ábrahám

Az, hogy „Szólt Isten”, azt jelenti, hogy az Istenben van ennek az őseredeti titka, hogy szól. Isten nem kész, lezárt, lepecsételt valaki, olyan értelemben abszolút tökéletesség, hogy kész van mindene, nincs semmi új benne – unalmas Isten lenne. Isten nem olyan. Isten forrás, egy örök, kimeríthetetlen, végtelen forrás. Olyan értelemben végtelen Isten, hogy végtelenül, határtalanul, kifogyhatatlanul képes adni, szólni. Új dolgokat teremtek. Mondja többször az Ószövetségben. Egészen új dolgokat hozok létre.

Ez az örök, új Isten az igazi Isten. Szólt Ábrahámhoz. Ábrahám életében Isten egész újakat mond. Egész meglepő, hogy kulturált helyen van Ábrahám: Úr városában. Az akkori kor egyik legkulturáltabb helyén. A városi kultúra részese. És azt mondja Neki Isten, hogy hagyd ott ezt. Menj ki földedről! Hagyd el földedet! Szülőföldedet. Mert neki nem volt birtoka. A hazádat hagyd el. A házadat. És Atyádat. A szűkebb családi kört, meg a tágabb odatartozást, a nemzetét. A társadalmát, meg annak a gondolkozását is. Hagyd el! Menj ki onnan! És mit mutat neki? Hova? Hova menjen? Menj arra a földre, amelyet én majd megmutatok Neked. Tehát teljes bizonytalanságban hagyja. Indulj el! Menj ki!

Persze föl lehet vetni azt is, hogy milyen formában szólhatott Isten Ábrahámnak. Bizonyára nem hallható szavakkal, hanem fölkészítette és bensőleg rávezette a meglátásra: tőle azt kívánja, hogy hagyjon ott mindent. És hogy ezt a követelést megokolja, mit mond neki? Majd nagy néppé teszlek. Megáldalak. Nevedet naggyá teszem. Áldássá válsz és Benned nyer áldást minden nép. Tehát Isten itt elárul Neki valamit, hogy tervez a jövőre valamit. Meg akarja áldani az egész emberiséget. Az áldás teljességét akarja árasztani az emberiségre. Ábrahám számára ez fölfoghatatlanul nagy dolog.

De hát a hite is ilyen nagy. Benne van az ő életének titka ebben az ígéretben: új nép, egészen új emberi jövő bontakozik ki az ígéretből. Ennyit elárul Isten a terveiből. Ez a jó hír. Még jobban belehatolunk, hogy a jó hír legmélyén mi van. A szöveg aztán azt mondja: „Ábrahám tehát elköltözött. Mindenével, Sára feleségével, testvére fiával, Lóttal, aki örökbefogadott fia volt és minden vagyonával, összes szolgáival elindult Kánaán felé. Ment teljes bizalommal. Nem tudva hova, mégis bízva Isten szavában.” Szóval ezt mondja a Szentírás a válaszáról. A másik szöveg tovább, tehát eddig az első 5 verset néztük, most a 7. versben még egyszer: A földet neki ígéri és utódainak: „Neked és utódaidnak adom azt a földet.” Ahova megy. Kánaán földjére. Azt mutatta neki.

Érdekes dolog azért ez is. Sohase gondoltam rá, hogy mit jelentett Ábrahám számára: kanálisok földje, tele volt várakkal, fölfegyverzett csoportokkal, rengeteg sok városállamocska volt ott abban az időben. Ábrahám meg birkákkal, meg nyájakkal, meg cselédekkel kis maroknyi csoport. Neked fogom adni azt a földet. Neked és utódaidnak. Micsoda honfoglalás ez? Emberileg mennyire nem tűnhetett reálisnak az ígéret!

És mégis elfogadta. Itt azért kibontakozik Ábrahám hite. Mi vezette ezt az embert, hogy ennyi, ilyen halálos, erős hittel tudott Istenben bízni? Isten nagyon megalapozta benne és neki ezt a hitet. „Annyi utódod lesz, mint a föld pora. És Neked fogom adni…” Ezt is hinni kellett: nem most adom Neked. Neked fogom adni. Neked és utódaidnak.

igazi barátság

A jó barátnő leteszi az embernek az óvadékot. A kitűnő barát együtt szalad az emberrel a rendőrség elől, és azt rikoltozza, hogy “Hű, ez meleg helyzet volt.”

„Azért jó, ha az embernek vannak barátnői, mert amikor az ember nem tudja, mit csinál, van, aki tudja helyette.”

„Aki barát, szeret: de aki szeret, nem mindig barát.”

„Sohasem veszíthetjük el, amiben egyszer örömünket leltük. Mindazok, akiket mélyen szeretünk, részünkké válnak.” 

„Mindenki hallja, hogy mit mondasz, a barátok meghallják azt, amit mondasz, de az igazi barát figyel arra is, amit nem mondasz ki.” 

„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a szívünkben.”

„Elég nehéz mosoly mögé rejteni a könnyeket, de nem lehetetlen. Ráadásul vannak olyanok, akik különleges erővel vannak megáldva egy láthatatlan szemüveget viselő emberkék, akik akkor is látják a könnyidet, ha elrejted őket. Ezek a különleges erővel és szemüveggel rendelkező egyének, a barátok.”

egy barátság

A barátok olyanok, mint a kirakós darabkái: ha elveszítesz belőlük egyet, a  Szeretném, ha tudnád, hogy te vagy az egyik ilyen puzzle-darabka az életemben, amelyiket nem engedem meg magamnak, hogy elveszítsem.” – mondta egy ismeretlen szerző.

Az alábbiakban hasonló idézetek gyűjteményét találod – a barátságról, vagyis az emberi lét egyik alapvető és legszebb kapcsolatáról!

„A barátság egy szívet jelent, két te

„Meg tudom számolni az ujjaimon, hány barátom van. Viszont velük úgy beszélek, mintha magammal társalognék. Mi értelme van, hogy a világgal beszélgess, ha úgyse tudod elmondani azt, amit gondolsz?”

„A barátság az egyetlen igaz és tiszta emberi kötődés. A többi mind állati eredetű, és csupán fizikai vonzalom.”

„A barátság olyan, mint egy fonál. Ha elszakad, össze lehet még kötözni, de a csomó mindig rajta marad.”

