegnap este készültem ünnepségre,mert,

közel jövőbe lesz alapítványuk 8éves ara vetem dolgokat .ezt tárgyaltuk ,meg közbe Horváthné,

piros, hozta Lacit, Zsanettot, H, Zolit közbe Edina, Erzsike ,Bagó Zoli meg jöttek foglalkozásra,

Dávid, Lenke Fecó, is meg jött Boda Marika néni meg érkezett elmesélték ,hogy telt mindenkinek

pihenés őszi szünetbe mindenkinek nagyon jó érezte magát pihenésük ,Boda Marika néni,

másik pedagógus ő most volt 2hétel ezelőtt Medzogoriba ,annak élményét mesélte ,el,

nekünk .közbe neki álltak elkészíteni Zöldség levest ,mindenkinek íz lett mert nagyon,

finomra sikerült el is fogyott. De mai foglalkozás rengeteg barkóba játékkal zajlott másik,

pedagógus Marika ebből készült ,meg sző-vésel zajlott mindenkinek ,Fecó be fejezte nagy,

szövő kereten szövést .Edina őszi szünetbe kis szövőkerten szőtt amit be is fejezet ,mai,

foglalkozásra . Délbe mentünk haza.

Egyszerű zöldségleves recept

Kategória:

Hozzávalók:

Tetszés szerint zöldség:

Sárgarépa

Gyökér

Brokkoli

Karfiol

1 fej vöröshagyma

Gomba

1 szem paradicsom

kevéske olívaolaj

víz

2-3 leveskocka

vegeta

Elkészítés:

A hagymát megpucolom, majd felkockázom. Az edény aljára kevés olívaolajat öntök, majd a hagymát üvegesre párolom. Ehhez hozzáadom a tetszés szerint megtisztított, felaprított zöldségeket, majd 10 percig dinsztelem az olajos hagymán. Teszek hozzá 2-3 leveskockát (ízlés szerint), és vegetát. Felöntöm vízzel, majd addig főzöm, amíg a zöldségek puhára nem főttek. A végén teszek hozzá egy szem felaprított paradicsomot, és még hagyom kis lángon főni kb. 5 percig. Kész!

Tanácsok:

Mivel a zöldségleves tetszés szerinti zöldségekből készíthető, annál finomabb, minél több zöldség kerül bele. Igazi tisztító és fogyókúrás hatást akkor érhetünk el, ha kerüljük a magas keményítőtartalmú zöldségek hozzáadását (burgonya, bab, stb.). Finom, telít, és nem lehet megútálni, hiszen sokféle változatban elkészíthető!

jó hír

 

Elnézést kérek rendszeres alapítvány össze jövetel olvasóitól ,hogy szeptember23tól ,

mindenkinek sok volt otthoni tenni valója ház körül így kénytelen vagyok ilyen ,

esetbe lefújni akkor szombati össze jövetelünket ,úgy tudom vannak meg beszélni,

dolgok amikor legközelebb össze fogunk jönni .legújabb hír forrásom Judit ,nővér,

aki beteg volt lábára lassan lábadozni kezd már héten Turán járt beszéltem vele.

Ahogy teljesen jól lesz lába akkor majd vissza jön közénk foglalkozásba ,segíteni.

Múlt hét pénteken együtt voltunk foglalkozáskor ép elköszönés alatt álltunk meg,

kérdeztem tülök mi-legyen most október 26ai szombaton közlik velem mint kis,

főnök hogy összes szülő hogy nekik dolguk van otthon ,és maradjon el össze,

jövetelünk , engedélyeztem ,de már ők astis tudják ez már nagyon sok hiány-van,

össze jövetelünkből ,tüzet rak hátamon elnök asszony ,de még nem történt meg,

ő is tudja biztos ilyenkor ősz folyamán ,rengeteg betakarítási munka kint kertbe,

azokkal vannak elfoglalva szülök ,de hamarosan össze fogunk jönni meg beszélni ,

dolgokat mik is történtek amíg nem tudtunk össze jönni ,meg hamarosan ünnepség,

lesz alapítványukba közel jövőbe lesz 8éves alapítványuk és együtt szeretnék ünnepelni,

de programokat még nem állítódtam össze ,nem volt időm kérték segítségemet ,jövő hét ,

folyamán ezen dolgozok meg legyen ünnepi program ,mik lesznek ,benne ,azt későbbi,

bejegyzésbe lesz ,szeretnék meg lepetést .

gondolat halotak napjárol

a „Halottak Napja”, amikor megemlékezünk azokról, akik gondterhes életüket befejezve, talán megtörve és fáradtan az örök világosság után vágyódva, földi kínjukat levetve Istennél találtak nyugalmat.