„Az igazi barátság olyan, mint az egészség. Az értékét ritkán becsülik fel, csupán akkor, amikor elveszítették.”

„A barátság egy az élet simogatásai közül.”

„Nem az a fennséges egy barátságban, hogy meghalsz a barátodért egy ragyogó alkalom adtán, hanem az, hogy feláldozod magad és diszkréten tűrsz neki naponta.”

érkezik lasan ünnepség nálunk

Így tél elején kirándulást terveztek be az alapítvány most november10én godőlőre tervezték

kirándulást azon napon-az pénteki nap volt foglalkozás ideje alatt elmentek Gödöllőre kirándultak

ami nagyon jó sikerült ott Gödöllőn jár valaki érmes körül nézni sok látni való van kicsit beljebb

megyünk Gödöllő központjába ott betekintést nyerhetünk a gödöllői kastélyba ami nagyon szép

látni való érmes meg nézni más érdekes látni való van alapítvány Gödöllőn voltak kirándultak

egy jót mindenki jól érzete magát azon napon akkor délfelé értünk haza Gödöllői kiránduláson.

November13ai foglalkozásról még nem értesültem dolgozom rajta hozzám jusson .aki értesült

dolgokról tudja hogy december10én lesz alapítványba mikulás ünnepség most utolsó palitokba

kaptam hírt ekkor ünneplik mikulás ünnepséget bent nagyon szeretem volna azon napon

ünnepelni amikor mikulás van 6án de reggel foglalkozás van én meg otthon vagyok segítettek

9e nekem se dolgom van azon napon deceber9én mennek temetőbe tisztelet leróni a palibá felé

sok embert szerette őt sok helyen ő mikulás mi is tisztelt képen megyünk ki meg emlékezünk róla

nálunk pár éve úgy zajlik van kép palibáról falon rá nézünk amikor2ifjonc és palibá együtt

voltak be öltözve mint mikulás úgy van az alapítvány ilyenkor van palibá ú tudja aki át vette

staféta potot ő lett mikulás az alapítványba segítek nemmás mint aki 13éve van az

alapítványba kis főnök akkor már tudják ki az el vállalta azon napra nagyon nehezen be

tudta iktatni de egy félóránál ő se tud többet leni várják őt máshol is ezt meg lehet érteni..

november15ei foglalkozást pedagógus judit mancika néni tartoták foglalkozás nagyon jól éreztük

magukat azon foglalkozáson .

érkezik le2017.november.15.szerda. Bagó Zoli,Szilágyi Erzsébet,Orosz Tamás,Medveczki László,Medveczki Zsanett,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Barnáné Sümegi Judit,Farkasné Mancika. Dénes bácsival madáretetőt készítettünk.Majd a macska jelmezhez vartuk meg a macskafarkakat

várakozás ideje

Elkezdőd mai naptól új egyházi év kezdte ami igazán várakozással történik ugye mindenki várt

életébe elég sokat hányszor van az ülünk az orvosi rendelőbe várunk mikor kerülőnk sorba

orvosnál hány olyan illetőt ismerek várakozik rendelőbe kicsit feszült egyebek ki várja sorát

de ilyenkor nagyobb várakozásba van ember kicsit feszült egyebek neki lehet imádkozni
és ember lelke ilyenkor meg nyugszik jobban elérkezik az idő amikor sora kerül orvoshoz

mi advent elején mi várakozunk Mi Urunk Jézus születésre idén kicsit rövidebb lesz

most kezdtünk várakozni karácsony ünnepére jó 3hét itt az nap amire várunk nagyon

ez várakozunk legyen egy kicsit rá készüljünk karácsonyra amit várunk nagyon adventi

készülődésünk lehet úgy tölteni hogy lemondunk valamiről ilyenkor adventbe lelkünk

készülődik várja a MI Urunk Jézus születését úgy lehet készülni valamiről lemondunk

ilyenkor adventbe időt szánunk egybe magunkra is több időnk lesz úgy lemondunk valamiről

ki szokott mondjunk függeni valamitől és nem tud nélküle élni ez legyen net mondjuk

pár napig pihentetjük nem használjuk ez ön-meg tagadást gyakorolunk ha ezt csináljuk

adventi időbe meg figyelnék egy valamiről lemondunk máris kicsikét több időnk mard

készülődésre lelkünk több időnk marad pihentedben kelünk fel valamiről lemondunk

mondjuk én évek óta televízióról mondok le így készülök várom lelkileg karácsony ünnepét

csendnek ilyenkor adventbe nagy értéke van hányszor rohanunk keressük világ zaját de

adventbe szánunk egy kis időt magunkra lelkünk készülődik adventre csend mélyén

nagy értéke van csendnek érdemes csendbe leni elbeszélgetni égi királyunk kal .segít

bajunk van lelkünk vigasztalásra szorul

észülődés adventra

Azt olvastuk a szentleckében, hogy szentek legyetek. Ez az Isten akarata.
A mi világunk, a mi korunk mintha teljesen elfelejtette volna azt a szót, hogy szent. Teljesen ki akarja küszöbölni. Szekularizált világot akar. Amiben semmi sem szent. Hanem minden okos, tudományos technikával fölszerelt. Ez a mai eszmény, nem pedig a szent.

Nem is tudja a mai ember, mi az, hogy szent. Mégis ez az Isten akarata: hogy szentté legyünk. Így várjuk az Ő jöttét.

Mi az, hogy szent? Ez Istennek fönntartott jelző. Egyedül Isten a szent. Olyan, akinek semmi szemrehányást tenni nem lehet. Akiben semmi kifogást nem lehet találni. Ha pedig valaki mégis pöröl, vagy kifogást tesz Istennel szemben, mint Jób, akkor az a végén kénytelen azt mondani, hogy Uram, ostoba voltam. Bocsáss meg.
Ez a szent. Isten a szent. És mindaz és mindazok, akik Istennel kapcsolatban vannak. Istenről mehet csak át a szentség tulajdonsága másra. Szentnek nevezzük az írást, az embereket, akik Istennel kapcsolatban vannak. És a tárgyakat is, amelyek Istennek vannak szentelve.

Ilyen szempontból azért mégis, mintha valami haladás lenne a történelmen keresztül – a szentség szempontjából. Még a szentírásban is látni. Először csak egyes, egész, kivételezett helyeket mond a szentírás szentnek. Jákob, szent ez a hely, ahol részesült abban az álomban. Összeköttetés létesült közte és Isten között.

És szent volt a Sínai-hegy. S az egész választott népben csak hely volt szent, Jeruzsálem. És szent is kevés volt. A próféták tulajdonképpen. Bár a királyokat is fölkente a próféta, hogy Istennek legyenek szentelve, és Isten ügyét képviseljék. De ott már sok baj volt, hogy nem felelt meg az életük ennek. És kész.

Éppen ebben jelentett forradalmat a kereszténység. És jelentettek forradalmat a keresztények. Az Úr Jézussal a szentség, az összeköttetés Isten és ember között robbanásszerűen kiterjedt. Ő, aki izzó központként élte a lényében az Atyához való közvetlen odatartozást és kapcsolatot.

Az angyal előre mondta, hogy szent lesz. Isten Fiának fogják hívni. Még a gonosz lelkek is azt mondták: tudom ki vagy, az Isten szentje. Az Úr Jézusban ez az izzó központ, ez a kapcsolat az Atyával, s a Szentlélekkel.

Az Ő halálának és föltámadásának titkán keresztül forradalmasította az egész emberiséget. Mert olyan állapotba került a halálával és a föltámadásával, hogy ez a kapcsolat általános lett. Hozzáférhető lett Isten közelsége mindenkinek, aki hisz Jézus Krisztusban és megkeresztelkedik.

Hinni Jézus Krisztusban éppen azt jelenti: hiszem, hogy a halálával és a föltámadásával az Isten országa eljött és az én keresztségemmel én is belépek ebbe az országba, én is szent leszek, részesülök Isten szentségében. És ez jellemzi a keresztényeket.

Ezt élték meg olyan elevenen az első keresztények. Hogy ők beléptek Isten életébe, ahol ők vannak, ott van Isten temploma. Ők Isten templomai, mert a Szentlélek eljött, megszenteli őket, jelen van, köztük és az Isten között. Állandó az összeköttetés, isten jelenléte kiterjed, ahol ők járnak-kelnek, ott van Isten jelenléte, szentsége. A keresztségben fölkente őket Isten. Királlyá, pappá, prófétává, szentté. Krisztusivá. Ők is Krisztus. Krisztus titokzatos testének tagjai.

készülődés kirándulásra

Aki emlékszik az tudja vasárnap volt 2alapítvány találkozása eszmecsere nagyon jó sikerült

sokan eltudtak menni ere 2alapítvány találkozásra úgy alakult Horváth Zoli szülei által

ismertük őket azok által vettük fel kapcsolatot másik alapítvánnyal már 2ser voltunk

nálunk eszmét cseréltünk nagyon jó éreztük magunkat náluk úgy volt ők eljönnek hozzánk

ez volt nyár elején de változás történt nálunk ők is hivatalos voltak tábori kikapcsolódásra

az miatt nem tudtunk meg ütni ezt esményt 2alapítvány találkozása de vasárnap sikerült

ezt létre hozni nálunk mindenki nagyon jó érezte magát .ez volt az alapítványunk fen

állásunk 13éve együtt vagyunk szeretetbe ami nagyon fontos mai világba úgy gondolom

mi ezt ezt szép ünnepi napot másik alapítványnál töltőtök jól éreztük magunkat idén

lesz még nálunk mikulás ünnepség az alapítványba most is évek óta úgy van 2ifjonc

meg palibá aki kinevezett egy olyan embert aki át v eszi mikulás szerepét az lesz

mikulás nálunk az ünnepség nálunk december10én lesz az alapítványba lesz mert előző

nap palibá sírjához mennek meg emlékezni róla . November 8ai foglakozást pedagógus

Judit Mancika néni tartották foglakozást nagyon jó érzetük magunkat

2017.november.8.szerda. Bagó Zoltán,Horváth Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Sára Edina,Gergely Dávid,Orosz Tamás,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Gerhát Lenke,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma próbáltunk a művelődési házban,előtte meglátogatott Dénes bácsi bennünket.A táncolásban nagyon kifáradtunk.Mire

visszaértünk már csak a tálalásra és ebédre volt idő.Virslis tészta készült sajttal.Készültünk a pénteki Gödöllői kirándulásra.

a boldogság

Boldogság természetesen nincsen abban a lepárolható, csomagolható, címkézhető értelemben, mint ahogy a legtöbb ember elképzeli. Mintha csak be kellene menni egy gyógyszertárba, ahol adnak, három hatvanért, egy gyógyszert, s aztán nem fáj többé semmi. Mintha élne valahol egy nő számára egy férfi, vagy egy férfi számára egy nő, s ha egyszer találkoznak, nincs többé félreértés, sem önzés, sem harag, csak örök derű, állandó elégültség, jókedv és egészség. Mintha a boldogság más is lenne, mint vágy az elérhetetlen után!

Legtöbb ember egy életet tölt el azzal, hogy módszeresen, izzadva, szorgalmasan és ernyedetlenül készül a boldogságra. Terveket dolgoznak ki, hogy boldogok legyenek, utaznak és munkálkodnak e célból, gyűjtik a boldogság kellékeit – a hangya szorgalmával és a tigris ragadozó mohóságával. S mikor eltelt az élet, megtudják, hogy nem elég megszerezni a boldogság összes kellékeit. Boldognak is kell lenni, közben. S erről megfeledkeztek.

 

“Sokat gondolok rád.” Akik szeretik egymást, gyakran mondják ezt a másiknak… De ha igazán, szíved mélyéből, testedből-lelkedből szereted, akkor ez a mondat csak gyenge leírása a valóságnak. Mert ha így szereted, akkor nem “sokat gondolsz” rá, hanem mindig. Sőt. Nem is gondolsz rá. Ez egészen más érzés. Folyamatosan jelen van az életedben. Ha dolgozol, ha kirándulsz, ha pihensz, ha zenét hallgatsz, vagy a madarak csiripelését élvezed, ha olvasol, vagy ha éppen kávédat kavargatod, mindig-mindig érzed a jelenlétét. Nem gondolsz rá, hanem érzed, hogy veled van, benned él. Minden pillanatban.

elenkezés1

És itt teszi a szemrehányást az Úr Jézus a városoknak, Korozainnak, Betszaidának, Kafarnaumnak, hogy jaj nekik, mert ha Tiruszban, Szidonban történtek volna azok a csodák, amiket ott tett, akkor azok megtértek volna, de ezek nem tértek meg. Keményszívűek maradtak, nem kellett nekik igazán az Úr Jézus. A gyógyítások kellettek volna nekik, mert azt akarták, hogy megszabaduljanak minden bajtól. De Jézus maga nem kellett nekik. És ebben fejezetben jönnek aztán a farizeusok a szombat kérdésével. Itt mondják azt, hogy Belzebub erejével űzik ki az ördögöket és itt határozzák el, hogy megölik.