Most még csendes a temető. Csendjét csak az őszi szellő fuvallata töri meg. A fáról egy-egy hervadt levél esik a sírkőre, verebek csiripelése hívja fel magára a figyelmet. A széltől hajladozó faágak susogása köszönti az arra járót, aki kis kannájával kezében a vízcsaphoz siet, hogy megöntözze szeretteinek sírját.

Még egy-két nap és a temető szinte kivirágzik, a sok mécses és gyertya fénye ünnepiessé varázsolja a szép virágokkal díszített sírokat. Egyre többen tódulnak majd be a kapun, nagy lesz a sokaság a sírkertben.

Elszorul a szívem. Mennyi ember, és mennyi jó érzés lakozik bennünk. Mindenkinek van halottja, akihez kötődött, akinek emlékét a szívében hordozza.

Én pedig itt ülök az üres templom első padjában, hogy közel legyek a Tabernákulumhoz, az Oltáriszentséghez, Hozzád, Mindenható Istenem, édes Jézusom! Megtörve, fáradtan, könnyeimet törölgetve suttogom: nekem is vannak Szeretteim, akik örök álmukat alusszák. Én is szeretnék sírjuknál mécsest gyújtani, virágot vinni. De hogyan tehetném ezt? Nem tudok villamosra szállni, a botommal is csak nehezen tudok botorkálni. Ki visz engem a temetőbe? Mások segítségére vagyok utalva. Elégedetlen gondolatok támadják meg agyamat. Istenem, 86 éves vagyok. Miért nem szólítasz már Magadhoz? Keserves és nehéz már számomra az élet. Vedd le vállamról a terhet. Könyörülj meg rajtam, sajnálj meg engem. Nem akarom a keresztet tovább cipelni. Nézz rám, gyenge vagyok, minden porcikámmal érzem öregségemet, gyengeségemet, elesettségemet. Elfogyott a türelmem.

Elégedetlenül, botomra támaszkodva kilépek a padból. Tekintetem a Keresztút első stációjára vetődik. Szótlanul tekintek a képre, majd tovább haladok. Hirtelen megingok, szorongó érzés fog el. Mintha minden csepp vérem az agyamba tódulna. Jézus vállára veszi a keresztet. Lábam remegni kezd. Szégyenkezve tekintek a keresztút többi stációira.

Jézusom, Te vállaltad a nagy keresztet, amely által megváltottad a világot. És én? Nem akarom keresztemet tovább vinni, menekülnék előle. Szégyenkezve megyek tovább. Jézus elesik háromszor is a nagy kereszt súlya alatt. Földre roskad – de erőt vesz magán, és zokszó nélkül viszi tovább a nehéz keresztet.

Mennyei Atyám, bocsáss meg nekem- mondom a padra visszaülve, arcomat tenyerembe hajtva. Legyen meg a te akaratod. Milyen kicsi is az én keresztem a te Szent Keresztedhez képest. Szánom és bánom elégedetlenségemet, hiszen a Te szent rendeltetésed és akaratod ad választ arra, hogy miért kell 86 évesen még itt a földön lennem. Talán azért, hogy e soraimmal is erőt adjak mindazoknak, akik magas korukban és betegségükben embertársaiktól, szeretteiktől elhagyatva, Isten akarata ellen zúgolódva élik le életüket.

Vigasztalódjatok ! Keressétek és találjátok meg öregségetekben a szépet. Emeljétek szemeteket a fénylő nap és az éjszakai fényes csillagok felé. A levegő csendje is csengő dallamként hassa át szíveteket és meglátod, érezni fogod lelked varázslatos erejét, amellyel szeretetet nyújtasz az elesetteknek, a Nálad is gyengébbeknek. Ez a szeretet fog vigaszt nyújtani! A szeretet, amely a legnagyobb kincs, erő, hatalom. Ezt a szeretetet viszed majd Isten trónja elé, hogy a legfényesebb fényben és világosságban találd majd meg az örök nyugalmat!