És ez az ellenkezés nyitja meg előttünk az Úr Jézusnak a legbensőbb lelkületét, a szívét. Mint ahogy mink is akkor vagyunk a legérzékenyebbek, ha támadnak bennünket, ha ellenkezés ébred velünk szemben.

És itt ennek köszönhetjük, hogy az Úr Jézus ilyen végtelen őszintén föltárja előttünk magát. Az Úr Jézusban most megjelenik a szemünk előtt az az egyedülálló valaki, aki olyan öntudattal jár itt köztünk, emberek között, hogy egyedül ő ismeri csak az összes emberek közt az Atyát és senki, de senki kívüle más. És az Atya is: csakis ő ismeri a fiút, és kívüle senki-senki más, még az édesanyja se, a tanítványok se. Ezzel az öntudattal jár itt Jézus, hogy az Atya és őközte semmi, de semmi zavaró dolog nincs, hogy ők tökéletesen megértik egymást.

Ez a titka Jézusnak, ez a kapcsolat, ez a belső kapcsolat. És ezt ő tudja, ezt ő éli, ebben ő boldog, ebben ő békés – minden ellenkezés ellenére, ami ébred vele szemben.

Ezt tárja föl az Úr Jézus és ez azért van az Atya részéről, mert az Atyának olyan az ízlése, hogy magát a legkisebbeknek jelenti ki. És Jézus a legkisebb: mint a mustármag, olyan picike. Mert őnála kisebb az emberiség körében már nem lehet, mert ő vette magára az egész emberiség szennyesét, bűneit. Ennél utolsóbb már senki sem lehet. És ennek az egész kicsinek, aki magát az összesnél is utolsóbbnak tette meg, ennek mutatja meg az Atya egész lényében önmagát: ilyen az Atya ízlése. És azokat is hívja az Atya, hogy beavassa őket Jézusnak, a fiának az igazi ismeretébe, aki ilyen kicsik tudnak maradni. Ez a döbbenetes föladat számunkra, hogy ilyen kicsivé kell lennünk nekünk is.

egy szakítástól nem dől össze világ

Nagy volt a szerelem, de a párod már nem szerelmes és szakított veled? Egy ilyen helyzetet, bármilyen hihetetlen is, túl lehet élni. Könnyen lehet, hogy még sok szerelem jön, és sok ér véget ilyen szakítással, de mindent ki lehet heverni. Az Igazi úgysem fog elhagyni, úgyhogy nem kell letargiába süllyedni!

A szakítás nagyon megdöbbentő, ha váratlanul ér. Ilyenkor az ember vagy az ember lánya kétségbeesik, elveszíti az önbizalmát, és hatalmas bánat telepedik rá. Ez természetes reakció, de nem marad már így örökre. Nem baj, ha bánkódsz egy véget ért szerelem miatt, vagy azért vagy szomorú, mert te még mindig szereted, hiába hagyott el. A kapcsolatokat meg kell gyászolni, ki kell haverni. Meg kell emészteni, fel kell dolgozni a szakítást, és a tényt, hogy ez nem sikerült. A legtöbben kudarcként élik meg az elromlott vagy rosszul végződő kapcsolatot. Valóban nem siker, de azzá lehet tenni, ha képes vagy tanulni belőle.

Gondold át az elejétől a végéig, hogy milyen volt. Miért volt jó, és miért volt rossz? Mi vezethetett a szíkatásig, és ebben neked mennyi hibád volt? Ha mindezekkel szembe tudsz nézni és megérted, mi miért történt, akkor nagy valószínűséggel a következő kapcsolatodban már nem követed el azokat a hibákat. Sőt! A következő szerelemnél felismered a másik fél hibáit, és tudod majd őket kezelni, vagy időben rájössz, hogy nem illik hozzád.

Előfordulhat, hogy már az első szakítás után át tudod értékelni annyira a dolgaidat, hogy a következő kapcsolatnál teljesen érett leszel, ezért az lesz a nagy, sírig tartó szerelem. Ám nagyobb valószínűséggel bír az, hogy többször leszel még szerelmes és csalódott, mire megtalálod az igazit és képes leszel egy harmonikus, jól működő kapcsolatot kialakítani valakivel. Éppen ezért ne bánkódj, van a dolognak jó oldala is.

Ha éppen nagy bánatban vagy a szakítás miatt, nem baj, szenvedd ki. Néha jó érzés szenvedni, sírni. Nem árt kiengedni magadból a rossz dolgokat. Ha jól kibúsultad magad, hamarabb múlik. Azt szokták mondani, hogy ne erősítsd még a bánatodat romantikus zenékkel, filmekkel és ábrándozással. Ez nem egy jó tanács, mert pont, hogy ezek a dolgok segítenek nagyon mélyre ásni magad a csalódásban. Ha hamarabb az aljára érsz, hamarabb tudsz majd kimászni belőle, mert alulról már csak felfelé vezet az út. De ugyanakkor az is fontos, hogy ne hagyd elhatalmasodni magadon a depressziót, mert az sokkal tovább tart, mint maga a szerelmi bánat. Búsulj, de azért keress valami elfoglaltságot, hogy legyen egy mélyből kivezető létra számodra. Feledkezz bele a tanulásba, a munkába, vagy a hobbidba, így nem elnyomod az érzést, hanem búslakodva is teszel valami hasznosat. Egy idő után ez a hasznos dolog elkezdi felváltani az üresség érzését, és kezdesz kigyógyulni a szakítás utáni letargiából.

Szakítás után az ember hajlamos azt érezni, hogy minden összedőlt, minden rossz. Ez nem igaz. Érezni nem fogsz máshogy, de sokat segít, ha a legalább tudod, hogy mennyi jó dolog van az életedben, és még mennyi jó vár rád. Vegyél elő egy papírt és egy ceruzát, majd írd fel rá, hogy milyen sok ember áll melletted (egy is elég, az már nagy kincs), hogy mennyi jó dolog van az életben, és a saját életedben. Ha éppen semmi nem érdekel, akkor vedd számba azokat, amik a boldog időkben felvillanyoztak.

elentét

Azután ebben a fejezetben mondja az Úr Jézus az egész nemzedéknek, hogy olyanok, mint a piacon a gyerekek, akik dirigálni akarják a többieket, hogy ahogy ők furulyáznak, úgy táncoljanak, vagy úgy szomorkodjanak, mert ennek a nemzedéknek sem Keresztelő János nem tetszett, aki megtagadottan élt, sem Jézus, aki evett és ivott. És itt teszi a szemrehányást az Úr Jézus a városoknak, Korozainnak, Betszaidának, Kafarnaumnak, hogy jaj nekik, mert ha Tiruszban, Szidonban történtek volna azok a csodák, amiket ott tett, akkor azok megtértek volna, de ezek nem tértek meg. Keményszívűek maradtak, nem kellett nekik igazán az Úr Jézus. A gyógyítások kellettek volna nekik, mert azt akarták, hogy megszabaduljanak minden bajtól. De Jézus maga nem kellett nekik. És ebben fejezetben jönnek aztán a farizeusok a szombat kérdésével. Itt mondják azt, hogy Belzebub erejével űzik ki az ördögöket és itt határozzák el, hogy megölik.

És ez az ellenkezés nyitja meg előttünk az Úr Jézusnak a legbensőbb lelkületét, a szívét. Mint ahogy mink is akkor vagyunk a legérzékenyebbek, ha támadnak bennünket, ha ellenkezés ébred velünk szemben.

És itt ennek köszönhetjük, hogy az Úr Jézus ilyen végtelen őszintén föltárja előttünk magát. Az Úr Jézusban most megjelenik a szemünk előtt az az egyedülálló valaki, aki olyan öntudattal jár itt köztünk, emberek között, hogy egyedül ő ismeri csak az összes emberek közt az Atyát és senki, de senki kívüle más. És az Atya is: csakis ő ismeri a fiút, és kívüle senki-senki más, még az édesanyja se, a tanítványok se. Ezzel az öntudattal jár itt Jézus, hogy az Atya és őközte semmi, de semmi zavaró dolog nincs, hogy ők tökéletesen megértik egymást.

Ez a titka Jézusnak, ez a kapcsolat, ez a belső kapcsolat. És ezt ő tudja, ezt ő éli, ebben ő boldog, ebben ő békés – minden ellenkezés ellenére, ami ébred vele szemben.

Ezt tárja föl az Úr Jézus és ez azért van az Atya részéről, mert az Atyának olyan az ízlése, hogy magát a legkisebbeknek jelenti ki. És Jézus a legkisebb: mint a mustármag, olyan picike. Mert őnála kisebb az emberiség körében már nem lehet, mert ő vette magára az egész emberiség szennyesét, bűneit. Ennél utolsóbb már senki sem lehet. És ennek az egész kicsinek, aki magát az összesnél is utolsóbbnak tette meg, ennek mutatja meg az Atya egész lényében önmagát: ilyen az Atya ízlése. És azokat is hívja az Atya, hogy beavassa őket Jézusnak, a fiának az igazi ismeretébe, aki ilyen kicsik tudnak maradni. Ez a döbbenetes föladat számunkra, hogy ilyen kicsivé kell lennünk nekünk is.

Viszont Jézusnak is ez az ízlése, mert Jézuson kívül az Atyát se ismeri senki de senki más a világon, a végtelen titkát, mindennek a forrását, mindennek az atyját, akitől minden való, a virágok, a kis bogarak, a napfény, minden. Azt az Atyát se ismeri senki más, csak a fiú. És akinek a fiú ki akarja ezt nyilvánítani, és a fiú is csak a kicsiknek akarja kinyilvánítani, azoknak, akiket itten hív magához, hogy gyertek mind az egész világról hozzám Ti, akik nem a gazdagok, a hatalmasok vagytok, akik magukat valami nagynak képzelik, mert sok vagyon környékezi őket, meg csipke, meg szép ruha, meg előkelőség, meg nem tudom, micsoda, tudás meg fakszni. Ne azok jöjjenek hozzá, azok nem is bírnak hozzá közelíteni sem, se a hatalmasok, az erőszakosok, mint Heródes.

Meg az se tud hozzá jönni, aki úgy képzeli el őt, mint Keresztelő Jánost, valami félelmetes, nagy Prófétát akinek a kezében a szűrőlapát és megtisztítja az Úr szőlőjét és kidobál mindenkit, aki nem olyan, mint aki az elképzelés keretébe beférne.

a mindenek királya

Leírhatatlan, nagyszerű, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus művelt. És tette mindezt csodálatos egyszerűséggel, alázattal, amit ismerünk az evangéliumból. Elment a kereszthalálig, a Golgotáig. A trónját így állította föl, onnan uralkodik.

A teremtésen belül Jézus Krisztusnak prófétai, királyi és főpapi méltósága van. Az ősi, régi, emberi hagyományban mindhárom szerepet a király töltötte be. A király mutatta be a népéért az áldozatot, a király volt, aki megkérdezte Istent az akaratáról: fölment a torony harmadik vagy negyedik szintjére – ott volt a kis szentély –, hogy megtudja Isten akaratát.

Isten háza és a mennyország kapuja: a kapu a torony alján volt, ott hirdette ki a népnek, hogy mit akar az Isten.
Az Úr Jézus királyságában is, hogy a teremtésbe belépett, szerepel mind a három. Szorosan kapcsolódik a királyságához.

A prófétai tisztje szerint hirdeti meg Isten országát és a kibékülést Isten és az emberiség között. Az evangéliumot, az örömhírt meghirdeti.

Főpapként a legnagyobb tiszteletet tanúsítja Isten iránt az egész emberiség nevében; és dicsérő, magasztaló, engesztelő, könyörgő áldozatot mutat be.

Királyként pedig uralkodik mindenen. Legyőzi a bűnt, legyőzi az ellenséget, a sötétséget. Föltámadásával megmutatja, hogy a győzelem mit jelent mindnyájunknak.

 

Még egy valamire szeretném fölhívni a figyelmet: a mi Királyunk, Prófétánk, Főpapunk olyan, hogy nincs nagyobb vágya, mint az, hogy megossza mindegyikünkkel a prófétai, királyi, főpapi tisztjét.