Halottak napjára

A halottaknak megnyugvást és lelki békét!
Az élőknek megbocsátást és emlékezést!
Halottaid Téged is a temetőbe siettetnek!
Ha nem jutsz ki, ne hidd, bárki kinevethet!

Azért gondolj rájuk, ha ma sem jutnál oda, mégse!
Gyújts egy gyertyát, bárhol vagy, hogy tövig égjen!
Tudod, hogy Neked is jobb legyen, Ők azért harcoltak!
Szomorúság helyett mosoly kerülhessen az arcodra!

Gondolj szeretteidre is, kik még élnek!
Kik jóban-rosszban együtt vannak Véled!
Bár testükkel távol vannak, szívükkel Hozzád érnek!
Gyújts újabb gyertyát, hogy egy a szeretetért is égjen!

meg emlékezés napja

 

Mindenkinek egyszer szembe kel nézni halállal .ara készülni kel minden nap nem tudni,

valójában mikor éri utol azt halál ,és elkel számolni lelkével égieknek. Az fájdalmas,

dolog halál amikor elvesztjük szeretteinket akit életen keresztül szeretünk ,és hirtelenjébe,

őt útól éri halál .de még fájdalmasabb az életbe amikor édesanya búcsúzik el egy élettől,

temeti el gyerekét mert beteg volt és utol érte halál őt ,is .ezen napon összes halatokra ,

emlékezünk aki köztünk már nem lehet mert elkelt távozni ebből világból .ebe évbe ,

nekem 2olyan fájdalmas haltat kelet el kísérni utolsó útjára akit én ismertem egyik ,

pont egy édesanya volt ,őt is hirtelenjébe őt is utol érte halál ,de fájdalmasabb az hogy,

lánya aki velem egy idős ,és annak fájdalmas mert egyedül neveli többé gyerekét ,mert,

nincsen többé anyukája ,mert meg hallt ,pedig nem volt idős ,csak beteg ,de őt elérte,

halál .másik fájdalmas eseményen nem voltam nem itthon temették ha nem szomszéd,

községünkbe vetek el búcsút egy nagyon fiatal gyerektől aki 20 életét tölt-te be .őt,

is hirtelenjébe ,meg halat. beteg is volt szegény gyerek ,de látják ő se tudta valójában,

ő neki mikor éri el halál ,de anyukájának fájdalmasabb ,gyerekét ilyen fiatalon el vesztette.

Ezen napon hallotok napján most templomokba össze meg hallt hívő ért meg emlékezünk.

Gyertyát gyújtunk értük nyugodjanak békébe ők is minden ember aki meg hallattak ,és most,

emlékeznek temetőkbe értük,nyugodjon békésébe minden meg hallt ember.

Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
— Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk —
— Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!…

az üdvözölés elő segítése másik embernek

 

Kicsit az mai ünnephez van pár gondolat eszembe ma országszerte ünnepelik mindenszentek

ünnepét ,ez azoknak ünnepe amikor üdvözöltek ünnepe. Mindenki egyszer ha úgy éli

életét akkor üdvözölni fognak ,de először még ,értünk más emberek ki fogják harcolni

imájukkal az illető aki úgy éli életét ,de tett pár rosszat ,életbe ,de más aki most ép

temetőt járja imádkozik másik lelki üdvért ,annak elősegíti hogy az illető imájával másik

ember lelke üdvözöljön egyszer .de ahhoz ,emberek kellenek ,hogy jót tegyen világba ,és

meg érdemelt jutalmat üdvözölést elnyerjük az életünk után .ilyenkor nagyon is kel

imádság temetőkbe amikor szeretteinkre emlékezünk és gyújtunk gyertyát érte ,és imádkozva

érte meg minden ember ért egyszer üdvözölni fog életébe .nem tudja ember életébe ,hogy

olyat teszünk másik embernek ,hogy jó sok jót teszünk egész életbe üdvözölni fog ember.