Krizmával kereszteltek meg bennünket. A krizma Krisztus jele: olaj és balzsam. Az olaj a földi világ produktuma; a balzsam az örökkévalóság, a halhatatlanság jele. Krisztus kenetével mindnyájunkat fölkent a pap mindjárt a keresztségkor prófétának, hogy az evangéliumot éljük és hirdessük – ki-ki amennyire tudja. Papnak, hogy jogunk legyen belépni, részt venni Krisztussal a nagyszerű, Istennek bemutatott áldozatban, a liturgiában. És királynak is felkent az egyház, Krisztus nevében, Isten nevében, hogy mi is uralkodjunk saját kis országunkon, meg ezen a világon: hogy ne rabjai, hanem királyai legyünk ennek a földnek Isten törvényei szerint. És legyőzve magunkat, legyőzve a bűnt, Krisztussal együtt részt vegyünk a föltámadással Krisztus Király győzelmében.

Krisztus Urunknak ez az egyetlen, legnagyobb vágya: hogy megossza azt a nagyszerű valamit, amit Ő mint ember birtokol és hősiesen végigcsinál. Hogy igazi emberré formáljon bennünket, mert az igazi ember a királyi, főpapi, prófétai ember, aki tud, lát, uralkodik: ennek a világnak valóban a csúcsán áll.

Rajtunk keresztül valósul meg Krisztusnak ez a három tisztsége. Hogyha ez az öntudat meglenne bennünk! Király vagyok, főpap vagyok, próféta vagyok itt a földön. Ha ezt valóban elhinnénk, akkor nem ilyen képet mutatna az Egyház: akkor nem menekülnének sokan, mint egy süllyedő hajóról. Évente nyolc és fél millióval növekszik a magukat ateistának vallók száma.

Talál e még az emberfia hitet itt a földön, mikor újra eljön? Ha tudnánk, hogy mit jelent az Úr Jézus mellett élni, az Úr Jézussal együtt királynak, papnak, prófétának lenni, az evangéliumot élni, hirdetni, akkor özönlenének az Anyaszentegyházba az emberek.

Bizony, itt nagy lelkiismeret-vizsgálat szükséges az összes keresztény számára. Próbáljuk az Úr Jézussal ezt a számadást megtenni. Próbáljuk még az életünkkel a számadásainkat kijavítani.

őszi szünet útáni foglakozás

Nagyon gyorsan elrepült a őszi szünet minden gyerek részére bele gondol egy kicsit az

ember úgy szoktuk november első felébe amikor van őszi szünet akkor van az ki

megyünk szeretteinket meg látogatni temetőbe meg adni neki kegyeletet és Tisza-telet

meg adni nekik igenis sok minden köszönhető lehet annak embernek plédúl aki most

nincsen köztünk ő valahogy életünket neki köszönheti most azért agyuk meg tisztelet

feléjük meg gyerek meg többi ifjonc aki ilyenkor egyik rése őszi szünetbe ki használják

azt pillantott hogy pihentetnek egy kicsit vagy egy kicsit fel készülnek őszi szünet utáni

legközelebbi tanításokra amiből tanulni kel legközelebb tudja azért készül rá de az legtöbben

úgy szokták csinálni volt már benne részem amikor utolsó napok vannak őszi szünetből

akkor neki kezdnek egy kicsit tanulni amiből épen órájuk lesz azt elő veszik tanulnak .

De őszi szünet legtöbb részét pihenéssel töltik idejét minden gyerek az alapítványba november

6án volt első őszi szünet utáni foglakozás elmesélték kinek hogy teltek el az egy hetes őszi

szünet amit otthon töltöttek el ifjoncok november 1-2án mindenki szeretteinkre emlékeztünk

meg többi úgy gondlom ők is pihenéssel folytatták az óta is úgy működik bent meg beszelés

nincsen szombaton ként találkozás meg beszelés alapítvány dolgaikat egy nyugodt péntek

délelőtt be megy utolsó órába elnök asszony meg beszélik dologikat ami nagyon fontos

így van meg beszélés november 6ai foglakozást pedagógus Judit Mancika néni tartoták

foglakozást ifjoncok nak nagyon jó volt hangulat. Elnézést kérek nem olyan rég értesültem

őszi szünet előtti foglakozásról azt meg osztom önnőkel azon napon épen helybeli falumúzeumot

mentünk meg látogatni ami úgy mondva nagyon szép régi épület érdemes meg nézni aki ara-jár.

Az alapítvány 2gyára volt ott .

2017 október.27.péntek. Bagó Zoli,Horváth Zoli,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma elmentünk a falumúzeumba jó nagyot sétáltunk.A falumúzeumot már tavaly is meglátogattuk de most is találtunk sok érdekes régi dolgot.Fecó felpróbálta a bőgatyát is.Megnéztük milyen is az igazi szövőszék.Ma kevés időnk volt,ezért ma nem főztünk,hanem zsíros kenyeret ettünk.

2017.november.6.hétfő. Bagó Zoli,Horváth Zoli,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Kovács Ferenc,Gerhát Lenke,Gergely Dávid,Sára Edina,Szilágyi Erzsébet,Farkasné Mancika,Barnáné Sümegi Judit. Ma táncoltunk a macskás zenére,átrendeztük a termet mivel a művelődési házban délelőtt a színpad foglalt volt. Jádszottunk utána,körbe rendeztük a székeket.Amíg a konyhában készült az almáspite és a krumplileves,addig elmentünk sétálni a templomkertbe.Az almáspite előkészítésben Horváth Zoli segített.Mikor viszamentünk,helyreállítottuk a padokat,és ebédeltünk.

elég a szeretet

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.

meg szokás

Egyes emberek mindenki úgy van hozzá van szokva egyes dolgokhoz amit úgy kezeli meg

szokás ő így tanulta és abból nem igazán ad fel abból így szokta meg élő példa meg

szokásokról ugye mindenki vezetett kerékpárt hány olyan embere van aki vezet és meg

tanult menet ahogy neki jó abból nem igazán enged ő így tanulta meg ez jó neki így ez meg

szokás dolga ,hány olyan kerek-pár vezető van aki úgy mondva szereti nagy embert játszani