De imádságok nélkül nem fog menni .szeretteinkre amikor gondolunk akkor lelkünk méltó,

legyen elő segítsük másik ember üdvözöltségét .ami nem temetőbe Ilik egy dolog mert,

bűn és nem keresztény magatartás hoz illik .azért van gyertya életünkbe avval rójuk le ,

tisztelet szeretteink felé üdvözöljön majd egyszer minden ember. Tök lápás nem ehhez

ünnepre illik !!

Aki azt hiszi, hogy ennek az igen zajos és ma már fölöttébb mókás ünnepnek a neve egy bécsi telefonközpontostól ered – téved. Október 31. éjszakájának felfordulásai és furcsaságai ennél sokkal mélyebben gyökereznek. Maga a név – Halloween – az angolban a katolikus hagyományt idézi. A Halloween ugyanis az All Hallows Eve (Mindenszentek estéje) eltorzult formája. Azt azonban nem szabad elfelednünk, hogy a kelta írek már Krisztus előtt az 5. században is megemlékeztek erről a napról, ugyanis a nyár náluk október 31-én ért véget. Ezt a napot Samhain-nak nevezték: ez volt a kelta újév.

Most, hogy már Magyarországon is divatba jöttek a különféle Halloween-partik, -bulik és -bálok, nem baj, ha tudjuk, miről is szólnak az ilyenkor szokásos lökött jelmezek, a világító tökfejek, a tűzijáték és a ricsaj.

A kelták úgy tartották, hogy ezen a napon a tér és idő szabályai érvényüket vesztik.

Az egyik magyarázat szerint azok a lelkek, akik az elmúlt év során veszítették el testüket (értsd: meghaltak), ezen a napon visszatérnek, hogy új testet találjanak maguknak, és ebben új életet kezdjenek. Az élők viszont nem szeretnék, hogy szellemek költözzenek beléjük, ezért ezen az éjszakán mindent megtesznek a szellemek távoltartása érdekében. Így aztán otthonaikban kioltották a tüzet, hogy a szellemeknek ne legyen kedvük behatolni a hideg, sötét házakba, ők maguk pedig kísérteties ruhákat öltöttek magukra, és nagy zajjal parádéztak föl és alá, hogy ezzel elijesszék a testekre vadászó lelkeket.

Egy másik magyarázat szerint a tüzeket azért oltották ki, hogy majd a közös tűzből – a druidák Usinachban égő tüzéből – újragyújtsák őket.

Egy harmadik változat a nyilvános tűzrakást az emberáldozattal hozza kapcsolatba. E szerint ilyenkor vetették máglyára azokat, akiket – feltevésük szerint – már megszálltak a szellemek.

A Halloweennek van egy szélesebb kultúrkört érintő értelmezése is. Ez pedig a boszorkányhithez kapcsolódik. A boszorkánysághoz ugyanis hozzátartoznak a nagy beavató szertartások, a boszorkányszombatok intézménye. Ebből az eseményből évente négyet tartottak meg, minden évszakban egyet-egyet. Egyet Gyertyaszentelő idején, egyet májusban (ez volt a Walpurgis-éj), augusztusban tartották Lammas szertartását, végül pedig Halloweent. Szóval elég katyvaszos nap ez: keverednek benne kelta, germán pogány elemek, ott bujkál benne egy kis római komponens is (a rómaiak a keltáktól átvették ezt a napot, kétségtelen, hogy már emberáldozattól mentesen), és végül ott a katolikus hagyomány. Ehhez képest Magyarországra egyértelműen Amerikából, sőt, az amerikai tömegkultúrából került át. Ja, és hogyan került Amerikába? Az 1840-es években a kelta hagyományokat őrző ír bevándorlók vitték magukkal.

Halloween elképzelhetetlen az édességet kéregető gyerekek nélkül. Ezt viszont nem az írek hozták. Ez keresztény szokás, amely már a kilencedik században is létezett. A korai keresztények november 2-án házról-házra jártak „léleksüteményért”. Ezért cserébe imádkoztak a nagylelkű adományozó családjában elhunytak lelkéért. Ehhez kapcsolódott még az a hiedelem is, hogy a halál után a lelkek a pokol tornácára kerülnek (limbus), és az imádság hozzásegíti őket, hogy a mennybe kerüljenek.

Ami a tököt illeti, az eredetileg tarlórépa volt. Nem a kelta mitológiából, még csak nem is a keresztény hagyományokból származik, hanem az ír folklórból, pontosabban egy népmeséből.

Ennek hőse rászedte az ördögöt. Felcsalta egy fa tetejére, aztán keresztet vésett a fa kérgébe, így az ördög nem tudott lemászni. Végül az egyszeri ember – bizonyos Jack – alkut kötött az ördöggel. Megállapodtak, hogy az ördög innen kezdve békén hagyja az embert, aki cserében leengedi a fáról. Hiába tűnt jó üzletnek, miután Jack meghalt, nem bocsátották be a mennyországba. Érthető: alkut kötött az ördöggel. De a pokolba sem juthatott be, hiszen átverte az ördögöt. Ekkor kapott az ördögtől egy égő zsarátnokot, hogy ennek fénye vezesse a sötétségben. Jack pedig a zsarátnokot egy kivájt répába tette.

Amerikában azonban az ír bevándorlók azt konstatálták, hogy ott van tök bőségesen, így Jack mesebeli lámpása répa helyett a kivájt tök lett.

És hogy teljes legyen ennek a multikulturális ünnepnek a képe, tegyük hozzá azt is, hogy manapság Amerikában sok templomban szerveznek Halloweenkor programokat a gyerekeknek, amelyeknek elengedhetetlen tartozéka a tökvájó verseny.

a fontos életbe

 

 

“Szeress ma

Gondolj rám holnap

Emlékezz rám örökké”

 

“Az az igaz szerelem,amely mindig egyforma marad,akkor is,ha mindent megtagadnak tőle”

 

“Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.”

 

“Ne sírj, mert vége lett! Mosolyogj, mert megtörtént.”

 

“Amikor a boldogság egyik ajtaja bezárul, egy másik kinyílik. De gyakran oly sokáig tekintünk vissza a zárt ajtóra, hogy nem vesszük észre, amelyik megnyílt előttünk.”

“Gyűlölöm a napot, mert érinthet téged. Gyűlölöm a holdat, mert veled lehet éjjel. Gyűlölöm a vizet, mert ajkadhoz érhet. Elmondani nem lehet, úgy szeretlek téged”

 

“Egy tanács…vigyázz magadra.
Egy kérés…ne változz meg.
Egy kívánság…ne felejts el.
Egy hazugság…nem szeretlek.
És egy igazság…borzasztóan
hiányzol!”

 

“Nem az az igazi, akivel le tudnád élni az életed, hanem az, aki nélkül nem”

“Ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a tiéd marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd.”

“Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted”

“Olyan vagy, mint a nap. Akárhányszor feltűnsz boldoggá teszel ”

 

“Szeretnék könnycsepp lenni,szemedben megszületni,végigfolyni acodon,s meghalni az ajkadon”

“Az vagy nekem,mint földnek az ég.

Az vagy nekem,mint égnek a kék.

Az vagy nekem,mint télnek a hó

Az vagy nekem,mint csendnek a szó”

 

“Nyári melegben tavaszi lágy szellő
Kék óceánban éneklő szép sellő
Erdő mélyén pacsirta dalolása
Ez Vagy nekem:
Szívem ragyogása.”

 

“Csillag vagy az égen
térben oly távol,de
hozzám mégis oly közel.
Szerelmed hevét issza lelkem
érzem,mint közeleg a távol
semmit nem szépít a messzeség,
szemünket sem lepi fátyol.”

 

“Megszeretni valakit egy perc is elég, de elfeledni egy élet is kevés!”

 

“Tudod mi a szenvedés? Nézni ahogy szertefoszlik az álmod, de tűrni!”

 

“Nincs annál rosszabb, mikor azt érzed hogy nem voltál elég jó annak, aki neked az egész világot jelentette.”

 

“A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem – csak egy gondolat: “Szeretlek”.”

 

“Mindegy, mi áll előttünk. Működni fog. Mert túlságosan szeretlek ahhoz, hogy valaha is elengedjelek.”