életbe úgy kezdi el vezetni kerékpárját azt már mind-ki látta ugye egy kézzel vezet vagy egyéb

merés dolgokat képzel hozzá meg mutassa milyen nagy lehet világba de ezt ő szokta meg ,de

erről embernek kénytelen le mondani rossz dologról olyan történik meg lekel állni róla

valami történt de senkinek nem akarom rosszat előre harangozni azért kel rossz meg szokásról

leállni .ugye emberek egy rése nagyon szeret úgy dolgozni valami háttér zene folyik munka

idejébe mert akkor úgy érzi jobban gyorsabban telik neki az ideje ez egy meg szokás ám

de ez jó szokás úgy gondlom embereknek igenis fontos életébe dologba ahhoz kel olyan

eszköz amit egy kicsit fel dobja ember és jó hanglatot teremt jobban menjen neki ideje ez

meg szokás igenis nagyon jó mondjuk ember be megy helyre csend van néha az jó is meg

kel is embernek csend de egy olyan helyen van több ember van kel olyan dolog ami kicsit

szórakoztatja fel dobja ember mindjárt jobb kedve lesz .jobban telik embernek idje az jó

szokás embernek még szokás ugye van olyan ember életünkbe akivel ember szert leni

egy helyen legyen olyan dologhoz hozzá szokva nagy hangja lehet az embernek ezt meg

lehet szokni főleg viccelünk kicsit .akkor még jobb kedv milyen rossz nincsen nagy hang

lehet ott valahogy más az köz érzete embernek akor kicsit várja hangot lhet ez meg szokásokról

de néha ez jó szokásnak látszik bele gondolja ember jól .

ősz szünet előt

Őszi szünet október 27ei nappal elkezdőt de még azon napon még mindenütt volt oktatások

még azon napon vége azon napon oktatásénak mindenütt elkezdték őszi szünet elmondom

amikor iskolásba jártam alig vártuk amikor kicsikét több szünet volt iskolákba akkor tudtunk

piheni egy kicsikével többet mert akkor nem kelet korán kelni készülni az napi tanulásra

akkor végre pihen egy kicsit ember aki mai világot követi ugye fiatalok elmennek reggel

valamikor tanulni lehet hogy délután 4kor kerül haza fáradtan de ugye meg kéne oldani

másnapi leckét készülni holnapi tanításra ilyenkor embernek nincsen ereje ennyi idő után

még tanulni ilyenkor épp mondjuk közeledik egy olyan szünet ami 1hetes nagyon jó neki

mert egy kicsikét pihenek az gyerekek otthon nem kel neki akkor korán kelni hány olyan gyerek

van így már én igen csak meg tapasztaltam rohanok tanulni előtte bemegyek közértbe meg venni

amit szeretnék magamnak tanulásra . Utána menni kel tanulni menni így telik egy iskolás

gyerek napjai legtöbbnek rohan iskolákba de mai világba aki él mi is nagyon sietünk oda

ahova kel mindig kivagyunk idővel számolni nekünk szabadság van gyereknek ugye őszi

téli szüntetjük van pihenek mert nagyon fontos sok tanulás után jó esik kicsi pihenés legyen

mondjuk őszi szünet biztos ezt minden gyerek várja pihen otthon nálunk így van oktober27ei

pénteki foglakozást pedagógus Judit ,Mancika néni tartotta az ifjoncoknak foglakozást az nap

déli 12órtol nálunk elkezdőt őszi tanítási szünet ami november5ei nappal volt vége november6án

volt tanítás mindenütt .

a szerelem

zerelem” szó egy mértékadó pszichológiai szótár meghatározása szerint “olyan mentális betegségfajta, amelyet a standard diagnosztikai kézikönyvek még nem sorolnak föl”.”

“Egy másodpercig azon tűnődtem, hogy ha megcsókolnám, az vajon megtörné-e a varázst, amely körülvesz bennünket, de már túl késő lett volna megállni félúton. Amikor az ajka az ajkamhoz ért, tudtam, hogy ha száz évig élnék, és a világ minden országát bejárnám, akkor sem élhetnék át semmi ahhoz foghatót, mint amikor először megcsókoltam álmaim asszonyát, akit, tudtam, örökké szeretni fogok.”

“A nyári szerelmek mindig véget érnek. Ez íratlan szabály volt. Mint egyes növények vagy rovarok, akik nem tudják túlélni azt az évszakot. Azt gondoltam, hogy mi mások vagyunk. Mások is voltunk, de nem úgy, ahogy én gondoltam. Őszintén hittem benne, hogy soha nem fogjuk elengedni egymást.

“Elrabollak és magammal viszlek! Harcolni fogok veled, teérted. Legyőzök mindent, meglátod, leküzdöm a nehézségeket, és nem adlak senkinek és semminek!”

“Ha képes vagy szárnyakat növeszteni és repülni egy nőért/férfiért, akkor szerelmes vagy. Ha nem vagy képes szárnyakat növeszteni és repülni, akkor legfeljebb csak bebeszéled magadnak, hogy szerelmes vagy.”

“Nem, nem felejtettelek el, de te aludtál a szívemben, és én nem mertelek felébreszet

“Ha egyszerre két embert szeretsz, válaszd a másodikat, mert ha az elsőt igazán szeretted volna, nem szerettél volna bele a másodikba.”

szépre jóra kel emlékezni

Mindenki van olyan helyzetbe, hogy régi dolgok után ami volt azzal nem igazán akar kutatni

mi is volt akkor lehet így gondolja az ember nem akar azzal foglalkozni ilyennel egyértelmű

én szerintem addig az ember örömmel tette dolgokat ott most jobb van lehet neki azért lehet

nem akar azzal foglalkozni lehet az meg ember agyába ő nem igazán akar velük találkozni

lehet ilyen meg ember fejébe de ez úgy mondva nagyon rossz tanács úgy gondlom ördög

szokta mondani ilyenkor mondani embernek szép volt jó volt régi dolog ami akar történt

veletek akkor de most más vagy ne foglalkozzál vele ne találkozzál úgy gondolja ezt

tanácsolja ördög gondoljuk bele egy kicsit jó van nem akarunk valakivel találkozni mert

most így gondolja az illető de ördög mondja másiknak csináld így hallgass rám nem

bánod meg úgy gondolja kicsit gondolkozunk ezen dolgon el valakivel nem akar találkozni

vagy egyik nem szívesen látja azt vagy épen nem akarna soha vele találkozni élni akarja

életét azért nem akarna találkozni de ez is ki út és rossz tanács mert ember úgy mondva

minden ember társunk segítségére rászorul együtt kel egymásnak segíteni ez helyes út

ne úgy mit egyesek edig voltam segítem most már nem vagyok ott de ha mégis úgy alakul

másik ember kéne segítsége ad-tol embertől újra kezdeni dolgokat amit fel építtet vele

valamikor az illető mindig úgy kel gondolkozni, hogy szépre jóra kel emlékezni mi volt

régen hogy régen vele együtt békébe szeretetbe leni ez nagyon fontos másik emberel

találkozunk mindig az jelenti jól meg vagyunk de legalább anyi nincs kedved valamihez

vele akkor meg kérded hogy vagy mit vagy így meg mutatod igenis szép volt az idő

szépre emlékezünk elbeszélgetünk aki ismeri nótát mindig az van benne mindig szépre

jóra kel embernek emlékezni én is az van bennem milyen szépőü idő van bennem most13éve

együtt vagyok szeretetbe békébe az alapítvánnyal beszélgettek velük nagyon fontos beszélgessünk

emberekkel fél egészségnek látszik

várakozás mindig

Legtöbb ember vannak bai amit úgy mondva olyan szak ember tudja ellátni akinek van

végzettsége ehhez mindenki járt ugye orvosnál meg figyelt dolgokat ami embereket ki

akasztja az dolog ami mostanában folyik ugye orvosok igen el vannak foglalva vannak dolgai

meg lehet érteni vannak olyan helyek időpont egyeztetéssel működnek valaki igen meg

értik de erre sok ember keresi választ erre időpontos dologra ami mostanában folyik

régen meg tudták oldani úgy dolgokat hogy eladták dolgokat nem kelet időpontos dologra

kérni ez elmondom mind másik ember plusz munkáját okozza ez időpontos dolog úgy gondlom

egy jó orvosnak de így van olyan kicsúszik időből sok ember nem érti ezt minek időpontos

amikor meg lehet oldani régen zökkenő mentesen nem volt ez időpontos dolog most változott

dolog kőnyitjük dolgokat orvosnak így csúsznak mindig de így más idejét türelmét fájdítják

úgy gondolom régen jobban ment amíg nem volt ez épen volt résem benne ilyenbe tegnap

papíron rá volt írva s betű sürgős oda receptciohoz elolvassák elkezdték regisztrálni engem

várok türelemmel ki jön asszisztens látja papírt menjen regisztrálni recepcióhoz nincsen bene

gépe vissza mentünk újra kezdték regisztrálni mert elfelejt-ék valamit azért nem voltam benne

gépe várhátam .működöt régen úgy vérvétel nem kelet regisztrálni nagyon jó ment most ez is

úgy működik időponttal jobb egy embernek tömbinek lehet kellemetlenség ez időpontos dolog

de meg kel érteni ezt is de egyet nem értek épen várakoztam váróba beszélgetünk erről

dologról ő mondja nekünk elment hogy ez baja jövő februára kapott időpont ara meg nézik

baját kérdés adig ember vagy eltávozik betegségbe vagy szenved tovább vagy kénytelen

kinyitni pénztárcáját meg néze másik orvos mi baja valójában enyire fejlet világ .bocs valakit

ezzel meg bántottam volna elnézést kérek

készülödés ünnepekre

Őszi szünet aki tudja mindig úgy szokott leni iskolákba úgy esik október vége felé szokott

leni de nálunk úgy szokott lenni őszi szünet mint iskolákba itthon Turán mert azért

így alakítani dolgokat mert pedagógusunk aki foglakozást tartja az olyankor otthon mard

gyerekével amikor hosszabb időre van szünet iskolákba ilyen például őszi szünet egyéb

tanítási napokon nincsen tanítás hosszabb időre nálunk akkor foglakozás szünet akkor ..

ilyen szünet most lesz oktober30tól november6ig nem lesz foglakozás de november6án

hétfőn már lesz foglakozás .október 23ai hétfő napon nálunk se lesz taníts oktober23meg

emlékezést tartanak így sokan elemnek arra meg így október 23án mi otthon szoktunk piheni

családtagjaival így ünneplennek egyesek valaki úgy ünnepli oktobeer23ai dolgokat elmegy

kicsit segítkezni .alapítványunk hivatalos másik alapítvány munkáját meg nézni tanácsokat

kérni aki emlékszik az tudja Horváth Zoli családtagja ismerte azt alapítványt volt már

ott mi alapítványunk meg néztük őket ők tervezik eljőnek hozzánk de az nem jött létre most

november 26án mi alapítványunk fogja megnézni munkájukat tanácsokat kérni .október 20aI

foglakozást készültünk egy kicsit október 23ai ünnepségre .oktober20ai pénteki foglakozást

pedagógus Judit Mancika néni tartották foglakozást ifjoncoknak nagyon jó hangulat volt

egész nap amíg foglakozás tartott .

2017.október.20.péntek.Bagó Zoltán,Szilágyi Erzsébet,Kovács Ferenc,Medveczki Zsanett,Medveczki László,Horváth Zoltán,Tótné Julika,Farkasné Mancika. A mai napon Fecó képeket vágott ki.Bagó Zoli szinezett.Zsani és Laci videózott.A konyhában Horváth Zoli .Bagó Zoli szinezett.Zsani és Laci videózott.A konyhában Horváth Zoli segített,zöldségleves készült ebédre.Zsanit felköszöntöttük születésnapja alkalmából.

 

Hozzávalók (4 személyre): 1 db fehérrépa, 1 db sárga répa, 2 db burgonya, 1 db karalábé, 1 kisebb fej karfiol, egy csésze mirelit zöldborsó, 1 csokor petrezselyem, 2 ek. olaj, só, ízlés szerint leves tészta

Tisztítsuk meg a zöldségeket, kockázzuk fel, a karfiolt szedjük rózsáira. Forrósítsuk fel az olajat, és pirítsuk meg rajta a fehérrépát, a sárgarépát, a burgonyát és a karalábét. Sózzuk meg, öntsük fel vízzel, és forraljuk fel. Adjuk hozzá a karfiolt, és ismét forraljuk fel. Végül szórjuk a levesbe a borsót, és kis lángon, lefedve főzzük tovább addig, amíg a zöldségek megpuhulnak.

A tésztát főzzük meg sós vízben, majd szűrjük le, és forgassuk a levesbe a finomra vágott petrezselyemmel együtt.

luna blog